Dátum publikácie 12. 06. 2023 Zdieľať článok

Vypočítajte si vymeriavací základ pre sociálne a zdravotné poistenie

Author Seyfor Slovensko, a.s. 6 minút čítania 1
Náhledový obrázek
Ako SZČO musíte sami myslieť na všetky povinné odvody. Okrem dane z príjmov je to najmä pravidelné platenie preddavkov na zdravotné poistenie a prípadne aj poistného na sociálne poistenie. Na výpočet výšky poistenia potrebujete poznať svoj vymeriavací základ. Urobte si jasno v tom, čo to vymeriavací základ je a ako sa počíta.

Vymeriavací základ SZČO a základ dane

Pojmy ako vymeriavací základ alebo základ dane SZČO spolu čiastočne súvisia, občas sa ale pletú a zamieňajú. Urobme si v tom poriadok. Zatiaľ čo zo základu dane sa počíta 15, 19 alebo 25 % daň z príjmov, z vymeriavacieho základu sa počítajú odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

Základ dane pre SZČO je zjednodušene povedané hrubý zisk, teda rozdiel príjmov a výdavkov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Presne povedané, základom dane je rozdiel zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov. Pokiaľ k tomuto rozdielu pripočítame zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie a následne tento výsledok vydelíme číslom 1,486, získame vymeriavací základ. (V závere článku nájdete príklad aj s výpočtami.)

Fakturujete v iDoklade? Stačí sa pozrieť do aplikácie a hneď vidíte svoj prehľad príjmov, ktorý potrebujete na vypočítanie vymeriavacieho základu. V iDoklade navyše môžete evidovať aj svoje výdavky.

Mesačný vymeriavací základ pre platbu poistného

Aby ste si mohli vypočítať, koľko zaplatíte mesačne na poistnom, vydeľte si vymeriavací základ 12. Tým získate mesačný vymeriavací základ. Poistné potom je:

  • na zdravotné poistenie 14 % z mesačného vymeriavacieho základu,
  • na sociálne poistenie 33,15 % (ide o súčet jednotlivých zložiek sociálneho poistenia 4,40 % + 18 % + 6 % + 4,75 %) z mesačného vymeriavacieho základu.

TIP: Čítajte, ako vypočítať zdravotné a sociálne poistenie.

Preddavky na zdravotné poistenie platíte celý rok. Na jeseň každého roka vám potom zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za uplynulý rok. Celkovú výšku poistného, ktorú vypočíta z vymeriavacieho základu na základe vašich príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za uplynulý rok, porovná s už zaplatenými preddavkami. Pokiaľ ste na preddavkoch zaplatili viac, než je vaše ročné poistné, bude vám vrátený preplatok, v opačnom prípade uhradíte nedoplatok. Lehota na vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia je do 30. septembra, resp. do 31. októbra, ak budete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Zdravotná poisťovňa vám v ňom súčasne oznámi novú výšku preddavkov na zdravotné poistenie, v ktorej ich začnete platiť od nového roka.

Ak máte vzhľadom na výšku svojich príjmov povinnosť platiť aj sociálne poistenie, tak obdobím pre jeho platenie je obdobie od 1. júla do 31. júna, resp. od 1. októbra do 30. septembra v prípade predĺženej lehoty na podania daňového priznania. V sociálnom poistení sa ročné zúčtovanie nevykonáva, platí sa pozadu (nie preddavkovo) na základe skutočných príjmov a nedochádza tak k vzniku preplatkov alebo nedoplatkov na sociálnom poistení. V júli (alebo v októbri, ak budete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) vám však Sociálna poisťovňa oznámi vznik alebo zánik povinného sociálneho poistenia a aj jeho výšku.

Zdravotnej poisťovni ani Sociálnej poisťovni v súvislosti s výpočtom súm poistenia nemusíte nič predkladať. Všetky údaje potrebné na jeho výpočet získajú z údajov z vášho daňového priznania, ktoré im poskytne priamo daňový úrad.

Minimálny vymeriavací základ a minimálne poistné

Ďalší dôležitý pojem je minimálny vymeriavací základ. Využijete ho na výpočet výšky preddavku na zdravotné poistenie od začatia podnikania do konca kalendárneho roka nasledujúceho po začatí podnikania. Rovnako sa na vás vzťahuje aj neskôr v prípade, že je váš vymeriavací základ príliš nízky. Platiť totiž musíte aspoň minimálne preddavky na zdravotné poistenie – a tie sa počítajú z minimálneho vymeriavacieho základu. V sociálnom poistení sa minimálny vymeriavací základ na vás bude vzťahovať vtedy, ak vám povinné sociálne poistenie síce vznikne, ale vymeriavací základ vypočítaný z vašich skutočných príjmov bude príliš nízky.

Minimálny mesačný vymeriavací základ sa počíta z priemernej mesačnej hrubej mzdy, ktorá sa každým rokom mení. Vychádza sa z priemernej mesačnej hrubej mzdy spred dvoch rokov. Minimálny mesačný vymeriavací základ sa v roku 2023 vypočítava zo sumy 1 211 eur (priemerná mesačná hrubá mzda za rok 2021). Minimálny mesačný vymeriavací základ potom je:

Minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie je 14 % z vymeriavacieho základu, teda 84,77 eura. Minimálne sociálne poistenie je súčet jednotlivých zložiek sociálneho poistenia (4,40 % + 18 % + 6 % + 4,75 %, čo je spolu 33,15 %) z vymeriavacieho základu, teda 200,72 eura.

Maximálny vymeriavací základ je horná hranica

Existuje aj maximálny mesačný vymeriavací základ, ktorý využívajú podnikatelia s vysokými príjmami. Zodpovedá 7-násobku priemernej hrubej mesačnej mzdy spred dvoch rokov a obmedzuje sa ním odvod na sociálne poistenie. Pre rok 2023 je jeho hodnota 8 477 eur. Pokiaľ je váš mesačný vymeriavací základ vyšší, poistné na sociálne poistenie počítajte z maximálneho mesačného vymeriavacieho základu. Zdravotné poistenie zastropované nie je – nemá maximálny mesačný vymeriavací základ.

TIP: Čítajte viac o sociálnom poistení pre SZČO.

Príklad počítania vymeriavacieho základu a poistného

Ukážeme si výpočet na príklade. Ján je marketér s ročným ziskom (základom dane z príjmov) 10 000 eur. Na zdravotnom poistení a sociálnom poistení zaplatil spolu 3 000 eur. K sume základu dane z príjmov teda pripočítame zaplatené odvody a dostaneme sumu 13 000 eur. Ak túto sumu vydelíme koeficientom 1,486, vznikne nám vymeriavací základ 8 748,31 eura (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol). Vydelením 12 potom získame mesačný vymeriavací základ vo výške 729,02 eura (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol).

Vymeriavací základ je vyšší ako minimálny (605,50 eura pre zdravotné poistenie aj sociálne poistenie), preto budeme pre výpočet poistného používať tento vypočítaný vymeriavací základ podľa reálnych ziskov. Ján bude mesačne platiť preddavok na zdravotné poistenie 102,06 eura (14 % z vymeriavacieho základu), poistné na sociálne poistenie 241,65 eura (4,40 % + 18 % + 6 % + 4,75 % z vymeriavacieho základu). Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Ročne teda v roku 2023 zaplatí v preddavkoch na zdravotné poistenie 1 224,72 eura, v poistnom na sociálne poistenie 2 899,80 eura. Pri podaní daňového priznania si na základe príjmov a výdavkov za rok 2023 vypočíta nový základ dane z príjmov 12 000 eur, pripočíta k nemu zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie spolu 4 124,52 eura a výsledok vydelí koeficientom 1,486. Vymeriavací základ teda bude 10 850,95 eura, mesačný vymeriavací základ 904,24 eura.

Ročná výška zdravotného poistenia z reálnych ziskov mu teda za rok 2023 vychádza 1 519,13 eura (14 % z ročného vymeriavacieho základu 10 850,95 eura). Vzniká mu tak oproti zaplateným preddavkom na zdravotné poistenie nedoplatok (1 224,72 eura − 1 519,13 eura = − 294,41 eura), ktorý bude musieť po vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia uhradiť. V oblasti sociálneho poistenia u neho k žiadnym rozdielom nedôjde, keďže sa platí nie preddavkovo, ale pozadu na základe skutočných príjmov. Na ďalší rok sa mu tiež navýšia preddavky na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie podľa aktuálneho vymeriavacieho základu.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok