Dátum publikácie 25. 08. 2022 Zdieľať článok

Detailný návod: ako získať živnostenský list

Author Seyfor Slovensko, a.s. 8 minút čítania 26
Náhledový obrázek

Všetci podnikatelia (SZČO aj firmy) potrebujú živnostenský list na to, aby mohli vykonávať a prevádzkovať vybranú činnosť. Prečítajte si, aké druhy živností existujú, kto všetko môže osvedčenie o živnostenskom oprávnení (predtým živnostenský list) získať a aké podmienky musí splniť.

S pojmom „živnostenský list“ sa dnes už nestretnete. Používa sa výraz „osvedčenie o živnostenskom oprávnení“, ktoré sa dokladá výpisom zo živnostenského registra. Nové označenie sa ale v bežnej hovorovej reči príliš neuchytilo a preto aj v článku hovoríme o založení živnostenského listu.

Predtým vydané živnostenské listy v papierovej podobe sú stále platné.

Druhy živností pri práci na živnostenský list

Väčšina živností spadá do voľnej živnosti. Zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie uvádza na svojej stránke Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Na ich založenie vám v podstate stačí len občiansky preukaz.

Existujú ale aj živnosti:

 • viazané (napr. optik, inštruktor autoškoly, realitný maklér, masér),
 • a remeselné (napr. mäsiar, murár, vodoinštalatér, zámočník).

K tým musíte navyše doložiť relevantnú odbornú spôsobilosť získanú vzdelávaním a/alebo praxou.

Podmienky na získanie živnostenského listu

Podmienky na zriadenie živnostenského listu sa delia na všeobecne platné a tie, ktoré sa vzťahujú len k určitému typu živností.

Všeobecné podmienky

Medzi podmienky, ktoré musíte splniť vždy, sa radia:

 1. plnoletosť – dosiahli ste vek 18 rokov,
 2. spôsobilosť na právne úkony – ste spôsobilí nadobúdať práva a brať na seba povinnosti,
 3. bezúhonnosť – vykonáva sa overením v registri trestov.

Nie všetky zápisy v trestnom registri sú prekážkou pre získanie živnostenského listu. Záleží na tom, či ste boli právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. Napríklad ak ste niekedy v minulosti spreneverili alebo odcudzili peniaze a teraz si chcete otvoriť zmenáreň, mohol by to byť problém.

Osobitné podmienky

Ak chcete vykonávať inú živnosť ako voľnú, musíte preukázať odbornú spôsobilosť, ktorá sa získava pri remeselných živnostiach vyučením v odbore a pri viazaných živnostiach inak.

Pri remeselných živnostiach preukážete odbornú spôsobilosť:

 • výučným listom alebo
 • iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru alebo
 • výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené vyššie a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore alebo
 • osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii alebo
 • dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky.

Pri viazaných živnostiach je odborná spôsobilosť upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 2 živnostenského zákona alebo ustanovená touto prílohou. 

Čo keď nespĺňate podmienky: živnostenský list bez vyučenia

Pokiaľ nemáte vzdelanie v odbore, v príbuznom odbore a ani nespĺňate minimálnu dĺžku praxe, existuje ešte jedno riešenie – zodpovedný zástupca. Tým je fyzická osoba, ktorá sa za vás „zaručí“ a bude zastávať úlohu zodpovedného zástupcu nad vami vykonávanou činnosťou. Má povinnosť zabezpečovať odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti – napr. vám poskytuje spätnú väzbu a vykonáva kontrolu. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi.

Zodpovedný zástupca s rolou musí pochopiteľne súhlasiť a podpísať s vami „súhlas zodpovedného zástupcu“, ktorý je súčasťou formulára na ohlásenie živnosti. Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie, je podnikateľ povinný oznámiť živnostenskému úradu v lehote 15 dní.

Pokiaľ teda napríklad chcete prevádzkovať stolársku dielňu, tak na získanie živnostenského listu nestačí, že vás práca s drevom baví a venujete sa jej po práci už niekoľko rokov. Musíte si nájsť človeka, ktorý má príslušné vzdelanie či uznanú prax v odbore a požiadať ho, aby vám robil zodpovedného zástupcu.

Koľko stojí založenie živnosti: poplatky

Za založenie každej voľnej živnosti zaplatíte 5 eur a za založenie každej remeselnej alebo viazanej živnosti zaplatíte 15 eur. V prípade, že si živnosť založíte elektronicky, tak je založenie voľnej živnosti zadarmo a za založenie každej remeselnej alebo viazanej živnosti zaplatíte 7,50 eura.

Ako získať živnostenský list

Ak splníte všeobecné (prípadne osobitné podmienky v závislosti od druhu živnosti), dostavte sa na živnostenský úrad v mieste vášho bydliska a so sebou si prineste:

 1. občiansky preukaz,
 2. vyplnený formulár na ohlásenie živnosti,
 3. doklad o úhrade správneho poplatku za ohlásenie živnosti,
 4. prípadné doklady preukazujúce vašu kvalifikáciu,
 5. nájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti s oprávnením užívať nehnuteľnosť, ktorej adresu uvádzate ako miesto podnikania (pokiaľ miesto podnikania nie je zhodné s vašou adresou trvalého bydliska a zároveň nie ste vlastníkom príslušnej nehnuteľnosti).

V prípade, že si chcete živnosť založiť elektronicky, budete k tomu tiež potrebovať občiansky preukaz s elektronickým čipom, tzv. eID kartu. Navštívte portál www.slovensko.sk. Tam vyhľadajte elektronickú službu „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba“ a vyplňte formulár na ohlásenie živnosti. Všetky prípadné prílohy k nemu taktiež priložíte elektronicky. Napokon formulár odošlete a zaplatíte správny poplatok v požadovanej výške.

V minulosti sa predkladal aj výpis z registra trestov, ale ten si dnes živnostenský úrad už zaobstará sám.

Živnostenský úrad vykoná najneskôr do 3 pracovných dní od ohlásenia živnosti a doručenia výpisov z registra trestov zápis do živnostenského registra, vydá vám osvedčenie o živnostenskom oprávnení a pridelí IČO.

Ľahko si môžete na internete skontrolovať, aké údaje sú v registri uvedené. Stačí sa pozrieť do živnostenského registra.

Dôležité je ale to, že ako fyzická osoba môžete podnikať už dňom ohlásenia živnosti, teda dňom podania formuláru na ohlásenie živnosti. Nemusíte čakať na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Živnostenské oprávnenie vám totiž vzniká už dňom ohlásenia živnosti.

Študent a živnostenský list

Živnostenský zákon neumožňuje začať podnikať ešte pred dosiahnutím veku 18 rokov, keďže je to jednou zo všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti. Jedinou možnosťou, ako môžu ešte fyzické osoby mladšie ako 18 rokov „prevádzkovať“ živnosť, je na to získať súhlas súdu. A aj to nepriamo, pretože vtedy musí v mene a na účet tejto osoby prevádzkovať živnosť niekto iný.

V mene a na účet fyzickej osoby, ktorá z dôvodu nedostatku veku nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, možno živnosť prevádzkovať so súhlasom súdu, ak to navrhne jej zákonný zástupca. V tomto prípade sa vyžaduje ustanovenie zodpovedného zástupcu, ktorého ustanoví zákonný zástupca so súhlasom súdu. Živnosť ohlási zákonný zástupca.

Výpis zo živnostenského registra

Výpis zo živnostenského registra (niekedy nesprávne označovaného ako výpis zo živnostenského listu) vám príde vhod v rôznych situáciách, napríklad pri založení podnikateľského účtu alebo pri žiadosti o úver. Vydajú vám ho na ktoromkoľvek živnostenskom úrade alebo oň môžete požiadať aj elektronicky cez portál www.slovensko.sk. Rozlišuje sa pri tom, či žiadate o výpis z verejnej časti živnostenského registra alebo o výpis z neverejnej časti živnostenského registra (ten možno poskytnúť iba osobe, ktorej sa týka).

Na živnostenskom úrade zaplatíte 3 eurá za výpis z verejnej časti živnostenského registra a bez poplatku je výpis z neverejnej časti živnostenského registra. Pri elektronickej žiadosti je výpis z verejnej aj neverejnej časti živnostenského registra zadarmo.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok