Dátum publikácie 31. 05. 2022 Zdieľať článok

Kto má povinnosť podať kontrolný výkaz k DPH a ako ho vyplniť

Author Seyfor Slovensko, a.s. 20 minút čítania 0
Náhledový obrázek

Ak ste podnikateľom, registrovaným platiteľom DPH a zdaniteľnou osobou, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v Slovenskej republike, alebo ako platiteľ DPH spĺňate podmienky stanovené § 4, § 4a a § 5  Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej ako „Zákon o DPH“), ste povinný v zmysle ust. § 78a Zákona o DPH podať kontrolný výkaz. Je to legislatívny podporný prostriedok proti podvodom na dani z pridanej hodnoty. Kontrolný výkaz ste povinný podať elektronickými prostriedkami za zdaňovacie obdobie, pre ktoré ste sa rozhodli – kalendárny mesiac, kalendárny štvrťrok. Poradíme vám, čo by ste mali o tomto výkaze vedieť, čo uviesť v kontrolnom výkaze podľa jeho členenia.

Zavedenie povinnosti predkladania kontrolného výkazu spolu s daňovým priznaním na dani z pridanej hodnoty vychádza z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom, ktorý bol schválený vládou SR dňa 31.5.2012. Vzor kontrolného výkazu sa prvýkrát použil za prvé zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2014, u platiteľov dane s mesačným zdaňovacím obdobím za kalendárny mesiac január 2014 a u platiteľov dane so štvrťročným zdaňovacím obdobím za prvý kalendárny štvrťrok 2014.
Prostredníctvom automatizovaného systému krížovej kontroly v ňom uvedených údajov, vie finančná správa efektívne plánovať daňové kontroly. Sprievodným efektom zavedenia kontrolného výkazu je zlepšenie dobrovoľného plnenia daňových povinností platiteľov DPH. Ambíciou kontrolného výkazu je odhaľovanie nových typov podvodov a ich predchádzanie, do budúcnosti takisto rozšírenie jeho uplatnenia na kontrolu plnenia zákonných povinnosti pri iných druhoch priamych a nepriamych daní.

Kto je povinný podávať kontrolný výkaz

Registrovaný platiteľ DPH, zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v Slovenskej republike, alebo ako platiteľ DPH spĺňa podmienky stanovené § 4, § 4a a § 5 Zákona o DPH a ktorému najskôr v zdaňovacom období vzniklo právo na odpočítanie dane a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom mu právo na odpočítanie dane vznikne, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane v zmysle ust. § 51 ods. 2 Zákona o DPH. Tento platiteľ DPH je povinný v zmysle ust. § 78a Zákona o DPH podať kontrolný výkaz za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia – de facto takmer všetci platitelia DPH.

Kto nie je povinný podávať kontrolný výkaz

Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v Slovenskej republike sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v Slovenskej republike obvykle nezdržiava (ďalej len „zahraničná osoba”) a nie je podľa § 5 Zákona o DPH registrovaná pre DPH v Slovenskej republike, ktorej

 • nevznikne povinnosť podať daňové priznanie,
 • podáva nulové daňové priznanie, alebo
 • uvádza v daňovom priznaní len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane, ktorý je odoslaný alebo prepravený zo SR do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom alebo treťou osobou na účet predávajúceho alebo na účet nadobúdateľa a ak
 • nadobúdateľ je zdaniteľná osoba, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby v inom členskom štáte, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, a
 • nadobúdateľ podľa hore uvedeného odseku je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte a oznámil svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte dodávateľovi.
 • A ďalšie oslobodené od dane pri dodaní tovaru uvedené v § 43 ods. 2 až 9 Zákona o DPH a v § 47 ods. 1 až 13 Zákona o DPH alebo oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode podľa § 45 ods. 1 až 4 Zákona o DPH.

Kedy nie ste povinný podávať kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz nie ste povinný podávať v prípadoch, ak:

 • nie ste platiteľom DPH,
 • nie ste registrovanou osobou pre DPH,
 • ako platiteľ DPH výhradne uskutočňujete plnenia oslobodené od dane bez uplatnenia práva na odpočítanie dane platiteľom (napr. poisťovacie a zaisťovacie služby v zmysle Zákona č. 39/2015 Z. z. vrátane sprostredkovania poistenia alebo zaistenia v zmysle Zákona č. 186/2009 Z. z., finančné služby pre spotrebiteľov podľa osobitných zákonov SR, či zdravotné služby).

Ako často sa kontrolný výkaz podáva

Dole uvedená tabuľka vám pomôže zorientovať sa v intervaloch, v ktorých ste povinný kontrolný výkaz podávať. V zmysle ust. § 78a Zákona o DPH je povinný podávať kontrolný výkaz každý platiteľ dane, teda osoba registrovaná pre DPH, bližšie špecifikovaný v § 4, 4a v § 5 Zákona o DPH za každé zdaňovacie obdobie, pre ktoré sa rozhodol – kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok, a to do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia je splatná aj daň, ktorú je platiteľ povinný platiť. Interval na podanie kontrolného výkazu je rovnaký pre právnické osoby aj fyzické osoby, podľa ich rozhodnutia mesačný alebo štvrťročný.

Právnická osoba

Fyzická osoba

Zdaňovacie obdobie mesiac

Zdaňovacie obdobie štvrťrok

Zdaňovacie obdobie mesiac

Zdaňovacie obdobie štvrťrok

Do 25 dní po skončení zdaňovacieho mesiaca        

4 krát najneskôr do

25.4., 25.7., 25.10., 25.1.

Do 25 dní po skončení zdaňovacieho mesiaca

4 krát najneskôr do 

25.4., 25.7., 25.10., 25.1.

Ak 25. deň v kalendárnom mesiaci pripadá na víkend alebo sviatok, posledným dňom na podanie kontrolného výkazu je najbližší pracovný deň

Elektronické podanie kontrolného výkazu

Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz len elektronickými prostriedkami. Na webovej stránke príslušného Finančného riaditeľstva nájdete aplikáciu eDane, ktorá slúži na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Aplikácia je vytvorená v dvoch verziách – multiplatformová verzia eDane Java a verzia eDane Windows.

Neregistrovaní užívatelia môžu pomocou aplikácie eDANE vyplniť a vytlačiť daňové dokumenty. V samotnej aplikácii sú zapracované riadkové kontroly, dosadzovanie odporúčanej hodnoty a aplikácia tiež umožňuje import a export z a do formátu XML.

Autorizovaným používateľom poskytuje možnosť elektronického doručenia daňového dokumentu správcovi dane a prehliadanie histórie elektronickej komunikácie za subjekty, ku ktorým má používateľ platnú autorizáciu.

Formulár kontrolného výkazu

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2020 č. MF/015393/2020-731,ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty a v zmysle ust. § 78a Zákona o DPH, účinného od 1. 1. 2021. Vzor formula je prílohou  opatrenia. Uvádzame vzor formulára, uverejneného vo Finančnom spravodajcovi v roku 2020, príspevok č. 18, to je u platiteľov dane

https://www.mfsr.sk/files/archiv/13/Opatrenie_MF-015393-2020731.pdf

Už na jeho 1. strane výkazu máte riadok a stĺpec, v ktorom označíte „znakom X“ v časti Druh kontrolného výkazu riadny, opravný, dodatočný. Aj obdobie mesiac, štvrťrok, rok.

1. strana riadok A. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb

Riadok A.1. rozdelený do stĺpcov 1 až 7. Údaje z vyhotovenej faktúry, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona o DPH o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v SR a ktoré nie sú oslobodené od dane, okrem zjednodušenej faktúry – vyplní dodávateľ za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

 • Uvádzajte údaje o dodaní tovaru, vrátane inštalácie alebo montáže údaje o dodaní služby s dodaním v SR platiteľovi dane alebo zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou.
 • Uvádzajte aj bezodplatné dodania, ktoré sa považujú za dodania za protihodnotu
 • Uvádzajte v stĺpci „sadzba dane“ len platnú sadzbu dane, to je 20 % alebo 10 %.
 • Neuvádzajte údaje o dodaní tovaru a služby oslobodenej od dane s miestom dodania v SR, a to bez ohľadu na to, či ste vyhotovili faktúru alebo nie.
 • Neuvádzajte údaje dodaní tovaru a služieb s miestom dodania mimo SR.

Riadok A.2. rozdelený do stĺpcov 1 až 9. A.2. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 Zákona o DPH, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň je príjemca plnenia v SR podľa § 69 ods. 12 písm. f až j) Zákona o DPH – vypĺňa dodávateľ za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.

2. strana výkazu riadok B. Údaje z prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb alebo iného dokladu o dodaní tovarov a služieb

Riadok B.1. rozdelený do stĺpcov 1 až 8. B.1. Údaje z prijatej faktúry alebo iného dokladu, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 Zákona o DPH (okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane) a ktoré nie sú oslobodené od dane – vypĺňa odberateľ.

 • Uvádzajte v stĺpci „sadzba dane“ len platnú sadzbu dane, to je 20 % alebo 10 %.

Riadok B.2. rozdelený do stĺpcov 1 až 8.Údaje z prijatej faktúry, z ktorej príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 Zákona o DPH – vypĺňa odberateľ.

 • Neuvádzajte údaje z opravných faktúr (dobropisov a ťarchopisov). Opravné faktúry uvádza príjemca plnenia len v C.2.
 • Uvádzajte v stĺpci „sadzba dane“ len platnú sadzbu dane, to je 20 % alebo 10 %.

Riadok B.3.1. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) Zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur) vypĺňa odberateľ.

Riadok B.3.2. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) Zákona o DPH, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac) – vypĺňa odberateľ.

3. strana výkazu riadok C. Údaje z faktúry podľa § 71 ods. 2 Zákona o DPH, ktorá mení pôvodnú faktúru (ďalej len „opravná faktúra“) a údaje z opravného dokladu podľa § 25a zákona (ďalej len „opravný doklad“)

Riadok C.1. Údaje z prijatej opravnej faktúry a prijatého opravného dokladu – vypĺňa dodávateľ.

 • Uvádzajte v stĺpci „sadzba dane“ len platnú sadzbu dane, to je 20 % alebo 10 %.

Riadok C.2. Údaje z prijatej opravnej faktúry a prijatého opravného dokladu – vypĺňa odberateľ.

 • V 1. a C.2. neuvádzajte dobropisy, pri ktorých sa základ dane a daň neopravuje podľa § 25 ods. 6 Zákona o DPH.
 • Uvádzajte v stĺpci „sadzba dane“ len platnú sadzbu dane, to je 20 % alebo 10 %.

Riadok D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v A., z ktorých je platiteľ osobou povinnou platiť daň

Riadok D.1. Údaje o obratoch povinne evidovanými všetkými pokladnicami e-kasa klient – vypĺňa dodávateľ.

Riadok D.2. Údaje o dodaní tovarov a služieb, iných, ako uvedených v riadku A.1. ktoré sa neevidujú pokladnicami e-kasa klient – vypĺňa dodávateľ. Do celkových súm obratov sa nemusia zahrnúť obraty z plnení oslobodených od dane. Uvádzajte aj bezodplatné dodania, ktoré sa považujú za dodania za protihodnotu.

Posledná 4. strana výkazu uvádza vysvetlivky.

Môže sa vám stať, že podáte kontrolný výkaz a ešte pre pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu, zistíte, že údaje uvedené v kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podáte opravný kontrolný výkaz, pričom na pôvodne podaný kontrolný výkaz sa neprihliada. Na 1. strane kontrolného výkazu vyplníte znakom X druh kontrolného výkazu opravný.

Ak ste už podali kontrolný výkaz a až po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu, zistíte, že údaje v kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podáte dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom uvediete len doplnené alebo opravené údaje. Na 1. strane kontrolného výkazu vyplníte znakom X druh kontrolného výkazu dodatočný.

Tieto údaje príslušný daňový úrad automaticky spracuje a skontroluje, či sú vykázané na strane dodávateľa a odberateľa rovnako. Ak si napríklad uplatníte nárok na odpočítanie dane, no dodávateľ túto faktúru vo svojom kontrolnom výkaze neuvádza, daňový úrad vám písomne oznámi tieto pochybnosti o správnosti alebo pravdivosti podaného kontrolného výkazu, ktorý ste podali, a vyzve vás v zmysle ust. 78a Zákona o DPH, aby ste sa k nemu vyjadrili, neúplné údaje doplnili, nejasnosti vysvetlili a nepravdivé údaje opravili, alebo pravdivosť údajov riadne preukázali. Na základ takejto výzvy ste povinný do 5 pracovných dní odo dňa, kedy ste výzvu prevzali, nedostatky kontrolného výkazu odstránili.

Ak platiteľ uvedie v kontrolnom výkaze neúplné alebo nesprávne údaje alebo v lehote určenej vo výzve daňového úradu neodstráni nedostatky podaného kontrolného výkazu, daňový úrad uloží platiteľovi pokuty. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.“

Pozor na označovanie dokladov

Aby mohol daňový úrad faktúru nad 3 000 eur správne spárovať s dodávateľom a odberateľom, je potrebné, aby ste v kontrolnom výkaze dávali pozor na jej vykazovanie.

Poradové číslo faktúry je často identické s variabilným symbolom v nej uvedeným, no v iných prípadoch sa číselná identifikácia dokladu líši od variabilného symbolu. A práve číselná identifikácia dokladu je pre účely vykazovania faktúry v kontrolnom výkaze dôležitá.

V kontrolnom výkaze uvádzajte okrem číselných znakov aj písmená, ale aj iné znaky ako pomlčky, lomky, hviezdičky, ak sú súčasťou poradového čísla faktúry. Poradové číslo sa uvedie bez medzier. (veľké a malé písmená sa nerozlišujú).

Kde sa najviac robia chyby

Najčastejšie sa chyby robia v týchto častiach výkazu:

 • V riadku A.1. uvádzate zjednodušené faktúry podľa § 74 ods. 3 písm. a), b), c) a d) Zákona o DPH, neuvádzajte ich.
 • Ak faktúra obsahuje údaje o dodaniach tovarov alebo služieb, z ktorých je dodávateľ povinný vyhotoviť faktúru podľa § 71 až 75 Zákona o DPH a platiť daň podľa § 69 ods. 1 Zákona o DPH, a zároveň údaje o dodaní tovarov, z ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) Zákona o DPH, neuvádzate údaje z faktúry v A.1. a ani v A.2. Uvádzajte ich.
 • Ak faktúra obsahuje údaje o dodaniach tovarov alebo služieb, z ktorých je dodávateľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 Zákona o DPH, a údaje podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) a písm. j) Zákona o DPH, z ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia, dodávateľ neuvedie prislúchajúce údaje podľa § 69 ods. 1 z faktúry v A.1. (údaje podľa § 69 ods. 12 písm. a) až e) a písm. j) Zákona o DPH z príslušnej faktúry neuvedie príjemca plnenia v B.1.). Uvádzajte ich. A navyše príjemca plnenia v B.1.musí uvádzať údaje z prijatých faktúr aj v prípade, ak nemá nárok na odpočítanie dane.
 • Správca dane predovšetkým porovnáva údaje v riadkoch A.1. a B.1., pretože najčastejšie chyby vznikajú nezhodnými údajmi v nich uvedených.
 • Nesprávne uvedené identifikačné číslo pre daň obchodného partnera, spôsobí, že sa údaje z kontrolných výkazov vzájomne nespárujú. IČ DPH musí pozostávať z kódu štátu „SK“ a číselných znakov.
 • Nesprávne vyplnený dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby. Vyplňujte dátum prijatia platby, teda dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia (nie však dátum, kedy ste daňový doklad prijali). Ak vo faktúre nie je uvedený dátum dodania tovaru alebo dátum dodania služby, predpokladá sa, že dátum dodania je totožný s dňom vyhotovenia faktúry podľa § 74 ods. 1 písm. d) Zákona o DPH. Dátum vyhotovenia faktúry uvediete do stĺpca „dátum dodania tovaru alebo služby“ v riadku A.1., A.2., B.1., B.2.
 • Nesprávne posúdená hranica 3 000 eur a a 3 000 eur a viac. V riadku B.3.1., ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur, príjemca plnenia, ktorý má o prijatom tovare alebo službe zjednodušenú faktúru podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) Zákona o DPH, správne uvádza celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane za dané zdaňovacie obdobie, a to zo všetkých prijatých zjednodušených dokladov, z ktorých si uplatňuje odpočítanie dane v zdaňovacom období, za ktoré podáva kontrolný výkaz. Do kontrolného výkazu správne nezahrnie zjednodušenú faktúru, z ktorej si neodpočítava daň.
 • V riadku 3.2., ak je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac, príjemca plnenia, ktorý má o prijatom tovare alebo službe zjednodušenú faktúru podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) Zákona o DPH, správne uvádza celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane podľa identifikačného čísla pre DPH dodávateľa za dané zdaňovacie obdobie, a to zo všetkých prijatých zjednodušených dokladov, z ktorých si uplatňuje odpočítanie dane v zdaňovacom období, za ktoré podáva kontrolný výkaz. Do kontrolného výkazu správne nezahrnie zjednodušenú faktúru, z ktorej si neodpočítava daň.
 • V riadku 2. príjemca plnenia neuvádza údaje z jednotlivých prijatých dobropisov alebo ťarchopisov, ktoré sú vyhotovené k dodávkam, pri ktorých bol vydaný doklad z ERP alebo iná zjednodušená faktúra v zmysle § 74 ods. 3 písm. a) Zákona o DPH). Uvádzajte ich, aj napriek tomu, že údaje z prijatých zjednodušených faktúr uvádzate v kontrolnom výkaze jednou celkovou sumou v B.3.1. alebo podľa identifikačného čísla DPH dodávateľa v B.3.2.
 • Nesprávne údaje z vyhotovenej opravnej faktúry. Príjemca plnenia, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d Zákona o DPH a ktorý prijme opravnú faktúru, ktorou sa znižuje základ dane, od dodávateľa, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d zákona o DPH, uvedie v C.2. Musí uviesť údaje z prijatej opravnej faktúry za zdaňovacie obdobie, v ktorom je povinný opraviť odpočítanú daň podľa § 53 ods. 1 Zákona o DPH.
 • V softvéri Money S3 alebo fakturačnej službe iDoklad si kontrolný výkaz jednoducho uložíte do svojho počítača ako súbor XML, ktorý nahráte na portál daňového úradu.

Čo robiť, ak chyby urobíte

V prípade, že v kontrolnom výkaze urobíte chyby, podáte opravný výkaz. Alebo dodatočný výkaz. Zákon o DPH v jeho aktuálnej časovej verzii rozlišuje 3 typy kontrolných výkazov:

 1. Riadny – je to prvý kontrolný výkaz, ktorý ako platiteľ ste povinný podať elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ste povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ideálnom prípade aj jediný. Ako riadny ho vyznačíte aj v prípade, že kontrolný výkaz ste nepodali včas, napr. podali ste ho za zdaňovacie obdobie marec až 26. apríla, vyznačíte kontrolný výkaz ako „riadny“. V tomto prípade teda nejde o dodatočný kontrolný výkaz, ale o oneskorene podaný riadny kontrolný výkaz.
 2. Opravný – použijete ho v prípade, že ste už podali kontrolný výkaz a pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného výkazu zistíte, že údaje uvedené v kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podáte opravný kontrolný výkaz, pričom na pôvodne podaný kontrolný výkaz sa neprihliada. Napríklad 15. januára ste podali kontrolný výkaz za zdaňovacie obdobie, ktorým bol kalendárny mesiac december, teda v predstihu. 18. januára, 3 dni po 15. januári zistíte že výkaz je neúplný a údaje v ňom nesprávne. Keďže ste stále v lehote pre podanie kontrolného výkazu, pošlete správcovi dane opravný kontrolný výkaz.
 3. Ak ste už podali kontrolný výkaz a po uplynutí lehoty na podanie kontrolného výkazu ste zistili, že údaje v kontrolnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podáte dodatočný kontrolný výkaz, v ktorom uvedie len doplnené alebo opravené údaje.
 4. Chceme vás upozorniť, že podanie dodatočného daňového priznania nie vždy automaticky so sebou nesie povinnosť podať aj dodatočný kontrolný výkaz. Ak napríklad podáte dodatočné daňové priznanie z dôvodu chyby zistenej v súvislosti s dodaním tovaru do iného členského štátu podľa § 43 Zákona o DPH, ako platiteľ dane nie ste povinný podať dodatočný kontrolný výkaz.
 5. Rada pre vyplňovanie obdobia.
  • Ste platiteľom dane a podávate kontrolný výkaz za kalendárny mesiac, vyznačíte na 1 strane v 3. stĺpci obdobie uvedením príslušného mesiaca číslom 01 – 12 a príslušným kalendárnym rokom, nevyznačujete kalendárny štvrťrok. Príklad. Príklad: v kontrolnom výkaze podanom za kalendárny mesiac apríl 2022 vyznačíte toto obdobie uvedením čísla 04 2022.
  • Ste platiteľom dane a podávate kontrolný výkaz za kalendárny štvrťrok, vyznačíte obdobie uvedením príslušného štvrťroka číslom 1 – 4 a príslušným kalendárnym rokom, nevyznačuje kalendárny mesiac. Príklad: V kontrolnom výkaze podanom za 1. kalendárny štvrťrok 2022 vyznačíte toto obdobie uvedením čísla 1 2016.

Čo vám hrozí pri nesplnení zákonnej povinnosti: pokuty

 • Ak ste nepodali kontrolný výkaz v lehote 25 dní po skončení mesačného zdaňovacieho obdobia, daňový úrad vás vyzve na jeho podanie. Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného kontrolného výkazu alebo o pravdivosti údajov v ňom uvedených, oznámi vám daňový úrad tieto pochybnosti, a vyzve vás, aby ste sa k nim vyjadril, neúplné údaje doplnili, nejasnosti vysvetlili a nepravdivé údaje opravili alebo pravdivosť údajov riadne preukázali. Na základe tejto výzvy ste povinný do piatich pracovných dní od doručenia výzvy nedostatky podaného kontrolného výkazu odstrániť.
 • Ak nedoručíte kontrolný výkaz daňovému úradu, doručíte ho oneskorene, uvediete v kontrolnom výkaze neúplné alebo nesprávne údaje alebo v lehote určenej vo výzve daňového úradu neodstránite nedostatky podaného kontrolného výkazu, daňový úrad vám uloží pokutu do výšky 10 000 eur.
 • Ak porušíte povinnosti opakovane, daňový úrad vám uloží pokutu do výšky 100 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Dozrejte na nástrahy podnikania

Získajte prehľad o všetkých dôležitých zákonoch, vyhláškach, nariadeniach, opatreniach a povinnostiach pre začínajúcich podnikateľov, vďaka ktorým sa ľahšie zorientujete v podnikateľskom svete.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok