Dátum publikácie 10. 03. 2023 Zdieľať článok

Vyberte si správny druh podnikania

Author Seyfor Slovensko, a.s. 10 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Pridajte sa medzi podnikateľov aj vy, najskôr si ale vyberte formu podnikania, ktorá vám sadne najlepšie. Čítajte, prečo rozbehnúť biznis ako SZČO, ktorých na Slovensku neustále pribúda, kedy radšej zvoliť s. r. o. a aké sú nevýhody verejnej a komanditnej spoločnosti.

Na Slovensku existuje 7 druhov alebo tzv. právnych foriem podnikania:

 • samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO),
 • spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.),
 • akciová spoločnosť (a. s.),
 • jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a.),
 • verejná obchodná spoločnosť (v. o. s.),
 • komanditná spoločnosť (k. s.),
 • družstvo.

V článku sa zameriavame predovšetkým na výhody a nevýhody pri podnikaní ako SZČO a s. r. o.

Podnikateľ ako SZČO má jednoduchý začiatok

SZČO podniká na základe živnostenského listu (osvedčenia o živnostenskom oprávnení), ktorý mu vydá živnostenský úrad miestne príslušný podľa jej trvalého pobytu. Rozjazd tohto druhu podnikania je rýchly a prístupný všetkým – záleží ale aj na odvetví, ktorému sa venujete.

Živnosti sa podľa rozsahu a spôsobu získania odbornej spôsobilosti potrebnej na jej založenie delia na remeselné živnosti, viazané živnosti a voľné živnosti.

Najľahšie získate živnosť voľnú, pri ktorej nedokladujete odborné vzdelanie – stačí napríklad na prácu v marketingu na riadenie projektov.

Ako už bolo spomenuté, živnosti sa delia na 3 základné typy:

 1. Remeselná: odbornosť získanú vyučením v remesle preukážete napr. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru (stolárstvo, pekárstvo, murárstvo a ďalšie).
 2. Viazaná: preukážete požadovanú odbornú spôsobilosť získanú inak ako vyučením v odbore (napr. sprostredkovanie zamestnania, prevádzkovanie autoškoly, výroba zbraní).
 3. Voľná: živnosť iba ohlásite, nemusíte preukazovať odbornú spôsobilosť (napr. marketing, veľkoobchod a maloobchod, vedenie účtovníctva a ďalšie).

Pokiaľ nemáte požadovanú prax ani vzdelanie a chcete prevádzkovať remeselnú alebo viazanú živnosť, využite možnosť prevádzkovania týchto živností prostredníctvom zodpovedného zástupcu – osoby s kvalifikáciou, ktorá zabezpečí odborné vykonávanie činností spadajúcich pod remeselné a viazané živnosti. So zodpovedným zástupcom uzavrite pracovnú zmluvu a na remeselnú alebo viazanú živnosť bude dohliadať po celú dobu podnikania.

Poplatok za vystavenie živnostenského listu (osvedčenia o živnostenskom oprávnení) je 5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Ak sa však rozhodnete ohlásiť živnosť elektronicky cez portál www.slovensko.sk, tak za voľnú živnosť neplatíte nič a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť sa platí poplatok 7,50 eura, teda polovičný. Vybavenie žiadosti obvykle trvá len zopár pracovných dní. Živnostenský úrad vám vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov budú doručené. Podnikať však už môžete odo dňa ohlásenia živnosti.

Papierovanie nie je náročné, živnostenský úrad novú SZČO zaregistruje aj k zdravotnému poisteniu a registráciu na daň z príjmov pošle aj na daňový úrad. Ako SZČO buď prevádzkujete podnikanie ako hlavnú činnosť alebo vedľajšiu činnosť– napríklad zároveň so zamestnaním v pracovnom pomere. Hlavný rozdiel je v tom, že pri prevádzkovaní podnikania ako vedľajšej činnosti sa na vás nevzťahuje minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie a platíte ich vo výške vypočítanej z vašich skutočných príjmov.

Nevýhodou podnikania ako SZČO je to, že ručí celým svojim majetkom. Ak sa dostanete do dlhov, nesplácate svoje záväzky iba financiami určenými pre podnikanie, ale všetkým, čo vlastníte.

Pokiaľ pri vašej činnosti ako SZČO môže dôjsť k vysokej finančnej škode, zvážte radšej s. r. o. ako právnu formu podnikania.

Podnikanie ako s. r. o.: 4 výhody oproti SZČO

 1. Neručíte všetkým svojím osobným majetkom.
 2. Ako právnická osoba môžete budiť väčšiu dôveru: medzi veriteľmi alebo investormi.
 3. Nemusíte podnikať na vlastné meno, ale pod názvom spoločnosti.
 4. Investičná príležitosť: budujete meno aj hodnotu spoločnosti a časom ju môžete odpredať.

Spoločnosť s ručením obmedzeným: nízky kapitál, veľa administratívy

Obchodné spoločnosti na podnikanie potrebujú rovnako ako SZČO živnostenský list (osvedčenie o živnostenskom oprávnení), pri založení firmy sa však spisuje zakladateľský dokument a spoločnosť vznikne až v momente zápisu do obchodného registra.

Minimálny základný kapitál (základné imanie) je pri založení s. r. o. 5 000 eur a za dlhy spoločník ručí iba do výšky nesplateného vkladu.

Spoločnosť založíte v 4 krokoch:

 1. Spíšete zakladateľský dokument: Ak spoločnosť zakladáte sami, spíšete zakladateľskú listinu a ak je spoločníkov viac, spíšete spoločenskú zmluvu.
 2. Splatíte základné imanie: Splácate ho správcovi vkladov formou peňažných vkladov a nepeňažných vkladov. Minimálna výška vkladu jedného spoločníka do základného imania je 750 eur. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí byť základné imanie splatené aspoň vo výške 2 500 eur, ale ak budete s. r. o. zakladať sami ako jediný spoločník, tak musí byť základné imanie splatené v plnej výške.
 3. Ohlásite živnosť na živnostenskom úrade: za poplatok 5 eur za voľnú živnosť a 15 eur za viazanú alebo remeselnú živnosť (prípadne 0 eur za voľnú živnosť a 7,50 eura za viazanú alebo remeselnú živnosť pri elektronickom ohlásení cez www.slovensko.sk) vám živnostenský úrad do 3 pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov budú doručené, vydá živnostenské oprávnenie.
 4. Zapíšete s. r. o. do obchodného registra: musíte to urobiť najneskôr do 90 dní od podpisu zakladateľského dokumentu alebo od doručenia živnostenského oprávnenia, k žiadosti o zápis doložíte zakladateľský dokument, živnostenské oprávnenie a ďalšie dokumenty.

TIP: Prečítajte si, ako založiť s. r. o. krok po kroku.

Spoločnosť s ručením obmedzeným má oproti SZČO tieto nevýhody:

 • Založenie je zložitejšie na administratívu: sami alebo s právnikom spíšete zakladateľský dokument, osvedčíte na ňom pravosť podpisov, potom splatíte základné imanie a musíte obehať tie správne úrady, na ktorých vypĺňate ďalšie formuláre.
 • Nutnosť viesť zložitejšie podvojné účtovníctvo.
 • So založením s. r. o. sú spojené aj vyššie poplatky na jej založenie: okrem poplatku za ohlásenie živnosti zaplatíte registrovému súdu aj poplatok vo výške 150 eur za podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.
 • Prípadné ukončenie podnikanie je zložitejšie, drahšie a zdĺhavejšie: v prípade, že by sa vám v podnikaní nedarilo a chceli by ste ho ukončiť, tak počítajte s tým, že to nemôžete urobiť zo dňa na deň ako v prípade SZČO.
 • Dvojité zdanenie: od zisku spoločnosti sa najskôr odpočíta 15 % alebo 21 % daň z príjmov právnických osôb, zisk sa potom rozpočíta na jednotlivých spoločníkov a tí si ho následne znížia o 7 % daň z príjmov fyzických osôb.

Akciová spoločnosť: najvyšší základný kapitál

Akciovými spoločnosťami sú napríklad Slovenský plynárenský priemysel, Letisko Poprad – Tatry, Všeobecná zdravotná poisťovňa alebo Slovenské elektrárne.

Výška minimálneho základného imania je 25 000 eur. Akciová spoločnosť má obvykle viac spoločníkov, teda akcionárov, ktorí sa na základné imanie skladajú. Základný podiel v tzv. akciovke predstavujú akcie – cenné papiere.

Vlastník akcií, akcionár, sa môže podieľať na riadení spoločnosť a získava podiel na zisku (v podobe dividend). V akciovej spoločnosti sú však vlastníci často oddelení od vedenia.

Z pohľadu rizík podnikania za dlhy a. s. neručia spoločníci, ale iba spoločnosť samotná.

Jednoduchá spoločnosť na akcie: akciovka so základným imaním 1 euro

Jednoduchá spoločnosť na akcie je najnovším typom právnej formy podnikania, ktorá bola do slovenského právneho poriadku zavedená v roku 2017. S klasickou akciovou spoločnosťou má toho mnoho spoločného, ale predsa tu existuje niekoľko podstatných rozdielov.

Minimálne základné imanie jednoduchej spoločnosti na akcie je 1 euro. Na rozdiel od akciovej spoločnosti môže j. s. a. založiť aj jedna fyzická osoba. V prípade jednoduchej spoločnosti na akcie však musia mať akcie zaknihovanú podobu, teda musia byť zaregistrované v centrálnom depozitári cenných papierov, s čím sú spojené určité poplatky. Akcionári však kvôli tomu nie sú anonymní.

Jednoduchá spoločnosť na akcie môže vydávať nielen kmeňové a prioritné akcie (teda akcie prednostným právom na výplatu dividendy), ale aj akcie s inými osobitnými právami, napríklad s dvojnásobným počtom hlasov akcionára.

Z hľadiska organizačnej štruktúry nie je v j. s. a. potrebné zriaďovať dozornú radu, postačuje predstavenstvo a valné zhromaždenie tvorené akcionármi.

Komanditná spoločnosť: vhodná pre začínajúcich podnikateľov

Na Slovensku sa človek s komanditnou spoločnosťou (k. s. alebo kom. spol.) často nestretne.

Základný kapitál je 250 eur, čo je suma prívetivá aj pre začínajúcich podnikateľov. Spoločnosť vždy zakladajú minimálne dvaja spoločníci, jeden komanditista a jeden komplementár – sú medzi nimi významné rozdiely.

Komanditista:

 • je jedinou osobou, ktorá spláca základné imanie spoločnosti,
 • jeho ručenie je obmedzené (do výšky jeho nesplateného vkladu).

Komplementár:

 • neobmedzene ručí celým svojim majetkom,
 • je štatutárnym orgánom spoločnosti (t. j. za spoločnosť koná ako napríklad konateľ s. r. o.).

Verejná obchodná spoločnosť: ručenie je ako u SZČO

Tento druh spoločnosti nemá ustanovenú žiadnu minimálnu výšku základného imania. Verejnú obchodnú spoločnosť (v. o. s.) nemôže založiť jeden človek, spoločníkov musí byť vždy viac.

Vo verejnej obchodnej spoločnosti zodpovedáte za dlhy rovnako ako SZČO, všetci spoločníci za záväzky ručia vlastným majetkom. Ak spoločnosť skrachuje, môžu o všetko prísť.

Družstvo: právna forma podnikania, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou

Družstvo si väčšina ľudí spája s roľníckymi družstvami, ale podnikať je možné aj v inom odbore. Nepatrí medzi obchodné spoločnosti a predsa môžu byť založené na účely podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Minimálna výška základného imania je 1 250 eur a minimálna výška členského vkladu každého člena nie je určená. Výhodou je to, že členovia družstva sa nezapisujú do obchodného registra, teda sú anonymní.

Družstvo musí mať najmenej päť členov alebo najmenej dvoch členov, ak sú jeho členmi najmenej dve právnické osoby. Jednotliví členovia družstva nezodpovedajú za záväzky družstva. Vo všeobecnosti má družstvo tri orgány: členská schôdza, predstavenstvo a kontrolná komisia. V prípade tzv. „malého družstva“ s počtom členov menej ako 50 môže plniť všetky funkcie členská schôdza a štatutárnym orgánom družstva bude predseda.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok