Dátum publikácie 10. 10. 2022 Zdieľať článok

Získajte perfektný prehľad o svojich financiách vďaka výkazu cash flow

Author Seyfor Slovensko, a.s. 10 minút čítania 3
Náhledový obrázek

Aby ste mohli firemné financie riadiť efektívne, musíte mať prehľad o peniazoch v pokladni a na bankových účtoch alebo o budúcich príjmoch a výdavkoch. Bez kvalitných a dostupných informácií len ťažko naplánujete smerovanie svojho podnikania alebo platobnú schopnosť firmy. Stretávate sa s výkazom cash flow prvýkrát a nie ste si istý, ako sa zostavuje? Prečítajte si, ako na to.

Čo je to výkaz cash flow a na čo slúži

Výkaz cash flow (slovensky tok peňazí, príp. prehľad peňažných tokov) môžeme popísať ako prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch (resp. ich rozdielu) za konkrétne obdobie, ktorý podnikateľom pomáha lepšie držať prehľad nad podnikovými financiami a má priamu nadväznosť na finančný plán. Inými slovami hovorí, koľko voľných peňažných prostriedkov má vybraná firma či podnikateľ k dispozícii.

Cash flow povinne vykazujú v poznámkach účtovnej závierky účtovné jednotky, ktoré patria do veľkostnej skupiny veľkej účtovnej jednotky a ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS. Dobrovoľne si cash flow zostavujú aj živnostníci alebo firmy zatriedené do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky alebo malej účtovnej jednotky. Výkaz je totiž prínosný pre všetkých podnikateľov.

Cash flow zo všetkých výkazov (súvahy, výkazu ziskov a strát a prehľadu o pohybe vlastného imania) najlepšie zachytáva reálny stav finančného zdravia podniku. Dopĺňa vyššie uvedené účtovné výkazy tak, že odstraňuje nesúlad medzi okamihom vzniku výnosov a nákladov a okamihom skutočného prírastku a úbytku peňažných prostriedkov. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo ho banky požadujú pri žiadostiach o podnikateľský úver.

Prečo je dôležité sledovať cash flow

Jednoducho preto, aby ste mali neustály prehľad o pohyboch peňazí, ktoré prúdia vašim podnikaním. Pamätajte si, že:

 1. Zisk nepredstavuje skutočné peniaze, je iba účtovnou veličinou.
 2. Vznik nákladov nutne neznamená výdaj a vznik výnosov nutne neznamená príjem. Časový nesúlad medzi nimi detailne vysvetlíme na príklade nižšie.
 3. Ako podnikatelia musíte mať v pokladni a na účtoch dostatok prostriedkov, aby ste včas zaplatili za nákup materiálu, energií, splátku úveru, vyplatili mzdy, odviedli dane a pod.
 4. Príjmy inkasujete za predaj služieb a tovaru v hotovosti či bezhotovostnú úhradu faktúry vystavenej. Príjmy ďalej tvoria poskytnuté úvery od banky alebo vklady spoločníkov.

Predstavte si situáciu, kedy vyfakturujete tovar za 3 000 eur. Tržby vám vzniknú už pri vystavení faktúry. V reále ale peniaze inkasujete neskôr (v závislosti na dĺžke splatnosti faktúry). K príjmu peňazí do pokladne či na účet tak môže dôjsť napríklad až za mesiac.

Platí to aj opačne. Dostanete prijatú faktúru za vedenie účtovníctva a vznikne vám náklad. Faktúru ale bežne zaplatíte až o dva týždne neskôr, keď dôjde k výdaju peňazí z pokladne alebo k zníženiu stavu bankového účtu.

Nasledujúci graf vyjadruje podstatu tvorby cash flow:

blank

Ako cash flow evidovať a plánovať

Niektorí podnikatelia si cash flow premietajú priamo do finančného plánu pomocou Excelovej tabuľky. Existujú ale aj špeciálne aplikácie a nástroje, ktoré vám prácu uľahčia. Účtovné softvéry dnes automaticky generujú výkaz cash flow na základe dát zadaných do systému.

Jedným z nástrojov na stráženie cash flow je fakturačný program iDoklad. Business mentor Milan Petráček popisuje fungovanie aplikácie nasledovne: „Podnikatelia v nej vystavujú faktúry a evidujú podnikateľské príjmy. Zároveň do nej môžu vkladať aj prijaté faktúry a všetky svoje výdavky. Vďaka tomu potom v prehľadnom grafe vidia, ako vyzerá ich aktuálny cash flow. Reálne príjmy a výdavky potom ľahko porovnáte s finančným plánom.“

Kladný a záporný cash flow

Aby vaša firma generovala peniaze, musíte mať cash flow v kladnej hodnote.

V praxi však bežne dochádza aj k zápornému cash flow. To ale hneď nemusí byť dôvod na paniku. Business mentor Milan Petráček hovorí, že je dôležité si uvedomiť kontext: „Ak by sa toto negatívne cash flow v ďalších mesiacoch opakovalo a mali by sme každý mesiac menší príliv peňazí ako ich odliv, peniaze firme jedného dňa dôjdu a dostane sa do platobnej neschopnosti.“

Čo všetko má vplyv na cash flow alebo ako ho zlepšiť

Základným predpokladom pri vylepšovaní cash flow je správne nastavená ziskovosť firmy, ktorá vychádza z finančného plánu. Pokiaľ sa ukáže, že ste dlhodobo v strate, zostáva len otázkou času, kedy peniaze v podniku dôjdu.

K zápornému cash flow ale môže dôjsť, aj keď podľa finančného plánu generujete zisk. Najčastejší problém v príjmoch je v takom prípade podľa business mentora Milana Petráčka v splatnosti vystavených faktúr: „Buď je veľmi dlhá splatnosť alebo vaši klienti nezaplatili faktúry, hoci už sú po splatnosti. Najčastejšia je kombinácia oboch.“

Problémom s likviditou sa vyhnete, keď:

 • budete inkasovať peniaze v hotovosti (nevystavovať faktúry),
 • začnete vystavovať zálohové faktúry
 • alebo znížite dobu splatnosti vydaných faktúr.

Problém býva tiež v tom, keď za nakúpený tovar dodávateľovi zaplatíte ešte skôr, ako vám zaň odberateľ pri predaji zaplatí.

Prijaté faktúry plaťte čo najneskôr pred termínom splatnosti a peniaze za vystavené faktúry inkasujte naopak čo najskôr. To preto, aby ste stále mali k dispozícii finančné prostriedky v pokladni a na bankových účtoch (teda kladný cash flow).

Ďalej môžete cash flow vylepšiť:

 • znížením nákladov,
 • zvýšením tržieb,
 • dodatočným vkladom do podnikania,
 • prevádzkovým úverom,
 • optimálnym riadením zásob (na sklade nedržte zbytočne veľa zásob)
 • alebo postúpením pohľadávok.

Cash flow: zostavenie a výpočet

Pri výpočte cash flow sa využívajú štandardne dve metódy, a síce priama a nepriama.

 • Pri priamej metóde sa rozlišujú dva jej varianty. Pri čistej priamej metóde sa vychádza z vhodne vytvorených analytických účtov k účtom peňažných prostriedkov. Pri modifikovanej priamej metóde sa vychádza z položiek výkazu ziskov a strát, ktoré sa následne upravujú o ďalšie položky. V praxi sa s priamou metódou nestretnete často, pretože vyžaduje náročné sledovanie každého účtovného prípadu.
 • Pri nepriamej metóde sa vychádza z údajov dostupných vo výkaze ziskov a strát a súvahe. Výsledok hospodárenia pred zdanením sa upravuje o vplyv nepeňažných položiek, zmenu stavu zásob, pohľadávok z prevádzkovej činnosti a záväzkov z prevádzkovej činnosti a všetkých ostatných položiek, ktoré sú spojené s investičnou a finančnou činnosťou. Ide o najrozšírenejšiu metódu výpočtu cash flow.

Podnikatelia metódy v praxi často kombinujú. Začínajúcim podnikateľom odporúčame pri výpočte cash flow pracovať s nepriamou metódou.

Stanovenie cash flow nepriamou metódou

Analyzujte peňažné toky v troch oblastiach svojho biznisu:

 • prevádzkové (spojené s hlavnou činnosťou podniku, napr. predaj a nákup tovaru a služieb),
 • investičné (napr. obstaranie dlhodobého majetku, jeho predaj a poskytovanie pôžičiek),
 • finančné (napr. z upísaných obchodných podielov a iného zvýšenia vlastného imania).

Všetky tri oblasti analyzujte zvlášť a potom ich sčítajte, aby ste získali celkový cash flow. Vychádzajte pri tom z výkazu ziskov a strát (výsledovky) a zo súvahy.

Ako postupovať krok za krokom

Začnite porovnaním dvoch po sebe idúcich účtovných období (prípadne jedného účtovného obdobia, ktoré porovnáte na začiatku a na konci) a vypočítajte medziročnú zmenu aktív a pasív zo súvahy.

Postupujte nasledovne:

 1. Vypočítajte rozdiel medzi konečným a začiatočným stavom jednotlivých položiek v súvahe.
 2. Roztrieďte jednotlivé vplyvy z údajov v súvahe a výkaze ziskov a strát na kladné a záporné vplyvy podľa členenia (prevádzkové, investičné, prípadne finančné).
 3. Zistené údaje premietnite do výkazu cash flow (prehľadu peňažných tokov) a vykonajte kontrolu.
 4. Že ste dospeli k správnemu výsledku si môžete overiť tak, že výsledok celkovej čistej cash flow bude zodpovedať zmene stavu peňažných prostriedkov, t. j. prostriedkov v hotovosti a na bankových účtoch.

Pamätajte, že:

 1. Zvýšenie akejkoľvek položky aktív (okrem peňažných prostriedkov) vyvolá zníženie peňažných prostriedkov (− peňažný tok).
 2. Zníženie akejkoľvek položky aktív (okrem peňažných prostriedkov) vyvolá zvýšenie peňažných prostriedkov (+ peňažný tok).
 3. Zvýšenie akejkoľvek položky pasív vyvolá zvýšenie peňažných prostriedkov (+ peňažný tok).
 4. Zníženie akejkoľvek položky pasív vyvolá zníženie peňažných prostriedkov (− peňažný rok).

Najjednoduchší spôsob výpočtu používaný na orientačné stanovenie výšky cash flow z prevádzkovej činnosti je taký, že k výsledku hospodárenia pripočítate alebo odpočítate vplyvy jednotlivých položiek na cash flow nasledovne:

Výsledok hospodárenia (zisk, resp. strata)

+ odpisy investičného majetku

+ zníženie (− zvýšenie) zásob

+ zníženie (− zvýšenie) krátkodobých pohľadávok

+ zvýšenie (− zníženie) krátkodobých záväzkov

−/+ zmeny položiek časového rozlíšenia

Prípadne cash flow upravíte aj o:

 • ďalšie náklady, ktoré v danom účtovnom období nepredstavovali výdavky peňažných prostriedkov (napr. tvorba opravných položiek),
 • výdavky, ktoré sa v danom účtovnom období nepremietli do nákladov (tzn. neovplyvnili výsledok hospodárenia), ako napr. náklady budúcich období,
 • ďalšie výnosy, ktoré v danom účtovnom období nepredstavovali príjem peňažných prostriedkov (napr. zúčtovanie opravných položiek),
 • príjmy, ktoré sa v danom účtovnom období nepremietli do výnosov (tzn. neovplyvnili výsledok hospodárenia), ako napr. výnosy budúcich období.

K chybám môže dochádzať napr. ak:

 • nesprávne určíte znamienko pri zmene stavu položiek súvahy
 • alebo zabudnete niektorú položku výkazu.

Príklad na zostavenie a výpočet cash flow

Zostavte prehľad o peňažných tokoch:

Aktíva

stav k 1.1. v eurách

stav k 31.12. v eurách

Pasíva

stav k 1.1. v eurách

stav k 31.12. v eurách

dlhodobý majetok

31 200

39 200

základné imanie

40 000

40 000

oprávky (odpisy)

– 4 000

– 5 200

nerozdelený zisk

2 400

7 600

zásoby

3 600

4 800

záväzky voči dodávateľom

1 200

6 000

pohľadávky

5 600

1 200

záväzky voči zamestnancom

3 600

2 000

peňažné prostriedky

12 000

16 800

dlhodobé úvery

1 200

1 200

celkom

48 400

56 800

celkom

48 400

56 800

Stav peňažných prostriedkov na začiatku obdobia = 12 000 eur

 • Zisk 5 200 eur (7 600 eur – 2 400 eur)
 • Odpisy + 1 200 eur
 • Nárast zásob − 1 200 eur
 • Pokles pohľadávok + 4 400 eur
 • Nárast záväzkov voči dodávateľom + 4 800 eur
 • Pokles záväzkov voči zamestnancom − 1 600 eur

Prevádzkový cash flow = 12 800 eur

 • Nárast dlhodobého majetku − 8 000 eur

Investičný cash flow = − 8 000 eur

Cash flow celkom = 4 800 eur

Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia = 16 800 eur

Kontrola správnosti výpočtu: 16 800 eur – 12 000 eur = 4 800 eur

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok