Dátum publikácie 09. 01. 2023 Zdieľať článok

Ako začať podnikať: pozrite sa, ako zvládnuť potrebnú administratívu

Author Seyfor Slovensko, a.s. 9 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Registrácia živnosti, prihlásenie k platbe zdravotného poistenia alebo rozhodnutie, ako evidovať doklady. To sú niektoré povinnosti, ktoré prinášajú začiatky podnikania. Väčšinu z nich vyriešite jediným formulárom. Pozrite sa preto, ako začať podnikať úplne od nuly.

V rade predmetov podnikania môžete začať podnikať aj bez peňazí. Potrebujete iba svoje znalosti, zručnosti a základné vybavenie.

Napriek tomu nestačí len sadnúť k počítaču a pustiť sa do programovania alebo si založiť e-shop. Vo väčšine prípadov musíte najskôr požiadať o živnostenské oprávnenie.

Kedy môžete podnikať bez živnostenského oprávnenia

V niektorých prípadoch môžete s podnikaním začať aj bez živnostenského listu (resp. osvedčenia o živnostenskom oprávnení). Týka sa to napríklad:

 • podnikania v poľnohospodárstve (musíte sa ale zaregistrovať na obecnom úrade),
 • autorskej činnosti a umeleckej činnosti (autori textov, herci, hudobníci, výtvarní umelci),
 • činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním podľa osobitných predpisov (napríklad správca konkurznej podstaty, osobný asistent ťažko zdravotne postihnutej osoby),
 • činností podľa osobitných predpisov, ku ktorým musíte spravidla získať príslušné vzdelanie a byť zapísaný do príslušného zoznamu – sem patria daňoví poradcovia, advokáti, súdni exekútori, finanční sprostredkovatelia, znalci, tlmočníci a ďalšie povolania.

Ako začať podnikať na živnostenský list

Živnostenské oprávnenie potrebujete pri väčšine činností. Ako teda začať podnikať na živnostenský list, resp. osvedčenie o živnostenskom oprávnení?

V prvom rade musíte zájsť na živnostenský úrad a ohlásiť živnosť. Alternatívne môžete živnosť ohlásiť aj z pohodlia domova – elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení zaplatíte na živnostenskom úrade za každú voľnú živnosť 5 eur a za každú viazanú alebo remeselnú živnosť 15 eur. Ak však ohlásite živnosť spomínaným spôsobom elektronicky, tak voľnú živnosť máte zadarmo a za každú viazanú alebo remeselnú živnosť zaplatíte polovičný poplatok.

K ohláseniu živnosti je potrebné vyplniť formulár na ohlásenie živnosti, v ktorom uvediete predmety svojho podnikania. S jeho vyplnením vám ochotne pomôžu aj úradníci.

Živnosti sa podľa toho, aké podmienky je potrebné splniť na ich prevádzkovanie, členia na:

 • voľné,
 • remeselné
 • a viazané.

Najjednoduchšia je situácia v prvom prípade. Spadajú sem činnosti, pri ktorých nepotrebujete žiadnu odbornú spôsobilosť a žiadny doklad o vzdelaní ani o prípadnej praxi.

Pri remeselných živnostiach musíte svoju odbornú spôsobilosť získať vyučením v odbore a preukázať výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Tieto doklady je pritom možné nahradiť aj inými, napríklad aj vykonávaním šesťročnej praxe v odbore. Zoznam remeselných živností sa nachádza v prílohe č. 1 živnostenského zákona.

Tiež viazané živnosti vyžadujú preukázanie odbornej spôsobilosti, avšak získanej inak ako vyučením v odbore. Konkrétne činnosti, ktoré sú viazanými živnosťami i zákonné požiadavky na ich vykonávanie, sú definované v prílohe č. 2 živnostenského zákona. Patria sem napríklad masérske služby, prevádzkovanie autoškoly alebo prevádzkovanie cestovnej kancelárie.

To, do ktorej skupiny sa zaradíte, teda záleží na predmete vášho podnikania. Pokiaľ si nie ste istý, do ktorej kategórie vaša živnosť spadá, úradníci vám poradia.

Ako sa prihlásiť k povinnému poisteniu

Vyplnením formulára na ohlásenie živnosti požiadate o živnostenské oprávnenie a zároveň sa:

Nemusíte tak kvôli ohláseniu živnosti chodiť na daňový úrad ani do zdravotnej poisťovne.

V prvom a druhom kalendárnom roku podnikania platíte na zdravotné poistenie minimálne preddavky. Ich výška sa každý rok mení a vypočítate ju ako 14 % (v prípade osoby so zdravotným postihnutím je to 7 %) z polovice priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok dva roky predchádzajúci roku platenia zdravotného poistenia – v roku 2023 teda budú minimálne preddavky na zdravotné poistenie vo výške 84,77 eura mesačne. V ďalších rokoch podnikania už výška preddavkov na zdravotné poistenie bude závisieť aj od výšky vašich príjmov z podnikania. Spolu s ročným zúčtovaním zdravotného poistenia vám ju oznámi vaša zdravotná poisťovňa.

Do konca júna (resp. do konca septembra, ak budete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom začnete podnikať, nemusíte platiť žiadne sociálne poistenie. Či vám potom táto povinnosť vznikne alebo nevznikne, to sa bude posudzovať na základe vašich hrubých príjmov z podnikania za prvý kalendárny rok podnikania – či presiahnu alebo nepresiahnu takzvanú rozhodujúcu sumu. To isté bude obdobne platiť aj pre nasledujúce roky. Rozhodujúcou sumou pre príjmy za rok 2022 je suma 7 266 eur.

Ak ju vaše príjmy z podnikania presiahnu, sociálne poistenie budete musieť platiť. Sociálna poisťovňa vám vznik povinného sociálneho poistenia a jeho výšku oznámi. Minimálna výška sociálneho poistenia v roku 2023 bude 200,72 eura mesačne. A ak vám naopak povinnosť platiť sociálne poistenie nevznikne, môžete sa kedykoľvek rozhodnúť platiť si ho aj dobrovoľne.

Ako začať podnikať a vyriešiť účtovníctvo

Hneď na začiatku podnikania si stanovte to, akým spôsobom budete riešiť účtovníctvo a dane. Odvíja sa od toho ďalšia práca s dokladmi. Na výber máte:

 • evidenciu príjmov, pohľadávok a zásob, pri ktorej evidujete príjmy, pohľadávky a zásoby, zatiaľ čo výdavky odpočítate pomocou paušálnych výdavkov,
 • daňovú evidenciu, kedy evidujete okrem príjmov aj skutočné výdavky, hmotný a nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku, zásoby, pohľadávky a záväzky,
 • a účtovníctvo, ktoré môže mať podobu jednoduchého alebo podvojného, v ktorom sa zaujímate ešte o viac položiek – tento variant je administratívne najnáročnejší.

Keď začínate podnikať od nuly, je často najvhodnejšia evidencia príjmov, pohľadávok a zásob. Môžete si pri nej uplatniť výdavky vo výške 60 % príjmov, najviac do výšky 20 000 eur ročne. Zároveň je jednoduchšia ako daňová evidencia a účtovníctvo.

Pokiaľ sa pre tento variant rozhodnete, stačí vám evidovať prijaté platby, vydané faktúry a ak nejaké budete mať, tak aj zásoby. Obvykle je ale vhodné zaznamenávať si aj výdavky spojené s podnikaním. Ľahko tak zistíte, či sa vám viac neoplatí daňová evidencia.

Registráciu k DPH väčšinou nepotrebujete

Keď začínate podnikať, môžete sa zaregistrovať aj k DPH. Pre väčšinu podnikateľov je však lepšie sa s DPH neponáhľať. Znamená totiž mnoho povinností navyše.

Dobrovoľná registrácia k DPH sa vám oplatí predovšetkým vtedy, keď:

 • odoberáte tovar alebo služby od platiteľov DPH – môžete si potom odpočítať daň na vstupe a cena nákupu klesne o zaplatenú DPH,
 • sú vaši zákazníci väčšinou platiteľmi DPH – získajú tak možnosť odpočítať si DPH a vďaka tomu pre nich budú nákupy u vás výhodnejšie,
 • nakupujete tovar v Slovenskej republike a predávate ho podnikateľom v iných štátoch Európskej únie alebo mimo Európskej únie.

Vo väčšine ostatných prípadov je lepšie s registráciou k DPH počkať, kým vám túto povinnosť neuloží zákon. Teda napríklad pokiaľ váš obrat nedosiahne 49 790 eur za maximálne 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Ako začať podnikať: faktúry

Pokiaľ začínate podnikať od nuly, musíte riešiť aj fakturáciu. Ako vystaviť svoju prvú faktúru vám preto poradíme v článku Začínate podnikať? Pozrite sa, čo musí obsahovať faktúra.

Ako začať podnikať popri zamestnaní

Keď začínate podnikať popri zamestnaní alebo napríklad na materskej, je situácia o trochu zložitejšia. Pokiaľ chcete podnikať v konkurenčnej činnosti pre vášho zamestnávateľa, potrebujete jeho písomný súhlas. Zamestnávateľ ho navyše môže vziať z vážnych dôvodov späť.

Problémy nastanú aj v prípade, ak ste u zamestnávateľa podpísali takzvanú konkurenčnú doložku. V takom prípade nesmiete po určitú dobu, najdlhšie však jeden rok, po odchode zo zamestnania podnikať v konkurenčnej činnosti pre vášho zamestnávateľa.

Pre štátnych zamestnancov je naopak podnikanie zakázané úplne (okrem výnimiek ako je napríklad pedagogická činnosť, lektorská činnosť, publikačná činnosť, umelecká činnosť, znalecká činnosť, tlmočnícka činnosť alebo prekladateľská činnosť).

Ďalší postup je rovnaký ako pri podnikaní „na plný úväzok“. Na živnostenskom úrade teda vyplníte formulár na ohlásenie živnosti a založíte si príslušnú živnosť.

Pri podnikaní popri zamestnaní alebo na materskej sa na vás nevzťahujú minimálne preddavky na zdravotné poistenie. V kalendárnom roku založenia živnosti a v kalendárnom roku nasledujúcom po roku založenia živnosti si ich výšku môžete určiť sami, teda môžu byť aj nulové. V takomto prípade ale pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia počítajte skôr s nedoplatkom na zdravotnom poistení. Po prvých dvoch kalendárnych rokoch podnikania už výška preddavkov na zdravotné poistenia bude závisieť aj od vašich príjmov z podnikania. Za každý rok podnikania vám zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie zdravotného poistenia a oznámi vám výšku preddavkov na zdravotné poistenie na nasledujúci kalendárny rok.

Naopak, pri sociálnom poistení máte rovnaké postavenie ako akýkoľvek iný podnikateľ. To znamená, že aj keď podnikáte popri zamestnaní alebo na materskej, tak povinnosť platiť sociálne poistenie vám môže vzniknúť až od júla (resp. od októbra, ak budete mať predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom ste začali podnikať. Sociálne poistenie budete platiť iba v prípade, ak vaše hrubé príjmy z podnikania presiahnu takzvanú rozhodujúcu sumu. Pre príjmy za rok 2022 je to suma 7 266 eur. Ak vám povinné sociálne poistenie vznikne, jeho výšku vám oznámi Sociálna poisťovňa. Bude závisieť aj od výšky vašich príjmov, avšak v roku 2023 bude minimálne 200,72 eura mesačne.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok