Dátum publikácie 27. 03. 2023 Zdieľať článok

Daňový bonus na zaplatené úroky a hypotéka: ako ušetriť vďaka úveru?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 9 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Zaobstarali ste si nehnuteľnosť a pravidelne splácate hypotéku? Zaplatené úroky si môžete odpočítať od dane z príjmov. Na dani tak vďaka hypotéke môžete ušetriť až 400 eur ročne. Zistite, či si môžete daňový bonus na zaplatené úroky uplatniť, čo pre to musíte urobiť a ako si spočítať, koľko ušetríte.

Znížte si daň vďaka hypotéke

Ako podnikatelia musíte raz ročne platiť 15, 19 alebo 25 % daň z príjmov, a to aj keď máte podnikanie iba ako vedľajšiu činnosť. Od dane si ale môžete odpočítať tzv. daňové bonusy, medzi ktoré patrí aj daňový bonus na zaplatené úroky. Presnejšie povedané, zaplatené úroky z úverov na bývanie. Musí ísť o byt alebo rodinný dom na Slovensku určený na bývanie.

TIP: Čítajte, všetko, čo potrebujete vedieť o dani z príjmov pre SZČO.

Nasledujúce riadky zhŕňajú aktuálne podmienky platné pre rok 2022.

Splňte podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

Aby ste získali daňový bonus na zaplatené úroky z úverov na bývanie, musíte splniť nasledujúce zákonné podmienky (platí, ak ste jediným dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie):

  • ste dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie,
  • nehnuteľnosťou určenou na bývanie je byt alebo rodinný dom na území Slovenska,
  • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie máte najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
  • váš priemerný mesačný príjem zo všetkých zdaniteľných príjmov (teda z príjmov podľa § 5, 6, 7, 8 a 51e zákona o dani z príjmov) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, je najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

Pre zmluvy o úvere na bývanie uzatvorené v roku 2022 platí, že na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky musíte mať priemerný mesačný príjem za rok 2021 najviac 1 574,30 eura (1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy za rok 2021).

Jednoducho povedané – ako dlžník si zaplatené úroky z úveru na byt alebo rodinný dom môžete od dane odpočítať, ak splácate hypotéku použitú na kúpu, stavbu či rekonštrukciu slovenskej nehnuteľnosti určenej na bývanie. K tomu musíte spĺňať aj podmienku týkajúcu sa príjmu a veku. Podmienka splnenia maximálnej výšky priemerného mesačného príjmu sa posudzuje len raz. Ak je splnená ku dňu uzatvorenia zmluvy o úvere na bývanie, tak sa považuje za splnenú aj v ďalších rokoch bez ohľadu na výšku vašich neskorších príjmov. Podobne sa posudzuje podmienka splnenia veku, ktorú musíte splniť len raz, a to ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie.

Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť aj na nehnuteľnosť, ktorú prenajímate. Zákon o dani z príjmov to nijako nezakazuje. Musí byť však splnená podmienka, že ide o byt alebo rodinný dom, ktoré sú určené na bývanie. Nezáleží pritom na tom, či je tento byt alebo rodinný dom určený na bývanie daňovníka alebo niekoho iného, teda sa prenajíma. V prípade, že by ste ale na úver obstarali priestory predajne, kancelárie alebo skladu, tak súvisiace zaplatené úroky nie je možné odpočítať od dane, pretože nejde o byt alebo rodinný dom určený na bývanie.

Pokiaľ ste len SZČO, nemáte iné druhy príjmov a o hypotéku budete ešte len žiadať, pomôže vám fakturačný program iDoklad. Na jednom mieste v ňom máte všetky svoje príjmy, na základe ktorých si splnenie príjmovej podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky môžete do budúcnosti overovať. Prípadné iné príjmy k nim musíte pripočítať manuálne.

Uplatnite si daňový bonus na zaplatené úroky aj pri úvere s viacerými dlžníkmi

Ako je to v prípade, keď zmluvu o úvere na bývanie uzatvorí viac osôb, typicky napríklad manželia? Daňový bonus na zaplatené úroky si od dane môže odpočítať len hlavný dlžník (žiadateľ o úver na bývanie). Spoludlžník nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nemá.

Aj v prípade zmluvy o úvere na bývanie uzatvorenej viacerými osobami musia byť na uplatňovanie daňového bonusu na zaplatené úroky splnené všetky vyššie uvedené podmienky s nasledujúcimi rozdielmi. Ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie musí spĺňať podmienku veku najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov nielen hlavný dlžník, ale aj spoludlžník.

K priemernému mesačnému príjmu hlavného dlžníka sa pripočítava priemerný mesačný príjem spoludlžníka za rok predchádzajúci roku uzavretia zmluvy o úvere na bývanie. Ich súčet nesmie byť vyšší ako súčin počtu hlavného dlžníka a spoludlžníka a 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy za rok predchádzajúci roku uzavretia zmluvy o úvere na bývanie. Ak napríklad zmluvu o úvere na bývanie uzatvoria manželia, tak sa porovnáva priemerný mesačný príjem manžela + priemerný mesačný príjem manželky so sumou vypočítanou ako 2 x 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy.

Ak máte viacero úverov na bývanie, kde ste raz hlavným dlžníkom a inokedy spoludlžníkom, platí pre vás isté obmedzenie v uplatňovaní daňového bonusu na zaplatené úroky. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vám nevzniká vôbec, ak ste hlavným dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie a súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si niekto iný ako hlavný dlžník uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky. Jednoducho povedané – ak máte dve hypotéky a pri prvej ste hlavným dlžníkom a pri druhej ste spoludlžníkom, daňový bonus na zaplatené úroky si nemôžete uplatniť ani z prvej hypotéky, ak si ho uplatní niekto iný ako hlavný dlžník pri druhej hypotéke.

Daňový bonus na zaplatené úroky – výška, limity a obdobie uplatňovania

Od dane si odpočítavate iba 50 % zo zaplatených úrokov, ale maximálne 400 eur za rok. Zároveň platí, že výška zaplatených úrokov z úveru na bývanie sa počíta maximálne zo sumy 50 000 eur. Ak teda budete mať hypotéku napríklad vo výške 100 000 eur, budete si môcť od dane odpočítať úroky vo výške vypočítanej z hypotéky vo výške 50 000 eur. Dôležité je upozorniť aj na to, že od dane si odpočítavate len 50 % z úrokov, nie z celých splátok.

Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie si tiež nemôžete uplatňovať počas celého obdobia hypotéky. Nárok naň máte len počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. V roku začatia úročenia hypotéky máte nárok iba na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky z maximálnej sumy 400 eur pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v roku, počas ktorých sa hypotéka úročila. Ak sa napríklad hypotéka začala úročiť v apríli, tak máte nárok na daňový bonus na zaplatené úroky len vo výške maximálne 9/12 zo sumy 400 eur. Podobne sa postupuje aj v roku, keď uplynie päťročná lehota na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky.

Okrem toho, daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatňovať len v súvislosti s úverom poskytnutým na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie. Ak máte viacero hypoték, na ktoré by ste si mohli uplatňovať daňový bonus na zaplatené úroky, tak si z nich môžete vybrať len jednu. Na ostatné si daňový bonus na zaplatené úroky uplatňovať nemôžete a nie je to možné neskôr ani zmeniť. Zmeniť sa to však môže napríklad predčasným splatením jednej hypotéky a uplatňovaním daňového bonusu na zaplatené úroky z novej hypotéky.

Spočítajte si, koľko ušetríte

Zaplatené úroky z hypotéky ako daňový bonus znižujú už samotnú daň, nie len základ dane, ako to robia nezdaniteľné časti základu dane. Vďaka hypotéke či úveru na bývanie tak na konečnej dani z príjmov ušetríte 50 % zo zaplatených úrokov, maximálne 400 eur za rok. Je však pri tom potrebné zohľadniť aj výšku úveru na bývanie, pretože úroky z úveru na bývanie ako daňový bonus sa počítajú najviac zo sumy 50 000 eur.

Ak ste teda v uplynulom roku na úrokoch z 10 000 eur hypotéky zaplatili 300 eur, zaplatíte daň z príjmov nižšiu o 150 eur (50 % z 300 eur). A ak ste v uplynulom roku na úrokoch zo 100 000 eur hypotéky zaplatili 3 000 eur, budú sa úroky vypočítavať z hypotéky 50 000 eur a budú vo výške 1 500 eur. Polovica z nich je 750 eur, čo je však stále viac ako maximálna suma 400 eur, v ktorej si môžete ročne uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky, preto si ho uplatníte len v sume 400 eur.

Ešte pred uplatnením tohto daňového bonusu si môžete uplatniť ďalšie daňové zvýhodnenia, konkrétne teda nezdaniteľnú časť základu dane v podobe príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na dieťa.

TIP: Čítajte, ako si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky preukážte v daňovom priznaní

Všetky daňové bonusy a nezdaniteľné časti základu dane uvediete v daňovom priznaní. Pokiaľ si chcete odpočítať úroky z hypotéky, ich výšku napíšete do priznania a ako prílohu k nemu musíte priložiť potvrdenie vystavené veriteľom (bankou). Banka je povinná vám ho na požiadanie vydať a doručiť v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti. Obsahuje všetky dôležité údaje o úvere na bývanie, ktoré si potrebuje daňový úrad overiť ohľadom zaplatených úrokov.

Termín podania priznania k dani z príjmov za rok 2022 je do 31. marca 2023. V prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania to musíte stihnúť do 30.06.2023. Pokiaľ ste mali zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, tak si môžete lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť až do 02.10.2023. V každom prípade je však potrebné oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podať ešte do 31. marca 2023.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok