Dátum publikácie 12. 02. 2024 Zdieľať článok

Aké dane platíte ako s. r. o. a ako na nich ušetriť

Author Seyfor Slovensko, a.s. 9 minút čítania 2
Náhledový obrázek
Jednou z nevýhod podnikania formou spoločnosti s ručením obmedzeným sú relatívne vyššie dane, ktoré ako s. r. o. zaplatíte. Prečítajte si, na čo sa zamerať a aké druhy daní sa s. r. o. týkajú. Potom zvážte, či sa vám založenie s. r. o. oplatí, alebo bude lepšie podnikať ako SZČO.

SZČO alebo spoločnosť s ručením obmedzeným

Ako s. r. o. zaplatíte na daniach vo všeobecnosti viac, než pokiaľ podnikáte ako SZČO, ktorá má ale na druhej strane obvykle vyššie odvodové zaťaženie. K tomu musíte viesť účtovníctvo – pokiaľ to sami neviete, musíte si nájsť (a zaplatiť) účtovníka.

Tým vás od založenia s. r. o. ale nechceme odrádzať. Ostatné výhody s. r. o. totiž môžu vyššiu daňovú záťaž s prehľadom vyvážiť, napríklad:

 • dôvetok s. r. o. posilní dôveryhodnosť vášho podnikania,
 • neručíte za neúspech podnikania všetkým svojim majetkom,
 • firmu jednoducho predáte.

Všeobecne platí, že ak niečo vyrábate a vaše podnikanie nestojí výlučne na vašich schopnostiach (najmä ak máte zamestnancov), dáva zmysel založenie s. r. o.

Daň z príjmov v s. r. o.

Sadzba dane z príjmov právnických osôb v roku 2023 je 21 %. Nižšia 15 % sadzba dane z príjmov sa vzťahuje na právnické osoby, ktoré za zdaňovacie obdobie dosiahli zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 49 790 eur. Sadzba dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti pre SZČO, ktoré za zdaňovacie obdobie dosiahli zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 49 790 eur, je tiež 15 %. Pre tie SZČO, ktorých príjmy (výnosy) túto hranicu prevyšujú, je už sadzba dane z príjmov 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahla sumu 41 445,46 eura a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahla sumu 41 445,46 eura.

Dani z príjmov podlieha každý príjem. V praxi to znamená, že zdaňujete celý zisk z činnosti s. r. o. (sumu po odpočítaní výdavkov od príjmov). Nemáte možnosť si uplatniť oslobodenia od dane, od základu dane z príjmov odpočítať nezdaniteľné časti základu dane a samotnú vypočítanú daň si znížiť o daňové zvýhodnenia, napr. daňový bonus na dieťa alebo na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky.

Zdanením príjmov s. r. o. ale vaše daňové povinnosti nekončia. Pokiaľ si ako spoločník svojej s. r. o. vyplatíte podiel na zisku, stáva sa táto suma vaším príjmom a pri jej výplate vám musí byť zdanená zrážkovou daňou s použitím sadzby dane z príjmov vo výške 7 %.

Rovnako sa tak nevyhnete dvojitému zdaneniu, ak ste zamestnancom vlastnej s. r. o. a vyplácate si mzdu. Z tej ako zamestnanec odvediete okrem 19 % (pri vyšších príjmoch až 25 %) dane z príjmov aj sociálne a zdravotné poistenie, ako z akejkoľvek inej mzdy.

Ako SZČO zdaňujete svoje príjmy (po odpočítaní výdavkov) len raz. V spoločnosti s ručením obmedzeným vždy zdaňuje príjmy najskôr s. r. o. a potom fyzická osoba, ktorá má z s. r. o. príjem.

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty je daň z tovarov alebo služieb, ktoré v rámci svojho podnikania predávate. Pri platiteľstve DPH nerozhoduje, či podnikáte ako SZČO alebo ako s. r. o. Dôležité sú iné kritériá.

Platiteľom DPH sa môžete stať dobrovoľne (musíte sa registrovať) alebo ním ste povinne, ak:

 • váš obrat za najviac 12 po sebe nasledujúcich mesiacov dosiahne 49 790 eur,
 • nadobudnete hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku platiteľa DPH alebo časti podniku platiteľa DPH, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku,
 • stanete sa právnym nástupcom platiteľa DPH, ktorý zanikol bez likvidácie,
 • dodáte stavbu, časť stavby alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 eur, okrem dodania stavby, časti stavby alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od DPH,
 • uľahčujete dodanie tovaru na území Európskej únie uskutočnené podnikateľom neusadeným na území Európskej únie nepodnikateľovi prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania a neuplatňujete osobitnú úpravu podľa § 68b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Pri zisťovaní obratu si dajte pozor na štyri veci:

 • Obrat sa nezisťuje za kalendárny rok (od 1.1. do 31.12.), ale za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka, takže napríklad od marca 2023 do februára 2024. Ako podnikateľ si preto každý mesiac strážte, koľko činí váš obrat za najviac 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov.
 • Obratom sa rozumie hodnota dodaných tovarov a služieb v tuzemsku (a je jedno, či k úhrade fakticky dôjde, dôležité je dodanie) okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od DPH podľa § 28 až 36 a § 40 až 42 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Hodnota dodaných poisťovacích služieb a finančných služieb oslobodených od DPH sa nezahŕňa do obratu vtedy, ak sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby.
 • Prijaté zálohy pred dodaním tovarov a služieb sa do obratu nezapočítavajú. Tieto sumy sa do obratu započítajú až vtedy, keď budú tovary a služby vzťahujúce sa na ne dodané.
 • Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.

Pokiaľ váš obrat dosiahne 49 790 eur, musíte daňovému úradu podať žiadosť o registráciu pre DPH do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom k dosiahnutiu obratu došlo. Laicky povedané: Pokiaľ váš obrat dosiahne stanovený limit v septembri, ste povinní sa ako platiteľ DPH zaregistrovať do 20. októbra. Pokiaľ to neurobíte, môžete od daňového úradu dostať vysokú pokutu.

TIP: Chytré fakturačné programy obrat strážia za vás. Napr. iDoklad vás na blížiaci sa limit na registráciu DPH vopred upozorní a po každom prihlásení do aplikácie vidíte, koľko ste za 12 predchádzajúcich mesiacov vyfakturovali.

Daň z motorových vozidiel (cestná daň)

Povinnosť platiť daň z motorových vozidiel, označovanú niekedy aj ako cestná daň, vám vznikne vo chvíli, keď na svoje podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť použijete automobil. Nezáleží na tom, či dotyčné auto vlastníte (vy alebo vaša s. r. o.). Cestnú daň zaplatíte napríklad aj vtedy, ak preplatíte svojmu zamestnancovi cestovné náhrady za služobnú cestu, na ktorú išiel svojim vlastným vozidlom.

Daň z motorových vozidiel pre SZČO a s. r. o. sa nijako nelíši, výška sadzby dane sa totiž počíta podľa zdvihového objemu valcov motora (u osobných vozidiel), podľa najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti a počtu náprav (u úžitkových vozidiel a autobusov) alebo podľa výkonu motora (u elektromobilov).

Ďalšie daňové povinnosti pre s. r. o.

Ak podnikáte s pohonnými hmotami, alkoholom či cigaretami, budete ako podnikateľ povinní odvádzať štátu aj spotrebnú daň. Opäť bez ohľadu na to, či podnikáte ako s. r. o. alebo ako SZČO.

Rovnako musíte zaplatiť daň z nehnuteľnosti, ak vaša s. r. o. nejakú vlastní – táto daň ale bude v porovnaní s ostatnými odvodmi pravdepodobne najnižšia.

Kde môžete ako spoločník s. r. o. na daniach ušetriť?

Najväčší priestor na finančnú úsporu sa ponúka v oblasti dane z príjmov, najmä čo sa týka zisku z podnikania.

Ak ste spoločníkom s. r. o., máte tri základné možnosti (existujú aj iné), ako si za svoju prácu platiť:

 1. Vyplácate si mzdu.
 2. Vyplácate si podiel na zisku.
 3. Vyplácate si mzdu a k tomu podiel na zisku.

Pokiaľ si vyplácate mzdu, zdaňujete ju ako akýkoľvek iný zamestnanec. Mzda podlieha tak dani z príjmov (19 %, prípadne 25 % zo mzdy), ako aj povinnosti z nej hradiť sociálne a zdravotné poistenie. Ich výška závisí aj od toho, či spoločník poberá odmenu za výkon funkcie konateľa alebo je zamestnaný na pracovnoprávny vzťah a taktiež od toho, či je odmeňovaný pravidelne alebo nepravidelne. Výhodnejšie je pritom poberať odmenu za výkon funkcie konateľa. V tom prípade je sociálne poistenie 33,55 % zo mzdy pri pravidelnej odmene a 28,75 % zo mzdy pri nepravidelnej odmene a zdravotné poistenie 14 % zo mzdy pri pravidelnej aj nepravidelnej odmene (časť hradí zamestnanec a časť zamestnávateľ, čo je ale v tomto prípade totožná osoba).

Ak si ako spoločník s. r. o. vyplatíte podiel na zisku, zdaní ho spoločnosť 7 % zrážkovou daňou z príjmov pri jeho výplate a tým vaše daňové povinnosti končia. Nie je potrebné podiel na zisku uvádzať v daňovom priznaní a ani sociálne a zdravotné poistenie z podielu na zisku neplatíte.

Podiel na zisku si zo spoločnosti s ručením obmedzeným môžete vyplatiť iba po skončení roka a len na základe schválenej účtovnej závierky. Samozrejme za predpokladu, že vaša s. r. o. vygeneruje dostatočný zisk – ten vám presne stanoví vaša účtovná závierka. Na vyplatenie podielu na zisku potrebujete rozhodnutie valného zhromaždenia (pokiaľ má s. r. o. viac spoločníkov), prípadne o tom rozhodnete ako jediný spoločník. Rozhodnutím valného zhromaždenia môžete rozdeliť aj nerozdelený zisk z minulých rokov. Rozhodnutie o rozdelení zisku musí mať písomnú formu, ale na rozdiel od iných rozhodnutí valného zhromaždenia nevyžaduje úradne osvedčenú pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia, prípadne jediného spoločníka.

Pokiaľ by ste si chceli vyplatiť podiel na zisku skôr, než po uzavretí účtovného obdobia a schválení účtovnej závierky, tak to nie je možné. Nemôžete si vyplácať preddavky na podiely na zisku. Zakázané to je priamo v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Obe možnosti odmeny zo s. r. o. sa dajú kombinovať – môžete si napr. vyplácať nižšiu mzdu, než by bolo na vašej pracovnej pozícii obvyklé, a kompenzovať si to vyplatením podielu na zisku. To je bežné nastavenie najmä v radoch začínajúcich s. r. o., kde sa podnikanie ešte len rozbieha a podnikatelia robia všetko pre to, aby minimalizovali náklady.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok