Dátum publikácie 12. 04. 2023 Zdieľať článok

SZČO: aké úľavy na dani uplatniť

Author Seyfor Slovensko, a.s. 12 minút čítania 2
Náhledový obrázek
Čerstvo podnikáte a hľadáte, aké úľavy na dani uplatniť? Nielen ako rodič máte nárok na množstvo úľav, ktoré vám znížia základ dane či samotnú daň a pokryjú rodinné výdavky. Poradíme, aké daňové úľavy využiť, aké podklady si pripraviť a vysvetlíme, koľko ušetríte. Pokiaľ si nárok na úľavu v daňovom priznaní neuplatníte, nedostanete ju. Čítajte, ako na to.

Článok je nielen pre rodičov SZČO a daňové úľavy uvádzame pre roky 2022 a 2023.

SZČO: ako uplatniť úľavu na dani

Ako SZČO získate úľavu raz ročne pri podaní daňového priznania. Zamestnanci môžu naopak niektoré úľavy čerpať mesačne a zohľadniť si ich pri výpočte čistej mzdy, na iné sa im prihliadne až pri vykonaní ročného zúčtovania dane.

Daňové priznanie sa vždy podáva spätne. Pri podaní priznania na jar roku 2023 čerpáte úľavy za rok 2022. Než sa do vyplnenia daňového priznania pustíte, prejdite si úľavy, na ktoré máte nárok a pripravte si podklady, ktoré na ich čerpanie doložíte.

Pre rok 2023 vzrastie nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela a zvýši sa daňový bonus na dieťa.

Ako SZČO čerpáte pri splnení podmienok tieto úľavy:

úľava na dani

2022

2023

nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

maximálne 4 579,26 eura

maximálne 4 922,82 eura

nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela

maximálne 4 186,75 eura

maximálne 4 500,86 eura

nezdaniteľná časť základu dane v podobe príspevkov na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a doplnkové dôchodkové sporenie

maximálne 180 eur

maximálne 180 eur

daňový bonus na dieťa

V období od 1. januára 2022 do 30. júna 2022:

a) 47,14 eura mesačne na dieťa do 6 rokov veku,

b) 43,60 eura mesačne na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,

c) 23,57 eura mesačne na dieťa nad 15 rokov veku.

V období od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 (ak nie je pre daňovníka výhodnejšia suma daňového bonusu na dieťa platná pre obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022) maximálne:

a) 70 eur mesačne, ak dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku a ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,

b) 40 eur mesačne, ak dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Maximálne:

a) 140 eur mesačne, ak dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku a ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,

b) 50 eur mesačne, ak dieťa dovŕšilo 18 rokov veku.

daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie

50 % zo zaplatených úrokov, maximálne 400 eur

50 % zo zaplatených úrokov, maximálne 400 eur

TIP: Čítajte, ako a dokedy podať daňové priznanie digitálne.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Nezdaniteľná časť, ktorú si uplatníte v rozsahu podľa výšky vášho základu dane z príjmov, a nemusíte pri tom nič preukazovať. Nárok na ňu majú všetci daňovníci, ktorí mali v príslušnom roku zdaniteľné príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zo závislej činnosti – SZČO, zamestnanci aj napríklad pracujúci študenti a za určitých podmienok aj dôchodcovia.

V roku 2022 je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka:

 • 4 579,26 eura, ak ste dosiahli základ dane nepresahujúci sumu 20 235,97 eura,
 • vo výške rozdielu medzi sumou 9 638,25 eura a 1/4 základu dane, ak ste dosiahli základ dane presahujúci sumu 20 235,97 eura.

V roku 2023 je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka:

 • 4 922,82 eura, ak ste dosiahli základ dane nepresahujúci sumu 21 754,18 eura,
 • vo výške rozdielu medzi sumou 10 361,36 eura a 1/4 základu dane, ak ste dosiahli základ dane presahujúci sumu 21 754,18 eura.

V prípade dôchodcov, ktorí boli k 1. januáru poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia alebo ak im bol dôchodok priznaný spätne k 1. januáru príslušného roka alebo k 1. januáru predchádzajúcich rokov, tak nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa znižuje o sumu vyplateného dôchodku. Môže byť teda aj nulová.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku či manžela s nízkymi príjmami

Ak máte manželku či manžela s príjmami maximálne 4 186,75 eura za rok 2022 (pre rok 2023 platí suma 4 500,86 eura), máte za určitých podmienok nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku či manžela. Do príjmov manželky či manžela sa nepočíta napríklad príspevok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa či študijné štipendium.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2022:

 • ak ste dosiahli základ dane z príjmov nepresahujúci 38 553,01 eura, je suma 4 186,75 eura znížená o prípadný vlastný príjem manželky (manžela),
 • ak ste dosiahli základ dane z príjmov presahujúci 38 553,01 eura, je suma 13 825,00 eura znížená o 1/4 základu dane a znížená o prípadný vlastný príjem manželky (manžela).

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2023:

 • ak ste dosiahli základ dane z príjmov nepresahujúci 41 445,46 eura, je suma 4 500,86 eura znížená o prípadný vlastný príjem manželky (manžela),
 • ak ste dosiahli základ dane z príjmov presahujúci 41 445,46 eura, je suma 14 862,23 eura znížená o 1/4 základu dane a znížená o prípadný vlastný príjem manželky (manžela).

V prípade výsledku zápornej výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) je jej výška nula. Manželka (manžel), na ktorú je možné si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, musí žiť s daňovníkom v domácnosti a spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • starať sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • poberať peňažný príspevok na opatrovanie,
 • byť zaradená do evidencie nezamestnaných na úrade práce,
 • považovať sa za občana so zdravotným alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vzali ste sa v roku, za ktorý podávate daňové priznanie? Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) získate iba za mesiace, na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane. Ročnú nezdaniteľnú časť základu dane vydelíte 12 mesiacmi a vynásobíte mesiacmi, na začiatku (k prvému dňu) ktorých boli splnené podmienky. Ak ste napríklad uzatvorili manželstvo 10. septembra, uplatníte nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) za október, november a december vo výške 3/12 jej celoročnej sumy.

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku či manžela v daňovom priznaní nijako nepreukazujete – neprikladáte žiadnu prílohu.

Nezdaniteľná časť základu dane v podobe príspevkov na dôchodok

Ak si platíte príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt alebo príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. „tretí pilier“), môžete si ich uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane. Výška tejto nezdaniteľnej časti základu dane sa v roku 2022 aj 2023 rovná sume zaplatených príspevkov na tieto sporenia, ale je ohraničená sumou maximálne 180 eur za rok.

Na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

 • príspevky ste zaplatili na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, alebo na základe zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte,
 • nemáte uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené podmienky.

K priznaniu neprikladáte žiadnu prílohu pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane v podobe príspevkov na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a doplnkové dôchodkové sporenie.

Daňový bonus na dieťa

Úľava, ktorú využijú rodičia detí až do 25 rokov, ak študujú dennou formou na strednej škole alebo dennou formou na vysokej škole. Daňový bonus čerpá vždy len jeden z rodičov, prípadne pomernú časť daňového bonusu po časť roka čerpá jeden z rodičov na všetky deti a po zostávajúcu časť roka druhý z rodičov (napríklad za prvý polrok matka, za druhý polrok otec).

Daňový bonus pre rok 2022:

V období od 1. januára 2022 do 30. júna 2022:

a) 47,14 eura mesačne na dieťa do 6 rokov veku,

b) 43,60 eura mesačne na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,

c) 23,57 eura mesačne na dieťa nad 15 rokov veku.

Na uplatnenie daňového bonusu za obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 musí rodič splniť podmienku, že jeho príjmy zo zamestnania alebo z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2022 sú aspoň vo výške 3 876 eur (šesťnásobok minimálnej mzdy platnej pre rok 2022) a vykázal základ dane z príjmov (nie daňovú stratu).

V období od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 (ak nie je pre daňovníka výhodnejšia suma daňového bonusu na dieťa platná pre obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022):

a) 70 eur mesačne, ak dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku a ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,

b) 40 eur mesačne, ak dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Pre obdobie od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 je ustanovená aj maximálna výška (strop) daňového bonusu, ktorá sa vypočítava percentom z polovice súčtu čiastkových základov dane z príjmov zo zamestnania a z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, takto: 1 dieťa = 20 %, 2 deti = 27 %, 3 deti = 34 %, 4 deti = 41 %, 5 detí = 48 %, 6 a viac detí = 55 %.

Daňový bonus pre rok 2023:

a) 140 eur mesačne, ak dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku a ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,

b) 50 eur mesačne, ak dieťa dovŕšilo 18 rokov veku.

Daňový bonus je možné uplatniť maximálne vo výške, ktorá sa vypočítava percentom zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov zo zamestnania a z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, takto: 1 dieťa = 20 %, 2 deti = 27 %, 3 deti = 34 %, 4 deti = 41 %, 5 detí = 48 %, 6 a viac detí = 55 %.

Ak máte teda napríklad dve deti vo veku nad 15 rokov a ako SZČO vykážete za rok 2022 základ dane z príjmov z podnikania vo výške 3 000 eur, získate v roku 2022 daňový bonus vo výške 687,84 eura. Za obdobie od januára do júna 2022 je daňový bonus 282,84 eura: 2 deti x 6 mesiacov x 23,57 eura. Za obdobie od júla do decembra 2022 je daňový bonus 405 eur: 2 deti x 6 mesiacov x 40 eur, čo je 480 eur, ale maximum je 405 eur ako 27 % z 1/2 základu dane z príjmov 3 000 eur (prihliadlo sa aj na to, že v období od júla do decembra 2022 nie je výhodnejšie uplatniť si daňový bonus vo výške 282,84 eura podľa výpočtu platného v období od januára do júna 2022).

Daňový bonus na dieťa sa uplatňuje až po odpočítaní všetkých nezdaniteľných častí základu dane a následnom výpočte celkovej dane z príjmov. Buď sa vám zníži daň, alebo vám bude rozdiel medzi daňovým bonusom a daňou vyplatený – keď vám po odpočítaní daňového bonusu vyjde záporná suma. Bonus vám vyplatí daňový úrad, ale musíte o to v daňovom priznaní požiadať.

Pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa priložte k daňovému priznaniu kópiu rodného listu dieťaťa, výpisu z rodného listu dieťaťa, prípadne dokladu o osvojení dieťaťa alebo sobášneho listu. Ak ste však tieto doklady už k minulým daňovým priznaniam priložili a nič sa v nich nezmenilo, tak ich už k daňovému priznaniu neprikladáte.

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky

Ak splácate hypotéku, môžete si za určitých podmienok na ňu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky. Suma aj podmienky na uplatnenie tohto daňového bonusu sú rovnaké pre rok 2022 aj 2023. 

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov z úveru na bývanie vypočítaných najviac zo sumy 50 000 eur. Ak ste si teda zobrali hypotéku vo výške 120 000 eur, vašim daňovým bonusom budú len polovičné úroky, ktoré by sa vypočítali z vašej hypotéky, keby bola vo výške 50 000 eur. Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť iba na jednu hypotekárnu zmluvu na jednu slovenskú nehnuteľnosť, ktorou je byt alebo rodinný dom.

Je ustanovená aj maximálna výška (strop) daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru na bývanie, ktorá je 400 eur ročne. Maximálne obdobie uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky je päť rokov a začína sa mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.

Pre nárok na daňový bonus na zaplatené úroky musíte splniť tieto podmienky:

 • mať ku dňu podania žiadosti o hypotéku najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
 • mať priemerný mesačný príjem za rok predchádzajúci roku, v ktorom bola hypotekárna zmluva uzatvorená, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy za rok predchádzajúci roku, v ktorom bola hypotekárna zmluva uzatvorená.

Rovnako ako pri daňovom bonuse na dieťa, aj o sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje už vypočítaná daň z príjmov. Najskôr sa však daň znižuje o daňový bonus na dieťa a potom o daňový bonus na zaplatené úroky. Ak je daňový bonus na zaplatené úroky vyšší ako daň znížená o daňový bonus na dieťa, rozdiel vám vyplatí daňový úrad. Požiadajte o to v daňovom priznaní.

Pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru na bývanie priložte k daňovému priznaniu potvrdenie vystavené bankou.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok