Dátum publikácie 09. 12. 2022 Zdieľať článok

Evidujte správne svoje služobné auto

Author Seyfor Slovensko, a.s. 8 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Či už sa priestor za volantom stal vaším druhým domovom, alebo sa k riadeniu dostanete iba príležitostne, firemné vozidlo je hmotný majetok a jeho prevádzku musíte správne evidovať. Na výber máte z dvoch možností.

 1. Auto nie je v obchodnom majetku

V prípade, že automobil nie je zaradený do obchodného majetku, tak sa výdavky s ním spojené uplatňujú odlišne podľa toho, či ide o SZČO alebo o obchodnú spoločnosť (napr. s. r. o.).

a) Výdavky SZČO v súvislosti s autom nezaradeným do obchodného majetku

Hoci automobil nevediete v obchodnom majetku, môžete ho stále používať na podnikanie. Ak ako SZČO používate vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku na cestovanie v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonávate, môžete si do daňových výdavkov uplatniť viaceré výdavky.

Vybrať si pritom môžete z dvoch nasledujúcich možností:

  1. Uplatníte si výdavky na spotrebované pohonné látky do výšky náhrady vypočítavanej pri pracovnej ceste zamestnanca za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu. K nim si môžete uplatniť výdavky do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy (od 1. septembra 2022 platí suma 0,227 eura za každý km jazdy), tiež ako pri pracovnej ceste zamestnanca. Túto základnú náhradu za každý jeden km jazdy si môžete uplatniť len vtedy, ak u vás toto auto nebolo v minulosti zahrnuté do obchodného majetku.
  2. Uplatníte si len výdavky na spotrebované pohonné látky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.

V prípade, že ako SZČO použijete na podnikanie vypožičané alebo prenajaté motorové vozidlo (formou operatívneho prenájmu), môžete si pri ňom uplatniť vami vynaložené výdavky na jeho prevádzkovanie, opravy a udržiavanie, pričom pri prenajatom vozidle je daňovým výdavkom samozrejme aj nájomné. Okrem toho k týmto výdavkom pripočítajte aj výdavky na spotrebované pohonné látky. Tie môžete zahrnúť do daňových výdavkov jedným z troch možných spôsobov: podľa cien platných v čase ich nákupu s prihliadnutím na počet prejdených kilometrov, do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel (GPS) alebo vo forme paušálnych výdavkov. Každý z týchto spôsobov uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky je popísaný v závere článku.

b) Výdavky obchodnej spoločnosti v súvislosti s autom nezaradeným do obchodného majetku

Pokiaľ ide o motorové vozidlo nezaradené do obchodného majetku obchodnej spoločnosti, tak môže ísť buď o motorové vozidlo zamestnanca použité pri pracovnej ceste, alebo o vypožičané či prenajaté motorové vozidlo používané pri bežnej činnosti.

Výdavky v súvislosti s motorovým vozidlom zamestnanca, ktoré bolo použité pri pracovnej ceste, sú súčasťou cestovných náhrad, ktoré vypláca zamestnávateľ zamestnancovi (môže ísť napríklad aj o pracovnú cestu konateľa s. r. o.). Zamestnanec má v tomto prípade nárok na základnú náhradu za každý jeden km jazdy a náhradu za spotrebované pohonné látky v súvislosti s pracovnou cestou. Cestovné náhrady sú daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Okrem toho môže obchodná spoločnosť na svoje podnikanie používať aj motorové vozidlo, ktoré si vypožičala alebo prenajala formou operatívneho prenájmu (lízingu) a preto ho nemôže zaradiť do svojho obchodného majetku. Daňovými výdavkami v súvislosti s takýmto motorovým vozidlom sú výdavky vynaložené na jeho prevádzkovanie, opravy a udržiavanie vynaložené obchodnou spoločnosťou, pričom pri prenajatom vozidle je daňovým výdavkom samozrejme aj nájomné. Výdavky na spotrebované pohonné látky sa pri vypožičanom alebo prenajatom automobile uplatňujú jedným z troch spôsobov: podľa cien platných v čase ich nákupu s prihliadnutím na počet prejdených kilometrov, do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel (GPS) alebo vo forme paušálnych výdavkov. Každý z týchto spôsobov uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky je popísaný v závere článku.

V súvislosti s nájomným je vhodné spomenúť § 17 ods. 35 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého môže pri prenájme osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac vzniknúť (podľa výšky vykázaného základu dane z príjmov) povinnosť základ dane z príjmov zvyšovať. 

2. Auto je v obchodnom majetku

Pri podnikateľskom aute zaradenom do obchodného majetku máte nárok na viaceré výdavky. Nasledujúce riadky platia rovnako pre motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku SZČO aj obchodnej spoločnosti (napr. s. r. o.).

a) Výdavky na nákup vozidla

Do daňových výdavkov podnikateľského subjektu ich dostanete cez odpisy. V prípade osobných automobilov sa nemôžete rozhodnúť medzi zrýchlenou a rovnomernou metódou odpisovania, ale je možné uplatniť len rovnomerné odpisy.

Doba odpisovania sa odlišuje podľa toho, aký zdroj paliva alebo energie vozidlo používa:

  • doba 2 roky odpisovania (odpisová skupina 0) platí pre osobné automobily, ktoré sú vozidlami s výhradne elektrickým pohonom a plug-in hybridnými elektrickými vozidlami,
  • doba 4 roky odpisovania (odpisová skupina 1) platí pre ostatné osobné automobily.

b) Výdavky na prevádzkovanie, opravy a udržiavanie vozidla

Do daňových výdavkov si v súvislosti s motorovým vozidlom zahrnutým do obchodného majetku môžete zahrnúť aj výdavky na prevádzkovanie, opravy a udržiavanie vozidla, ku ktorým patria napríklad výdavky na poistenie vozidla, servis vozidla, diaľničnú známku, čistenie vozidla, technickú a emisnú kontrolu, parkovanie a podobne.

Pri automobile používanom na podnikanie si však odpisy a spomínané výdavky na prevádzkovanie, opravy a udržiavanie môžete uplatniť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný nielen na podnikateľské, ale aj na súkromné účely, alebo
  • v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu (teda na podnikateľské účely).

Ak však zamestnávateľ poskytne zamestnancovi motorové vozidlo na používanie na služobné a súkromné účely, pôjde o nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý sa mu zdaňuje počas ôsmich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania. V každom mesiaci je to pre zamestnanca nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny motorového vozidla, ktorá sa na tieto účely počas každého ďalšieho roka znižuje o 12,50 %. V tomto prípade, keď zamestnávateľ zdaňuje zamestnancovi poskytnutie motorového vozidla ako nepeňažný príjem, sa odpisy a výdavky na prevádzkovanie, opravy a udržiavanie tohto motorového vozidla vyššie uvedeným spôsobom nekrátia a uplatnia sa v plnej výške, teda vo výške 100 %.

V súvislosti s odpismi je vhodné spomenúť § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého môže pri odpisovaní osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac vzniknúť (podľa výšky vykázaného základu dane z príjmov) povinnosť základ dane z príjmov zvyšovať.

Osobitnou kategóriou výdavkov súvisiacich s motorovým vozidlom, na ktorú sa nevzťahujú vyššie uvedené pravidlá, sú výdavky na spotrebované pohonné látky. Tie si môžete uplatniť jedným z nasledujúcich troch spôsobov:

  1. podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 % – pri tejto možnosti sa vyžaduje viesť evidenciu jázd v papierovej alebo elektronickej podobe,
  2. na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel (GPS) – vedenie evidencie jázd nie je potrebné, pretože tá je vedená systémom automaticky,
  3. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne – vedenie evidencie jázd nie je potrebné.

Nie každej SZČO sa ale oplatí mať automobil v obchodnom majetku zaradený. Peniaze získané predajom auta totiž niekedy musíte zdaniť. Pokiaľ vedené vo vašom obchodnom majetku nikdy nebolo, príjem z jeho predaja je u fyzickej osoby vždy oslobodený od dane z príjmov. Pokiaľ vedené vo vašom obchodnom majetku bolo, príjem z jeho predaja je u fyzickej osoby oslobodený od dane príjmov až po uplynutí piatich rokov odo dňa jeho vyradenia z obchodného majetku.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok