Dátum publikácie 23. 12. 2022 Zdieľať článok

Dôchodkové poistenie SZČO: koľko zaplatíte pri prevádzkovaní podnikania ako hlavnej a vedľajšej činnosti

Author Seyfor Slovensko, a.s. 11 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Váš dôchodok je možno ešte ďaleko, ale je potrebné, aby ste sa naň pripravovali už teraz. Bežné SZČO totiž spravidla mávajú nižšie dôchodky ako zamestnanci, pretože platia menej na dôchodkovom poistení. Pokiaľ nechcete v dôchodku skončiť len s pár stovkami mesačne, zistite, ako dôchodkové poistenie funguje a rozhodnite sa, či si zvýšite vymeriavací základ, alebo si radšej budete sporiť na starobu sami v banke.

Ako SZČO odvádzate každý mesiac preddavky na zdravotné poistenie a sociálne poistenie platíte len vtedy, ak vám táto povinnosť vzhľadom na výšku vami dosiahnutých príjmov vznikla alebo si sociálne poistenie platíte na dobrovoľnej báze.

Štát ich zhromažďuje v štátnom rozpočte a potom zo zdravotného poistenia platí prevádzku nemocníc a zdravotnú starostlivosť. Zo sociálneho poistenia vypláca:

 • starobné dôchodky a invalidné dôchodky,
 • dávky v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva, materstva a ošetrovania,
 • dávky v prípade straty príjmu v dôsledku nezamestnanosti,
 • dávky v prípade pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania,
 • dávky v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Povinné dôchodkové poistenie pre SZČO

Za všetkých zamestnancov platí sociálne poistenie ich zamestnávateľ, zatiaľ čo ako SZČO si ho platíte sami, ak vám vznikne povinnosť ho platiť alebo si ho platíte dobrovoľne.

V prípade, že vám vznikne povinnosť platiť sociálne poistenie, povinne platíte prvé dve zložky sociálneho poistenia – teda dôchodkové poistenie a nemocenské poistenie.

SZČO vzniká povinné sociálne poistenie vtedy, ak boli jej príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúci rok vyššie, než je rozhodujúca suma. Pre príjmy za rok 2021 je táto rozhodujúca suma 6 798 eur a pre príjmy za rok 2022 bude táto rozhodujúca suma 7 266 eur. Ak ju neprekročíte, sociálne poistenie nie ste povinný platiť, môžete si ho však platiť dobrovoľne. SZČO, ktorá túto rozhodujúcu sumu príjmov prekročila, vzniká povinné sociálne poistenie od 1. júla (resp. od 1. októbra, ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý bol jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako rozhodujúca suma.

Pri poistení v nezamestnanosti sa môžete rozhodnúť, či ho budete platiť dobrovoľne spolu s povinným nemocenským poistením a povinným dôchodkovým poistením, povinné totiž nie je.

Povinnosti SZČO vo vzťahu k sociálnemu poisteniu

Pokiaľ prevádzkujete živnosť, k Sociálnej poisťovni máte:

Ako často sa poistné platí

Ako podnikatelia odvádzate povinné sociálne poistenie (to zahŕňa okrem platby nemocenského poistenia aj platbu dôchodkového poistenia) každý mesiac.

Vo frekvencii platenia sociálneho poistenia medzi podnikateľmi prevádzkujúcimi podnikanie ako hlavnú činnosť a vedľajšiu činnosť nie je žiaden rozdiel.

Od čoho závisí výška poistného

Pokiaľ ste na začiatku podnikania zadali v banke trvalý príkaz na dobu neurčitú, môžete sa pekne popáliť. Výška poistného na sociálne poistenie sa často mení, pretože sa odvíja od:

 • dosiahnutého základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti – zisťuje sa z daňového priznania, z ktorého informácie dostane aj Sociálna poisťovňa,
 • priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike spred dvoch rokov, od ktorej sa odvíja minimálny vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítava minimálna suma poistného.

Vymeriavací základ pre odvod poistného si ako SZČO môžete určiť sami len vtedy, ak vám nevzniklo povinné sociálne poistenie a chcete si ho platiť dobrovoľne, musíte pritom ale splniť limit pre minimálne odvody a dodržať hranicu maximálnych možných odvodov.

Sadzba dôchodkového poistenia

Pri SZČO je sadzba povinného sociálneho poistenia 33,15 % z vymeriavacieho základu (nižšie bližšie vysvetlíme), z toho 4,4 % na nemocenské poistenie, 18 % na starobné poistenie, 6 % na invalidné poistenie a 4,75 % do rezervného fondu solidarity. Poistné platené na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity tvoria spolu dôchodkové poistenie, ale vypočítavajú sa osobitne. Ak by k tomu SZČO chcela byť aj dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, tak je potrebné k tomuto povinnému sociálnemu poisteniu pripočítať aj 2 % na poistenie v nezamestnanosti.

Sociálne poistenie

Sadzba pre SZČO

Spolu

Nemocenské poistenie

4,4 %

33,15 %

Starobné poistenie

18 %

Invalidné poistenie

6 %

Rezervný fond solidarity

4,75 %

Poistenie v nezamestnanosti

2 % (dobrovoľné)

Minimálne sociálne poistenie SZČO: podnikanie ako hlavná činnosť

V kalendárnom roku, v ktorom začnete vykonávať podnikanie ako hlavnú činnosť, neplatíte žiadne sociálne poistenie. Povinnosť platiť sociálne poistenie vám môže vzniknúť až od 1. júla (resp. od 1. októbra, ak budete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom ste začali podnikať. Závisieť to bude od výšky vašich príjmov uvedených v podanom daňovom priznaní za prvý rok podnikania, či presiahnu alebo nepresiahnu tzv. rozhodujúcu sumu, ktorá je pre rok 2022 vo výške 6 798 eur.

Ak vaše hrubé príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahnu 6-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku zistenej za kalendárny rok dva roky predchádzajúci rok posudzovania vzniku povinného sociálneho poistenia, tak vám vznikne povinné sociálne poistenie. Napríklad pre posudzovanie vzniku povinného sociálneho poistenia v roku 2022 sa do úvahy berú príjmy za rok 2021 a porovnávajú sa so 6-násobkom priemernej mesačnej mzdy za rok 2020, čo je rozhodujúca suma vo výške 6 798 eur.

Ročný vymeriavací základ zistíte tak, že k svojmu základu dane z príjmov uvedenom v poslednom daňovom priznaní pripočítate zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie a výsledok vydelíte koeficientom 1,486. Pokiaľ ho ďalej vydelíte 12, získate mesačný vymeriavací základ.

Napríklad pri ročných príjmoch 30 000 eur, paušálnych výdavkoch 60 % z príjmov (18 000 eur) a zaplatenom zdravotnom poistení 1 000 eur a sociálnom poistení 2 000 eur je základ dane z príjmov 9 000 eur. Vymeriavací základ, z ktorého sa počíta sociálne poistenie, je základ dane z príjmov neznížený o zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie vydelený koeficientom 1,486, teda 8 075,37 eura [(9 000 eur + 1 000 eur + 2 000 eur) / 1,486] . Keď túto sumu vydelíte 12, získate mesačný vymeriavací základ, ktorý je v tomto prípade 672,94 eura (zaokrúhlenie nadol).

Ďalej si postrážte, či váš mesačný vymeriavací základ nie je nižší ako zákonom stanovený minimálny mesačný vymeriavací základ. Pre rok 2022 je minimálny mesačný vymeriavací základ 566,50 eura. Pokiaľ je váš mesačný vymeriavací základ nižší, než tento minimálny, nepočíta sa poistné z vášho reálneho základu, ale zo zákonom stanoveného minimálneho.

Minimálna výška sociálneho poistenia teda v roku 2022 činí 187,78 eura (4,4 % z 566,50 eura + 18 % z 566,50 eura + 6 % z 566,50 eura + 4,75 % z 566,50 eura). Jednotlivé zložky sociálneho poistenia sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Musíte ho uhradiť vždy, aj keď dosahujete stratu.

Maximálnym vymeriavacím základom pre platenie sociálneho poistenia je pre rok 2022 suma 7 931 eur. Ten na výpočet poistného použijete v prípade, keď je váš reálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia vyšší (zaplatíte vlastne menej).

Minimálne sociálne poistenie SZČO: podnikanie ako vedľajšia činnosť

V sociálnom poistení nie je medzi prevádzkovaním podnikania ako hlavnej činnosti a vedľajšej činnosti žiadny rozdiel, ako je to v prípade zdravotného poistenia. Pokiaľ teda vykonávate svoje podnikanie ako vedľajšiu činnosť napríklad popri štúdiu, zamestnaní alebo dôchodku, platí pre vás to, čo sme uviedli vyššie pri prevádzkovaní podnikania ako hlavnej činnosti.

Ani vy nemusíte platiť žiadne sociálne poistenie do 1. júla (resp. do 1. októbra, ak budete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom začnete podnikať.

Pri platení sociálneho poistenia, ktoré zahŕňa aj dôchodkové poistenie, sa orientujete podľa tzv. rozhodujúcej sumy, ktorá v roku 2022 predstavuje 6 798 eur. Ak sú vašej hrubé príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti:

 • nižšie, neodvádzate sociálne poistenie vôbec,
 • vyššie, musíte začať odvádzať sociálne poistenie aspoň v minimálnej výške.

Minimálny mesačný vymeriavací základ je aj pri prevádzkovaní podnikania ako vedľajšej činnosti v roku 2022 vo výške 566,50 eura a minimálne sociálne poistenie z neho vypočítané po zaokrúhlení jednotlivých zložiek sociálneho poistenia nadol je 187,78 eura.

Pri prevádzkovaní podnikania ako vedľajšej činnosti sa vám môže pri nie veľkých príjmoch pokojne stať, že mnoho rokov nebudete povinný vôbec platiť sociálne poistenie.

Platenie sociálneho poistenia – ukážkový príklad

Skutočnosť, že neexistuje rozdiel pri platení sociálneho poistenia pri vykonávaní podnikania ako hlavnej a vedľajšej činnosti popisujeme na nižšie uvedenom príklade.

Peter v roku 2021 začal prevádzkovať podnikanie ako hlavnú zárobkovú činnosť ako účtovník.

Z toho dôvodu v prvom roku podnikania neplatil žiadne sociálne poistenie (ani v minimálnej výške). Po skončení zdaňovacieho obdobia musel podať daňové priznanie k dani z príjmov, z ktorého údaje daňový úrad sprístupnil aj Sociálnej poisťovni na účely posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia. Na základe podaného daňového priznania zistil, že jeho hrubé príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti presiahli rozhodujúcu sumu 6 798 eur. Od 1. júla 2022 mu vznikne povinnosť platiť nemocenské poistenie a sociálne poistenie, čo mu oznámi aj Sociálna poisťovňa spolu s výškou sociálneho poistenia, ktorú bude povinný platiť.

Ak by sa však Peter rozhodol, že zo začiatku výkonu samostatnej zárobkovej činnosti zotrvá v súčasnom zamestnaní, než si bude istý stabilným príjmom, potom by bola jeho činnosť považovaná za vedľajšiu zárobkovú činnosť. Táto skutočnosť by však na vyššie uvedenom nič nemenila – ak by presiahol rozhodujúcu sumu príjmov, bol by povinný od 1. júla 2022 platiť sociálne poistenie nielen ako zamestnanec, ale už aj ako SZČO. O tomto by aj jeho informovala Sociálna poisťovňa.

V sociálnom poistení je teda rozhodujúce len to, akú výšku príjmov dosiahnete a nezáleží pri tom na tom, či podnikanie prevádzkujete ako hlavnú alebo vedľajšiu činnosť.

Výpočet starobného dôchodku

Pri výpočte starobného dôchodku pre SZČO sa vychádza predovšetkým z:

 • doby poistenia (počet rokov, za ktoré ste odvádzali dôchodkové poistenie),
 • vymeriavacieho základu pre platenie dôchodkového poistenia za minulé roky podnikania.

To znamená, že čím dlhšie odvádzate sociálne poistenie a čím vyšší máte vymeriavací základ, z ktorého sa počíta dôchodkové poistenie, tým vyšší budete mať v starobe dôchodok. Spočítať si výšku dôchodku môžete pomocou online kalkulačky na webových stránkach Sociálnej poisťovne.

Pokiaľ chcete vyšší dôchodok, musíte platiť sociálne poistenie. Povinne alebo dobrovoľne. Ak vám kvôli nízkym príjmom nevzniklo povinné sociálne poistenie, prihláste sa na dobrovoľné sociálne poistenie a určite si vyšší vymeriavací základ a potom budete platiť vyššie sociálne poistenie.

Do kedy sa sociálne poistenie platí

Sociálne poistenie je splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý poistenie platíte.

Poznámka: za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola platba pripísaná na účet príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Avšak ak bola platba sociálneho poistenia na účet Sociálnej poisťovne pripísaná oneskorene, poistné sa považuje za zaplatené včas za predpokladu, že pri platení bezhotovostným prevodom je ako deň prevodu uvedený posledný deň splatnosti poistného alebo pri platení poštovou poukážkou sa poistné poukázalo v posledný deň splatnosti poistného.

Pokiaľ však sociálne poistenie neodvediete včas alebo v nižšej sume, zaplatíte penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania (odo dňa splatnosti poistného).

Pokiaľ je to možné, nenechávajte úhrady platieb sociálneho poistenia na poslednú chvíľu. Môžu vás nepríjemne zaskočiť vymerané penále. A ak sa s platbou poistného významne oneskoríte, verte, že dlžné čiastky naozaj nie sú zanedbateľné a nepríjemne vám narušia cash flow.

Platba dôchodkového poistenia SZČO

Spoločne s úhradou sociálneho poistenia, ktorého súčasťou je aj dôchodkové poistenie, uveďte vždy desaťmiestny variabilný symbol, ktorý vám Sociálna poisťovňa pridelí pri vzniku povinného sociálneho poistenia alebo pri prihlásení sa na dobrovoľné sociálne poistenie. Bez neho nebude Sociálna poisťovňa schopná platbu správne priradiť k vášmu poistnému účtu. Platbu poistného identifikujte aj správnym špecifickým symbolom, ktorý označuje obdobie, za ktorý sa platí poistné. Pri platbe sociálneho poistenia trvalým príkazom je možné špecifický symbol uviesť v tvare 88.

Uhradiť sociálne poistenie môžete:

 • bezhotovostne na účet,
 • poštovou poukážkou.

Poistenie posielajte mesačne na bankový účet príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Čísla účtov jednotlivých pracovísk nájdete na webových stránkach Sociálnej poisťovne.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok