Dátum publikácie 09. 11. 2022 Zdieľať článok

Všetko o osobe registrovanej pre DPH. Kedy sa z vás stane, aké má povinnosti

Author Seyfor Slovensko, a.s. 9 minút čítania 0
Náhledový obrázek

V zákone o dani z pridanej hodnoty (ZDPH) nenájdete na jednom mieste informácie o osobe identifikovanej, resp. registrovanej pre DPH podľa § 7 alebo § 7a ZDPH (ďalej aj ako „osoba registrovaná pre DPH“ v príslušnom tvare). Preto sme urobili prierez celým ZDPH a jeho zhrnutie vám prinášame v tomto článku.

Kto je vlastne osoba identifikovaná, resp. registrovaná pre DPH? Ide o špeciálnu formu registrácie pre DPH. Status osoby registrovanej pre DPH vznikol z toho dôvodu, aby sa podnikatelia, ktorým vzniká povinnosť priznať daň z náhodných cezhraničných plnení, nemuseli nutne hneď registrovať ako plnohodnotní platitelia DPH.

To znamená, že osoba registrovaná pre DPH má na rozdiel od platiteľa DPH povinnosť podať daňové priznanie iba vtedy, keď jej v zdaňovacom období vznikne daňová povinnosť.

3 situácie, kedy vzniká osoba registrovaná pre DPH

 1. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu EÚ, ktorým celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého z iných členských štátov EÚ dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur (registrácia podľa § 7 ZDPH).
 2. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu EÚ, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 ZDPH v tuzemsku a osobou povinnou platiť DPH je príjemca služby (registrácia podľa § 7a ZDPH).
 3. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, dodáva službu zahraničnej osobe z iného členského štátu EÚ, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 ZDPH v inom členskom štáte EÚ a osobou povinnou platiť DPH je príjemca služby (registrácia podľa § 7a ZDPH).

Povinnosti osoby registrovanej pre DPH

Akonáhle u neplatiteľa DPH nastane niektorá z vyššie uvedených situácií, je povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH v príslušnej lehote podľa konkrétneho prípadu:

 • pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého z iných členských štátov EÚ dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur, ak nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu EÚ (registrácia podľa § 7 ZDPH),
 • pred prijatím služby, ak je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu EÚ, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 ZDPH v tuzemsku a osobou povinnou platiť DPH je príjemca služby (registrácia podľa § 7a ZDPH),
 • pred dodaním služby, ak dodáva službu zahraničnej osobe z iného členského štátu EÚ, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 ZDPH v inom členskom štáte EÚ a osobou povinnou platiť DPH je príjemca služby (registrácia podľa § 7a ZDPH).

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri a fyzické osoby – podnikatelia musia žiadosť o registráciu pre DPH podať elektronicky. Ak je však zdaniteľná osoba už registrovaná pre DPH podľa § 7 ZDPH, tak už nepodáva registráciu pre DPH podľa § 7a ZDPH a rovnako to platí aj naopak.

Osoba registrovaná pre DPH je povinná viesť záznamy o:

 • nadobudnutých tovaroch z iného členského štátu EÚ,
 • dodaných službách zahraničnej osobe z iného členského štátu EÚ, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 ZDPH v inom členskom štáte EÚ,
 • prijatých službách od zahraničnej osoby z iného členského štátu EÚ alebo od zahraničnej osoby z tretieho štátu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 ZDPH v tuzemsku,
 • tovare, ktorý bol pre ňu odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu EÚ v režime call-off stock.

Evidenciu je potrebné viesť tak, aby z nej bolo možné zostaviť daňové priznanie a súhrnný výkaz. Záznamy sa uchovávajú do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

Okrem toho je osoba registrovaná pre DPH, ktorá dodá službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 ZDPH v inom členskom štáte EÚ alebo treťom štáte, povinná vyhotoviť faktúru s náležitosťami podľa ZDPH pri dodaní takejto služby a prijatí platby pred dodaním takejto služby.

Kedy osoba registrovaná pre DPH priznáva daň:

 1. Nakupuje služby s miestom dodania určovaným podľa § 15 ods. 1 ZDPH a služby uvedené v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 ZDPH, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu EÚ alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby je v tuzemsku.
 2. Nakupuje tovar, ktorý jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu EÚ alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania tovaru je v tuzemsku, okrem tovaru dodaného formou predaja tovaru na diaľku.
 3. Nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu EÚ, ak dodávateľom je osoba identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte EÚ.
 4. Nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu EÚ v režime call-off stock.
 5. Nadobúda nový dopravný prostriedok v tuzemsku z iného členského štátu EÚ.
 6. Nakupuje tovar podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) ZDPH, ktorý jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu EÚ alebo zahraničná osoba z tretieho štátu.
 7. Je druhým odberateľom pri trojstrannom obchode.
 8. Je dlžníkom podľa colných predpisov pri dovoze tovaru.
 9. Uviedla vo faktúre alebo v inom doklade o predaji DPH.

Osoba registrovaná pre DPH sa pre tuzemské transakcie chová ako neplatiteľ DPH a svoju činnosť nezaťažuje daňou. To je významný rozdiel oproti platiteľom DPH.

Osoba registrovaná pre DPH nemá nárok na odpočet DPH

Nárok na nadmerný odpočet DPH majú iba jeho platitelia, a to pri splnení zákonných podmienok. Preto je u daňového subjektu vždy vhodné skúmať, či by pre neho nebolo ekonomicky výhodnejšie, aby sa stal napríklad dobrovoľným platiteľom DPH.

Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie

Zdaňovacím obdobím osoby registrovanej pre DPH je kalendárny mesiac.

Daňové priznanie podáva osoba registrovaná pre DPH iba vtedy, ak jej v zdaňovacom období vznikla povinnosť priznať daň. Povinnosť podať daňové priznanie si musí splniť do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť. V tejto lehote je DPH splatná. Osoba registrovaná pre DPH nie je povinná zaplatiť DPH, ak jej výška nie je viac ako 5 eur.

Osoby registrované pre DPH, ktoré sú právnickými osobami zapísanými v obchodnom registri a fyzickými osobami – podnikateľmi, musia podávať daňové priznanie elektronicky. Na rozdiel od platiteľov DPH nepodávajú tzv. negatívne (nulové) daňové priznania.

Kontrolný a súhrnný výkaz

Kontrolné výkaz sa týka iba platiteľov DPH, osoba registrovaná pre DPH ho nepodáva.

Súhrnný výkaz musí vo všeobecnosti podať do 25 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom dodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ podľa § 15 ods. 1 ZDPH zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre DPH, a táto osoba je povinná platiť DPH.

Ak sa ale osoba registrovaná pre DPH zúčastňuje aj na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ, vzťahujú sa pre ňu nasledujúce lehoty na podanie súhrnného výkazu:

 • za kalendárny štvrťrok, ak je splnená podmienka, že hodnota tovarov dodaných druhému odberateľovi v trojstrannom obchode nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur – lehota na podanie súhrnného výkazu je do 25 dní po skončení kalendárneho štvrťroka,
 • za kalendárny mesiac, ak nie je splnená podmienka, že hodnota tovarov dodaných druhému odberateľovi v trojstrannom obchode nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur – lehota na podanie súhrnného výkazu je do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca. Súhrnný výkaz je potrebné v tejto lehote po prvýkrát podať už za ten kalendárny mesiac, skončením ktorého v príslušnom kalendárnom štvrťroku po prvýkrát nebola uvedená podmienka splnená a je potrebné ho v tejto lehote podať osobitne za každý (prípadne aj za predchádzajúci) kalendárny mesiac tohto príslušného kalendárneho štvrťroka.

Osoba registrovaná pre DPH nie je povinná podať súhrnný výkaz za príslušný kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok, ak sú zároveň splnené tieto podmienky:

 • nedodala službu s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ podľa § 15 ods. 1 ZDPH zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nebola zdaniteľnou osobou a bola identifikovaná pre DPH, a táto osoba bola povinná platiť DPH a
 • nezúčastnila sa na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ. 

Súhrnný výkaz sa podáva iba elektronicky.

Ak poskytne osoba registrovaná pre DPH v zdaňovacom období službu s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ podľa § 15 ods. 1 ZDPH zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nebola zdaniteľnou osobou a bola identifikovaná pre DPH, a táto osoba bola povinná platiť DPH, vzniká jej tým povinnosť podať súhrnný výkaz, nemusí však podávať daňové priznanie.

3 spôsoby, ako zrušiť registráciu osoby registrovanej pre DPH

1. Správca dane zruší registráciu pre DPH z dvoch dôvodov:

 • Osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo § 7a ZDPH si nesplnila povinnosť bezodkladne požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, keď skončila v tuzemsku podnikanie.
 • Osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo § 7a ZDPH sa stala platiteľom DPH, pričom k zrušeniu registrácie dochádza ku dňu, keď sa stala platiteľom DPH.

2. Osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 ZDPH môže sama požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu EÚ nedosiahne 14 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu EÚ nedosiahla 14 000 eur.

3. Osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo § 7a ZDPH je povinná bezodkladne požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, keď skončí v tuzemsku podnikanie.

Ak bola osoba zaregistrovaná pre DPH pred 1. januárom 2022, tak je povinná do desiatich dní od zrušenia registrácie odovzdať daňovému úradu aj osvedčenie o registrácii pre DPH.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok