Dátum publikácie 26. 06. 2023 Zdieľať článok

SZČO: daňový bonus na dieťa

Author Seyfor Slovensko, a.s. 8 minút čítania 3
Náhledový obrázek
Ak máte deti, môžete odviesť na dani z príjmov menej ako bezdetní. Nárok na daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, teda daňový bonus, máte, keď splníte niekoľko podmienok. Poradíme vám, akým spôsobom ako SZČO získate daňové zvýhodnenie, aké dokumenty musíte doložiť a koľko na deťoch ušetríte v roku 2022 a 2023.

V článku sa zaoberáme daňovým zvýhodnením na dieťa pre SZČO. Pre zamestnancov sa spôsob preukazovania nároku a vyplácania daňového bonusu na dieťa líšia.

Daňové zvýhodnenie na dieťa: podmienky pre daňový bonus na dieťa

Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu sa v polovici roka 2022 zmenili a preto platia:

 • samostatné podmienky pre daňový bonus do júna 2022,
 • samostatné podmienky pre daňový bonus od júla 2022.

Pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa za mesiace január až jún 2022 musíte prekročiť príjmovú hranicu – daňové zvýhodnenie dostanete, keď vaše príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (alebo zo zamestnania) za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2022 dosiahnu aspoň šesťnásobok minimálnej mesačnej mzdy a zároveň ste vykázali základ dane z týchto príjmov (nesmiete vykázať daňovú stratu). V roku 2022 ste museli zarobiť najmenej 3 876 eur (646 eur krát 6).

Pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa za mesiace júl až december 2022 a január až december 2023 nemusíte prekročiť žiadnu príjmovú hranicu. Postačuje, len to aby ste mali nejaké príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (alebo zo zamestnania).

Daňový bonus je možné uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Daňové zvýhodnenie na dieťa si uplatňuje vždy iba jeden z rodičov (a to na všetky deti). Pokiaľ ste rozvedení, je to ten rodič, s ktorým žije dieťa v spoločnej domácnosti (ten z rodičov, ktorému bolo dieťa zverené do výhradnej starostlivosti).

Ak dieťa vyživujú v domácnosti obaja rodičia, môže si uplatniť pomernú časť daňového bonusu po časť zdaňovacieho obdobia jeden z rodičov na všetky vyživované deti a po zostávajúcu časť druhý z rodičov. Napríklad za prvý polrok si na všetky deti daňový bonus uplatní matka a za druhý polrok si na všetky deti daňový bonus uplatní otec. Ak v rovnakej situácii podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a nedohodnú sa inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba. To platí nielen v prípade, že rodičia žijú v spoločnej domácnosti s dieťaťom, ale aj keď sú rozvedení a dieťa je zverené do striedavej starostlivosti oboch rodičov. Buď sa v tomto prípade rodičia dohodnú, ktorí z nich bude po ktoré mesiace roka na všetky deti poberať daňový bonus, alebo ak sa nedohodnú, tak nárok na daňový bonus bude mať len matka.

Dieťaťom je aj študent do 25 rokov

Daňový bonus na dieťa uplatníte podľa zákona na nezaopatrené dieťa, ktorým je:

 • dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom dennou formou (najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa) alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom či vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
 • dieťa oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
 • dieťa vzdelávajúce sa v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením,
 • dieťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Na uplatnenie daňového zvýhodnenia na dieťa musí ísť o dieťa:

 • vlastné,
 • osvojené,
 • prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
 • druhého z manželov.

Daňové zvýhodnenie na dieťa sa líši pre každý polrok 2022 a rok 2023

Výška daňového bonusu na dieťa záleží na počte vašich detí, ktoré spĺňajú podmienky.

Daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa za mesiace január až jún 2022 je:

 • 47,14 eura mesačne, ak dieťa nedovŕšilo 6 rokov veku,
 • 43,60 eura mesačne, ak dieťa dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku a ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
 • 23,57 eura mesačne, ak dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa za mesiace júl až december 2022 je:

 • 70 eur mesačne, ak dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku a ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
 • 40 eur mesačne, ak dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

Za mesiace júl až december 2022 je však možné daňový bonus uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane z príjmov zo zamestnania alebo z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu takto: jedno dieťa = 20 %, dve deti = 27 %, tri deti = 34 %, štyri deti = 41 %, päť detí = 48 %, šesť a viac detí = 55 %. Ak by ale daňovníkovi vyšiel za mesiace júl až december 2022 vyšší daňový bonus podľa spôsobu platného pre mesiace január až jún 2022, uplatní si tento výhodnejší spôsob aj v mesiacoch júl až december 2022.

Daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa v roku 2023 je:

 • 140 eur mesačne, ak dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku a ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
 • 50 eur mesačne, ak dieťa dovŕšilo 18 rokov veku.

V roku 2023 je možné daňový bonus uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta zo základu dane z príjmov zo zamestnania alebo z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu takto: jedno dieťa = 20 %, dve deti = 27 %, tri deti = 34 %, štyri deti = 41 %, päť detí = 48 %, šesť a viac detí = 55 %. Podľa toho nemusí daňovníkovi pri nízkych príjmoch vyjsť nárok na plnú výšku daňového bonusu na dieťa. Preto bola od roku 2023 zavedená možnosť, ktorá rieši situáciu, keď podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňajú obaja rodičia, ale rodič uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá dostatočne vysoký základ dane z príjmov na uplatnenie celého daňového bonusu na dieťa. Tento rodič si môže pri podaní daňového priznania navýšiť základ dane z príjmov na účely výpočtu výšky nároku na daňový bonus o základ dane z príjmov druhého rodiča vyživujúceho dieťa v domácnosti. Z takto navýšeného základu dane z príjmov si potom uplatní nárok na daňový bonus na dieťa.

Ako získať daňové zvýhodnenie na dieťa ako SZČO

Pokiaľ podnikáte ako SZČO, uplatňujete si daňové zvýhodnenie na dieťa sami pri podaní daňového priznania. Na rozdiel od zamestnancov získate daňový bonus na dieťa iba raz za rok, nie mesačne.

Aby ste si mohli daňové zvýhodnenie na dieťa uplatniť, v prílohách daňového priznania doložte:

 • kópiu rodného listu dieťaťa, výpisu z rodného listu, dokladu o osvojení dieťaťa alebo sobášneho listu (podľa situácie) (tieto doklady nie je potrebné prikladať k daňovému priznaniu vtedy, ak už boli priložené k niektorému z predchádzajúcich daňových priznaní a od vtedy nedošlo k zmene údajov v nich uvedených) a
 • potvrdením školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdením úradu práce o poberaní prídavku na vyživované dieťa (tieto doklady nie sú potrebné vtedy, ak dieťa navštevuje školu na Slovensku).

V prípade dieťaťa, ktoré sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, doložte k daňovému priznaniu o tom potvrdenie príslušného úradu alebo potvrdenie úradu práce o poberaní prídavku na vyživované dieťa. Ak ste tieto doklady v minulosti už doložili a nič sa v nich nemenilo, nemusíte ich znovu prikladať.

TIP: Neviete, ako na daňové priznanie k dani z príjmov SZČO? Prečítajte si článok.

Daňové zvýhodnenie na dieťa nie je nezdaniteľná časť základu dane

Zákon o dani z príjmov používa termín daňové zvýhodnenie na dieťa, v skrátenom tvare daňový bonus na dieťa. Je potrebné ho odlišovať od nezdaniteľných častí základu dane. Tie znižujú len základ dane z príjmov, ale daňový bonus znižuje už výslednú daň z príjmov.

Daňové zvýhodnenie na dieťa uplatníte až po odpočítaní všetkých nezdaniteľných častí základu dane (napríklad na daňovníka alebo manželku) a vypočítaní dane z príjmov. Buď sa vám ako SZČO zníži výsledná daň, alebo pokiaľ vám po započítaní daňového zvýhodnenia na dieťa vyjde záporná suma, máte nárok na vyplatenie daňového bonusu. Ten vám spätne vyplatí daňový úrad.

Zatiaľ čo zamestnanci môžu daňový bonus na dieťa čerpať mesačne a znížiť si oň odvádzaný preddavok daň z príjmov (prípadne nechať si vyplatiť rozdiel medzi vyšším daňovým bonusom a nižším preddavkom na daň z príjmov), SZČO si ho uplatní raz ročne pri podaní daňového priznania.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok