Dátum publikácie 16. 06. 2023 Zdieľať článok

Kedy musí študent podať daňové priznanie

Author Seyfor Slovensko, a.s. 6 minút čítania 1
Náhledový obrázek
Väčšina študentov si popri štúdiu privyrába. Niekto formou brigády, ďalší napríklad na čiastočný úväzok. Výnimkou ale nie sú ani študenti, ktorí sú SZČO popri svojom štúdiu. Povinnosť podať daňové priznanie ale nemajú všetci. V niektorých situáciách sa to ale finančne oplatí. Spísali sme pre vás, ktoré prípady to sú.

Najprv si však povieme to, za akých okolností ako študent daňové priznanie podľa zákona podať musíte.

Máte viaceré brigády na DBPŠ, DPČ alebo DVP

Ak ste v priebehu roka pracovali len ako zamestnanec na dohodu o brigádnickej práci študentov (DBPŠ), dohodu o pracovnej činnosti (DPČ) alebo dohodu o vykonaní práce (DVP), prípadne aj na pracovný pomer, je dôležité vedieť to, koľko ste zarobili. Ak vaše zdaniteľné príjmy (hrubé mzdy) od všetkých zamestnávateľov v tomto roku presiahli 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre príslušný rok, tak daňové priznanie podať musíte. Pre príjmy za rok 2022 je hranicou suma 2 289,63 eura. Použijete formulár typ A a priložíte k nemu potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti od všetkých zamestnávateľov.

Ani po prekročení určenej hranice príjmov zo zamestnania nie je za určitých okolností potrebné podať daňové priznanie. Ak ste v uplynulom roku mali len príjmy zo zamestnania (v akejkoľvek výške), tak nemusíte podať daňové priznanie, ak ktoréhokoľvek zo svojich zamestnávateľov požiadate o vykonanie ročného zúčtovania dane. Musíte ho o to ale požiadať do 15. februára a v rovnakom termíne mu predložiť potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti od všetkých zamestnávateľov a prípadne aj ďalšie potrebné doklady. Ak vaše príjmy presiahnu 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a žiadny zamestnávateľ vám nebude robiť ročné zúčtovanie dane, musíte tiež podať daňové priznanie typ A.

V priebehu roka nezabudnite podpísať u zamestnávateľa (v jednom mesiaci maximálne u jedného) vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Vždy ho podpíšte u zamestnávateľa, ktorý vám platí viac. Preddavky na daň z príjmov budú počas roka nižšie.

TIP: Dajte si pozor. Na základe DBPŠ môžete odpracovať najviac 20 hodín týždenne v priemere. Pri DPČ nesmiete pracovať viac ako 10 hodín týždenne. Ak ide ale o DPČ na výkon sezónnej práce, limit je 520 hodín v kalendárnom roku pre toho istého zamestnávateľa. V prípade DVP je limitom 350 hodín v kalendárnom roku pre toho istého zamestnávateľa.

Založili ste si živnosť

Ak ste SZČO, daňové priznanie nemusíte podať jedine vtedy, ak vaše príjmy (vrátane príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti) nepresiahli 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a zároveň nevykazujete daňovú stratu. Pre príjmy za rok 2022 je hranicou suma 2 289,63 eura. Ak túto hranicu presiahnete, podávate daňové priznanie typ B.

Výslednú daň z príjmov si znížite rôznymi úľavami na dani. Tými sú:

  • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – za rok 2022 vo výške 4 579,26 eura ročne,
  • ostatné úľavy na dani z príjmov podľa situácie – daňový bonus na vyživované dieťa, daňový bonus na zaplatené úroky, nezdaniteľná časť základu dane na manžela alebo manželku a nezdaniteľná časť základu dane v podobe príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.

Okrem daní možno budete v niektorých prípadoch platiť aj poistenie.

Ak ste študentom dennej formy štúdia, tak do 30 rokov, najneskôr do získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa, za vás zdravotné poistenie platí štát. Do konca roka nasledujúceho po roku začatia podnikania teda nemusíte odvádzať žiadne preddavky na zdravotné poistenie. Potom budete odvádzať preddavky na zdravotné poistenie podľa skutočného príjmu.

V prípade sociálneho poistenia je to o niečo odlišné. Pristupuje sa k vám totiž rovnako ako k akémukoľvek inému živnostníkovi. Do 30. júna (resp. do 30. septembra pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania) roka nasledujúceho po roku začatia podnikania neplatíte žiadne sociálne poistenie. Keď vaše hrubé príjmy SZČO neprekročia rozhodujúcu sumu (pre príjmy za rok 2022 je to suma 7 266 eur), sociálne poistenie neplatíte ani naďalej. Ak ju prekročíte, začínate platiť sociálne poistenie od 1. júla (resp. od 1. októbra pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania) roka nasledujúceho po roku začatia podnikania.

Zistite všetky ostatné informácie o sociálnom poistení u SZČO.

TIP: Ak pri štúdiu podnikáte ako SZČO, máte aj ďalšie povinnosti. Viete, ktoré to sú?

Príjem z prenájmu a ostatné zdaniteľné príjmy

Existuje aj mnoho ďalších, menej obvyklých prípadov, keď študent musí podať daňové priznanie. Tým najznámejším je príjem z prenájmu. Nezabúdajme ale aj na ostatné, patria k nim napríklad:

  • úroky z úverov, ktoré ste poskytli inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe,
  • predaj nehnuteľnosti, ktorá nie je oslobodená od dane – ak doba medzi nadobudnutím a predajom nehnuteľnosti nepresiahla dobu 5 rokov,
  • príjmy z predaja alebo použitia virtuálnej meny, napríklad Bitcoin alebo Ethereum, 
  • nepeňažné ceny alebo výhry, ktoré nie sú oslobodené od dane – v hodnote nad 350 eur.

Aj pri všetkých vyššie uvedených príjmoch však platí všeobecné pravidlo o povinnosti podať daňové priznanie. Povinnosť podať ho vniká len vtedy, ak v príslušnom roku dosiahnete zdaniteľné príjmy (berú sa do úvahy všetky vaše príjmy) presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za príslušný rok.

Kedy je výhodné podať daňové priznanie, aj keď zo zákona nemusím?

Výhodné pre vás bude podať daňové priznanie napríklad v prípade, že ste na DBPČ, DPČ alebo DVP nepracovali celý rok, ale iba niekoľko mesiacov. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ste totiž využili pri vyplácaní mzdy iba za odpracované mesiace vo výške jednej dvanástiny za mesiac. Nárok na ňu ale máte za celý rok. Keď podáte daňové priznanie, vznikne vám daňový preplatok a daňový úrad vám peniaze vráti. To isté platí aj v prípade, keď ste vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zamestnávateľovi nepredložili vôbec, aj keď ste vynechali iba jeden mesiac.

Ak však máte len príjmy zo zamestnania, tak rovnaký výsledok (vrátenie dane) ako podaním daňového priznania dosiahnete aj tým, že do 15. februára požiadate ktoréhokoľvek zo svojich zamestnávateľov z predchádzajúceho roka o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Som zamestnanec v pracovnom pomere

Práca v zamestnaneckom pomere nie je u študentov príliš častá. Pre študentov nie je výhodná, pretože pre nich platia rovnaké podmienky ako pre zamestnancov, ktorí už neštudujú. Pokiaľ nemáte možnosť DBPŠ, z ktorej sa neplatí zdravotné poistenie a na ktorú si môžete uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku na sociálne poistenie, uvažujte o práci na živnostenský list. Oplatí sa vám to hlavne kvôli poisteniu.

Ak ste však boli len zamestnanec v pracovnom pomere, daňové priznanie podávať nemusíte, váš zamestnávateľ za vás potrebnú agendu vybaví. Musíte však využiť spomínanú možnosť – požiadať ho o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr do 15. februára.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok