Dátum publikácie 11. 11. 2022 Komentáre 0 Zdieľať článok

Návod pre SZČO: koľko zaplatíte na dani z príjmov a ako na ňu

Author Seyfor Slovensko, a.s. 20 minút čítania 6
Náhledový obrázek

Všetky SZČO, či už majú podnikanie ako hlavnú alebo vedľajšiu činnosť, musia raz ročne zaplatiť daň z príjmov. Prečítajte si, ako sa príjmy u SZČO zdaňujú, aká je sadzba dane, ako vypočítate daň z príjmov a koľko zaplatíte na preddavkoch.

Po prechode na živnosť vás čaká množstvo nových povinností – jednou z nich je aj samostatné podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Je totiž možné, že ste ho nikdy predtým sami nepodávali, pretože účtovníčka v bývalom zamestnaní za vás vykonávala tzv. ročné zúčtovanie dane a všetko zariadila. Ako SZČO si platenie dane z príjmov musíte postrážiť sami.

Daňové priznanie SZČO

SZČO používajú na podanie daňového priznania formulár typu B.

Daňové priznanie ako SZČO podávate vždy, bez ohľadu na to, či svoje podnikanie vykonávate ako hlavnú alebo vedľajšiu činnosť (teda popri zamestnaní, štúdiu, dôchodku, materskej a podobne). A to aj v prípade, že je vaša výsledná daňová povinnosť nulová. Rovnako máte povinnosť podať daňové priznanie, aj keď ste samostatne zárobkovú činnosť vykonávali len časť roka.

Pozor – existuje jediná výnimka – ak vaše ročné zdaniteľné príjmy (nie zisk) nepresiahli 50 % sumy ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (pre rok 2022 je to suma 2 289,63 eura) a dosiahli ste základ dane (nie daňovú stratu), tak daňové priznanie podávať nemusíte.

Čo uviesť do daňového priznania

V daňovom priznaní musíte uviesť všetky vaše príjmy. Ak ste zamestnaný a podnikaním si iba privyrábate, alebo máte napríklad príjmy z prenájmu, musíte v daňovom priznaní uviesť nielen príjmy z podnikania, ale aj príjmy zo zamestnania a z prenájmu.

A to aj napriek tomu, že ste v priebehu roka prostredníctvom zamestnávateľa zo mzdy odvádzali preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti. Tieto preddavkové platby do daňového priznania uvediete tiež a znížite si o ne vypočítanú daň.

Nezabudnite si od vášho zamestnávateľa vyžiadať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, pokiaľ ste okrem prevádzkovania živnosti v priebehu roka pracovali na pracovný pomer alebo dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Ide o povinnú prílohu daňového priznania. A ak si budete v daňovom priznaní uplatňovať daňový bonus na dieťa alebo daňový bonus na zaplatené úroky, tak budete musieť k daňovému priznaniu priložiť tiež niekoľko príloh, o ktorých sa dočítate ďalej.

Výpočet dane z príjmov SZČO

Základ dane z príjmov fyzickej osoby sa skladá z piatich tzv. čiastkových základov dane. Patria sem:

 1. príjmy zo zamestnania,
 2. príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 3. príjmy z prenájmu a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
 4. osobitný základ dane z príjmov z kapitálového majetku (napr. úroky z úverov),
 5. ostatné príjmy, ktoré nespadajú do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.

Na uvedené čiastkové základy dane sa uplatňuje odlišná sadzba dane z príjmov.

Na súčet čiastkových základov dane z príjmov zo zamestnania, z prenájmu a z použitia diela a použitia umeleckého výkonu a z ostatných príjmov sa uplatňuje sadzba dane z príjmov:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok platného životného minima (za rok 2022 je to suma 38 553,01 eura) a
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.

Na čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti SZČO, ktorá dosiahla za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neprevyšujúce sumu 49 790 eur, sa uplatňuje sadzba dane z príjmov 15 %.

Na čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti SZČO, ktorá dosiahla za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti prevyšujúce sumu 49 790 eur, sa uplatňuje sadzba dane z príjmov:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok platného životného minima (za rok 2022 je to suma 38 553,01 eura) a
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.

Na osobitný základ dane z príjmov z kapitálového majetku sa uplatňuje sadzba dane z príjmov 19 %.

Ako určiť základ dane z príjmov SZČO

V článku sa ďalej budeme venovať už len čiastkovému základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

V podvojnom účtovníctve sa základ dane z príjmov určí ako súčet výnosov, od ktorých odpočítate náklady a výsledok ešte upravíte o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Pri jednoduchom účtovníctve a daňovej evidencii musíte starostlivo evidovať príjmy a reálne vynaložené výdavky (tzn. že si uchovávate všetky doklady za nákup tovaru či služieb) a po skončení roka tiež vykonať určité úpravy smerujúce k vyčísleniu čiastkového základu dane z príjmov.

Podnikatelia najčastejšie uplatňujú metódu paušálnych výdavkov stanovených percentom z príjmov, pretože je jednoduchá (vediete si iba prehľad o výške príjmov, pohľadávok a zásob) a často tiež výhodná.

Daň z príjmov: paušálne výdavky

Pozrite sa, ako zistíte váš základ dane, pokiaľ uplatňujete výdavky percentom z príjmov.

Vyčíslite príjmy

Po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia, ktoré je v prípade fyzických osôb zhodné s kalendárnym rokom, vyčíslite všetky príjmy za uplynulý rok. Ak fakturujete online, napríklad prostredníctvom služby iDoklad, ročné príjmy vidíte ihneď. Pokiaľ si príjmy evidujete iba na papieri, použite kalkulačku a sčítajte ich.

Vyčíslite výdavky

Následne z celkovej výšky príjmov vypočítajte, koľko činia výdavky. Paušálne výdavky sú vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, najviac vo výške 20 000 eur. K takto vypočítaným paušálnym výdavkom môžete ešte pripočítať zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie, ktoré ste boli povinný v súvislosti s vašimi príjmami platiť. Ak napríklad zarobíte 15 000 eur za rok, potom vaše výdavky pri uplatnení paušálnych výdavkov vo výške 60 % činia 9 000 eur. A ak ste na zdravotnom poistení a sociálnom poistení zaplatili 3 000 eur, tak vaše celkový výdavky sú 12 000 eur.

Nezdaniteľné časti

Od vypočítaného základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti si ďalej môžete odpočítať tzv. nezdaniteľné časti základu dane.

Ak máte aj príjmy zo zamestnania, zníži sa v daňovom priznaní typ B o nezdaniteľné časti základu dane najskôr čiastkový základ dane z príjmov zo zamestnania a o zostávajúcu (neuplatnenú) sumu nezdaniteľných častí základu dane sa zníži čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Nezdaniteľná časť: nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Výška nezdaniteľnej časti za rok 2022 a podmienky jej uplatnenia:

1. Ak daňovník dosiahol základ dane nepresahujúci 20 235,97 eura, tak nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 4 579,26 eura.

2. Ak daňovník dosiahol základ dane presahujúci 20 235,97 eura, tak nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 9 638,25 eura a 1/4 základu dane.

Ak daňovník bol na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období, tak nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa znižuje o sumu vyplateného dôchodku.

Príloha daňového priznania: nepreukazuje sa

Nezdaniteľná časť: nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Výška nezdaniteľnej časti za rok 2022 a podmienky jej uplatnenia:

1. Ak daňovník dosiahol základ dane nepresahujúci 38 553,01 eura a jeho manželka (manžel) v tomto zdaňovacom období:
a) nemala žiadny vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je 4 186,75 eura,
b) mala vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou 4 186,75 eura a vlastným príjmom manželky (manžela).

2. Ak daňovník dosiahol základ dane presahujúci 38 553,01 eura a jeho manželka (manžel) v tomto zdaňovacom období:
a) nemala žiadny vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou 13 825,00 eura a 1/4 základu dane,
b) mala vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou 13 825,00 eura a 1/4 základu dane, ktorý sa ešte zníži o vlastný príjem manželky (manžela).

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môže daňovník uplatniť iba na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti, ktorá spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok: starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, poberala peňažný príspevok na opatrovanie, bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, považuje sa za občana so zdravotným postihnutím, alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Príloha daňového priznania: nepreukazuje sa

Nezdaniteľná časť: nezdaniteľná časť základu dane v podobe príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie

Výška nezdaniteľnej časti za rok 2022 a podmienky jej uplatnenia:

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. tretí pilier) je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok.

Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane v podobe príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie musia byť súčasne splnené tieto podmienky:
a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v písmene a).

Príloha daňového priznania: nepreukazuje sa

Poznámka: Základom dane vo vyššie uvedenej tabuľke sa rozumie súčet čiastkových základov dane z príjmov zo zamestnania a z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Daňové bonusy

Vypočítaná daň nie je výslednou sumou, ktorú štátu zaplatíte. Môžete si totiž ešte uplatniť daňové bonusy. Je možné, že vašu daňovú povinnosť vďaka nim znížite až na nulu, alebo vám dokonca vznikne nárok na vyplatenie daňového bonusu (pozri nižšie) od daňového úradu.

Pozor – nárok na všetky daňové bonusy je nutné preukázať v prílohách daňového priznania. Pamätajte tiež, že daňové bonusy si môžete uplatniť iba za mesiace, za ktoré na ne máte nárok.

Pre nezdaniteľné časti základu dane je typické, že daň z príjmov dokážu znížiť maximálne do nuly, zatiaľ čo daňové bonusy môžu ísť do mínusu a práve vtedy vám vzniká daňový bonus, o ktorého vyplatenie môžete daňový úrad požiadať.

O aké sumy môžete znížiť vašu výslednú daňovú povinnosť:

Daňový bonus: daňový bonus na dieťa

Výška daňového bonusu za rok 2022 a podmienky jeho uplatnenia:

Daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom je od 1. januára 2022 do 30. júna 2022:
a) 47,14 eura mesačne na dieťa do 6 rokov veku,
b) 43,60 eura mesačne na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku, a to iba v prípade, ak sa na vyživované dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
c) 23,57 eura mesačne na dieťa nad 15 rokov veku.

Podmienkou pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa za obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 je, že daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy zo zamestnania aspoň vo výške 3 876 eur alebo zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 876 eur a vykázal základ dane (nie daňovú stratu).

Daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom je od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022:
a) 70 eur mesačne, ak dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to iba v prípade, ak sa na vyživované dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
b) 40 eur mesačne, ak dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Daňový bonus na dieťa za obdobie od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice súčtu čiastkových základov dane z príjmov zo zamestnania a z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, takto: 1 dieťa = 20 %, 2 deti = 27 %, 3 deti = 34 %, 4 deti = 41 %, 5 detí = 48 %, 6 a viac detí = 55 %.

Pri uplatňovaní daňového bonusu spôsobom platným od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 postupuje daňovník vtedy, ak mu nevzniká vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom platným do 30. júna 2022.

Za vyživované dieťa, na ktoré je možné si uplatniť daňový bonus, sa považuje nezaopatrené dieťa, a to vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov. Ak dieťa vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Príloha daňového priznania: 

Kópia rodného listu dieťaťa, výpisu z rodného listu dieťaťa, dokladu o osvojení dieťaťa alebo sobášneho listu a ak dieťa navštevuje školu v zahraničí, tak aj potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa. Ak však už tieto doklady boli predložené daňovému úradu (napríklad pri podaní daňového priznania za uplynulé roky) a nedošlo k zmene údajov v nich uvedených, tak ich nie je potrebné znovu prikladať k daňovému priznaniu. Tieto doklady nemusí SZČO prikladať k daňovému priznaniu ani vtedy, ak bola súčasne zamestnancom, ktorému zamestnávateľ vyplatil daňový bonus na dieťa v plnej sume, na ktorú mal nárok.

Daňový bonus: daňový bonus na zaplatené úroky

Výška daňového bonusu za rok 2022 a podmienky jeho uplatnenia:

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období vypočítaných z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Daňový bonus na zaplatené úroky je možné uplatniť vo výške najviac 400 eur za rok.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.

Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, ak má:
a) najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie,
b) priemerný mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Príloha daňového priznania: Potvrdenie vystavené bankou.

Daň, resp. výsledná daňová povinnosť sa najskôr zníži o sumu daňového bonusu na dieťa a následne o sumu daňového bonusu na zaplatené úroky.

Preddavky na daň z príjmov SZČO

Podaním daňového priznania a úhradou dane z príjmov to ešte nekončí.

Ak vám na základe daňového priznania vychádza posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 5 000 eur, potom vám vznikne povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov. „Ide o rozloženie úhrad daňovej povinnosti do niekoľkých splátok v priebehu roka,“ upozorňuje daňová poradkyňa Lucie Kořínková. Poslednou známou daňovou povinnosťou sa však rozumie daň vypočítaná zo základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v poslednom daňovom priznaní pri použití 19 % sadzby dane z príjmov.

Pri poslednej známej daňovej povinnosti:

 • viac ako 5 000 eur a nie viac ako 16 600 eur – sa platia štvrťročné preddavky vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka,
 • viac ako 16 600 eur – sa platia mesačné preddavky vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Preddavky na daň z príjmov sa platia od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

„Ak začínate s podnikaním, je dobré už dopredu myslieť na skutočnosť, že vám po uplynutí zdaňovacieho obdobia vznikne povinnosť platiť daň z príjmov. Myslite na to už od začiatku podnikania a každý mesiac si podľa príjmov odkladajte časť peňazí na uhradenie očakávanej daňovej povinnosti,“ radí daňová poradkyňa Lucie Kořínková.

Príklad:

Pán Orieška, IT špecialista, začal v roku 2022 podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba. Jeho celkové príjmy za rok 2022 predstavovali 33 000 eur. Rozhodol sa, že výdavky bude uplatňovať percentom z príjmov.

Od príjmov vo výške 33 000 eur odpočítame výdavky, ktoré činia 60 % z 33 000 eur, teda 19 800 eur. Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti činí 13 200 eur, od ktorého ešte odpočítame nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 4 579,26 eura. Výsledkom je základ dane vo výške 8 620,74 eur.

Výsledná daň pri použití sadzby 15 % z 8 620,74 eur je 1 293,11 eura, ktorú je nutné zaplatiť daňovému úradu. To je pomerne veľká čiastka a keby si pán Orieška priebežne na daň z príjmov neodkladal peniaze bokom, mohol by ho takýto jednorazový výdavok dostať do problémov.

Termíny pre podanie priznania k dani z príjmov

Ako SZČO podávate daňové priznanie typ B. Štandardná lehota na podanie daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Pri SZČO je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, preto lehota na podanie daňového priznania vychádza do 31. marca. Pokiaľ tento deň pripadá na víkend alebo štátny sviatok, posúva sa lehota na prvý nasledujúci pracovný deň.

Lehota na podanie daňového priznania sa môže predĺžiť:

 • najviac o tri celé kalendárne mesiace, teda do 30. júna,
 • najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, teda do 30. septembra.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je potrebné oznámiť daňovému úradu na príslušnom formulári do uplynutia riadnej lehoty na podanie daňového priznania, teda do 31. marca. Fyzické osoby – podnikatelia môžu oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podať daňovému úradu len elektronicky.

Kedy platí SZČO daň z príjmov

Pamätajte si, že okrem podania daňového priznania musíte daň v rovnakej lehote tiež zaplatiť:

 • bezhotovostne,
 • v hotovosti prostredníctvom poštového poukazu.

Číslo účtu, na ktoré je potrebné daň z príjmov zaplatiť, je jedinečné pre každého daňovníka. Skladá sa z predčíslia označujúceho druh dane, základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a identifikačného kódu Štátnej pokladnice. Platbu dane z príjmov je potrebné označiť aj variabilným symbolom. Všetky informácie potrebné pre vytvorenie čísla účtu a určenie variabilného symbolu na platenie dane z príjmov nájdete na stránkach Finančnej správy Slovenskej republiky.

Kde sa podáva daňové priznanie

Pre fyzické osoby – podnikateľov existuje len jeden spôsob podania daňového priznania, a to elektronicky cez osobnú internetovú zónu na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky.

Ak tak neurobíte a daňové priznanie podáte inak (napríklad v papierovej podobe), tak vás daňový úrad vyzve, aby ste ho podali správnym spôsobom a určí vám lehotu, v ktorej tak musíte urobiť. Ak tejto výzve daňového úradu v určenej lehote nevyhoviete a daňové priznanie nepodáte elektronicky, tak vami podané daňové priznanie nebude platné a bude vám uložená pokuta za nepodanie daňového priznania.

Súvisiace články

Ako na overenie zahraničného i domáceho IČ DPH?

23. 02. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok

Zrážková daň z pozície platiteľa i daňovníka

22. 02. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok