Dátum publikácie 14. 11. 2022 Zdieľať článok

Všetko, čo potrebujete vedieť o nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Author Seyfor Slovensko, a.s. 12 minút čítania 25
Náhledový obrázek

S výpočtom dane z príjmov sa neodmysliteľne spájajú aj daňové úľavy v podobe nezdaniteľných častí základu dane a ďalších zvýhodnení. Tie vám v konečnom dôsledku znížia výslednú daň pri podaní daňového priznania aj mesačné preddavky. Prečítajte si, kto má nárok na základnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a aká je jej výška. Poradíme vám, čo robiť, keď si neprávom uplatníte nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka dvakrát (či dokonca viackrát).

Kto si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka

Jedná sa o unikátnu nezdaniteľnú časť, pretože na ňu má nárok každý daňovník dane z príjmov fyzických osôb. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka teda majú napríklad aj:

 • zamestnanci,
 • pracujúci študenti,
 • SZČO – samostatne zárobkovo činné osoby,
 • ženy na materskej dovolenke, ktoré si privyrábajú,
 • alebo pracujúci dôchodcovia.

Pri dôchodcoch však platí, že ak daňovník bol na začiatku zdaňovacieho obdobia (teda od 1. januára) poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia alebo ak mu takýto dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období, tak dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka takýmto spôsobom:

 • ak je suma vyplateného dôchodku vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, tak nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 0 eur,
 • ak je suma vyplateného dôchodku nižšia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, tak nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a sumou vyplateného dôchodku.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v plnej výške

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa uplatňuje vždy v plnej výške. Nezáleží pritom na tom, či ste pracovali počas celého roka alebo len pár mesiacov. O nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka sa znižuje len súčet čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti a z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je v roku 2022:

 • 4 579,26 eura, ak daňovník dosiahol základ dane nepresahujúci 20 235,97 eura,
 • rozdiel medzi sumou 9 638,25 eura a 1/4 základu dane, ak daňovník dosiahol základ dane presahujúci 20 235,97 eura.

Stretnete sa ale aj s čiastkou 381,61 eura, ktorá predstavuje mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ide o to, že ak ste zamestnancom, tak si môžete vybrať, či si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka budete uplatňovať pravidelne každý mesiac alebo si ju uplatníte naraz v plnej výške u zamestnávateľa v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo sami v daňovom priznaní. Zamestnanci si ju spravidla uplatňujú každý mesiac, zatiaľ čo SZČO, ktoré nie sú zároveň zamestnancami, si ju môžu uplatniť len jednorazovo pri podaní daňového priznania.

Tip: Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa každý rok mení, pretože sa odvíja od sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak si daňové priznanie podávate sami, skontrolujte si, či je hodnota nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka aktuálna.

Ako uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ako SZČO

Pokiaľ podnikáte a zároveň vykonávate prácu v zamestnaneckom pomere, môžete si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatňovať aj mesačne u svojho zamestnávateľa. Aj v prípade, že tak neurobíte, tak si ako SZČO sami po skončení zdaňovacieho obdobia podáte daňové priznanie, kde si uplatníte všetky nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy pre fyzické osoby.

Ak ste zároveň aj zamestnancom a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si chcete uplatňovať u svojho zamestnávateľa, tak postupujte podľa pokynov pre zamestnancov. Pamätajte však na to, že daňové priznanie si spracujete sami (tzn. nemôžete zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti), pretože máte okrem príjmov zo zamestnania aj príjmy z vlastného podnikania.

Ako si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ako zamestnanec

Aby ste mohli nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka využiť, musíte vyplniť Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlásenie“). To je dôležitá informácia pre všetkých zamestnancov aj zamestnávateľov.

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka môžete mať podpísané len u jedného zamestnávateľa v tom istom mesiaci. To je obzvlášť dôležité v situácii, keď máte niekoľko prác naraz. Ale pozor, pokiaľ uzavriete pracovnú zmluvu u jednej firmy v období od januára do mája a potom v inej spoločnosti od júna do decembra a u oboch podpíšete vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, je to v poriadku. Nedochádza totiž k súbehu uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Pokiaľ máte viac brigád naraz, tak vyberte tú brigádu s najväčším mesačným príjmom. U tohto zamestnávateľa podpíšte vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. U ďalších súbežných brigád si nemôžete nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka uplatňovať a z hrubej odmeny zníženej o zdravotné poistenie a sociálne poistenie vám bude zrazená daň. Ak však máte nízke príjmy (obvykle iba z brigád), tak vám pravdepodobne bude aspoň časť tejto dane vrátená, ak požiadate o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo podáte daňové priznanie a požiadate o vrátenie dane.

Pokiaľ máte niekoľko zamestnaní, spravidla podpíšete vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka tam, kde dosahujete najvyššie zárobky. To preto, aby ste možnosť odpočítania nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka využili v plnej výške. Pokiaľ sú vaše príjmy z ostatných brigád nízke a v priebehu roka vám z nich zrážajú daň, môže vám zamestnávateľ pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo daňový úrad pri podaní daňového priznania časť peňazí vrátiť.

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka má povinnosť vyplniť a predložiť zamestnanec, nie zamestnávateľ. V praxi často dochádza k tomu, že údaje predvyplní zamestnávateľ a zamestnanec ho len podpíše. To preto, aby sa predišlo chybám pri jeho vyplnení.

Podpísaním vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zabezpečíte, že váš zamestnávateľ bude nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (a prípadne aj daňový bonus, ak naň máte nárok) uplatňovať každý mesiac. Keď ho nepodpíšete, môžete si nezdaniteľné časti základu dane a ďalšie daňové zvýhodnenia uplatniť až v daňovom priznaní alebo pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka môžete predložiť pri:

 • klasickom pracovnom pomere,
 • dohode o vykonaní práce,
 • dohode o pracovnej činnosti a
 • dohode o brigádnickej práci študentov.

Formulár v listinnej alebo v elektronickej podobe je najlepšie zamestnávateľovi odovzdať už pri nástupe do práce. Od 1. januára 2020 bola zrušená povinnosť ho predkladať zamestnávateľovi každoročne. Zamestnanec je však povinný zamestnávateľovi oznámiť zmenu podmienok rozhodujúcich na priznanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala.

Dvakrát uplatnená nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Pokiaľ omylom podpíšete vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka u dvoch a viacerých zamestnávateľov naraz, znamená to, že u jedného zamestnávateľa je mesačná daňová povinnosť stanovená správne. U ostatných je vaša mesačná daňová povinnosť kvôli nesprávnemu uplatneniu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a ďalších zvýhodnení na dani nižšia, než by mala byť, pretože došlo k ich dvojitému (či viacnásobnému) uplatneniu.

Títo zamestnávatelia vám nevedomky zrazili zo mzdy preddavok na daň:

 • v nižšej výške, než mali,
 • alebo v nulovej výške.

Akonáhle problém zistíte, hneď o svojom pochybení informujte vášho zamestnávateľa, u ktorého ste podpísali vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka neoprávnene (teda u toho, u ktorého ste vyhlásenie podpísali neskôr). Následne môže nastať niekoľko scenárov, pričom opravy vykonáva buď zamestnávateľ alebo zamestnanec:

 1. Ak ste u tohto zamestnávateľa stále zamestnaný, tento zamestnávateľ môže vzniknutý nedoplatok na preddavku na daň z príjmov dodatočne zraziť z vašich najbližšie vyplatených miezd (ideálne najneskôr zo mzdy za posledný mesiac príslušného roka). Takto vzniknutý nedoplatok na preddavku na daň z príjmov za vás následne uhradí daňovému úradu.
 2. Pokiaľ ste dvojité uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zistili až po vyplatení mzdy za posledný mesiac príslušného roka alebo u príslušného zamestnávateľa už nie ste zamestnaný, tak požiadajte niektorého zo svojich zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. V ňom sa dvojité uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vysporiada a vám môže vzniknúť nedoplatok, ktorý vám zamestnávateľ zrazí zo mzdy najneskôr do konca roka, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
 3. Ak žiadneho zo svojich zamestnávateľov nepožiadate o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo ak tak nemôžete urobiť, pretože máte aj iné druhy príjmov (napríklad príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu), tak vám nezostáva nič iné ako podať daňové priznanie. Na to potrebujete, aby vám každý zo zamestnávateľov vystavil potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. Zamestnávateľ už nemá povinnosť čokoľvek opravovať, táto povinnosť je na vás a dvojité uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa vysporiada v podanom daňovom priznaní.

Nerobte si ilúzie, že správca dane vaše pochybenia nezachytí. Prezradia vás priložené potvrdenia o tom, koľko ste si zarobili u jednotlivých zamestnávateľov.

Lepšie ako hasenie následkov, ktoré je spojené s množstvom papierovania a času stráveného navyše, je prevencia. Ako zamestnávateľ sa svojich pracovníkov pri nástupe pýtajte, či vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podpísali niekde inde, a ak áno, tak na aké obdobie tak urobili.

Chybné konanie zamestnanca často vypláva na povrch pri spracovávaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – konkrétne v momente, keď účtovnému oddeleniu dodá všetky potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti.

Ďalšie nezdaniteľné časti základu dane z príjmov fyzických osôb

Okrem základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka môžete základ dane a v konečnom dôsledku aj daň znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane:

 • na manželku (manžela) s nízkymi vlastnými príjmami,
 • v podobe príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. tretí pilier).

Pre tieto nezdaniteľné časti základu dane je typické, že daň znížia maximálne do nuly.

Ďalej svoju daňovú povinnosť znížite daňovým bonusom na vyživované deti, ktoré s vami žijú v spoločnej domácnosti, alebo daňovým bonusom na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie. V prípade, že je po odpočítaní daňových bonusov výsledná daň záporná, vznikne vám nárok na vyplatenie daňového bonusu vo výške príslušného rozdielu. Ten vám vyplatí správca dane, ak si budete podávať daňové priznanie, alebo zamestnávateľ, ak vám bude vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok