Dátum publikácie 27. 06. 2023 Zdieľať článok

Daň z motorových vozidiel: kto ju musí platiť

Author Seyfor Slovensko, a.s. 8 minút čítania 1
Náhledový obrázek
Akonáhle si zaobstaráte auto, ktoré budete využívať na podnikanie, máte povinnosť platiť zaň daň z motorových vozidiel, známu aj ako cestnú daň. Ako na to, ako vypočítať výšku dane, ako často ju platiť a na čo si dať pozor, vám poradíme v článku.

Používate na podnikanie auto? Zaplatíte cestnú daň

Ak ste podnikateľ a používate auto na podnikanie (alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť), zo zákona máte povinnosť platiť cestnú daň. A to aj v prípade, že auto nie je v obchodnom majetku vašej firmy. Stačí, že je vozidlo evidované v Slovenskej republike a skutočne ho používate na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, účtujete o ňom v účtovníctve, evidujete ho v daňovej evidencii alebo si v daňovom priznaní uplatňujete výdavky spojené s používaním vozidla. Používaním vozidla na podnikanie sa rozumie aj to, keď ste zamestnávateľom a vyplácate zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa inak nepoužíva na podnikanie.

Daňovníkom cestnej dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:

 • je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii,
 • má v osvedčení o evidencii ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 • používa na podnikanie vozidlo, v ktorého osvedčení o evidencii je ako držiteľ vozidla zapísaná fyzická osoba, ktorá zomrela, alebo právnická osoba, ktorá zanikla alebo sa zrušila,
 • používa na podnikanie vozidlo, v ktorého osvedčení o evidencii je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
 • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Povinnosť platiť daň z motorových vozidiel teda máte, aj keď auto požičiate niekomu inému, kto ho bude na podnikanie využívať, alebo ak ho požičiate zamestnancovi na služobnú cestu. Rovnako musíte cestnú daň zaplatiť aj v prípade, keď zamestnancovi vyplácate cestovné náhrady za pracovné cesty jeho súkromným vozidlom. A to za každý mesiac, v ktorom sa konala aspoň jedna pracovná cesta. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca.

TIP: Čítajte, čo ešte potrebujete vedieť, keď si kupujete služobné auto.

Na platbu cestnej dane sa neregistruje

Na platenie dane z motorových vozidiel sa neregistruje. Cestná daň je tak výnimkou v porovnaní s daňou z príjmov, daňou z pridanej hodnoty a spotrebnými daňami. Ak sa stanete daňovníkom dane z motorových vozidiel, tak daňovému úradu v tejto súvislosti nič neoznamujete. Rovno mu po skončení zdaňovacieho obdobia podáte daňové priznanie.

Výpočet dane z motorových vozidiel

Výška dane sa pri osobných vozidlách (kategória L a M1 – motocykle, trojkolky, štvorkolky a osobné automobily) stanovuje podľa zdvihového objemu valcov motora, pri úžitkových vozidlách (kategória M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4 – autobusy, nákladné vozidlá a prípojné vozidlá) podľa počtu náprav a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti. Sadzby dane pre úžitkové vozidlá sa delia na: 1. sadzby pre úžitkové vozidlá okrem ťahačov a návesov a 2. sadzby pre úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahače a návesy. Presné sadzby dane určuje zákon o dani z motorových vozidiel.

Sadzby pre osobné vozidlá:

Zdvihový objem valcov motora

Ročná sadzba dane

do 150 cm3 (vrátane)

50 eur

nad 150 do 900 cm3 (vrátane)

62 eur

nad 900 do 1 200 cm3 (vrátane)

80 eur

nad 1 200 do 1 500 cm3 (vrátane)

115 eur

nad 1 500 do 2 000 cm3 (vrátane)

148 eur

nad 2 000 do 3 000 cm3 (vrátane)

180 eur

nad 3 000 cm3 (vrátane)

218 eur

 

Sadzby pre úžitkové vozidlá okrem ťahačov a návesov:

Počet náprav

Ročná sadzba dane (presná sadzba dane je daná celkovou hmotnosťou alebo najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou v tonách) 

1 alebo 2 nápravy

od 74 eur do 2 480 eur

3 nápravy

od 566 eur do 2 790 eur

4 a viac náprav

od 721 eur do 2 375 eur

 

Sadzby pre úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahače a návesy:

Počet náprav

Ročná sadzba dane (presná sadzba dane je daná celkovou hmotnosťou alebo najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou v tonách)

1 alebo 2 nápravy

od 312 eur do 2 269 eur

3 nápravy

od 566 eur do 2 582 eur

4 a viac náprav

od 721 eur do 2 172 eur

Výslednú sumu ovplyvňuje aj vek vozidla. Ak od prvej evidencie vozidla ubehlo menej ako 9 rokov, môžete si znížiť cestnú daň pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3:

 • o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 • o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 • o 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

Naopak, po uplynutí 12 rokov (resp. 144 mesiacov) od prvej evidencie vozidla sa cestná daň zvýši pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3 takto:

 • o 10 % počas nasledujúcich 12 mesiacov (po 144 mesiacoch od prvej evidencie vozidla),
 • o 20 % po uplynutí 156 mesiacov od prvej evidencie vozidla.

Podobne to platí aj pri úžitkových vozidlách kategórie M2, M3 a N3, kde ak ubehlo menej ako 13 rokov od prvej evidencie, tak je možné cestnú daň znížiť:

 • o 50 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
 • o 40 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
 • o 30 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov,
 • o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov po uplynutí 108 mesiacov od prvej evidencie vozidla,
 • o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov po uplynutí 144 mesiacov od prvej evidencie vozidla.

Pre úžitkové vozidlá kategórie O4 sa ročná sadzba dane z motorových vozidiel znižuje o 60 %.

Na ročnú sadzbu cestnej dane vypočítanú už s prihliadnutím na vek vozidla môže mať ešte vplyv druh pohonu vozidla. Platí, že ekologické vozidlá platia ešte nižšiu daň z motorových vozidiel. Vozidlá kategórie L, M a N, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina (čisté elektromobily), neplatia žiadnu daň z motorových vozidiel. Ročná sadzba dane z motorových vozidiel zohľadňujúca vek vozidla sa sa zníži ešte o 50 % pre hybridné motorové vozidlo, motorové vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorové vozidlo s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) a motorové vozidlo na vodíkový pohon.

Ako platiť daň z motorových vozidiel?

Daň z motorových vozidiel sa platí až po podaní daňového priznania po skončení zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok a daňové priznanie musíte podať do 31. januára po skončení kalendárneho roka a v tej istej lehote musíte daň aj zaplatiť.

Ak vám daňová povinnosť vznikne alebo zanikne v priebehu kalendárneho roka, zaplatíte za vozidlo len pomernú časť dane z motorových vozidiel. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane (prípadne upravenej ročnej sadzby dane s prihliadnutím na vek a pohon vozidla) a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa používalo vozidlo na podnikanie (stačí aj jeden deň používania vozidla na podnikanie v danom mesiaci a platíte za celý mesiac).

Príklad: Ak kúpite auto v októbri, tak zaplatíte len 3/12 celoročnej dane z motorových vozidiel.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Na účely povinnosti platiť preddavky na daň z motorových vozidiel si k 1. januáru vypočítate tzv. „predpokladanú daň z motorových vozidiel“. Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane (prípadne upravenej ročnej sadzby dane s prihliadnutím na vek a pohon vozidla) za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru kalendárneho roka.

Ak výška predpokladanej dane z motorových vozidiel:

 • je najviac 700 eur alebo vám vznikne daňová povinnosť počas roka, preddavky neplatíte,
 • je viac ako 700 eur a najviac 8 300 eur, ste povinný platiť štvrťročné preddavky vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka,
 • je viac ako 8 300 eur, ste povinný platiť mesačné preddavky vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

V daňovom priznaní sa vám zaplatené preddavky zohľadnia.

Výška preddavkov na daň z motorových vozidiel sa počas roka nemení, a to ani vtedy, ak sa počas roka mení počet vozidiel, ktoré sú predmetom cestnej dane. Jedine na základe žiadosti podanej daňovému úradu môže daňový úrad určiť inú výšku preddavkov na daň, ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň z motorových vozidiel vypočítaná.

Vozidlá, za ktoré cestnú daň neplatíte

Na niektoré motorové vozidlá sa cestná daň nevzťahuje (nie sú predmetom dane) a nie je potrebné za ne ani podávať daňové priznanie. Ide o:

 • vozidlo, ktorému bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M, H alebo S,
 • vozidlo, ktoré je určené na vykonávanie špeciálnych činností, nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii je označené ako špeciálne vozidlo.

Cestnou daňou sa zdaňujú len motorové vozidlá a prípojné vozidlá kategórie L, M, N a O. Vozidlá kategórie T, C, R, S, P, LS a V nepodliehajú dani z motorových vozidiel a preto sa ani neuvádzajú v daňovom priznaní. Ide o traktory, prípojné vozidlá za traktory, traktormi ťahané vymeniteľné stroje, pracovné stroje, snežné skútre a ostatné vozidlá inde nezaradené.

Nasledujúce vozidlá sú od cestnej dane oslobodené, avšak musíte ich uviesť v daňovom priznaní, kde na ne uplatníte oslobodenie. Sem patria vozidlá:

 • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, horskej záchrannej služby, leteckej záchrannej služby a požiarnej ochrany,
 • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (typicky napríklad autobusy MHD),
 • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok