Dátum publikácie 09. 09. 2022 Zdieľať článok

Na čo nezabudnúť vo faktúre pre platiteľa DPH?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 6 minút čítania 0
Náhledový obrázek

Ako už názov napovedá, faktúra platiteľa DPH je určená pre podnikateľské subjekty zaregistrované ako platiteľ DPH. Pre nimi vydávané faktúry tak platia odlišné náležitosti, než je tomu u neplatiteľov dane z pridanej hodnoty. Prinášame preto stručný prehľad náležitostí a rozdielov medzi oboma formami.

Rozdiel medzi faktúrou platiteľa a neplatiteľa DPH

Faktúry pochopiteľne vydávajú ako platitelia, tak aj neplatitelia DPH, keď do druhej menovanej skupiny spadajú neplatitelia DPH nezávisle na tom, či vedú alebo nevedú účtovníctvo. Zásadným rozdielom je tu ale samotná povaha faktúry. U platiteľov DPH totiž z hľadiska legislatívy ide o daňový doklad, zatiaľ čo u neplatiteľov sa bavíme o účtovnom doklade (ak vedú účtovníctvo) alebo o obchodnom dokumente (ak nevedú účtovníctvo).

Tento rozdiel sa môže na prvý pohľad zdať ako zbytočné slovičkárenie, v skutočnosti ale so sebou nesie podstatnú zmenu v náležitostiach. Platiteľ DPH totiž na rozdiel od neplatiteľov k faktúram pridáva daň, respektíve ju vyberá od svojich odberateľov a následne k DPH podáva daňové priznanie. Oproti tomu neplatiteľ žiadnu daň k svojim faktúram nepridáva.

Čo musí faktúra s DPH obsahovať

Z legislatívneho hľadiska sa náležitosťami faktúry pre platiteľa DPH zaoberá § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Podľa neho musia daňové doklady (a teda aj faktúra pre platiteľa DPH) obsahovať nasledujúce údaje:

 • údaje o dodávateľovi v rozsahu meno a priezvisko (v prípade SZČO) alebo názov (v prípade právnickej osoby), adresa sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresa miesta, kde sa obvykle zdržiava,
 • IČ DPH dodávateľa, pod ktorým tovar alebo službu dodal,
 • údaje o odberateľovi v rozsahu meno a priezvisko (v prípade fyzickej osoby) alebo názov (v prípade právnickej osoby), adresa sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresa miesta, kde sa obvykle zdržiava,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry a prípadne aj dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá (ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry),
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • jednotkovú cenu bez DPH, základ DPH, uplatnenú sadzbu DPH, výšku DPH spolu v eurách.

Ak má odberateľ pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), tak uveďte aj IČ DPH odberateľa, pod ktorým mu boli tovar alebo služba dodané.

Osobitné údaje vo faktúre s DPH

Okrem vyššie uvedeného môže faktúra s DPH obsahovať aj ďalšie informácie, ktoré je potrebné uvádzať iba v určitých situáciách:

 • Prenesenie daňovej povinnosti: Platí vtedy, keď DPH odvádza odberateľ. Najčastejšie sa tak deje pri dodávaní služieb do inej členskej krajiny EÚ iným osobám registrovaným pre DPH. V takom prípade do faktúry pridajte formuláciu „prenesenie daňovej povinnosti“.
 • Splnomocnenie odberateľa na vyhotovenie faktúry: Ak ste ako odberateľ splnomocnený na vyhotovenie faktúry, pridajte formuláciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“.
 • Oslobodenie od dane: Pokiaľ fakturujete tovar do inej členskej krajiny EÚ bez DPH, musíte do faktúry doplniť buď odkaz na ustanovenie zákona o DPH alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení, alebo slovnú informáciu „dodanie je oslobodené od dane“.
 • Dodanie nového dopravného prostriedku: Ak dodáte nový dopravný prostriedok do inej členskej krajiny EÚ, tak faktúra musí obsahovať aj informácie o dopravnom prostriedku.
 • Zastúpenie zahraničnej osoby daňovým zástupcom: Ak ste ako zahraničná osoba zastúpená daňovým zástupcom, tak faktúra musí obsahovať aj meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné IČ DPH.

Rovnako treba mať na pamäti dva tzv. osobitné režimy pre zdanenie prirážky podľa paragrafov 65 a 66 zákona o DPH, ktoré sa vzťahujú na dva špecifické odbory činnosti:

 • cestovné kancelárie, ktoré klientom poskytujú služby od iných dodávateľov (doprava, ubytovanie a pod.) a základom dane je iba prirážka k pôvodnej cene, nie celá suma (faktúra musí obsahovať slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“),
 • obchodníci s použitým tovarom, starožitnosťami, umeleckými dielami a zberateľskými predmetmi: v tomto prípade platiteľ DPH zdaňuje iba rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou (v závislosti od tovaru musí faktúra obsahovať slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“).

Ak ste identifikovanou osobou (t. j. osobou obchodujúcou s krajinami EÚ, ktorá je registrovaná pre DPH), potom musíte pri obchodoch v rámci krajín EÚ vyplňovať všetky vyššie uvedené náležitosti faktúry s DPH, samotnú výšku DPH ale neuvádzate.

Kedy môžem namiesto faktúry použiť zjednodušený daňový doklad?

Ak celková čiastka za plnenie nepresahuje 100 eur vrátane DPH, nemusíte vystavovať kompletnú faktúru a vystačíte si iba so zjednodušeným daňovým dokladom, teda so zjednodušenou faktúrou.

V porovnaní s kompletnou faktúrou zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovať identifikačné údaje o odberateľovi a údaje o jednotkovej cene bez DPH.

Za zjednodušený daňový doklad sa považuje aj doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient, ak cena vrátane DPH uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 eur. Zjednodušeným daňovým dokladom je taktiež aj doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena vrátane DPH uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur.

Uľahčite si vystavovanie faktúr s iDokladom

Náležitosti faktúry s DPH už poznáme. Pri samotnom tvorení faktúry potom máte dve možnosti, ako postupovať. Prvou cestou je faktúry vypisovať ručne, keď všetko vyššie uvedené musíte nosiť v hlave a riskovať, že na niečo zabudnete. Druhou, rýchlejšou a bezpečnejšou metódou, je potom využiť múdrý fakturačný program iDoklad. Tá vám ponúkne nielen užívateľsky prívetivé rozhranie a širokú paletu funkcií, ale možnosť faktúru vystaviť za pár sekúnd. Stačí pár kliknutí a nová faktúra je na svete so všetkými náležitosťami, či už pre platiteľa alebo neplatiteľa DPH.

Okrem úspory času a práce tak získate okrem iného aj istotu, že nikde nechýbajú žiadne dôležité údaje. Okrem toho vám iDoklad ponúkne aj možnosť upraviť vzhľad faktúr, automatický prepočet do cudzích mien a mnoho ďalších užitočných vychytávok.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok