Dátum publikácie 24. 10. 2022 Zdieľať článok

Vzor: Ako vypracovať kvalitný finančný plán pre vlastné podnikanie krok za krokom

Author Seyfor Slovensko, a.s. 8 minút čítania 0
Náhledový obrázek

O peniaze ide vždy až na prvom mieste, najmä v podnikaní. Ešte než sa vrhnete do nového biznisu, zostavte si finančný plán. Pomôže vám určiť náklady potrebné na rozjazd a prevádzku podnikania, ale aj výšku zisku. Prečítajte si, ako na tvorbu finančného plánu krok za krokom.

Definícia a význam finančného plánu

Finančný plán je nevyhnutnou súčasť každého podnikania. Ide o jednoduchý nástroj, ktorý slúži na odhadnutie budúcich príjmov a výdavkov podniku a poskytuje komplexný prehľad o financovaní podnikových aktivít a ich zdrojov.

Okrem toho poskytuje ďalšie výhody, napr.:

 • zvyšuje finančnú stabilitu podniku,
 • uľahčuje rozhodovanie (napr. rieši, kam umiestniť prebytky likvidity alebo hľadá vhodný spôsob pokrytia jej deficitu),
 • dodáva plánom reálny rozmer napr. tým, že špecifikuje sumu potrebnú na nákup strojov a ďalšieho vybavenia,
 • pomáha predchádzať krízovým situáciám,
 • analyzuje dlhodobú schopnosť platiť klientom,
 • slúži aj ako podklad pre lepšie rozhodovanie.

Zo správne zostaveného finančného plánu jednoducho vyčítate, koľko potrebujete zarobiť peňazí, aké vysoké máte náklady a s akým ziskom môžete kalkulovať. Snahou finančného plánu je priblížiť sa čo najpresnejším číslam, ktoré kopírujú reálne náklady, výnosy a zisk podniku.

Dôležitosť finančného plánu zdôrazňuje aj business mentor Milan Petráček: „Chcete podnikať bez finančného plánu? Je to podobné, ako by ste sadli do auta a povedali, že chcete niekam dôjsť, ale nevedeli kadiaľ a ako. Bola by len veľká náhoda, keby ste prišli na požadované miesto.“ Zdôrazňuje tiež, že na vypracovanie finančného plánu nepotrebujete žiadnu extra sofistikovanú tabuľku. Stačí jednoduchá tabuľka v Exceli a mať plán vždy po ruke, nech vidíte aktuálne čísla.

Kedy a na ako dlho sa finančný plán spoločnosti tvorí

Finančný plán môžete zostaviť pred samotným začiatkom podnikania alebo už v zabehnutej firme.

Najčastejšie sa stretávame s krátkodobými finančnými plánmi do jedného roka. Business mentor Milan Petráček začínajúcim podnikateľom radí: „Plán odporúčam zostavovať vždy najlepšie na kalendárny rok a vždy po jednotlivých mesiacoch. Mnoho odborov má sezónne výkyvy a s tými je potrebné počítať a do plánu ich poctivo zapracovať. Preto určite plánujte po jednotlivých mesiacoch a potom použite súčtový stĺpec za celé obdobie.“

Výnimkou nie je ani tvorba dlhodobých finančných plánov, obvykle zostavovaných na obdobie dvoch až piatich rokov. Tie prídu vhod najmä v nasledujúcich situáciách:

 • máte už zabehnutý podnik, ktorý má k dispozícii veľké množstvo historických údajov,
 • chystáte vyššiu a dlhodobejšiu investíciu, pri ktorej je klasický ročný plán nedostačujúci.

Pamätajte, že čím dlhšie je obdobie plánu, tým nižšia je jeho kvalita. Aby aspoň sčasti poskytoval prehľad zodpovedajúci realite, musíte ho priebežne aktualizovať. Zostavovanie dlhodobých finančných plánov sa bez kvalitných dát z minulých období často prirovnáva k vešteniu z krištáľovej gule. Pripomeňme si, čo sa stalo v marci 2020 – prvý prípad koronavírusu, vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a následné „zatváranie“ ekonomiky. Viacročné finančné plány leteli rovno do koša, prípadne vyžadovali zásadnú revíziu a veľa práce navyše.

Ideálny čas na zostavenie finančného plánu

Finančný plán sa zostavuje ešte pred samotným začiatkom podnikania ako súčasť podnikateľského plánu. Ako najvhodnejší čas na finančné plánovanie v už fungujúcej firme sa ponúka koniec roka, kedy už máte k dispozícii dáta za uplynulé obdobie. Vytvoriť ho ale môžete prakticky kedykoľvek. Nemá zmysel s jeho tvorbou otáľať až do decembra. Business mentor Milan Petráček upresňuje, ako na plánovanie v priebehu roka: „Jednoducho doplňte uplynulé mesiace podľa skutočnosti a ďalšie mesiace už naplánujte.“

Ako vytvoriť finančný plán podniku na jeden rok (vzor)

Ak máte k dispozícii dôležité dáta a informácie, zhromaždite ich a majte ich pri plánovaní po ruke. Vyžaduje sa od vás totiž čo najreálnejší odhad jednotlivých položiek v pláne.

Čo všetko kvalitný finančný plán obsahuje:

 • príjmy,
 • výdavky,
 • zisk,
 • prípadne cash flow.

Pri tvorbe pracujte s vývojovými scenármi. Typicky sa pri odhadoch pracuje s pesimistickým, realistickým a optimistickým variantom. Business mentor Milan Petráček popisuje, ako pri odhadoch postupuje on sám: „Ak sa rozhodujete nad rozpätím jednotlivých čísel, tak vždy použite radšej ten horší variant. Pokiaľ neviete, či predáte sto alebo stodvadsať kusov, tak plánujte sto. Rovnako tak pri výdavkoch. Ak neviete, či zaplatíte sto alebo osemdesiat, plánujte radšej ten horší variant, teda v našom prípade sto.“

Pokiaľ s podnikaním začínate, vyčíslite pred odhadovanými ročnými príjmami a výdavkami aj plán peňažných príjmov a výdavkov pred začiatkom podnikania. Bude obsahovať napr. obstarávaciu cenu nehnuteľnosti / kauciu a nájomné platené vopred, služby advokáta, poistenie či nákup tovaru a tiež zdroje kapitálu (vlastné aj cudzie).

Príjmy (tržby)

Odhadnite koľko tovaru či služieb predáte a za akú cenu. Nezabúdajte ani na ďalšie príjmy, kam spadajú napr. prijaté dotácie či úroky z vkladov. Môžu tvoriť veľkú časť príjmov, a preto je nevyhnutné s nimi počítať.

Ak začínate od nuly, bude pre vás kvantifikácia položiek oveľa náročnejšia ako pre podnikateľov, ktorí pracujú s historickými vývojmi dát. Čiastočne môžete vyjsť z dát a informácií:

 • od svojich známych, ktorí podnikajú v podobnom odbore,
 • ktoré ste získali počas zamestnania v iných spoločnostiach,
 • z vykonaného prieskumu trhu.

Aj keby ste nakoniec stavili iba na zdravý sedliacky rozum a odhadli, koľko zákazníkov môžete reálne získať, po niekoľkých mesiacoch podnikania budete schopný novo zistené dáta zapracovať a premietnuť do skôr zostaveného plánu, ktorý razom získa reálnejšie obrysy.

Výdavky (náklady)

Náklady dokážete ovplyvniť a predpovedať oveľa ľahšie ako príjmy. S predstihom si napr. ľahko spočítate výšku splátky lízingu alebo zistíte cenu za poradenské služby. Existujú dve základné skupiny nákladov, ktoré sa vo finančnom pláne zachytávajú. Ide o:

 • Variabilné náklady sa zvyšujú s rastom objemu výrobkov, predaného tovaru či poskytnutých služieb (napr. materiál na výrobu, doprava).
 • Naopak fixné náklady sa s rastúcim objemom výkonov nemenia (a keď už áno, tak skokovo). Zjednodušene povedané sú to náklady, ktoré vznikajú bez ohľadu na aktuálnu veľkosť tržieb za predaný tovar a služby. Spadá sem napr. nájomné za priestory či vedenie účtovníctva.

Často podnikatelia zabúdajú na dlhodobý majetok – ten do nákladov vstupuje postupne prostredníctvom odpisov.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

nájomné za priestory

                       

mzdy a odvody

                       

platená energia

                       

tržby za predaj zmrzliny

                       

tržby za svadobný catering

                       

zisk/strata

                       

Do stĺpcov tabuľky zapisujte odhadované sumy príjmov a výdavkov vyjadrených v eurách po jednotlivých mesiacoch.

Zisk

Ak príjmy prevyšujú výdavky, vytvorili ste zisk. V opačnom prípade ste v strate, pretože súčet výdavkov je vyšší ako vaše príjmy. Všimnite si, že jednoduchý vzor finančného plánu (tabuľky) nad týmto odsekom farebne odlišuje príjmy (znázornené zelenou) a výdavky (červenou farbou) pre lepšiu prehľadnosť.

Pokiaľ z podobne zostavenej tabuľky vyplýva, že ste v zisku, jedná sa o zisk pred zdanením. Výška zdanenia príjmov z podnikania pre fyzickú osobu aktuálne predstavuje 15 % (resp. 19 % alebo až 25 %, ak dosiahla zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 49 790 eur) a pre právnickú osobu 15 % (resp. 21 %, ak dosiahla zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 49 790 eur). Pri plánovaní preto počítajte aj s daňami.

Vyhodnotenie

Finančný plán už máte zostavený, ale tým vaša práca nekončí. Plán pravidelne vyhodnocujte, aktualizujte a upravujte aspoň raz mesačne. Snažte sa do neho premietnuť každú významnú odchýlku (kladnú aj zápornú) od pôvodného plánu. Pri zápornej odchýlke si zistite jej dôvody a snažte sa riešiť nápravné opatrenia, aby sa nabudúce už neopakovali,“ špecifikuje business mentor Milan Petráček a dodáva: „Ak obchody nevychádzajú tak, ako ste plánovali, môžete včas zabrať. Pokiaľ naopak zistíte, že sa všetky plánované zákazky realizujú, môže to byť signál pre zvýšenie ceny.“

Pravidelné vyhodnocovanie so sebou prináša množstvo výhod – najmä včasné zistenie nepriaznivého vývoja nákladov či tržieb. To vám umožňuje začať ihneď pracovať na náprave a zvrátiť vývoj čísel vo váš prospech.

Častým nedostatkom finančných plánov je, že nepočítajú s peňažnými tokmi (t. j. koľko peňazí máte práve k dispozícii v pokladni aj na účtoch a koľko ich musíte zaplatiť svojim veriteľom). Stav peňažných prostriedkov v podniku zachytáva tzv. výkaz cash flow. Ak vytvárate finančný plán v Exceli, premietnite do neho okrem predpokladaných príjmov, výdavkov a zisku aj prehľad peňažných tokov.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok