Dátum publikácie 03. 05. 2022 Zdieľať článok

Nadmerný odpočet DPH: kedy vám daňový úrad vráti peniaze

Author Seyfor Slovensko, a.s. 9 minút čítania 5
Náhledový obrázek

Pokiaľ ste platitelia DPH, môže vám na základe daňového priznania k DPH vzniknúť nadmerný odpočet (nárok na vrátenie peňazí od štátu). K tomu dochádza vtedy, keď súčet DPH z prijatých zdaniteľných plnení (nákupov) prevýši DPH z uskutočnených zdaniteľných plnení (predajov). Prečítajte si o tom, ako nadmerný odpočet DPH funguje a čo všetko by ste mali vedieť.

Ako funguje vrátenie DPH

Pokiaľ ste platiteľom DPH a obchodujete s inými platiteľmi, môžete požiadať štát o vrátenie DPH uvedenej na prijatej faktúre.

Podľa zákona totiž môže platiteľ DPH, ktorý plnenie prijíma (nakupuje tovary alebo služby), vykonať odpočet DPH (nárok) na vstupe. Musí však pritom splniť podmienky na uplatnenie odpočtu DPH uvedené v § 49 a nasledujúcich zákona o DPH.

Ako určiť výšku nadmerného odpočtu alebo daňovej povinnosti

Okrem nároku na uplatnenie prijatých zdaniteľných plnení (nákupov) však platitelia v priznaní k DPH uvádzajú tiež uskutočnené zdaniteľné plnenia (predaje).

Či platiteľ DPH bude mať povinnosť daňovému úradu daň odviesť, alebo mu vznikne preplatok (nárok na vyplatenie nadmerného odpočtu), sa dozvie na mesačnej alebo štvrťročnej báze pri podaní daňového priznania k DPH.

Pokiaľ ste novým platiteľom DPH, vašim zdaňovacím obdobím bude automaticky kalendárny mesiac. Prejsť na štvrťročné zdaňovacie obdobie môžete až po tom, ako uplynie viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ste sa stali platiteľom, a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov ste nedosiahli obrat 100 000 eur.

Daň z pridanej hodnoty sa v podvojnom účtovníctve zachytáva v účtovej skupine 34 – Zúčtovanie daní a dotácií, konkrétne na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Schéma znázorňuje evidenciu DPH v účtovníctve. Nákupy tovarov a služieb se evidujú na strane Má dať a predaje na strane Dal.

Zjednodušene povedané, pokiaľ ako mesačný platiteľ DPH v danom mesiaci viac nakupujete než predávate, vzniká vám tzv. nadmerný odpočet, teda pohľadávka voči daňovému úradu.

Zákon o DPH považuje nadmerný odpočet za preplatok, ktorý je možné vrátiť.

Ak máte súčet DPH za predané tovary a služby vyšší ako súčet DPH za nakúpené tovary a služby, vzniká vám tzv. vlastná daňová povinnosť a musíte daňovému úradu odviesť príslušný rozdiel (výstup – vstup).

Príklad: Ste mesačný platiteľ DPH a za január evidujete len:

  • faktúru vystavenú za predané výrobky vo výške 8 000 eur bez DPH. DPH vo výške 20 % z tejto čiastky činí 1 600 eur,
  • faktúru prijatú za nákup materiálu vo výške 10 000 eur bez DPH. DPH vo výške 20 % z tejto čiastky činí 2 000 eur.

To znamená, že vám pri podaní daňového priznania za január vznikne nadmerný odpočet DPH vo výške 400 eur (2 000 eur − 1 600 eur).

Kedy podnikateľom vzniká nadmerný odpočet

Môže sa stať, že vám za celú dobu podnikania nadmerný odpočet nevznikne ani raz, prípadne výnimočne. Napríklad vtedy, ak v danom mesiaci alebo štvrťroku:

  • výrazne poklesnú tržby (predaje), ktoré neprevýšia náklady (nákupy),
  • plánujete kúpiť hodnotný majetok, z ktorého si uplatníte nárok na odpočet DPH pri jeho nákupe.

Ale v niektorých prípadoch k nadmerným odpočtom dochádza pravidelne, napríklad ak:

  • nakupujete tovar v základnej 20 % sadzbe DPH, ale predávate ho v zníženej (10 % sadzbe),
  • poskytujete služby najmä platiteľom DPH z iných štátov EÚ alebo nakupujete slovenský tovar a predávate ho do iných štátov EÚ (prípadne zákazníkom mimo EÚ).

V takýchto situáciách sa SZČO a firmy často registrujú k DPH dobrovoľne.

Použitie nadmerného odpočtu na nedoplatky starších daní

Pred samotným vrátením vypočítaného nadmerného odpočtu bude daňový úrad skúmať, či nemáte staršie nedoplatky na DPH a na iných daniach. Pokiaľ existujú, započíta daňový úrad nadmerný odpočet DPH s nedoplatkom dane a vráti vám len rozdiel.

Daňový úrad má na vrátenie DPH 30 dní

Zdaňovacie obdobie DPH môže byť mesačné alebo štvrťročné.

Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi DPH nadmerný odpočet, tak je platiteľ povinný odpočítať tento nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, tak mu daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

Výnimkou sú platitelia DPH, ktorí spĺňajú podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu:

  • zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,
  • platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
  • platiteľ nemal v období šiestich kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného v súhrne viac ako 1 000 eur.

Týmto platiteľom vráti daňový úrad nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Všeobecne im tak lehota na vrátenie nadmerného odpočtu začína plynúť od 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

Napríklad: 30 dňová lehota na vrátenie nadmerného odpočtu za január 2022 sa začína počítať od 25.02.2022.

Pozor – vyššie uvedené 30-dňové lehoty platia len vtedy, pokiaľ daňový úrad nevyzve platiteľa DPH na odstránenie nedostatkov alebo u neho nezačne daňovú kontrolu.

Daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť na bankový účet, ktorý bol platiteľ DPH povinný oznámiť Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky.

Príklad: Za zdaňovacie obdobie január 2022 vám vznikol nadmerný odpočet DPH vo výške 4 800 eur a daňové priznanie ste podali 25.02.2022. Ak spĺňate podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, daňový úrad tento nadmerný odpočet zašle na váš bankový účet do 30 dní odo dňa 25.02.2022.

Pozor – pamätajte, že pre daňový úrad je rozhodujúci dátum odpísania nadmerného odpočtu z jeho bankového účtu, nie deň jeho pripísania na účet platiteľa DPH.

Nadmerný odpočet niekedy nedostanete späť automaticky

Pri nadmernom odpočte sa v praxi často stáva, že vám daňový úrad nadmerný odpočet nevráti automaticky. V niektorých prípadoch vám pošle výzvu na odstránenie nedostatkov v podanom daňovom priznaní, výzvu na podanie kontrolného výkazu alebo výzvu na odstránenie nedostatkov v podanom kontrolnom výkaze.

Okamihom doručenia výzvy je zahájený postup na odstránenie pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného daňového priznania alebo jeho príloh podľa daňového poriadku. Ak je v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu platiteľovi DPH zo strany daňového úradu zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov, tak lehota na vrátenie nadmerného odpočtu sa pozastavuje. Začne plynúť až po odstránení týchto nedostatkov. Podobne to platí aj o daňovej kontrole začatej v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu. V takomto prípade daňový úrad vráti platiteľovi DPH nadmerný odpočet až po skončení daňovej kontroly, resp. časť nadmerného odpočtu mu môže vrátiť ešte aj pred skončením daňovej kontroly v prípade, že bude vyhotovený čiastkový protokol.

Takže v praxi sa môže stať, že ako platiteľ DPH už čakáte na pripísanie nadmerného odpočtu DPH na bankový účet, ale namiesto toho obdržíte výzvu od správcu dane, ktorý chce preskúmať správnosť vašich tvrdení v daňovom priznaní k DPH.

Novinky v roku 2022 pre platiteľov DPH

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje zoznam bankových účtov oznámených platiteľmi DPH. V tejto súvislosti sa od 1. januára 2022 rozšíril inštitút ručenia za DPH o ďalší dôvod. Odberateľ (platiteľ DPH) ručí za daň z pridanej hodnoty uvedenú na faktúre, ak jeho dodávateľ DPH uvedenú na faktúre nezaplatil a odberateľ protihodnotu za plnenie alebo jej časť zaplatil na iný účet ako je bankový účet dodávateľa, ktorý bol v deň uskutočnenia platby zverejnený v zozname bankových účtov.

Ak však aj odberateľ zaplatí dodávateľovi faktúru na bankový účet zverejnený v zozname bankových účtov, naďalej môžu nastať iné dôvody, pre ktoré bude preberať za dodávateľa ručenie za odvedenie DPH. Odberateľ sa ručenia za odvedenie DPH za dodávateľa môže úplne zbaviť vďaka osobitnému spôsobu úhrady DPH. Od 1. januára 2022 sa na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zverejňuje číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt (tzv. „osobný účet daňovníka“). Odberateľ sa ručenia za odvedenie DPH za dodávateľa úplne zbaví vtedy, ak celkovú fakturovanú sumu pri jej úhrade rozdelí tak, že dodávateľovi zaplatí len sumu zodpovedajúcu základu DPH a sumu zodpovedajúcu DPH zaplatí priamo daňovému úradu na zverejnené číslo účtu správcu dane vedeného pre dodávateľa.

Novinkou od roku 2022 je aj to, že daňový úrad vracia nadmerný odpočet alebo jeho časť výhradne na bankový účet, ktorý bol platiteľ DPH povinný oznámiť Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky. Ak si platiteľ DPH túto povinnosť nesplnil, tak mu daňový úrad vráti nadmerný odpočet alebo jeho časť do desiatich dní odo dňa, keď si ju dodatočne splní.

Pokiaľ máte v DPH nejasnosti, obráťte sa na preverených odborníkov, ktorí vám pomôžu s daňami, vedením účtovníctva i daňovou evidenciou. Nahliadnite do katalógu iDoklad pozitívnych účtovníkov.

Odpočítanie DPH si môžete uplatniť v limitovanom čase

Vo všeobecnosti platiteľ DPH môže vykonať odpočítanie DPH najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie DPH vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie DPH, má príslušný doklad (faktúru alebo dovozný doklad potvrdený colným orgánom). Ak platiteľ nemá príslušný doklad do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie DPH vzniklo, vykoná odpočítanie DPH v tom zdaňovacom období, v ktorom tento doklad dostane.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok