Dátum publikácie 07. 08. 2023 Zdieľať článok

[Podnikanie na dôchodku] Jediná príručka, ktorú ako SZČO potrebujete

Author Seyfor Slovensko, a.s. 22 minút čítania 7
Náhledový obrázek
Spísali sme pravidlá pre tých, ktorí uvažujú o podnikaní na dôchodku alebo už začali podnikať a potrebujú sa uistiť, že na nič dôležité nezabudli. Zistite, na čo si treba dať pozor na začiatku, ako sa vaša situácia líši od situácie tradičných SZČO a ako nastaviť svoje podnikanie tak, aby vám prinášalo peniaze aj radosť.

Najprv dve dôležité upozornenia: pravidlá podnikania v Slovenskej republike sa často menia a v tomto článku vychádzame zo stavu k máju 2023. A keď hovoríme o podnikaní, máme na mysli SZČO – nie s.r.o. alebo privyrobenie si formou rôznych dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Ak vás zaujíma, ako je to s podnikaním na s.r.o., prečítajte si rovno tento text >>

Kto je to podnikajúci dôchodca

Ak poberáte starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a zároveň máte aktívnu živnosť, hovoríme o vás, že ste SZČO, ktorá prevádzkuje podnikanie ako vedľajšiu činnosť rovnako ako napríklad podnikajúci študenti alebo matky a otcovia na rodičovskej dovolenke). Najčastejšou motiváciou na podnikanie na dôchodku býva:

 • privyrobenie,
 • sebarealizácia
 • a pravidelný kontakt s ľuďmi.

Často je to kombinácia viacerých faktorov a z rôznych rozhovorov so seniormi-živnostníkmi vyplýva, že sa chcú aj naďalej cítiť užitoční. 

V čom podnikať na dôchodku

Podnikajúci seniori buď využívajú svoje predchádzajúce pracovné skúsenosti a znalosti, alebo si chcú vyskúšať niečo úplne nové. Pokiaľ patríte do druhej kategórie a nemáte jasno, pomôže vám s výberom japonská metóda ikigai. Ide o jednoduchý nástroj, ktorý identifikuje oblasti, v ktorých:

 • ste dobrí,
 • máte ich radi,
 • sú prínosné pre svet (ak chcete tak pre okolie)
 • a dá sa na nich zarobiť.

Prienikom je práve ikigai. Čo skúsiť podnikanie práve v tejto oblasti?

blank

Graficky zobrazené ikigai, odpovede si môžete tiež rozkresliť do kruhov. Zdroj: Veškole.cz

Pokiaľ ste nastavením pragmatik a na sebapoznávanie toľko nehráte, spísali sme hneď niekoľko oblastí, v ktorých sa dá podnikať bez veľkej vstupnej investície. U pracujúcich dôchodcov to bývajú napr.:

 • remeselné práce,
 • výtvarná či ručná tvorba,
 • stráženie detí,
 • upratovanie,
 • drobné údržbárske služby ako hodinový manžel,
 • predaj na trhoch,
 • poskytovanie ubytovania,
 • gastronómia,
 • konzultácie a poradenstvo,
 • online aj offline doučovanie,
 • rozvoz jedla, objednávok či tovaru.

Pamätajte tiež na to, že niektoré činnosti nemôže vykonávať každý, pretože vyžadujú špeciálne povolenie – o živnostenskom oprávnení a rôznych typoch živností píšeme nižšie.

Podnikateľský zámer a cenotvorba

Do niektorých činností sa môžete pustiť rovno. Pokiaľ ale nechcete stavať na domnienkach, zaslúži si to, aby ste si úvodný nápad premysleli. Odporúčame ho rozpracovať do tzv. podnikateľského zámeru. Je to jednoduchý dokument, ktorý poslúži ako spoľahlivý kompas vášho podnikania. Ujasníte si v ňom svoje očakávania, ciele i riziká.

Ako na to? Vezmite prvotnú myšlienku a pridajte k nej:

 • odôvodnenie, prečo by o službu alebo produkt mal byť na trhu záujem,
 • kto je typický zákazník a s čím mu vaše podnikanie pomôže,
 • aká je na trhu konkurencia,
 • ako budete službu poskytovať,
 • prípadne ako nastavíte výrobu,
 • koľko to bude stáť,
 • ako sa o vás dozvedia zákazníci,
 • ako budete financovať rozjazd živnosti,
 • a časový harmonogram vrátane dôležitých míľnikov podnikania.

Z praxe vieme, že často stačí s niekoľkými známymi, príbuznými alebo bývalými kolegami prebrať vyššie uvedené otázky. Vypočujete si ich názor a dáte dokument dohromady. 

Určite sa zamyslite aj nad svojou cenou. Pokiaľ ju tzv. podrazíte, príliš nezarobíte. V opačnom prípade vysoká cenovka zákazníkov odradí. Pri stanovení ceny za svoju prácu sa vyhnite chybám, ktoré podnikatelia robia najčastejšie:

 • pokrývajú iba náklady na výrobu alebo poskytnutie služby, nepripočítajú zisk (práve z neho si prilepšíte k dôchodku),
 • dopredu si aspoň rádovo nestanovia, koľko si chcú za mesiac alebo rok zarobiť,
 • nespočítajú si, koľko hodín mesačne sú schopní podnikaniu venovať,
 • zabudnú do ceny premietnuť aj dni, kedy sú na dovolenke alebo nepracujú,
 • zabudnú, koľko času zaberie príprava, dohováranie zákaziek, papierovanie a podobné neplatené práce (nie je výnimočné, že vám to zaberie až tretinu „aktívneho“ času).

Keď budete počítať hodinovú sadzbu, postupujte takto:

 1. Vyčíslite mesačné náklady (nájom, energia, poistenie, splátky pôžičiek, jedlo, oblečenie, lieky, telefón, internet, MHD, pohonné hmoty atď.). Vynásobte ich 12, nech viete, koľko potrebujete za rok.
 2. Myslite aj do budúcnosti a počítajte s odvodmi na poistenie a daňami.
 3. Stanovte, koľko hodín denne ste schopný odpracovať. Zaujíma vás však čas na zákazke, doba, ktorú vám niekto zaplatí. Vynásobte číslo počtom dní v roku.
 4. Vydeľte ročné náklady počtom „klientských“ hodín, ktoré odpracujete za rok.
 5. Pridajte k výsledku aspoň 15–25 %, aby ste pokryli neplatené aktivity.
 6. Zhodnoťte svoje know-how alebo čo vaše služby/výrobky klientom prinesú. Premietnite to percentuálne do výpočtu.
 7. Tým máte hodinovú sadzbu, pri ktorej ste na nule. Tzn. stále netvoríte zisk z podnikania. A ten musíte k sume pridať.

Ak vnímate živnosť len ako privyrobenie k dôchodku, nemusíte byť taký prísny (predovšetkým v bode 1 máte istotu, že dostanete každý mesiac peniaze od štátu), určite si ale dajte pozor, nech vám podnikanie zarába. Cenotvorba je zložitá disciplína a dôležité princípy cenotvorby pre SZČO vysvetľujeme v samostatnom článku. 

Pokiaľ chcete financie vziať naozaj od základov, prečítajte si, ako vypracovať kvalitný finančný plán >>

Živnostenské oprávnenie: na čo je dobré a ako ho získať

Predpokladom podnikania ako SZČO v činnostiach, ktoré sú živnosťou, je živnostenské oprávnenie. Na jeho získanie musíte určite splniť všeobecné podmienky:

 • dosiahli ste vek 18 rokov,
 • ste spôsobilý na právne úkony
 • a trestne bezúhonný (bezúhonnosť je však vymedzená užšie, podmienku nesplníte, ak ste boli právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania).

Pri splnení týchto podmienok si môžete zriadiť voľnú živnosť. Existujú ale živnosti, na získanie ktorých musíte doložiť aj vzdelanie alebo prax:

 • viazané živnosti (očná optika, prevádzkovanie autoškoly, realitná činnosť…),
 • alebo remeselné živnosti (inštalatérstvo, zámočníctvo, stolárstvo, hodinárstvo…).

Pokiaľ potrebný výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, diplom, osvedčenie, oprávnenie alebo prax nemáte, môžete využiť tzv. zodpovedného zástupcu. To je človek, ktorý nimi disponuje a za vás sa zaručí a bude na vykonávanú činnosť dohliadať.

Oprávnenie získate buď osobne na živnostenskom úrade (nájdete ho ako odbor živnostenského podnikania na okresnom úrade v mieste svojho bydliska), alebo môžete využiť aj na to určenú elektronickú službu na portáli www.slovensko.sk.

Predtým sa oprávneniu podnikať ako SZČO hovorilo živnostenský list a každý podnikateľ ho mal v papierovej podobe. Dnes je to živnostenské oprávnenie, ktoré sa síce tiež vydáva aj v papierovej podobe, ale všetko je evidované elektronicky a pokiaľ potrebujete preukázať, že ste SZČO, dokladáte výpis zo živnostenského registra.

Na získanie živnostenského oprávnenia potrebujete:

 • vyplnený formulár ohlásenia živnosti (stiahnete ho z webu ministerstva vnútra),
 • občiansky preukaz,
 • uhradiť jednorazový poplatok (5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú viazanú alebo remeselnú živnosť, resp. pokiaľ to urobíte elektronicky, tak za voľnú živnosť sa neplatí a za každú viazanú alebo remeselnú živnosť sa platí poplatok 7,50 eura),
 • doklady preukazujúce vašu odbornú spôsobilosť (len pre viazané a remeselné živnosti),
 • nájomnú zmluvu alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úradne osvedčeným podpisom so zápisom nehnuteľnosti ako miesta podnikania do živnostenského registra (pokiaľ sa miesto vášho podnikania nezhoduje s adresou vášho trvalého pobytu alebo s adresou inej vami vlastnenej nehnuteľnosti).

Najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené živnostenskému úradu, úradníci zapíšu údaje do živnostenského registra, vydajú vám osvedčenie o živnostenskom oprávnení a oznámia vám IČO. Avšak ako fyzická osoba môžete začať podnikať už dňom ohlásenia živnosti (alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, tak týmto dňom).

Pripravili sme detailný návod, ako získať živnostenský list >>

Od roku 2014 vám štát pri rozjazde živnosti automaticky zriadi aj osobitnú elektronickú schránku fyzickej osoby – podnikateľa. Využijete ju na všetku komunikáciu s úradmi, ale len ak si ju aktivujete na elektronické doručovanie. Niektoré povinnosti ako je napríklad podanie daňového priznania alebo výkazov zdravotného poistenia za zamestnancov však naďalej musíte robiť cez osobitné elektronické podateľne.

Tu je pár tipov na používanie elektronických schránok:

 • Nezabúdajte na ňu. V deň nasledujúci po prijatí úradného dokumentu do schránky a v 15. deň nasledujúci po prijatí úradného dokumentu doručovaného do vlastných rúk štát predpokladá, že ste si správu prečítali. Preto si zapnite notifikácie na prichádzajúce správy. S každou prichádzajúcou správou vám príde avízo do e-mailu alebo SMS.
 • Archivujte dôležité správy. Základná úložná kapacita elektronickej schránky je 1 GB. Po dosiahnutí 80 % tejto kapacity budete na to upozornený. Po presiahnutí úložnej kapacity sa začnú vymazávať najstaršie správy. Preto si správy stiahnite do počítača a uložte alebo za poplatok požiadajte o rozšírenie kapacity elektronickej schránky.
 • Splnomocnite niekoho na prístup do nej. V prípade, že je pre vás ovládanie elektronickej schránky zložité alebo na to pre svoje podnikateľské aktivity nemáte čas, môžete umožniť prístup do vašej elektronickej schránky aj inej osobe. Napríklad svojej asistentke. V nastavení elektronickej schránky môžete vybrať rozsah jej oprávnení, teda či jej poskytnete čiastočné alebo úplné disponovanie s elektronickou schránkou.

Živnosť môžete kedykoľvek pozastaviť, napríklad keď sa zníži dopyt, chcete si vziať dlhodobé voľno alebo ochoriete. Najrýchlejšie to zariadite cez elektronickú schránku s využitím portálu www.slovensko.sk a elektronickej služby Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti. Je to samozrejme možné urobiť aj osobne na živnostenskom úrade. Prerušenie živnosti je možnosť, ako sa zbaviť povinností SZČO, ktorá prevádzkuje podnikanie ako vedľajšiu činnosť a pritom nemusíte živnosť rovno zrušiť. Detaily o pozastavení živnosti nájdete v tomto článku.

Odvody: zdravotné a sociálne poistenie

Bežne podnikatelia platia preddavky na zdravotné poistenie a po prekročení istej hranice príjmov aj poistné na sociálne poistenie. Vy ako pracujúci dôchodca v prvom roku podnikania odvody neplatíte. Presnejšie povedané, pri zdravotnom poistení si môžete určiť aj nulové preddavky a sociálne poistenie vám nie je z čoho vypočítať. To však neznamená, že sa odvodom vyhnete úplne. Akurát ich zaplatíte až zo skutočného zisku, resp. základu dane z príjmov.

Príjem vs. zisk. Príjem je váš zárobok. Zisk je výsledok vášho hospodárenia, t. j. suma, ktorá vám zostane po odpočítaní všetkých výdavkov súvisiacich s podnikaním.

Po prvom roku podnikania teda podáte daňové priznanie a následne si údaje z neho prevezme aj vaša zdravotná poisťovňa a Sociálna poisťovňa. Až na jeho základe spätne doplatíte zdravotné poistenie alebo začnete platiť sociálne poistenie. Ak máte podnikanie ako privyrobenie, pravdepodobne na zdravotnom poistení odvediete sumu rádovo v desiatkach eur (nanajvýš nižšie jednotky stoviek eur).

Po skončení prvého kalendárneho roka podnikania vám v druhom kalendárnom roku podnikania zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

 • Výška zdravotného poistenia sa počíta ako 14 % (pre poberateľa invalidného dôchodku je sadzba poistného 7 %) z vymeriavacieho základu,
 • ten sa vypočíta podľa vzorca: (základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti + zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie) / 1,486. Zohľadnia sa prípadne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie a vypočíta sa preplatok alebo nedoplatok na zdravotnom poistení.

Od začiatku tretieho kalendárneho roka podnikania už platíte mesačné preddavky na zdravotné poistenie. Ich výška sa počíta z vašich reálnych príjmov za predchádzajúci rok – tu máte veľkú výhodu oproti SZČO, ktoré prevádzkujú podnikanie ako hlavnú činnosť, kedy sa každý mesiac odvádzajú preddavky na zdravotné poistenie aspoň v minimálnej výške bez ohľadu na to, či už si niečo zarobíte, alebo ste na nule.

Pri sociálnom poistení to funguje trochu inak. Vznik povinnosti ho platiť závisí od príjmu (nie od zisku alebo základu dane z príjmov) a od toho, či je vyšší alebo nižší ako rozhodujúca suma (pre vznik povinnosti platiť sociálne poistenie v roku 2023 je to suma 7 266 eur). Pokiaľ tento limit za predchádzajúci rok neprekročíte, sociálne poistenie vôbec neplatíte. Ak je váš hrubý príjem vyšší, poistenie za prvý rok podnikania nedoplácate – a od 1. júla druhého kalendárneho roka podnikania platíte sociálne poistenie v minimálnej výške (pre rok 2023 je to pre dôchodcov suma 164,39 eura mesačne). Aj tu však máte ako poberateľ starobného alebo predčasného starobného dôchodku úľavu, pretože neplatíte invalidné poistenie ako jednu zo zložiek sociálneho poistenia SZČO.

Poberatelia predčasného starobného dôchodku podnikajúci ako SZČO by si mali dať na vznik sociálneho poistenia pozor. Dôvodom je to, že po vzniku povinného sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká. Predčasný starobný dôchodok bude opätovne vyplácaný až odo dňa nasledujúceho po dni zániku tohto povinného sociálneho poistenia SZČO.

blank

Väčšina pracujúcich dôchodcov má živnosť ako privyrobenie. Na daniach zaplatí skôr drobné.

Odvody: dane

Ak si za rok zarobíte viac ako 50 % ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (za rok 2023 je to suma 2 461,41 eura), prípadne aj menej, ale dosiahnete daňovú stratu, musíte podať daňové priznanie a odviesť daň z príjmov. Zárobky z podnikania prevádzkovaného ako vedľajšiu činnosť vám štát zdaní sadzbou 15 %. Čo to v praxi znamená? Sami si na výpočet dane vyberiete, či využijete skutočné alebo paušálne výdavky.

Zjednodušene povedané:

 • pri skutočných výdavkoch zhromažďujete všetky doklady súvisiace s podnikaním a výdavky potom uvediete v daňovom priznaní – tento spôsob uplatňovania výdavkov musí byť spojený s vedením jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva alebo daňovej evidencie,
 • pri paušálnych výdavkoch využijete fixné percento výdavkov bez ohľadu na skutočnú výšku nákladov.

Paušálne výdavky

 • 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • maximálna výška paušálnych výdavkov je 20 000 eur za kalendárny rok,
 • k vypočítaným paušálnym výdavkom je možné pripočítať zdravotné a sociálne odvody,
 • nemôžete byť platiteľom DPH alebo ním môžete byť len časť zdaňovacieho obdobia,
 • vediete zjednodušenú formu daňovej evidencie.

Čo sa vám oplatí viac, to sa líši prípad od prípadu. Pokiaľ máte v podnikaní len minimum nákladov (napr. pracujete na počítači, nenakupujete nič drahé), pravdepodobne sa vám oplatia paušálne výdavky.

Pokiaľ sa rozhodnete pre skutočné výdavky, musíte viesť jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo alebo daňovú evidenciu – zjednodušenú formu účtovníctva. Pre väčšinu pracujúcich seniorov to však znamená veľa papierovania. Preto agendu odovzdajú účtovníkovi.

Ak hľadáte schopného účtovníka, nájdete ho v našom katalógu >>

Základ dane z príjmov si ako pracujúci alebo podnikajúci dôchodca môžete znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka s určitými obmedzeniami. Ak ste boli 1. januára poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia alebo vám bol takýto dôchodok priznaný spätne k 1. januáru tohto alebo predchádzajúci rokov, nemôžete si uplatniť plnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. V tomto prípade si ju môžete uplatniť len vo výške kladného rozdielu medzi ročnou sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a ročnou sumou vyplateného dôchodku.

Okrem toho si v rovnakej miere ako iní daňovníci môže pracujúci alebo podnikajúci dôchodca základ dane z príjmov znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) a nezdaniteľnú časť základu dane v podobe príspevkov na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.

Výslednú daň si ako pracujúci alebo podnikajúci dôchodca môžete znížiť o daňový bonus na vyživované dieťa. Podmienky pre daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie dôchodca asi spĺňať nebude pre podmienku veku najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver.

O daňových úľavách máme na blogu samostatný článok.

Riadny termín podania daňového priznania je 31. marec a ak tento deň pripadne na víkend alebo deň pracovného pokoja, posúva sa na najbližší pracovný deň. Oznámením je možné si lehotu na podanie daňového priznania o niekoľko mesiacov predĺžiť. Vďaka zavedeniu povinnej elektronickej komunikácie pre podnikateľov vás už nečaká neobľúbený zelený formulár v papierovej podobe. Všetko vyriešite (povinne) elektronicky.

Ako je to so zdanením dôchodku? Váš dôchodok sa do žiadnych príjmov nezapočítava, je od príjmov oslobodený. Takže sumu vyplácanú ako dôchodok do daňového priznania neuvádzate a zostane vám celá. Podnikanie na dôchodku vám navyše môže navýšiť vyplácanú penziu – podmienkou je, aby ste boli dôchodkovo poistený, teda ste platili sociálne odvody ako SZČO. O prepočítanie nemusíte zažiadať, Sociálna poisťovňa ho každý rok vykoná automaticky.

Aj ako SZČO prevádzkujúca podnikanie ako vedľajšiu činnosť sa môžete stať platiteľom DPH – podnikajúcim seniorom sa to nedeje príliš často, pretože limit pre povinnú registráciu k DPH je stanovený na 49 790 eur obratu za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Sú však situácie, kedy sa byť platiteľom DPH oplatí aj dobrovoľne, napr.:

 • vašimi zákazníkmi sú najmä platitelia DPH,
 • nakupujete tovar na Slovensku a predávate ho podnikateľom v EÚ (alebo zákazníkom mimo EÚ bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú podnikatelia),
 • kupujete drahý majetok,
 • nakupujete tovar alebo služby v základnej sadzbe DPH, ale svoje produkty predávate so zníženou sadzbou DPH.

Agenda DPH si už vyžaduje špecialistu – účtovníka alebo daňového poradcu. Pokiaľ sa chcete zorientovať v základoch, prečítajte si nasledujúci článok, ktorý vás na DPH pripraví.

Fakturácia: s akými typmi dokladov sa ako podnikajúci dôchodca stretnete

Aby vám zákazník zaplatil, musíte mu vystaviť faktúru. Bežne sa faktúry delia na vydané a prijaté:

 • vydané faktúry vystavujete vy,
 • prijaté vystavujú dodávatelia vám.

Ako u vydaných, tak u prijatých faktúr sa bežne stretnete hneď so 4 typmi dokladov:

 1. Zálohové faktúry. Používajú sa, keď podnikateľ chce od zákazníka časť peňazí vopred. Napríklad pri náročných alebo dlhodobých zákazkách. Zálohovka nie je účtovným ani daňovým dokladom – laicky to znamená, že ju nemusíte evidovať a bežne sa používa ako ponuka alebo výzva na platbu. To už ale neplatí o úhrade na základe zálohovej faktúry.
 2. Proforma faktúry. Podobne ako zálohovky sa proformy používajú, keď chcete peniaze vopred. V tomto prípade ale chcete uhradiť celú sumu. Ani proforma faktúra nie je účtovným a daňovým dokladom – pokiaľ by ju zákazník neuhradil, nemusíte ju stornovať.
 3. (Riadne) faktúry. Klasický doklad, ktorý podnikateľ obvykle vystaví po dokončení zákazky. Jej presná podoba nie je zákonom stanovená, ale predpisy definujú položky, ktoré tam byť musia (venujeme sa im nižšie).
 4. Vyúčtovacie faktúry. Tieto doklady slúžia na vyrovnanie zálohových alebo proforma faktúr.

V minulosti sa faktúry vypisovali ručne, časť podnikateľov dnes vystavuje faktúry v Exceli, väčšina ale fakturáciu rieši cez fakturačný program.

 • Je to rýchlejšie,
 • v súlade s legislatívou,
 • reprezentatívne,
 • pohodlnejšie, pretože faktúru vystavíte aj z mobilného telefónu,
 • a uľahčuje to aj ďalšie podnikateľské aktivity ako prehľad cashflow, zasielanie upomienok, analýzu predajov, odovzdávanie dokladov účtovníkovi alebo k archivácii.

Ako pracujúci dôchodcovia pravdepodobne nebudete platiteľmi DPH a nebudete viesť účtovníctvo, ale skôr daňovú evidenciu alebo zjednodušenú daňovú evidenciu spojenú s paušálnymi výdavkami. Napriek tomu sa na vás vzťahujú pravidlá pre archiváciu dokladov – robí sa to kvôli kontrolám z daňového úradu.

 • Ak ste neplatiteľ DPH bez účtovníctva, archivujte doklady aspoň 5 rokov od konca toho roka, v ktorom vám za príslušný rok vznikla povinnosť podať daňové priznanie.

Detailne sa archivácii dokladov venujeme v tomto texte >>

blank

Príklad správne vystavenej faktúry – obsahuje všetky údaje a je prehľadná. Zákazník ju uhradí aj cez mobil s pomocou QR kódu (voliteľná položka na faktúre). Vo fakturačnom programe iDoklad takú faktúru vystavíte za minútku.

Fakturácia: ako vystaviť faktúru správne

Opäť si problematiku zúžime, aby sme vás nezaťažovali výnimkami – ako podnikajúci dôchodca ste neplatiteľom DPH a nevediete účtovníctvo. V takom prípade sa vaše faktúry pre slovenských zákazníkov nezaobídu bez nasledujúcich údajov:

 • vaše obchodné meno, t. j. meno a priezvisko,
 • miesto podnikania, t. j. fakturačná adresa,
 • IČO – identifikačné číslo organizácie,
 • register, ktorý vás ako podnikateľa zapísal (napríklad živnostenský register), a číslo zápisu.

Ďalšie zákonné povinnosti nemáte. Dobrá prax ale hovorí, aby ste na faktúru pridali aj nasledujúce informácie:

 • oznámenie, že nie ste platiteľom DPH,
 • informácie o svojom odberateľovi v rovnakom rozsahu ako o sebe,
 • slovné a číselné označenie dokladu (napr. Faktúra 202301),
 • popis fakturovaného tovaru alebo služby,
 • fakturovanú sumu,
 • dátum vystavenia faktúry
 • a dátum splatnosti.

Ak ste platiteľom DPH alebo vediete účtovníctvo, náležitosti faktúr sú iné. Zrozumiteľne sme ich vysvetlili v článku Čo nesmie chýbať na vašich faktúrach.

Pri podnikaní sa určite stretnete s frázou „fakturačné údaje“. Ak od vás dodávateľ potrebuje fakturačné údaje, ako SZČO – neplatiteľ DPH mu pošlite meno a priezvisko, miesto podnikania a IČO. Pri používaní fakturačnej aplikácie ako iDoklad stačí zaslať IČO – program si zvyšné údaje sám doplní z verejne dostupných registrov.

Pri faktúrach do zahraničia je potrebné uvádzať aj ďalšie informácie, zhrnuli sme ich v tomto článku.

Čo robiť, keď vám zákazník nezaplatil

Na papieri vyzerá dátum splatnosti jasne. V praxi sa ale stáva, že sa peniaze na účte neobjavia. Niekedy váš zákazník zabudne, niekedy je to šlendrián, niekedy dokonca úmysel. Uhradenie faktúr si dobre strážte a pokiaľ platba neprichádza, nebojte sa ozvať.

Možno vám nie je také „doprosovanie“ príjemné, ale prekonajte to a pošlite zákazníkovi upomienku. Keby sa klient dostal do veľkých problémov, je výhodné pripomenúť sa medzi prvými.

Forma upomienky je na vás. Odporúčame, aby bolo z textu e-mailu zrejmé:

 • koľko vám zákazník dlhuje,
 • dátum splatnosti,
 • ku ktorej faktúre sa dlh viaže,
 • aká je sankcia za oneskorenie.

Pokiaľ upomienky nepomôžu, môžete využiť tzv. predžalobné výzvy. Doporučený list na hlavičkovom papieri od advokáta väčšinou platbu urýchli.

Zistite detaily o postupe, keď zákazník neprejavuje záujem o uhradenie faktúry >>

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok