Dátum publikácie 09. 05. 2022 Zdieľať článok

Obrat rastie k 49 790 eur: čo vás čaká ako platiteľa DPH

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 0
Náhledový obrázek

Blížite sa v podnikaní k hranici obratu 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov? Potom vás čaká povinná registrácia k DPH. Prečítajte si o tom, dokedy je potrebné sa k platbe DPH zaregistrovať a ako uskutočniť tento proces čo najrýchlejšie. Poradíme vám to, aké povinností nových platiteľov DPH čakajú a ako sa vyvarovať spolupráci s nedôveryhodnými dodávateľmi.

Ako sa stať platiteľom DPH: sledujte si obrat

Podnikateľ sa stane platiteľom DPH buď povinne, alebo dobrovoľne.

Najčastejším prípadom je povinná registrácia k platbe DPH v momente, kedy váš obrat dosiahne 49 790 eur. A to za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Pozor, nejde o kalendárny rok a platiteľom sa stanete aj vtedy, keď túto hranicu dosiahnete napríklad už po štyroch mesiacoch podnikania.

Akonáhle daný obrat dosiahnete, tak sa musíte registrovať k platbe dane – najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste obrat dosiahli.

Pokiaľ napríklad v máji dosiahnete vo firme obrat 49 790 eur, musíte podať žiadosť o registráciu najneskôr do 20. júna. Platiteľom sa firma stane dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že podnikateľ nepodá žiadosť o registráciu pre DPH alebo ju podá oneskorene a toto oneskorenie je viac ako 30 dní, je za obdobie, v ktorom mal byť platiteľom, povinný platiť DPH z dodania tovarov a služieb v tuzemsku. Zároveň je podnikateľ povinný za toto obdobie podať jedno daňové priznanie, v ktorom si môže uplatniť aj odpočítanie DPH.

Platiteľom DPH sa stanete aj bez obratu 49 790 eur

Zo zákona o DPH sa povinne stanete platiteľom DPH aj keď:

  • nadobudnete hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku platiteľa DPH alebo časti podniku platiteľa DPH, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku,
  • sa stanete právnym nástupcom platiteľa DPH, ktorý zanikol bez likvidácie (zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti),
  • dodáte stavbu, časť stavby alebo stavebný pozemok alebo prijmete platbu pred ich dodaním, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 eur (okrem dodania stavby, časti stavby alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od DPH),
  • sa stanete zdaniteľnou osobou podľa § 8 ods. 7 prvej vety zákona o DPH, ktorá neuplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b zákona o DPH.

Dobrovoľná registrácia k platbe DPH je výhodná pre podnikateľov, ktorým by táto povinnosť v budúcnosti pravdepodobne vznikla. A aj pre tých, ktorí majú vysoké obstarávacie náklady na rozbehnutie biznisu a chcú si z nich nárokovať vrátenie DPH.

Tip: Pokiaľ používate k fakturácii iDoklad, máte lepší prehľad o obrate. iDoklad vám hranicu obratu pre platenie DPH sleduje a vy v online aplikácii vidíte to, koľko vám do obratu 49 790 eur zostáva.

blank

Tento podnikateľ se ešte pre DPH registrovať nemusí. Hneď po prihlásení ho ale iDoklad upozorní, že sa blíži k hranici pre platenie DPH.

Ako sa registrovať k platbe DPH: jedine elektronicky

Žiadosť o registráciu pre DPH podajte daňovému úradu. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby – podnikatelia registrované pre daň z príjmov sú povinné formulár k registrácii pre DPH podať výhradne elektronicky.

Na internetovej stránke portálu Finančnej správy Slovenskej republiky vyplňte formulár s názvom „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“, ktorý potom elektronicky odošlete prostredníctvom elektronickej podateľne portálu Finančnej správy Slovenskej republiky.

Pokiaľ registrácia prebehne hladko, rozhodnutie o registrácii pre DPH obdržíte do 21 dní.

Povinnosti nového platiteľa DPH: overujte svojich dodávateľov

Ako nového platiteľa DPH vás čakajú nové povinnosti.

1. Svoj fakturačný alebo pokladničný systém nastavte tak, aby vystavoval daňové doklady v súlade so zákonom o DPH.

2. Počítajte s náročnejšou administratívou, každý mesiac musíte podať daňové priznanie k DPH a tiež kontrolný výkaz. Poradiť vám môže účtovník alebo daňový poradca.

Tip: S fakturáciou vám pomôže online fakturačná služba iDoklad alebo účtovný systém pre menších živnostníkov a s. r. o. Money S3. Pokiaľ sa rozhodnete pre spoluprácu s externistom, vyberte si z databázy účtovníkov iDoklad.

Preverujte bankové účty dodávateľov, aby ste sa nestali ručiteľom za to, že daňovému úradu zaplatia DPH, ak im zaplatíte na nesprávny bankový účet.

Ak dodávateľovi za dodané tovary alebo služby zaplatíte na iný bankový účet, ako bankový účet zverejnený v zozname bankových účtov platiteľov DPH na internetovej stránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, tak ručíte za to, že váš dodávateľ z tohto dodania odvedie DPH daňovému úradu. Keby váš dodávateľ neodviedol DPH, môže sa stať, že ju štát bude vymáhať od vás. Vy potom zaplatíte DPH dvakrát. Úhrada faktúry na bankový účet dodávateľa, ktorý sa líši od toho, ktorý je uvedený v zozname bankových účtov platiteľov DPH, môže byť riskantná.

DPH v praxi: ako si spočítate zisk

Keď nakupujete tovary alebo služby a platíte DPH, tak štát vám DPH vráti. Pokiaľ tovary alebo služby predávate (DPH platí váš zákazník), tak odvádzate DPH štátu.

Na Slovensku existujú dve sadzby DPH:

  • základná 20 % a
  • znížená 10 % (uplatňuje sa napríklad na potraviny a ubytovacie služby).

Základná sadzba sa používa na tovary a služby, na ktoré sa neuplatňuje znížená sadzba – upresňuje ich príloha číslo 7 a príloha číslo 7a zákona o DPH.

Na príklade si ukážeme, ako funguje DPH v praxi.

  1. Nakúpite tovar za 1 200 eur vrátane DPH. DPH je 200 eur (pri sadzbe 20%).
  2. Sumu zaplatíte, zaevidujete a na konci zdaňovacieho obdobia (mesačne alebo štvrťročne) od štátu žiadate vrátenie DPH.
  3. Nakúpený tovar predáte zákazníkovi nie za 1 200 eur, ale za 1 900 eur vrátane DPH. DPH tvorí 316,67 eura a zaplatí ju zákazník.
  4. Na konci zdaňovacieho obdobia odvediete daň štátu.

Po nákupe tovaru za 1 200 eur a predaji zákazníkovi za 1 900 eur je váš hrubý zisk 700 eur. Z dôvodu, že celkom zaplatíte na DPH 116,67 eura (odvediete 316,67 eura a necháte si vrátiť 200 eur), predstavuje váš skutočný zisk 583,33 eura.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok