Podmienky použitia aplikácie iDoklad od 3. 3. 2022

Pred vytvorením používateľského účtu si prosím poctivo prečítajte Podmienky použitia aplikácie iDoklad (ďalej len Podmienky).

Vytvorením používateľského účtu prichádza k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb a k poskytnutí licencie v súlade s týmito podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov. Pokiaľ s podmienkami, alebo zásadami nesúhlasíte, používateľský účet nevytvárajte, ani službu nepoužívajte.

I. Slovníček pojmov

Webová aplikácia je softvérová aplikácia iDoklad prístupná prostredníctvom webových stránok, dostupných po prihlásení v internetovom prehliadači na adrese:

www.idoklad.sk, www.idoklad.cz, www.app.idoklad.sk alebo www.app.idoklad.cz (ďalej len „webové stránky“). Webová aplikácia je webová služba slúžiaca primárne k vystavovaniu elektronických účtovných dokladov, k ich tlačeniu či k odosielaniu e-mailom na adresu obchodných partnerov, jej súčasťou je aj elektronická dokumentácia súvisiaca s Webovou aplikáciou.

Mobilná aplikácia je forma Webovej aplikácie, ktorú je možné si stiahnuť prostredníctvom obchodov App Store, alebo Google Play a používať ju na mobilnom zariadení za súčasného pripojenia sa k používateľskému účtu Aplikácie.

Webová a Mobilná aplikácia sa spoločne označujú ako Aplikácia. Aplikácia je určená pre podnikateľov (fyzické a právnické osoby).

Používateľský účet si vytvára každý používateľ (ďalej ako „Vy“), ktorý má záujem o užívanie Aplikácie a je nevyhnutnou podmienkou pre poskytovaniu služieb Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľom Aplikácie je Spoločnosť Seyfor, a. s., Drobného 555/49, Brno, PSČ 602 00, IČ 015 72 377, zapísaná v obchodnom registri vedeným Krajským súdom v Brne, oddiel B vložka 7072 (ďalej ako „My“).

II. Úvodné ustanovenia

Tieto Podmienky upravujú užívanie Aplikácie. Ak sa s Vami dohodneme na individuálnych podmienkach užívania Aplikácie, majú vždy prednosť a tieto Podmienky sa použijú v rozsahu neupravenom individuálnou dohodou medzi nami a Vami.

Pri vytvorení používateľského účtu je užívateľ povinný zadať pravdivé a úplné údaje vzťahujúce sa k jeho osobe, ktoré budú následne použité v hlavičke účtovného dokladu. Nakladanie s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete, upravujú Zásady ochrany osobných údajov.

III. Licencie

Aplikácia je autorským dielom v zmysle autorského zákona a majetkové práva k nej vykonáva Prevádzkovateľ.

Založením Používateľského účtu Vám poskytujeme osobnú, neprenosnú, nevýhradnú licenciu k používaniu Aplikácie. Licencia sa udeľuje po dobu trvania používateľského účtu a iba pre použitie pri Vašej podnikateľskej činnosti. Berte prosím na vedomie, že používanie mobilnej aplikácie je upravené tiež podmienkami príslušných platforiem. Predmetom licencie je poskytnutie oprávnenia k užívaniu Aplikácie prostredníctvom GUI, nesprístupníme Vám zdrojové kódy aplikácie, pokiaľ sa nedohodneme inak (napríklad pre účely interoperability s Vašimi internými systémami). Reverzné inžinierstvo Aplikácie nie je dovolené. Pre zaistenie interoperability poskytujeme API rozhranie pre prístup k externým službám. Používanie externých služieb nie je predmetom licencie.

Licencia sa udeľuje ako bezplatná, alebo platená v závislosti od zvolenej verzie používania, ako uvádzame v čl. V. Odmena za licenciu je vždy zahrnutá v odmene za používanie podľa čl. V.

Predmetom licencie nie je oprávnenie užívať grafické prvky užívateľského rozhrania Aplikácie rozmnožovaním, rozširovaním, a zdieľaním verejnosti. Používateľ nie je oprávnený Aplikáciu, alebo jej prvky pozmeňovať a/alebo vytvárať odvodené diela.
Licenciu nie je možné prenechať, ani poskytnúť podlicenciu a to ani čiastočne. Používateľ nesmie Aplikáciu akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať k užívaniu tretím osobám s výnimkou svojich zamestnancov a spolupracujúcich osôb, ktoré mu poskytujú účtovné a administratívne služby, pre ktorých je vyžadovaný prístup k Aplikácii.

Táto licenčná dohoda upravuje taktiež používanie akýchkoľvek aktualizácií Aplikácie, ktorými nahradíme, alebo doplníme pôvodnú Aplikáciu, ak taká aktualizácia nebude spojená so samostatnou licenciou, kedy by mali prednosť podmienky samostatnej licencie.
Aplikáciu nie je možné používať spôsobom, ktorý by narušoval práva Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky práva, na ktorých výkon nie ste týmito Podmienkami, alebo Zásadami ochrany osobných údajov oprávnení.
Licencia zaniká rovnakým spôsobom ako zmluva o poskytovaní služieb podľa čl. VIII odst. 1.

Používateľovi nenáleží akékoľvek oprávnenie v spojení s ochrannými známkami Prevádzkovateľa.

IV. Práva a povinnosti používateľov

Prostredníctvom Aplikácie môžete vystavovať elektronické účtovné doklady, ukladať ich a evidovať, tlačiť, odosielať e-mailom a importovať či exportovať dáta do, alebo z Aplikácie, prípadne do, alebo z ďalších aplikácií a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, a to v rozsahu, v ktorom to Aplikácia umožňuje podľa zvoleného predplatného a rozsahom svojich funkcií.

Z vygenerovaných dokladov nie je dovolené odstraňovať, alebo meniť akékoľvek označenia, loga, názov a údaje o Prevádzkovateľovi, alebo Aplikácii. Pokiaľ tak urobíte Vy, alebo osoba, ktorej ste poskytli prístup do Aplikácie, nezodpovedáme za prípadnú škodu tým spôsobenú.
Všetky dáta, ktoré si do našich databáz uložíte, sú iba Vaše a Vy k ním máte všetky práva a zodpovednosť za ich obsah.

Prevádzkovateľ je oprávnený bez predchádzajúceho oznámenia zrušiť účet používateľa, alebo inak zamedziť užívanie Aplikácie, o ktorom sa dá dôvodne domnievať, že porušuje Podmienky, alebo používa Aplikáciu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tiež ak je v rozpore s dobrými mravmi a všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi a všeobecne uznávanými pravidlami používania služieb poskytovaných prostredníctvom siete Internet, alebo dokonca k páchaniu, či napomáhaniu trestnej činnosti, priestupkov či iných prečinov a to bez ohľadu na zvolené predplatné používania.

Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť bez predošlého oznámenia účet používateľa, pokiaľ sa na ňom používateľ neprihlásil dlhšie ako 6 mesiacov.

Bez ohľadu na zvolené predplatné môže používateľ svoj účet zrušiť v rozhraní správy svojho používateľského účtu zaslaním požiadavky na zrušenie Zákazníckej podpore. V prípade predplatného zakúpeného prostredníctvom App Store, alebo Google Play, musí najprv zrušiť predplatné na danej platforme a až potom môže svoj účet zrušiť v Mobilnej aplikácii. V opačnom prípade by sa používateľovi aj naďalej strhávalo predplatné.

Používateľ nemá nárok na akúkoľvek náhradu v súvislosti so zrušením Používateľského účtu, alebo zamedzením jeho užívania pred uplynutím predplatenej doby podľa čl. IV v hore uvedených prípadoch.

Zrušením Používateľského účtu dochádza k ukončeniu poskytovania všetkých služieb v Aplikácií a súčasne k vymazaniu všetkých dát v Aplikácii. Zrušenie používateľského účtu v súvislosti s ukončením užívania Aplikácie, nemá vplyv na fungovanie používateľského účtu v rozsahu ďalších aplikácií a služieb, ktoré Prevádzkovateľ používateľovi tiež poskytuje.

V. Úplata za užívanie Aplikácie

Každý nový používateľ môže vyskúšať Prémiové predplatné Aplikácie bezplatne po dobu 30 dní. Skúšobná doba 30 dní začína plynúť od okamihu platnosti registrácie, to je kliknutím na potvrdzujúci odkaz vo verifikačnom e-maile v priebehu dvojfázového overenia pri registrácií, v prípade nového používateľa. Bezplatné vyskúšanie Prémiového predplatného Aplikácie môže každý používateľ vyskúšať maximálne jedenkrát. Po uplynutí skúšobnej doby bude Používateľský účet automaticky prevedený na bezplatnú verziu, ak si nezvolí platenú verziu.

Aplikácia je poskytovaná v štyroch verziách podľa zvoleného predplatného, kedy okrem verzie „Bezplatné“ Prevádzkovateľ poskytuje ďalšie verzie predplatného uvedené v cenníku na adrese https://www.idoklad.sk/cennik-op/ (ďalej len „cenník“). Nákup predplatného cez Mobilnú Aplikáciu sa riadi cenníkom dostupným priamo v Aplikácii pre danú mobilnú platformu a taktiež podmienkami vybranej platformy.

Zvolené predplatné je možné využívať prostredníctvom Webovej a zároveň Mobilnej aplikácie a je možné medzi týmito aplikáciami prepínať.
Používateľ si volí predplatné na celú dobu trvania zmluvy o poskytovaní služieb podľa čl. VIII odst. 1 s možnosťou voľby dĺžky fakturačného obdobia, ktoré môže byť 1 mesiac, 3 mesiace, alebo 1 rok (predplatné). U predplatných pre Mobilnú Aplikáciu zakúpených prostredníctvom App Store, alebo Google Play je dĺžka fakturačného obdobia vždy 1 mesiac bez možnosti voľby používateľa.

Platba za predplatné prebehne dopredu na zvolené fakturačné obdobie prostredníctvom platobnej brány GoPay, prostredníctvom App Store, Google Play, zrýchleným bankovým prevodom, alebo bankovým prevodom na základe vystavenej zálohovej faktúry. Berte prosím na vedomie, že platobnú bránu prevádzkuje odlišná osoba ako Prevádzkovateľ a prevedenie platby sa riadi vlastnými podmienkami poskytovateľa služieb. K prevedeniu platby budete presmerovaní na webovú stránku prevádzkovateľa platobnej brány. Platby za predplatné zakúpené cez Mobilnú Aplikáciu sa riadia taktiež vlastnými pravidlami danej platformy.

V prípade, že používateľ realizoval nákup cez webovú aplikáciu, má možnosť zvoliť si automatické opakovanie platieb, kedy sa pred koncom fakturačného obdobia čiastka odpovedajúca cene za predplatné z bankového účtu strhne automaticky vo výške odpovedajúcej dĺžke fakturačného obdobia, ktoré si zvolil. Prijatím podmienok užívania udeľuje používateľ súhlas nám aj prevádzkovateľovi platobnej brány s inkasom platieb za predplatné z bankového účtu. Automatické opakovanie platieb je možné zrušiť v používateľskom účte s výnimkou predplatného zakúpeného prostredníctvom App Store, alebo Google Play, u ktorých je automatické opakovanie platieb upravené vždy podľa podmienok príslušnej platformy.

V prípade, že používateľ sa rozhodol pre platbu bankovým prevodom, vystaví Prevádzkovateľ pred koncom fakturačného obdobia zálohovú faktúru na čiastku odpovedajúcu zvolenej dĺžke fakturačného obdobia a zašle ju na e-mail uvedený pri registrácií.
V prípade neuhradenia ceny za predplatné si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo previesť neodkladne užívateľsky účet na „bezplatné“ predplatné.

V prípade, že sa používateľ rozhodne zmeniť predplatné, alebo dĺžku fakturačného obdobia, bude po prevedení objednávky a platby doručené Prevádzkovateľovi dojednané nové predplatné podľa cenníka. Platené predplatné nemôže používateľ zmeniť na „bezplatné“ predplatné. Aktivácia nového predplatného prebehne najskôr po uplynutí doby, na ktorú bolo uhradené predchádzajúce predplatné. Používateľ sa môže s Prevádzkovateľom v konkrétnom prípade dohodnúť inak. Predplatné zakúpené v rámci Mobilnej Aplikácie nie je možné meniť v rámci Webovej Aplikácie a naopak. Pri predplatnom zakúpenom prostredníctvom platforiem App Store a Google Play platí, že pri prechode na vyššie predplatné dostane používateľ nové predplatné k dispozícií ihneď a zaplatí plnú cenu. Ostávajúci čas starého predplatného sa podľa pravidiel App Store, alebo Google Play prepočíta do čiastky, ktorá je používateľovi následne refundovaná.

Uhradením ceny príslušného plateného predplatného pre dané obdobie podľa cenníka sa účet používateľa využívajúceho také platené predplatné pre toto obdobie aktivuje.

VI. Zodpovednosť za škody

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za súlad náležitostí Aplikáciou vygenerovaných dokladov s všeobecne záväznými právnymi predpismi a za správnosť a úplnosť ďalších výstupov Aplikácie, odovzdávaných orgánom štátnej správy a samosprávy, obchodným partnerom a ďalším subjektom. Je iba na používateľovi, aby sa uistil o ich úplnosti, správnosti a bezchybnosti.

Poskytovateľ nezodpovedá za chyby ani škody, či straty dát, spôsobené pri využívaní Aplikácie, alebo inými výstupmi, pokiaľ boli spôsobené používateľom, tretími osobami, alebo prekážkami vzniknutými nezávisle na vôli Prevádzkovateľa, najmä za chyby či škody spôsobené nesprávnym užívaním Aplikácie, alebo užívaním v rozpore s pokynmi Prevádzkovateľa, neodborným zásahom do Aplikácie, do systémového programového vybavenia a prostredia, spôsobené nedostatočným zabezpečením lokálnej siete používateľa, alebo jeho počítačov, prípadne útokom hackerov, alebo iným obdobným vonkajším zásahom, alebo vzniknuté v dôsledku poškodenia spôsobeného nesprávnou funkciou programu iných výrobcov inštalovaných v zariadení používateľa. Chybové hlášky a iné obdobné prejavy, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť a nespôsobujú podstatné odchýlky od dohodnutých vlastností Aplikácie sa považujú za vadu softvéru, ktorá nemá vplyv na jeho užívanie.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dáta importované do Aplikácie z databázy tretích osôb (predovšetkým register firiem, dáta importované z internetového bankovníctva), za ich dostupnosť a prístupnosť, a ďalej za škody spôsobené prevádzkou aplikácií tretích osôb v Aplikácii (napríklad platobné brány).

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zobrazenie informácií na používateľskom zariadení a za dostupnosť webovej stránky v akomkoľvek čase a mieste.

Berte prosím na vedomie, že na webových stránkach idoklad.sk môžu byť umiestnené odkazy na iné webové stránky, pričom Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah ani dostupnosť týchto iných stránok. Informácie uvedené na týchto iných stránkach nevyjadrujú názor Prevádzkovateľa. Ak budete mať pocit, že obsah umiestnený na webových stránkach tretích strán je v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi, alebo všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi, mali by ste to oznámiť prevádzkovateľovi takýchto stránok a budeme radi, keď nám to dáte na vedomie.

VII. Údržba aplikácie a ďalšie dohody

Z dôvodu snahy o maximálnu kvalitu služieb poskytovaných prostredníctvom Aplikácie, je nutné robiť jej nepravidelnú údržbu. O plánovaných odstávkach Aplikácie Vás budeme informovať. V čase údržby nemusí byť Aplikácia dostupná. Prevádzkovateľ môže realizovať úpravy Aplikácie, pridávať nové funkcie a vlastnosti. Za dobu nefunkčnosti Aplikácie v dôsledku údržby neprislúcha používateľovi finančná kompenzácia.

VIII. Záverečné ustanovenia

Vytvorením používateľského účtu (kliknutím na link v overovacom e-maile v priebehu registrácie) dochádza k vzniku zmluvy o poskytovaní služieb medzi Prevádzkovateľom a používateľom. Obsah zmluvy tvoria tieto Podmienky v platnom znení ku dňu vytvorenia používateľského účtu, prípadne v znení neskorších zmien. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára po dobu trvania používateľského účtu a zaniká zrušením účtu, alebo zánikom používateľa, alebo Prevádzkovateľa bez právneho nástupcu.

Vytvorením užívateľského účtu (kliknutím na link v overovacom e-maile v priebehu registrácie) ďalej dochádza k vzniku zmluvy o spracovaní osobných údajov medzi Prevádzkovateľom a užívateľom, pričom obsah zmluvy tvorí príslušné ustanovenie Zásad pre ochranu osobných údajov a Podmienok v primeranom rozsahu v znení platnom ku dňu vytvoreniu používateľského účtu, prípadne v znení neskorších zmien. Zmluva sa uzatvára na dobu trvania používateľského účtu a zaniká zrušením účtu, alebo zánikom používateľa, alebo Prevádzkovateľa bez právneho nástupu.

Ak je niektorá časť týchto Podmienok neplatná, nemá to vplyv na platnosť ostatných dohôd. Zmluvné strany vyslovene vylučujú ustanovenia 557 občianskeho zákonníku ČR.

Zmluvné vzťahy vzniknuté v súvislosti, alebo na základe zmluvy o poskytovaní služieb, alebo zmluvy o spracovaní osobných údajov medzi Prevádzkovateľom a používateľom sa riadi českým právom, predovšetkým občianskym zákonníkom a autorským zákonom a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Pre prípad vzniku sporu v súvislosti, alebo na základe týchto Podmienok sa bude vždy aplikovať české právo. Oprávneným na riešenie takéhoto sporu bude v prípade, že bude vecne príslušným k prerokovaniu sporu okresný súd, Mestský súd v Brne. Pokiaľ bude vecne príslušným k prerokovaniu sporu krajský súd, bude spor medzi stranami rozhodovať Krajský súd v Brne.

Podmienky môžu byť menené Prevádzkovateľom predovšetkým z dôvodu vývoja cien, na ktorých je poskytovanie Aplikácie závislé, z dôvodu zmeny právnej regulácie v oblasti, v ktorej Poskytovateľ pôsobí a v rámci ktorej poskytuje služby Aplikácie, či z dôvodu vývoja technológií využívaných pri prevádzkovaní či používaní Aplikácie. Zmena Podmienok bude používateľom oznámená elektronickou správou na používateľský účet prostredníctvom Aplikácie, alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú používateľom pri registrácií. V prípade, že si používateľ nebude priať byť viazaný navrhovanou zmenou Podmienok použitia, má právo zmenu odmietnuť a poskytovanie služieb vypovedať s výpovednou dobou 14 dní. Poskytovanie služieb používateľ vypovedá elektronicky zaslaním správy prostredníctvom svojho používateľského účtu, alebo e-mailom Prevádzkovateľovi. Ku dňu uplynutia výpovednej doby Prevádzkovateľ používateľovi zruší používateľský účet. Suma zodpovedajúca nevyčerpanému predplatnému sa zákazníkovi nevráti. V prípade, že používateľ svoj účet nezruší zaslaním oznámenia do 14 dní od oznámenia zmeny Podmienok, je to vnímané, že s novými Podmienkami súhlasí.

Podľa zmenených Podmienok podľa odst. 6 sa riadia aj právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nových Podmienok, avšak vznik práv a povinností, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien Podmienok, sa posudzujú podľa doterajšieho znenia Podmienok.

Podmienky sú platné a účinné od 3.3.2022.