Dátum publikácie 04. 01. 2023 Zdieľať článok

Kedy premýšľať o pozastavení živnosti a ako ju zase obnoviť

Author Seyfor Slovensko, a.s. 8 minút čítania 124
Náhledový obrázek
Pokiaľ sa vám podnikanie nedarí podľa predstáv, nemusíte s ním hneď končiť. Variantom je pozastavenie (prerušenie) živnosti, ktoré môžete kedykoľvek zrušiť a živnosť opäť obnoviť. Je to ľahšie ako podnikanie znova zakladať a stavať od nuly. Ako pri pozastavení a následnom obnovení živnosti postupovať a na čo si dať pozor?

Živnosť môžete pozastaviť nielen vtedy, keď sa nedarí

K prerušeniu živnosti môžete pristúpiť napríklad, keď:

  • sa znížil dopyt po vami ponúkanom tovare či službách,
  • nastupujete do zamestnania,
  • má vaša živnosť sezónny charakter a ste v období mimo sezóny,
  • ste kvôli chorobe či úrazu v pracovnej neschopnosti na dlhšiu dobu a nemáte nárok na nemocenské.

Vďaka prerušeniu živnosti nemusíte v čase, keď podnikaním nezarábate, platiť preddavky na zdravotné poistenie či prípadné poistné na sociálne poistenie a preddavky na daň z príjmov. Pozastavenie živnosti je ľahké a stojí vás to len minimálny poplatok. Akonáhle sa rozhodnete v podnikaní pokračovať, obnovenie živnosti je rovnako jednoduché a s minimálnym poplatkom.

Prerušenie živnosti musíte oznámiť úradom

Ak sa rozhodnete podnikanie prerušiť, musíte to oznámiť v prvom rade živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa vášho trvalého pobytu. Použijete na to jednoduchý formulár s názvom Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti.

V ňom je dôležité uviesť, že chcete živnosť pozastaviť vo všetkých predmetoch podnikania, ak teda chcete na určitý čas úplne prestať podnikať a prerušiť aj povinnosť platenia poistného na sociálne poistenie, preddavkov na zdravotné poistenie a preddavkov na daň z príjmov.

Vo formulári na prerušenie živnosti musíte uviesť dátum od kedy a do kedy si prajete živnosť prerušiť. Ak však neuvediete dátum začiatku prerušenia živnosti, bude vám živnosť pozastavená od nasledujúceho dňa po dni doručenia oznámenia o prerušení živnosti živnostenskému úradu.

Prerušenie živnosti musíte sami oznámiť:

  • Sociálnej poisťovni, len ak si platíte povinné sociálne poistenie (do 30 dní od prerušenia) – musíte oznámiť prerušenie povinného sociálneho poistenia,
  • daňovému úradu, len ak ste platiteľom DPH (do 30 dní od prerušenia) – musíte požiadať o zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty,
  • daňovému úradu, len ak používate pokladnicu e-kasa klient (do 3 pracovných dní od prerušenia) – musíte oznámiť ukončenie používania pokladnice e-kasa klient.

Zdravotnej poisťovni pozastavenie živnosti oznamovať nemusíte, oznámi jej to za vás živnostenský úrad, ak vo formulári na oznámenie pozastavenia prevádzkovania živnosti uvediete názov svojej zdravotnej poisťovne. Ak nie ste platiteľom DPH a nepoužívate pokladnicu e-kasa klient, nemusíte pozastavenie živnosti oznamovať ani daňovému úradu, pretože mu to oznámi živnostenský úrad. K zrušeniu registrácie pre daň z príjmov však z dôvodu pozastavenia živnosti nedochádza.

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti môžete doručiť živnostenskému úradu osobne alebo cez elektronickú službu s elektronickým podpisom. Pri osobnom oznámení prerušenia živnosti zaplatíte poplatok 4 eurá, pri elektronickom 2 eurá.

Čo robiť po prerušení živnosti?

V prvom rade nezabudnite zaplatiť posledný preddavok na zdravotné poistenie, a to za ten kalendárny mesiac, v ktorom ste živnosť pozastavili. Nie je jedno, či ste podnikanie pozastavili na začiatku, v priebehu alebo ku koncu mesiaca. Preddavky na zdravotné poistenie za tento mesiac zaplatíte (ak ste živnosť nepozastavili k prvému dňu kalendárneho mesiaca) len v pomernej časti, teda od začiatku kalendárneho mesiaca do dňa prerušenia živnosti.

Rovnako aj v prípade, že ste boli povinný platiť sociálne poistenie, nezabudnite ho ešte zaplatiť za ten kalendárny mesiac, v ktorom ste živnosť pozastavili. Rovnako ako v prípade zdravotného poistenia, aj sociálne poistenie zaplatíte za posledný mesiac len v pomernej časti, teda od začiatku kalendárneho mesiaca do dňa prerušenia živnosti.

Ak ste boli aj platiteľom DPH a na základe vašej žiadosti a rozhodnutia daňového úradu došlo k zrušeniu registrácie pre DPH, podajte aj posledné daňové priznanie k DPH.

Ak ste boli povinný platiť preddavky na daň z príjmov, tak ich nie ste povinný platiť od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k pozastaveniu živnosti.

Povinnosti tým pre vás ešte nekončia, pretože v nasledujúcom kalendárnom roku musíte aj za rok, v ktorom ste prerušili živnosť, podať daňové priznanie k dani z príjmov. V súvislosti s ním platí, že ak nepatríte medzi tých živnostníkov, ktorí vykonávajú sezónne činnosti a:

  • živnosť do lehoty na podanie daňového priznania neobnovíte, tak musíte v daňovom priznaní vykonať úpravy základu dane z príjmov o určité položky (konkrétny postup upravuje § 17 ods. 8 zákona o dani z príjmov a závisí od toho, či si uplatňujete paušálne výdavky, vediete daňovú evidenciu, jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo),
  • živnosť do lehoty na podanie daňového priznania obnovíte, tak nemusíte v daňovom priznaní vykonávať žiadne úpravy základu dane z príjmov.

 Pokiaľ ste teda živnosť pozastavili kedykoľvek v priebehu roku 2022, musíte do 31. marca 2023 podať daňové priznanie k dani z príjmov (ak budete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, tak platí iný termín). Ak živnosť do tohto termínu neobnovíte a vaše podnikanie nemá sezónny charakter, musíte v tomto daňovom priznaní vykonať určité úpravy základu dane z príjmov. Ak živnosť do 31. marca 2023 obnovíte alebo ak ju dovtedy neobnovíte, ale vykonávate sezónne činnosti, tak základ dane z príjmov upravovať nemusíte.

Poistenie a nárok na dôchodok pri pozastavení živnosti

Hlavnou výhodou pozastavenia živnosti je, že ako živnostník nebudete musieť platiť preddavky na zdravotné poistenie a ani prípadné povinné sociálne poistenie a preddavky na daň z príjmov.

Niekým však zdravotné poistenie za vás platené byť musí aj pri prerušení živnosti. Respektíve ho za vás môže platiť štát, ak sa prihlásite na úrad práce, alebo ho budete platiť vy ako zamestnanec a váš zamestnávateľ, ak sa zamestnáte. V opačnom prípade sa stanete tzv. „samoplatiteľom“ a zdravotné poistenie si budete platiť sami v zákonom danej výške – pre rok 2022 to je 79,31 eura a pre rok 2023 to bude 84,77 eura mesačne.

Pokiaľ ste teda živnosť pozastavili a nenastupujete do zamestnania, môže pre vás byť vhodným riešením registrácia na úrade práce. Okrem dávky v nezamestnanosti (ak na ňu máte nárok) bude počas obdobia, kedy budete registrovaný na úrade práce, platiť zdravotné poistenie za vás štát.

Ak ste mali pred pozastavením živnosti aj povinné sociálne poistenie, tak majte na pamäti, že mesiace, za ktoré sociálne poistenie neplatíte, sa vám nezapočítavajú do nároku na dôchodok. Ak by ste si však počas obdobia evidencie na úrade práce platili dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo ho za toto obdobie dodatočne zaplatili, bude sa vám započítavať do nároku na dôchodok.

Živnosť môžete kedykoľvek obnoviť

Akonáhle dôvody, pre ktoré ste živnosť prerušili, odznejú, môžete ju jednoducho obnoviť. Je jedno, či tak učiníte po pár týždňoch, mesiacoch alebo až po rokoch. V prípade, že sa už k podnikaniu nebudete chcieť vrátiť, môžete prerušenú živnosť kedykoľvek ukončiť.

Ak sa teda živnosť neobnoví sama uplynutím doby prerušenia, stačí jej obnovenie oznámiť na živnostenskom úrade formulárom Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti. V ňom v jeho druhej časti jednoducho iba oznámite zmenu obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti na iné obdobie (skrátite si ho). Poplatok je 4 eurá. Živnosť si môžete obnoviť aj elektronicky cez elektronickú službu s elektronickým podpisom za poplatok 2 eur. Po obnovení živnosti to nie je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni ani daňovému úradu, ale len Sociálnej poisťovni v lehote do 30 dní, avšak len v prípade, že ste boli predtým povinne sociálne poistený.

Prípadné ukončenie živnosti je nutné osobne alebo elektronicky cez elektronickú službu oznámiť živnostenskému úradu formulárom Oznámenie o ukončení podnikania. Ukončenie podnikania je bez poplatku bez ohľadu na to, či ho oznámite osobne alebo elektronicky. V prípade ukončenia podnikania taktiež nemusíte túto skutočnosť oznamovať zdravotnej poisťovni, daňovému úradu (to však neplatí v prípade, ak ste boli pred ukončením živnosti platiteľom DPH alebo používali pokladnicu e-kasa klient) a dokonca ani Sociálnej poisťovni.

Pokiaľ by ste živnosť neprerušili, ale rovno zrušili a neskôr chceli začať opäť podnikať, museli by ste celý proces zakladania živnosti prejsť od začiatku. Museli by ste použiť formulár na ohlásenie živnosti a navyše by ste za to zaplatili poplatok 5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú viazanú alebo remeselnú živnosť (pri elektronickom ohlásení živnosti 0 eur za každú voľnú živnosť a 7,50 eura za každú viazanú alebo remeselnú živnosť).

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok