Dátum publikácie 30. 06. 2022 Zdieľať článok

Začínate podnikať? Pozrite sa, čo musí obsahovať faktúra

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 0
Náhledový obrázek

Jednou zo základných úloh, ktorá čaká každého podnikateľa na začiatku podnikania, je fakturácia. Aj keď sa postupom času pravdepodobne stretnete s rôznymi druhmi faktúr, spočiatku si vystačíte s pomerne jednoduchými dokladmi. Pozrite sa, čo musí obsahovať vaša prvá faktúra.

Prevažná väčšina začínajúcich podnikateľov sú neplatitelia DPH. Platiteľom DPH sa stanete až vo chvíli, keď váš obrat dosiahne za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 49 790 eur.

Viete, že sa platiteľom DPH môžete stať aj dobrovoľne? Oplatí sa vám to, ak napríklad:

 • nakupujete viac tovaru alebo služieb od platiteľov DPH, než sami predávate (zaplatenú DPH potom dostanete späť od štátu),
 • alebo sú vaši zákazníci prevažne platiteľmi DPH (môžu si DPH odpočítať a váš tovar alebo služby pre nich budú lacnejšie).

Pre väčšinu začínajúcich podnikateľov je však jednoduchšie zostať neplatiteľom DPH.

Čo musí obsahovať faktúra

Ako neplatiteľ DPH máte pri vystavovaní faktúr menej povinností ako platiteľ. Ak ste navyše fyzickou osobou, tak nemusíte viesť ani účtovníctvo. Môžete viesť daňovú evidenciu alebo si v daňovom priznaní uplatňovať výdavky percentom z príjmov (tzv. paušálne výdavky) a z tohto dôvodu viesť zjednodušenú verziu daňovej evidencie.

Obsah faktúry v týchto prípadoch vychádza zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Podľa neho musí faktúra obsahovať:

 • obchodné meno,
 • sídlo alebo miesto podnikania,
 • právnu formu právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu,
 • identifikačné číslo (IČO), ak je pridelené,
 • označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal (napríklad obchodný register alebo živnostenský register), a číslo zápisu.

Ak na faktúre niektorá z týchto náležitostí chýba, hrozia vám problémy pri prípadnej kontrole.

Čo tiež môže obsahovať faktúra

Ak ste fyzickou osobou, tak okrem uvedených údajov môžete na faktúru doplniť ešte ďalšie informácie. Pomôžu vám zlepšiť prehľad v dokladoch, uľahčia prípadný prechod z daňovej evidencie alebo paušálnych výdavkov k účtovníctvu a dajú vám presnejšie podklady pre prípadnú kontrolu z daňového úradu.

Medzi tieto údaje patria:

 • informácie o odberateľovi (obvykle v rovnakom rozsahu ako u dodávateľa),
 • slovné a číselné označenie dokladu,
 • popis tovaru alebo služby, za ktoré ste faktúru vystavili,
 • celková fakturovaná čiastka alebo fakturovaná čiastka rozpísaná na merné jednotky s označením ich množstva,
 • dátum vystavenia faktúry.

Pridať môžete aj poznámku, že nie ste platiteľom DPH. A tiež dátum splatnosti faktúry, pokiaľ je kratšia ako 60 dní (taká je maximálna lehota daná Obchodným zákonníkom). Tieto údaje ale slúžia najmä ako informácie pre vašich odberateľov.

Čo musí obsahovať faktúra v účtovníctve

Počítajte však s tým, že časom vám možno daňová evidencia alebo zjednodušená verzia daňovej evidencie pri paušálnych výdavkoch prestane stačiť a povediete účtovníctvo. V takom prípade už bude povinný obsah faktúry iný.

Nemusíte sa ale báť zásadných zmien. Pokiaľ na dokladoch uvádzate aj nepovinné údaje, sú už teraz vaše faktúry takmer 100 % pripravené na prechod k účtovníctvu. Doplniť musíte iba dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vystavenie faktúry. A tiež podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad, ak overenie účtovného prípadu nie je zabezpečené elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom účtovných záznamov.

Čo musí obsahovať faktúra u platiteľov DPH

S najväčším množstvom požiadaviek sa stretnete, pokiaľ sa stanete platiteľom DPH. V takom prípade musí faktúra obsahovať:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
 • meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ DPH pre každú sadzbu DPH, jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu DPH alebo oslobodenie od DPH s príslušnou slovnou informáciou,
 • výšku DPH spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky DPH uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66 zákona o DPH,
 • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 6 zákona o DPH,
 • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť DPH je príjemca tovaru alebo služby.

A samozrejme tiež údaje, ktoré sú povinné na predchádzajúcich typoch faktúr.

Prechod na nové faktúry uľahčí iDoklad

Nemusíte sa ale ničoho báť. Spočiatku si spravidla vystačíte s najjednoduchším variantom faktúry.

Navyše môžete využiť fakturačné služby, ktoré vám prípravu týchto dokladov zjednodušia. Jednou z nich je aj iDoklad. Automaticky dohliadne na to, aby na faktúrach nič nechýbalo.

A kedykoľvek sa vo vašom podnikaní alebo účtovníctve niečo zmení, stačí upraviť nastavenia iDokladu. Máte tak istotu, že vaše doklady budú v poriadku, či už prechádzate z daňovej evidencie alebo paušálnych výdavkov na účtovníctvo alebo sa stanete platiteľom DPH.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok