Dátum publikácie 19. 07. 2023 Zdieľať článok

Musím sa stať platiteľom DPH. Čo teraz?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 6 minút čítania 1
Náhledový obrázek

Zistili ste, že váš obrat presahuje 49 790 eur, musíte sa stať platiteľom DPH a neviete čo s tým? Alebo o tom jednoducho iba uvažujete, ale bojíte sa, že na tom prerobíte? Nepanikárte, vaša fakturácia sa síce stane o trochu zložitejšia, ale zároveň môžete čerpať rôzne výhody.

Čo je to DPH

Daň z pridanej hodnoty patrí medzi kľúčové zdroje príjmov štátneho rozpočtu. Je to tzv. nepriama daň, teda aspoň z pohľadu spotrebiteľa, a platíme ju všetci pri nákupe tovarov a služieb od platiteľov DPH.

Ako podnikateľ sa môžete k platbe DPH registrovať buď dobrovoľne, alebo povinne pri dosiahnutí obratu 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Potom sa musíte zaregistrovať ako platiteľ DPH.

Platiteľ DPH versus neplatiteľ DPH

Ako neplatiteľ DPH (alebo dane z pridanej hodnoty) túto daň riešiť vôbec nemusíte. Vaša faktúra je obyčajnou faktúrou a jedinú zmienku o dani z pridanej hodnoty, ktorú môže obsahovať, je veta „Nie som platiteľom DPH.“.

Rozdiel medzi platiteľom a neplatiteľom DPH ale nie je len v možnosti si túto daň nárokovať alebo naopak v povinnosti túto daň odvádzať. Dôležité je, že platiteľ dane z pridanej hodnoty k nej musí viesť záznamy, a to tak, aby bol kedykoľvek schopný svoj nárok na odpočet alebo povinnosť odviesť DPH preukázať. Ako platiteľ DPH musíte tiež pravidelne podávať daňové priznania k DPH a kontrolné výkazy. S tým vám pomôže napríklad fakturačný program iDoklad, v ktorej si zo svojich faktúr jednoducho vygenerujete podklady k daňovému priznaniu k DPH a ku kontrolnému výkazu.

Kedy sa stanete platiteľom DPH: dobrovoľná registrácia versus povinná

Ako sa vlastne stanete platiteľom dane z pridanej hodnoty? Sú dve možnosti – buď dobrovoľnou registráciou, alebo povinnou.

Platiteľom DPH sa povinne stanete vtedy, ak:

 • za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahnete obrat vo výške 49 790 eur,
 • nadobudnete hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku platiteľa DPH alebo časti podniku platiteľa DPH, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku,
 • sa stanete právnym nástupcom platiteľa DPH, ktorý zanikol bez likvidácie (zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti),
 • dodáte stavbu, časť stavby alebo stavebný pozemok alebo prijmete platbu pred ich dodaním, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 eur (okrem dodania stavby, časti stavby alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od DPH),
 • sa stanete zdaniteľnou osobou podľa § 8 ods. 7 prvej vety zákona o DPH, ktorá neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b zákona o DPH.

Ako funguje DPH?

DPH ma dve rôzne sadzby. Základná sadzba DPH je 20 % a znížená sadzba je 10 %. A ako vlastne DPH funguje?

 • Ako platiteľ DPH kúpite tovar od platiteľa DPH za 60 eur. Pri základnej sadzbe predstavuje daň 10 eur z tejto čiastky. Po zaplatení ceny vrátane dane si zaevidujete čiastku tvoriacu DPH a na konci obdobia (mesačne alebo štvrťročne) si ju budete od štátu žiadať naspäť.
 • Neskôr tento tovar predáte za 90 eur. Z toho je 15 eur DPH. Túto daň vám platí zákazník a vy ju na konci zdaňovacieho obdobia odvediete štátu.
 • Pokiaľ ste tovar kúpili za 60 eur a následne ho predali za 90 eur, tak je váš hrubý zisk 30 eur. Z toho ste odviedli DPH vo výške 15 eur z predaja tovaru, ale zároveň ste si nechali vrátiť DPH vo výške 10 eur z predchádzajúceho nákupu tovaru. DPH vás tak vo výsledku stojí 5 eur a čistý zisk je 25 eur.

Kedy je pre vás výhodné byť dobrovoľným platiteľom DPH?

Môžete sa rozhodnúť stať sa dobrovoľným platiteľom DPH aj vtedy, keď povinnosť registrácie nemáte. Komu sa dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH oplatí?

 • Podnikateľom, ktorí nakupujú tovary alebo služby tiež od platiteľov DPH, pretože si môžu odpočítať daň na vstupe. Cena nákupu sa tak znižuje o zaplatenú DPH.
 • Podnikateľom, ktorých zákazníci sú prevažne platitelia DPH.
 • Podnikateľom, ktorí nakupujú tovary v Slovenskej republike a predávajú ich podnikateľom v iných štátoch Európskej únie alebo zákazníkom (nemusí už ísť o podnikateľov) mimo Európskej únie.
 • Podnikateľom, ktorí poskytujú služby predovšetkým subjektom v iných štátoch Európskej únie, ktoré sú tiež registrované k DPH. V takom prípade je totiž za vykázanie a odvedenie dane zodpovedný práve príjemca služby.
 • Podnikateľom, ktorí nakupujú tovary alebo služby zaťažené základnou sadzbou DPH, ale predávajú so zníženou sadzbou. Zvyšuje sa tak ich marža. Týka sa to napríklad poľnohospodárov alebo ubytovacích zariadení.
 • Podnikateľom, ktorí plánujú kupovať drahý majetok. Pokiaľ je takýto podnikateľ platiteľom DPH, tak má nárok na odpočet.

Kedy sa radšej neregistrovať za platiteľa DPH

Registrácia nie je vhodná pre každého. Neoplatí sa napríklad podnikateľom, ktorí poskytujú tovary alebo služby konečným zákazníkom, ktorí si DPH nemôžu odpočítať. Pri predaji by ste totiž museli zdaniť celú predajnú cenu vrátane marže a v konečnom dôsledku by to viedlo k vyššej cene, než keby ste DPH neplatili. Samozrejme to tiež platí pre podnikateľov, ktorí tovary kupujú so zníženou sadzbou DPH, ale predávať by museli so základnou.

Povinnosti platiteľov DPH

 • Vyhotovujte faktúry s obsahovými náležitosťami podľa § 74 zákona o DPH.
 • Veďte podrobné záznamy týkajúce sa DPH a uchovávajte ich po dobu 10 rokov.
 • Daňovému úradu oznámte každý bankový účet, ktorý budete používať na podnikanie.
 • Pravidelne do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia (mesačne alebo štvrťročne) vyplňte a podajte priznanie k DPH, kontrolný výkaz a odveďte DPH.
 • Podajte súhrnný výkaz, ak vám táto povinnosť vyplýva z § 80 zákona o DPH.
 • V iDoklade zaškrtnite možnosť „platiteľ DPH“.

Registrácia k DPH

Pokiaľ sa chcete alebo povinne musíte stať platiteľom DPH, je potrebné k tomu vyplniť formulár k registrácii, ktorý nájdete na stránkach Finančnej správy Slovenskej republiky. Právnické osoby  zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby – podnikatelia registrované pre daň z príjmov sú povinné formulár k registrácii pre daň z pridanej hodnoty podať elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy Slovenskej republiky. Daňový úrad má potom 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre DPH na to, aby ju vykonal.

Pokiaľ za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahnete obrat 49 790 eur, tak ste povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste tento obrat dosiahli. Platiteľom DPH sa stanete dňom uvedeným v rozhodnutí daňového úradu o registrácii pre DPH.

Príklad: Grafické štúdio prekročilo obrat 49 790 eur pre povinnú registráciu k DPH v decembri. Má teda povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH najneskôr do 20. januára a platiteľom sa stane odo dňa uvedeného v rozhodnutí daňového úradu o registrácii pre DPH.

Prvé kroky vo svete platiteľov DPH ale radšej konzultujte s účtovníkom.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok