Dátum publikácie 02. 11. 2022 Zdieľať článok

SZČO a zdravotné poistenie: koľko zaplatíte pri prevádzkovaní podnikania ako hlavnej a vedľajšej činnosti

Author Seyfor Slovensko, a.s. 12 minút čítania 0
Náhledový obrázek

Za každého zamestnanca platí podnik zdravotné poistenie – nariaďuje mu to zákon. Ako SZČO si musíte zdravotné poistenie odvádzať sami v rámci povinných odvodov. Na čo táto platba slúži, v akej výške ju musíte odvádzať, do kedy a kam sa platí? Prečítajte si, aké povinnosti vám vznikajú pri prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti ako hlavnej a vedľajšej činnosti.

Prečo sa poistné odvádza

Zo zdravotného poistenia sa hradí základná zdravotná starostlivosť, pod čím si môžete predstaviť:

 • preventívne prehliadky,
 • neodkladná zdravotná starostlivosť,
 • zdravotné výkony vedúce k zisteniu choroby,
 • povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek,
 • ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
 • čiastočná alebo úplná úhrada za lieky,
 • kúpeľná starostlivosť,
 • a ďalšie.

Daňová poradkyňa Vladimíra Přibylová upresňuje: „Zdravotné poistenie je jednozložkové a každý z nás jeho prostredníctvom prispieva na prevádzku zdravotníctva. Keď ide potom napríklad na operáciu slepého čreva, za štandardný zákrok vo verejnej nemocnici už neplatí.“

Zdravotné poistenie je povinné

Platenie poistného sa povinne vzťahuje na všetkých, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a tiež na tých cudzincov, ktorí tu trvalý pobyt nemajú, ale pracujú u zamestnávateľa sídliaceho na území Slovenskej republiky alebo vykonávajú alebo majú oprávnenie vykonávať na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť.

Kto zdravotné poistenie odvádza

Ak ste SZČO, odvádzate ho sami za seba, u zamestnancov odvody odvádza zamestnávateľ.

Štát hradí zdravotné poistenie za nasledujúce skupiny:

 • nezaopatrené deti (deti do ukončenia povinnej školskej dochádzky a ďalej študenti, ktorí sa sústavne pripravujú na budúce povolanie),
 • osoby, ktoré poberajú starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,
 • osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok,
 • osobu, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • osobu, ktorá poberá nemocenské, ošetrovné alebo materské,
 • uchádzačov o zamestnanie v evidencii úradu práce,
 • osoby, ktoré poberajú peňažný príspevok za opatrovanie,
 • osoby poberajúce pomoc v hmotnej núdzi,
 • osoby vo výkone trestu odňatia osoby,
 • a ďalšie.

Povinnosti SZČO vo vzťahu k zdravotnému poisteniu

Pokiaľ prevádzkujete živnosť, k svojej zdravotnej poisťovni máte predovšetkým:

 • oznamovaciu povinnosť,
 • povinnosť platiť poistné.

Čo všetko musíte zdravotnej poisťovni oznámiť

Z oznamovacích povinnosti sa za najdôležitejšiu považuje ohlásenie vzniku platiteľa poistného z dôvodu začatia samostatnej zárobkovej činnosti do 8 dní od jej začatia (prípadne jej skončenia). Za začatie samostatnej zárobkovej činnosti sa považuje deň získania živnostenského oprávnenia, teda deň ohlásenia živnosti, nie deň skutočného vykonávania činnosti (napr. prijatie objednávky a nákup materiálu na zhotovenie výrobku).

Spravidla sa k plateniu zdravotného poistenia nemusíte ani sami hlásiť. Akonáhle si na živnostenskom úrade založíte živnosť, úrad automaticky informuje aj vašu zdravotnú poisťovňu, že si zdravotné poistenie ako podnikatelia platíte sami. Je k tomu však potrebné vyplniť príslušnú časť vo formulári na ohlásenie živnosti a uviesť názov vašej zdravotnej poisťovne.

Osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia (napr. umelci, daňoví poradcovia či tlmočníci) sa do zdravotnej poisťovne musia prihlásiť sami.

Rovnako poisťovni najneskôr do 8 dní ohláste akúkoľvek zmenu týkajúcu sa vášho:

 • obchodného mena,
 • miesta podnikania,
 • trvalého bydliska,
 • identifikačného čísla,
 • čísla bankového účtu.

Ak sa rozhodnete samostatnú zárobkovú činnosť dočasne pozastaviť, nezabudnite to zdravotnej poisťovni oznámiť. Pri prerušení živnosti totiž nemusíte platiť preddavky na zdravotné poistenie. Lehota na oznámenie je tiež do 8 dní odo dňa prerušenia živnosti. Ak ste živnostníkom, tak potom pozastavenie samostatnej zárobkovej činnosti vykoná živnostenský úrad za vás. Iné samostatne zárobkovo činné osoby musia pozastavenie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti sami oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni.

Ako často prebieha platenie poistného

Platba zdravotného poistenia SZČO prebieha formou mesačných preddavkových platieb na účet vybranej zdravotnej poisťovne vždy do 8. dňa v mesiaci po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. Napr. ak začnete vykonávať činnosť 1. septembra, vykonáte odvod zdravotného poistenia za september maximálne do 8. októbra.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Po skončení kalendárneho roka podáte daňové priznanie, údaje z neho daňový úrad sprístupní vašej zdravotnej poisťovni a na základe vašich príjmov a výdavkov v ňom uvedených vám zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia do 30. septembra (resp. do 31. októbra pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania). Zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia na základe skutočných príjmov a výdavkov za príslušný kalendárny rok vypočíta sumu zdravotného poistenia, ktorú ste mali zaplatiť a porovná ju so sumou zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie, pričom pri vykonávaní činnosti SZČO ako „hlavnej činnosti“ prihliadne aj na minimálne preddavky na zdravotné poistenie.

Výsledkom ročného zúčtovania môže byť buď preplatok, nedoplatok, alebo vyrovnaný stav. Proti výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia môžete do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať námietky. Po uplynutí tejto lehoty, v závislosti od výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia, vám buď zdravotná poisťovňa do 45 dní vráti preplatok, alebo budete musieť do 45 dní vy uhradiť zdravotnej poisťovni nedoplatok.

Súčasťou ročného zúčtovania zdravotného poistenia bude aj údaj o výške preddavku na zdravotné poistenie na obdobie od 1. januára do 31. decembra nasledujúceho kalendárneho roka.

Koľko na poistnom zaplatíte a od čoho to závisí

Koľko peňazí odvediete na poistnom, to sa odvíja od výšky vašich príjmov. Sadzba stanovená pre odvod poistného je 14 % z vymeriavacieho základu. Ten sa u SZČO vypočíta podľa nasledujúceho vzorca: (základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti + zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie) / počet mesiacov vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v príslušnom roku / koeficient 1,486.

Ale pozor –⁠ pokiaľ dosahujete nižší ako zákonom stanovený minimálny mesačný vymeriavací základ, musíte poistné vypočítať a zaplatiť práve z neho. Minimálny mesačný vymeriavací základ v roku 2022 činí 566,50 eura za rok (to znamená, že na poistnom vždy zaplatíte mesačný preddavok minimálne 79,31 eura). Pokiaľ presiahnete určitú hranicu príjmov, budete platiť vyššie preddavky.

Na povinnom poistnom za rok 2022 teda zaplatíte minimálne 951,72 eur ročne, pričom nie je rozhodujúce, či dosahujete nulový zisk alebo ste dokonca v strate. Poistné musíte pri vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti ako „hlavnej činnosti“ (nie ste súčasne napríklad zamestnanec, študent, dôchodca, na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke) zaplatiť v minimálnej výške vždy bez ohľadu na to, ako sa darí vášmu podnikaniu.

SZČO ako vedľajšia činnosť: zdravotné poistenie

Ak ako SZČO prevádzkujete podnikanie ako „vedľajšiu činnosť“, čiže podnikáte napríklad popri zamestnaní, štúdiu, dôchodku, materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, tak platí za vás zdravotné poistenie váš zamestnávateľ alebo štát.

Začatím podnikania u vás dochádza k súbehu platiteľov poistného a v prvom roku podnikania nemusíte platiť žiadne preddavky na zdravotné poistenie – ich výšku si totižto v tomto roku určíte sami a môže byť aj nulová. Po podaní prvého daňového priznania za tento rok vám vaša zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktorého výsledkom však môže byť pri nulových preddavkoch nedoplatok. V ňom vám bude stanovená aj výška preddavkov na zdravotné poistenie na nasledujúci rok.

Pre vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti ako vedľajšej činnosti nie sú stanovené žiadne minimálne sumy odvodov zdravotného poistenia. Vymeriavací základ pri vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti ako vedľajšej činnosti vždy vychádza zo skutočného základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, takže na zdravotnom poistení (celoročne aj v podobe mesačných preddavkov) môžete zaplatiť aj menej, než je stanovené minimum.

Pozor – pokiaľ odídete zo zamestnania pri súbežnom prevádzkovaní podnikania ako vedľajšej činnosti a zamestnávateľ za vás prestane platiť preddavky na zdravotné poistenie, stáva sa z vás SZČO vykonávajúca podnikanie ako hlavnú činnosť a ste povinný odvádzať preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej sume stanovenej pre SZČO. Ak však súbeh činností zostane neporušený, minimálne preddavky na zdravotné poistenie SZČO sa na vás nevzťahujú.

Rovnako ako v prípade vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti ako hlavnej činnosti musíte zdravotnú poisťovňu do 8 dní informovať, že ste zahájili jej vykonávanie ako vedľajšej činnosti (okrem prípadu, ak to za vás pri ohlasovaní živnosti oznámi živnostenský úrad) a podať daňové priznanie, z ktorého vám zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

Sadzba pre odvod poistného je totožná ako pri výkone činnosti SZČO ako hlavnej činnosti (14 %) a vymeriavací základ sa tiež vypočíta podľa vzorca: (základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti + zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie) / počet mesiacov vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v príslušnom roku / koeficient 1,486.

Porovnajme si teraz preddavky zaplatené pri výkone činnosti SZČO ako hlavnej a vedľajšej činnosti:

V roku 2022 pracujete na plný úväzok vo firme, ktorá za vás odvádza preddavky na zdravotné poistenie. Pri výkone činnosti SZČO ako vedľajšej činnosti dosiahnete príjmy 4 000 eur, uplatňujete výdavky paušálom vo výške 60 % (teda 2 400 eur). Váš základ dane z príjmov neznížený o zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie teda činí 1 600 eur. V ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia vám vyjde, že za rok 2022 ste mali zaplatiť zdravotné poistenie vo výške 150,73 eura (1 600 eur / 1,486 = výsledok sa zaokrúhli na eurocenty nadol a vynásobí x 0,14 a znovu sa výsledok zaokrúhli na eurocenty nadol). Od tejto sumy sa odpočítajú vami zaplatené preddavky a vznikne vám buď preplatok alebo nedoplatok. Výška odvodu do zdravotnej poisťovne teda pri výkone činnosti SZČO ako vedľajšej činnosti závisí len od skutočne dosiahnutého príjmu.

Pri prevádzkovaní činnosti SZČO ako hlavnej činnosti by ste však za rok 2022 s rovnakými príjmami zaplatili prinajmenšom minimálne preddavky na zdravotné poistenie vo výške 951,72 eur ročne (79,31 eura × 12 mesiacov). Je to tak preto, že výška zdravotného poistenia 150,73 eura vypočítaná z vášho základu dane z príjmov nedosahuje výšku minimálnych preddavkov na zdravotné poistenie. Výška odvodu do zdravotnej poisťovne teda pri vykonávaní činnosti SZČO ako hlavnej činnosti závisí aj od minimálnych preddavkov na zdravotné poistenie vtedy, ak je ich výška vyššia ako tá, ktorá sa vypočítala zo skutočne dosiahnutého príjmu.

Čo podnikateľom hrozí pri neplnení povinností

Za nedodržiavanie zákonných povinností vám môže byť udelená pokuta v rádoch tisícov eur. Napr. za nesplnenie povinnosti včas oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho čísla bankového účtu môžete uhradiť pokutu až 340 eur. A za neodvedenie preddavku na zdravotné poistenie môžete uhradiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, najmenej však 15 %. Neznalosť zákona neospravedlňuje ani podnikateľov s nízkym ročným príjmom, ktorí v praxi povinnosti často ignorujú.

Záverečné odporúčania

 • Pokiaľ nespadáte do skupiny ľudí, za ktorých platí zdravotné poistenie štát, musíte si ho odvádzať vy sami ako SZČO, samoplatiteľ alebo váš zamestnávateľ.
 • Pokiaľ máte nízke príjmy a myslíte si, že ušetríte na preddavkoch na zdravotné poistenie, neradujte sa predčasne. Na preddavkoch pri výkone činnosti SZČO ako hlavnej činnosti odvediete najmenej 79,31 eura mesačne kvôli stanovenej minimálnej výške preddavkov.
 • Pokiaľ by vám napadlo zdravotné poistenie platiť spätne alebo naopak v predstihu, nerobte to. Mohli by ste si len zbytočne uškodiť. Odvody plaťte vždy najneskôr do 8. dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. Napr. odvody za február zaplaťte do 8. marca.
 • Prerušenie živnosti zdravotnej poisťovni ohlasovať nemusíte, oznámi to namiesto vás živnostenský úrad a počas obdobia prerušenia nebudete musieť platiť zdravotné odvody.
 • Aj pri nízkom zisku plňte všetky povinnosti, ako je napríklad včasné odvedenie preddavkov. Vysoké sankcie za porušenie pravidiel vám totiž hrozia s akýmkoľvek príjmom.
 • Pokiaľ si neviete rady ako postupovať v špecifickom prípade, navštívte stránky svojej poisťovne. Tie evidujú často kladené otázky, medzi ktorými sa môže objaviť odpoveď aj na tú vašu. Odpovede môžete hľadať aj prostredníctvom kontaktného formulára, na infolinke svojej zdravotnej poisťovne, prípadne u daňových poradcov.
 • Odvody zdravotného poistenia môžete uhradiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou v prospech vašej zdravotnej poisťovne, prípadne v hotovosti, ak je to možné.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok