Dátum publikácie 05. 10. 2022 Zdieľať článok

Chcete byť živnostníkom? Poradíme vám všetko, čo potrebujete poznať

Author Seyfor Slovensko, a.s. 12 minút čítania 7
Náhledový obrázek

Nie je príliš ľahších ciest k vlastnému podnikaniu ako živnostenské oprávnenie. Pokiaľ máte dobrý obchodný nápad a chcete byť sami sebe zamestnávateľom, od živnosti vás delia len pomerne jednoduché administratívne kroky.

Čo je to živnosť

Živnosťou (presnejšie živnostenským podnikaním) rozumieme podnikanie spadajúce pod živnostenský zákon. Ten živnosť definuje ako „…sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu, a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“ Osobu prevádzkujúcu živnosť potom nazývame živnostníkom.

Aké sú druhy živností?

Slovenský právny poriadok pozná tri druhy živností – remeselné, viazané a voľné, z ktorých každá má svoje vlastné špecifiká a nároky. Spoločné majú to, že je možné ich prevádzkovať na základe ohlásenia živnosti. Viac informácií o všetkých troch druhoch živností nájdete nižšie.

Druhy živností sú živnosť remeselná, viazaná a voľná:

 • Remeselná živnosť: podmienkou jej prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. Remeselné živnosti vymenúva príloha č. 1 živnostenského zákona.
 • Viazaná živnosť: podmienkou jej prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná inak. Tú stanovuje príloha č. 2 živnostenského zákona, kde sú viazané živnosti vymenované.
 • Voľná živnosť: podmienkou jej prevádzkovanie nie je odborná spôsobilosť. Do tejto kategórie spadajú všetky živnosti neuvedené v prílohách č. 1 a 2 živnostenského zákona.

Čo treba na založenie živnosti?

Podľa slovenskej legislatívy môže živnostenské podnikanie prevádzkovať každá fyzická osoba, ktorá splní nasledujúce podmienky založenia živnosti:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • trestná bezúhonnosť,
 • odborná alebo iná spôsobilosť pre daný druh živnosti (len pokiaľ nejde o voľnú živnosť).

Pokiaľ všetko vyššie uvedené spĺňate a máte vybratý konkrétny druh živnosti, je na rade vyplnenie formuláru na založenie živnosti. Ten zároveň plní funkciu viacerých formulárov potrebných pre rôzne inštitúcie a ušetrí vám tak veľa času s vypisovaním.

Okrem samotného ohlásenia živnosti sa môžete pomocou neho rovno zaregistrovať aj k dani z príjmov a k zdravotnému poisteniu. Bez formulára by ste museli tieto úkony vykonávať na samostatných úradoch, s formulárom na ohlásenie živnosti vám ale stačí ísť iba na živnostenský úrad. Alternatívne si môžete živnosť založiť aj elektronicky, a to prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Pozor: Pokiaľ ohlasujete živnosť remeselnú alebo viazanú, je potrebné k formuláru na založenie živnosti priložiť aj doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť. V prípade, že remeselnú alebo viazanú živnosť budete prevádzkovať prostredníctvom zodpovedného zástupcu, je potrebné vo formulári na založenie živnosť vyplniť aj príslušné údaje o jeho ustanovení do funkcie a priložiť k nemu doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť.

Okrem vyplneného formulára bude od vás živnostenský úrad chcieť aj doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Ten je možné uhradiť prostredníctvom platobného terminálu (tzv. kiosku) priamo na úrade, zakúpením potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok) na pošte alebo prostredníctvom mobilnej alebo webovej aplikácie eKolok. Ak budete živnosť vybavovať elektronicky, tak sa platí poplatok 0 eur za každú voľnú živnosť a 7,50 eura za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. V tomto prípade ho na základe platobného predpisu doručeného do elektronickej schránky zaplatíte platobnou kartou, bankovým prevodom či zosnímaním QR kódu, ale je možné využiť napríklad aj spomínaný platobný terminál (tzv. kiosk) a aplikáciu eKolok.

V prípade, že sa plánované miesto podnikania líši od miesta vášho bydliska alebo nie ste vlastníkom príslušnej nehnuteľnosti, tak sa tiež nezaobídete bez oprávnenia užívať nehnuteľnosť. Môžete ho preukázať napríklad nájomnou zmluvou alebo súhlasom vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako miesta podnikania.

Vo chvíli, keď všetko vyššie uvedené úradu odovzdáte a budú mu doručené výpisy z registra trestov, najneskôr do troch pracovných dní vykoná zápis do živnostenského registra a vydá vám osvedčenie o živnostenskom oprávnení. To si dobre uschovajte, pretože do budúcna bude slúžiť ako doklad živnostenského oprávnenia. Tu je vhodné spomenúť, že osvedčenie o živnostenskom oprávnení od 1. júna 2010 úplne nahradilo ako živnostenské listy, tak aj koncesné listiny.

Založenie živnosti popri zamestnaní

Pracujete na TPP, ale zároveň by ste radi prevádzkovali aj vlastnú živnosť? Slovenský právny poriadok umožňuje založenie živnosti popri zamestnaní, teda živnosti na vedľajšiu činnosť, ktorá so sebou navyše nesie príjemný bonus – nevzťahuje sa na vás minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotného poistenia a teda ani minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie. Tie navyše v prvom a nasledujúcom kalendárnom roku po založení živnosti popri zamestnaní môžete platiť vo vami určenej výške, teda napríklad aj nulové. Aj napriek tomu máte povinnosť začatie podnikania oznámiť vašej zdravotnej poisťovni do ôsmich dní. Nezabúdajte ani na povinnosť registrácie k dani z príjmov do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom ohlásite živnosť. Tieto povinnosti si však môžete splniť už na formulári ohlásenia živnosti.

Hoci si sociálne poistenie platíte ako zamestnanec a platí ho za vás aj váš zamestnávateľ, môže vám povinnosť platiť sociálne poistenie vzniknúť aj z titulu podnikania. Povinnosť platiť sociálne poistenie vám však vznikne až vtedy, keď váš hrubý ročný príjem prekročí určitú hranicu. Aktuálne od 1. júla 2022 (resp. od 1. októbra 2022, ak mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) vzniká povinnosť platiť sociálne poistenie tým, ktorí za rok 2021 dosiahli príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 798 eur.

Živnosť popri zamestnaní ale má aj určité obmedzenia a podmienky. Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Štátni zamestnanci pritom nemôžu podnikať vôbec. V neposlednom rade si skontrolujte aj vašu pracovnú zmluvu. V nej môže byť uvedená tzv. „konkurenčná doložka“, podľa ktorej nesmiete po skončení pracovného pomeru po určitú dobu (najdlhšie jeden rok) vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter.

Tip: Ak váš vedľajší zárobok zaberie menej ako 350 hodín ročne (to je približne 29 hodín mesačne), tak zvážte, či si namiesto živnostenského oprávnenia nevystačíte iba s dohodou o vykonaní práce, ktorú uzatvoríte s vašim zákazníkom. Ušetríte si tým mnohé povinnosti.

Môže sa stať živnostníkom aj študent?

Okrem zamestnancov majú možnosť zriadenia živnosti aj študenti, ktorí spĺňajú podmienky prevádzkovania živnosti, predovšetkým dosiahnutie veku 18 rokov. Ich podnikanie sa tiež považuje za vedľajšiu činnosť. Ani na študentov, za ktorých platí zdravotné poistenie štát, sa nevzťahuje minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotného poistenia a teda ani minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie. Aj napriek tomu máte ako študenti povinnosť zdravotnej poisťovni začiatok podnikania ohlásiť, a to najneskôr do ôsmich dní. Taktiež netreba zabudnúť ani na povinnosť registrácie k dani z príjmov do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom ohlásite živnosť. Obe povinnosti si však môžete splniť už na formulári ohlásenia živnosti.

V porovnaní so zdravotným poistením, sociálne poistenie za vás štát nehradí, hoci možno často počuť opak. To však nutne neznamená, že budete musieť niečo platiť vy sami. Povinnosť platiť sociálne poistenie pre vás vzniká až vtedy, keď váš hrubý ročný príjem prekročí určitú hranicu. Tá sa každoročne mení. Aktuálne od 1. júla 2022 (resp. od 1. októbra 2022, ak mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) vzniká povinnosť platiť sociálne poistenie tým, ktorí za rok 2021 dosiahli príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 6 798 eur.

Ako na založenie živnosti pre cudzincov?

Živnostníkom sa môže na Slovensku stať aj cudzinec. Cudzincom v tejto súvislosti rozumieme fyzickú osobu s trvalým pobytom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Týmto cudzincom vzniká živnostenské oprávnenie najskôr odo dňa udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky.

Založenie živnosti pre cudzinca bude preto o niečo zložitejšie, pretože bude musieť získať aj povolenie na pobyt. Avšak v prípade, že má cudzinec na Slovensku udelený trvalý pobyt, tak sú pre neho podmienky založenia živnosti rovnaké ako pre akúkoľvek inú slovenskú fyzickú osobu.

Najskôr cudzinec požiada o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, kde je potrebné k príslušnému formuláru priložiť aj nasledujúce dokumenty:

 • doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť (ak ide o remeselnú alebo viazanú živnosť),
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorá bude miestom činnosti podniku zahraničnej osoby,
 • výpis z registra trestov vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom alebo štátu, v ktorom sa preukázateľne zdržiaval v posledných piatich rokoch nepretržite najmenej šesť mesiacov (nesmie byť starší ako tri mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka),
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Do troch pracovných dní od podania žiadosti živnostenský úrad cudzincovi vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení a zapíše ho do živnostenského registra. Nebude tu však uvedený dátum vzniku živnostenského oprávnenia (živnostenský úrad ho doplní neskôr). To cudzincovi vznikne najskôr odo dňa udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky.

Po vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení preto potrebuje cudzinec bez trvalého pobytu získať prechodný pobyt na Slovensku, ktorý mu tu dovoľuje podnikať (existuje viacero druhov prechodných pobytov, ktoré to umožňujú). Najčastejšie sa však používa prechodný pobyt na účely podnikania. K žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania cudzinec predloží:

 • platný cestovný doklad,
 • dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu,
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu, ktorým je podnikateľský zámer alebo doklad potvrdzujúci oprávnenie na podnikanie (doklad potvrdzujúci účel pobytu nepredkladá ten cudzinec, kto je zapísaný v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri),
 • výpis z registra trestov štátu, ktorého je štátnym príslušníkom a v ktorom sa v posledných troch rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov,
 • doklad potvrdzujúci finančné zabezpečenie pobytu,
 • doklad potvrdzujúci finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti,
 • doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania.

Predkladané doklady nesmú byť staršie ako 90 dní a ak sú vydané v zahraničí, tak musia byť navyše aj úradne overené a úradne preložené do slovenského jazyka. Za podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania sa platí správny poplatok vo výške 240 eur, ak sa žiadosť podáva na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí, resp. 232 eur, ak sa žiadosť podáva na oddelení cudzineckej polície. Za vydanie dokladu o pobyte sa platí 4,50 eura.

Zrušenie živnosti

Či už podnikáte na hlavnú alebo vedľajšiu činnosť, môžete svoju živnosť buď pozastaviť, alebo úplne zrušiť. Najjednoduchším spôsobom ako zrušiť živnosť je navštíviť živnostenský úrad, kde vyplníte buď formulár „oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti“, alebo formulár „oznámenie o ukončení podnikania“. Prostredníctvom nich môžete požiadať buď o prerušenie živnosti na určitú alebo neurčitú dobu, prípadne aj o jej úplné zrušenie. Prerušiť živnosť možno na ľubovoľne dlhú dobu a v prípade potreby ju aj predĺžiť alebo obnoviť, k čomu opäť využijete rovnaký formulár. Pozastaviť alebo zrušiť živnosť je možné aj elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Poplatok za oznámenie pozastavenia živnosti je 4 eurá, pri elektronickej žiadosti je 2 eurá. Za oznámenie zrušenia živnosti sa poplatok neplatí.

Vyplnením uvedených formulárov sa tiež zbavíte nutnosti oznámiť zmenu vyplývajúcu z prerušenia alebo zrušenia živnosti zdravotnej poisťovni, pretože živnostenský úrad ju oznámi za vás. Pokiaľ však povinne platíte sociálne poistenie, tak ste povinný oznámiť Sociálnej poisťovni pozastavenie živnosti do 30 dní. Zrušenie živnosti Sociálnej poisťovni neoznamujete. Daňovému úradu sa oznamuje len zrušenie živnosti, a to tiež v lehote do 30 dní.

Počas doby prerušenia živnosti nie ste povinný platiť zdravotné poistenie. Musíte však mať iného platiteľa zdravotného poistenia. Ním môžete byť vy ako samoplatiteľ, zamestnanec alebo ho môže za vás platiť štát, ak budete napríklad evidovaný na úrade práce. Počas doby prerušenia živnosti nie ste povinný platiť ani sociálne poistenie, zároveň sa ale táto doba nezapočítava do obdobia dôchodkového poistenia v súvislosti nárokom na dôchodok.

Pamätajte na e-kasu

Ak budete prijímať tržby z predaja tovaru alebo z poskytovania služby aj v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť (napríklad platobné karty alebo stravovacie poukážky), vzťahuje na vás aj povinnosť evidovať tieto tržby v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient. Je však potrebné povedať, že aj z tejto povinnosti existuje niekoľko výnimiek uvedených v § 3 ods. 2 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a takisto sa táto povinnosť nevzťahuje na služby neuvedené v prílohe č. 1 tohto zákona.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok