Dátum publikácie 07. 02. 2024 Zdieľať článok

Ako vypočítať daň z príjmov a na čo nezabudnúť

Author Seyfor Slovensko, a.s. 6 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Podanie daňového priznania a zaplatenia dane z príjmov fyzických osôb sú témy, ktoré podnikatelia riešia primárne na začiatku roka. Základné princípy by ste ale mali poznať bez ohľadu na ročné obdobie. Prečítajte si, aké príjmy do výpočtu dane zahrnúť, aké môžete využiť nezdaniteľné časti a daňové zvýhodnenia a ako si výšku dane vypočítať.

Daň z príjmov fyzických osôb

Daň z príjmov FO alebo fyzických osôb je 15 %, 19 % alebo 25 % daň, ktorú daňovník každoročne odvádza štátu. Povinnosť platby dane z príjmov sa týka všetkých ekonomicky aktívnych fyzických osôb s trvalým pobytom, bydliskom alebo obvyklým zdržiavaním sa v Slovenskej republike, resp. aj iných fyzických osôb pokiaľ ide o ich príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Z legislatívneho hľadiska daň z príjmov upravuje zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), v ktorom okrem iného nájdeme aj definíciu toho, čo je predmetom dane z príjmov u fyzických i právnických osôb.

Z čoho sa daň z príjmov odvádza?

Podľa zákona o dani z príjmov sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb všetky príjmy daňovníka, či už zo zamestnania, alebo z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Počítajú sa pritom všetky príjmy získané z činností na území Slovenskej republiky aj v zahraničí.

Pripočítať musíte tiež:

  • príjmy z prenájmu,
  • príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu,
  • príjmy z kapitálového majetku,
  • ostatné príjmy – z príležitostných činností, výhry z niektorých hier a súťaží a ďalšie.

Niektoré príjmy sú naopak od dane z príjmov oslobodené alebo nie sú predmetom dane. Patria sem dary, sociálne dávky, náhrady škôd, štipendiá a ďalšie podľa zákona o dani z príjmov. Potom existujú aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou ako napríklad podiely na zisku (dividendy), úroky z vkladov na bankových účtoch, plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku a ďalšie.

Využite nezdaniteľné časti a daňové bonusy a znížte si daň

Základ dane z príjmov fyzických osôb možno znížiť o nezdaniteľné časti základu dane.

Patria sem:

  • základná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (pre zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2023 je to maximálne 4 922,82 eura)
  • nezdaniteľná časť základu dane na manžela či manželku (pre zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2023 je to maximálne 4 500,86 eura)
  • nezdaniteľná časť základu dane v podobe príspevkov na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (maximálne 180 eur).

TIP: Čítajte, ako uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Ďalej si môžete uplatniť daňové zvýhodnenia, teda daňové bonusy, ktoré neznižujú základ dane, ale už samotnú vypočítanú daň z príjmov.

Pre rok 2023 je daňový bonus na vyživované dieťa 50 eur mesačne, ak dieťa dovŕšilo 18 rokov veku a 140 eur mesačne, ak dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku (za mesiace január až apríl sa na dieťa do 18 rokov veku mohol uplatniť daňový bonus len vtedy, ak sa na toto dieťa neposkytovala dotácia na stravovanie). Daňovník si však môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa najviac do výšky ustanoveného percenta úhrnu základu dane z príjmov zo zamestnania, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nasledovne: 1 dieťa = najviac 20 % základu dane, 2 deti = najviac 27 % základu dane, 3 deti = najviac 34 % základu dane, 4 deti = najviac 41 % základu dane, 5 detí = najviac 48 % základu dane, 6 a viac detí = najviac 55 % základu dane.

Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov z úveru na bývanie (najviac však do výšky 400 eur ročne) vypočítaných z výšky poskytnutého úveru na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur. Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie je možné si uplatňovať počas prvých piatich rokov úročenia úveru na bývanie. Na jeho uplatenie je potrebné pri podaní žiadosti o úver na bývanie splniť podmienku veku a podmienku príjmu.

Daň z príjmov SZČO

Zatiaľ čo za zamestnancov daň z príjmov rieši zamestnávateľ, ktorý im preddavok na daň z príjmov strháva zo mzdy, ako podnikatelia si musíte platenie dane strážiť sami. Slúži na to priznanie k dani z príjmov, ktoré sa podáva raz ročne.

Základ dane – skutočné výdavky alebo paušálne?

Aby ste vedeli, akú vysokú daň musíte uhradiť, potrebujete si vypočítať základ dane, teda rozdiel zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov spojených s podnikaním.

Urobíte to jednoduchým odpočítaním výdavkov (resp. nákladov) spojených s podnikaním od príjmov (resp. výnosov). Vyžaduje to však starostlivú administratívu a vedenie daňovej evidencie alebo účtovníctva. Druhou možnosťou je odpočítať paušálne výdavky, ktoré sa vypočítajú ako 60 % z úhrnu príjmov (maximálne však 20 000 eur) a ku ktorým môžete ešte pripočítať zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie.

TIP: Zistite, či sa vám oplatí paušál alebo skutočné výdavky.

Výpočet dane z príjmov

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb je 15 % zo základu dane pre príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti daňovníka, ktorý dosiahol za kalendárny rok zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neprevyšujúce sumu 49 790 eur.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb je pre príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti daňovníka, ktorý dosiahol za kalendárny rok zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti prevyšujúce sumu 49 790 eur:

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (pre rok 2023 je to 41 445,46 eura),
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima.

Sadzba dane z príjmov sa počíta zo základu dane z príjmov. Pred výpočtom samotnej dane z príjmov si od neho môžete odpočítať (a tým ho ešte viac znížiť) spomínané nezdaniteľné časti základu dane (na daňovníka, na manžela alebo manželku a v podobe príspevkov na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie).

Na vypočítanú daň z príjmov si môžete uplatniť daňové zvýhodnenia, teda daňové bonusy. Daňovú povinnosť tak môžete znížiť aj na nulu, alebo dokonca získate nárok na vyplatenie daňového bonusu od daňového úradu.

Ak vám vychádza posledná známa daňová povinnosť (daň z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti pri použití sadzby dane 19 %) vyššia ako 5 000 eur, musíte od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania platiť preddavky na daň z príjmov. Úhrada dane sa tak rozloží do splátok v priebehu roka.

TIP: Čítajte, ako vypočítať daň z príjmov a či sa vás týka povinnosť platiť preddavky na daň.

Daňové priznanie za rok 2023

Termín pre podanie priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 je do 2. apríla 2024. Pokiaľ budete mať lehotu na podanie daňového priznania predĺženú, lehota bude do 1. júla 2024. V prípade, že budete mať aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môžete si lehotu predĺžiť až do 30. septembra 2024.

Informácie a formuláre sú dostupné na stránkach finančnej správy.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok