Dátum publikácie 31. 03. 2023 Zdieľať článok

Ako vypočítať daň z príjmov a na čo nezabudnúť

Author Seyfor Slovensko, a.s. 6 minút čítania 5
Náhledový obrázek
Podanie daňového priznania a zaplatenia dane z príjmov fyzických osôb sú témy, ktoré podnikatelia riešia primárne na začiatku roka. Základné princípy by ste ale mali poznať bez ohľadu na ročné obdobie. Prečítajte si, aké príjmy do výpočtu dane zahrnúť, aké môžete využiť nezdaniteľné časti a daňové bonusy a ako si výšku dane spočítať.

Daň z príjmov fyzických osôb

Daň z príjmov FO alebo fyzických osôb je 15 %, 19 % alebo 25 % daň (podľa druhu príjmov a výšky základu dane z príjmov), ktorú daňovník každoročne odvádza štátu. Povinnosť platby dane z príjmov sa týka všetkých ekonomicky aktívnych fyzických osôb, ktoré majú v Slovenskej republike trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu zdržiavajú aspoň 183 dní v roku. Ostatné fyzické osoby tu môžu zdaňovať príjmy plynúce zo zdrojov na území SR, ak medzinárodná zmluva nehovorí niečo iné.

Z čoho sa daň z príjmov odvádza?

Predmetom dane sú všetky príjmy daňovníka, či už zo zamestnania alebo podnikania. Počítajú sa pritom všetky príjmy získané z činností na území SR aj v zahraničí.

Pripočítať musíte tiež:

 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • príjmy z prenájmu,
 • príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • príjmy z kapitálového majetku,
 • ostatné príjmy – z príležitostných činností, výhry z niektorých hier a súťaží a ďalšie.

Niektoré príjmy sú naopak od dane z príjmov oslobodené. Patria sem príjmy získané darovaním, dedením, sociálne dávky, náhrady škody, štipendiá a ďalšie podľa zákona o dani z príjmov.

Využite nezdaniteľné časti a daňové bonusy a znížte si daň

Základ dane z príjmov fyzických osôb zo zamestnania, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti možno znížiť o nezdaniteľné časti základu dane.

Patria sem:

 • základná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (záleží od výšky základu dane z príjmov, za rok 2022 je maximálne 4 579,26 eura),
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela (záleží od výšky základu dane z príjmov a vlastných príjmov manželky / manžela, za rok 2022 je maximálne 4 186,75 eura),
 • nezdaniteľná časť základu dane v podobe príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (za rok 2022 je maximálne 180 eur).

TIP: Čítajte, ako uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Ďalej sú tu daňové bonusy, ktoré znižujú už konečnú vypočítanú daň z príjmov.

Môžete si uplatniť daňový bonus na dieťa, ktorého výška sa v priebehu roka 2022 určovala veľmi komplikovane a viackrát sa menila.

Od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 je daňový bonus na dieťa:

 • 47,14 eura mesačne na dieťa do 6 rokov veku,
 • 43,60 eura mesačne na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku, ak sa naň neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
 • 23,57 eura mesačne na dieťa nad 15 rokov veku.

Od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 je daňový bonus na dieťa:

 • 70 eur mesačne, ak dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku a ak sa naň neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
 • 40 eur mesačne, ak dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Zároveň platí, že za obdobie od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 možno uplatniť daňový bonus na dieťa najviac do výšky určeného percenta z polovice súčtu čiastkových základov dane z príjmov zo zamestnania, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, takto: 1 dieťa = 20 %, 2 deti = 27 %, 3 deti = 34 %, 4 deti = 41 %, 5 detí = 48 %, 6 a viac detí = 55 %. Spôsobom platným od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 sa však postupuje len vtedy, ak vám nevzniká vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom platným do 30. júna 2022.

Daňovým bonus na zaplatené úroky je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov z úveru na bývanie vypočítaných najviac zo sumy 50 000 eur a zároveň maximálne 400 eur za rok.

Daň z príjmov SZČO

Doposiaľ sme sa venovali dani z príjmov fyzických osôb všeobecne, teraz sa viac zameriame na daň z príjmov SZČO, teda z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Zatiaľ čo za zamestnancov daň z príjmov rieši zamestnávateľ, ktorý im preddavok na daň z príjmov strháva zo mzdy, ako podnikatelia si musíte platenie dane strážiť sami. Slúži na to daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B, ktoré sa podáva raz ročne.

Základ dane – skutočné výdavky alebo paušálne?

Aby ste vedeli, akú vysokú daň musíte uhradiť, potrebujete si vypočítať základ dane, teda rozdiel príjmov a výdavkov spojených s podnikaním.

Urobíte to jednoduchým odpočítaním výdavkov spojených s podnikaním od príjmov. Vyžaduje to však starostlivú administratívu a daňovú evidenciu (prípadne jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo). Druhou možnosťou je odpočítať paušálne výdavky, ktoré sa vypočítajú ako 60 % z celkovej sumy príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. K nim si potom ešte môžete pripočítať zaplatené odvody na zdravotné poistenie a sociálne poistenie.

Výpočet dane z príjmov

Konkrétna sadzba dane z príjmov závisí od toho, aké vysoké zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti ste dosiahli.

Ak vaše zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok nepresiahli 49 790 eur, tak na váš základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa uplatňuje 15 % sadzba dane z príjmov.

Ak vaše zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok presiahli 49 790 eur, tak na váš základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa uplatňuje sadzba dane z príjmov vo výške:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahla 176,8-násobok životného minima platného k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (za rok 2022 je to suma 38 553,01 eura) a
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahla 176,8-násobok životného minima platného k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (za rok 2022 je to suma 38 553,01 eura).

Daň z príjmov sa počíta zo základu dane z príjmov. Ten si však ešte predtým môžete znížiť o spomínané nezdaniteľné časti základu dane: nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela a nezdaniteľná časť základu dane v podobe príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.

Od výslednej vypočítanej dane z príjmov si môžete odpočítať daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky. Daňovú povinnosť tak môžete znížiť aj na nulu, alebo dokonca získate nárok na vyplatenie daňového bonusu od daňového úradu.

Ak vám vychádza daň vyššia ako 5 000 eur, musíte po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania začať platiť preddavky na daň z príjmov. Úhrada dane sa tak rozloží do splátok v priebehu roka.

TIP: Čítajte, ako vypočítať daň z príjmov a či sa vás týka povinnosť platiť preddavky na daň.

Daňové priznanie za rok 2022

Termín pre podanie priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2022 je do 31.03.2023. Pokiaľ si v tomto termíne predĺžite lehotu na podanie daňového priznania, môžete ho podať do 30.06.2023. V prípade, že máte príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, tak si lehotu na podanie daňového priznania môžete predĺžiť až do 02.10.2023.

Informácie a formuláre sú dostupné na stránkach finančnej správy.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok