Dátum publikácie 26. 07. 2023 Zdieľať článok

Všetko, čo potrebuje neplatiteľ poznať o DPH

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Ste začínajúci podnikateľ a patríte do skupiny neplatiteľov DPH. Základné informácie o dani z pridanej hodnoty ale potrebujete, aby ste vedeli to, v akej situácii sa platiteľom DPH stanete. Niektorí podnikatelia na to zabúdajú a platia zbytočné pokuty. Čítajte, čo by mal neplatiteľ o DPH vedieť.

Neplatiteľom nemusíte byť navždy

Ako začínajúci podnikateľ DPH nemusíte platiť.

Dajte si ale pozor, existuje niekoľko situácií, v ktorých musíte podľa zákona o dani z pridanej hodnoty začať platiť DPH automaticky:

 • dosiahnete obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
 • nadobudnete v tuzemsku majetok v rámci nadobudnutého podniku platiteľa DPH alebo časti podniku platiteľa DPH, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku,
 • stanete sa právnym nástupcom platiteľa DPH, ktorý zanikol bez likvidácie,
 • dodáte stavbu, časť stavby alebo stavebný pozemok alebo prijmete platbu pred ich dodaním, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat podľa prvej odrážky, okrem dodania stavby, časti stavby alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od DPH podľa § 38 ods. 1 alebo § 38 ods. 7 zákona o dani z pridanej hodnoty,
 • uľahčujete dodanie tovaru na území Európskej únie uskutočnené zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie osobe inej ako zdaniteľnej osobe prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania a neuplatňujete osobitnú úpravu podľa § 68b zákona o dani z pridanej hodnoty.

Najčastejšou situáciou, pri ktorej sa podnikatelia stanú platiteľmi, je prekročenie obratu. Myslite na to, že sa do neho počítajú uskutočnené dodania služieb a tovarov v tuzemsku, nie príjmy. Nezáleží teda na tom, kedy a či vôbec vám zákazníci faktúry uhradili. Dôležité je, kedy bola dodaná služba či tovar. Do obratu sa nepočítajú zálohy prijaté vopred (pred dodaním služby alebo tovaru) a predaj príležitostne dodaného hmotného majetku (napríklad firemného auta) okrem zásob a príležitostne dodaného nehmotného majetku.

Príklad: Ste grafik a v auguste ste vytvorili obálku pre nový časopis. Táto služba bola fakturovaná 8. septembra a uhradená 1. októbra. Do obratu sa počíta v auguste.

Čo mám robiť, keď sa stanem platiteľom

Ako podnikateľ ste povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH najneskôr do 20. dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy ste obrat dosiahli. Vzhľadom na to, že ste podnikateľom, tak žiadosť o registráciu je možné vykonať iba elektronicky. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti a dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii sa stávate platiteľom DPH.

Po registrácii podajte daňové priznanie a kontrolný výkaz za zodpovedajúci mesiac. Pokiaľ sa k DPH nezaregistrujete, neznamená to, že sa tejto povinnosti vyhnete. Navyše vám hrozí vysoká pokuta.

Príklad: Ak ste obrat prekročili v júni, požiadať o registráciu musíte do 20. júla. Platiteľom sa stávate od rozhodujúceho dňa, ktorý určí daňový úrad, napríklad od 1. augusta. V takom prípade v septembri podáte daňové priznanie a kontrolný výkaz za august.

V súčasnosti môžete daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz podať jedine elektronicky.

Podmienky si strážte priebežne, vyhnete sa problémom

Ako neplatiteľ DPH si neustále strážte, či sa váš obrat neblíži k prekročeniu 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Pokiaľ používate fakturačný program iDoklad, vždy sa vám na domovskej stránke objaví, koľko vám do prekročenia limitu zostáva.

DPH chcem platiť dobrovoľne

V zákone existuje aj možnosť, kedy sa neplatiteľ DPH môže stať dobrovoľne platiteľom DPH. Oplatí sa to, ale iba v niekoľkých prípadoch:

 • Od platiteľov DPH nakupujete viac, než im predávate. Ako platiteľ DPH môžete od štátu získať zaplatenú DPH späť.
 • Vaši zákazníci sú platiteľmi DPH. Môžu si teda z ceny ponúkaného tovaru alebo služby DPH odpočítať. Niektoré väčšie firmy od neplatiteľov DPH nenakupujú vôbec.
 • Máte veľkú firmu a zakladáte druhú, ktorá časť činnosti prevezme. Pokiaľ teda obchodujete s platiteľmi DPH, potrebujete to, aby aj nová firma bola platiteľom DPH.
 • Poskytujete služby a slovenský tovar najmä platiteľom DPH z iných štátov EÚ.
 • Tovar alebo služby nakupujete v základnej sadzbe DPH (20 %), ale predávate v zníženej (10 alebo 5 %). Ako platitelia DPH si v tomto prípade môžete navýšiť maržu.
 • Nakupujete hodnotný majetok. Ako platiteľ DPH máte nárok na odpočet DPH pri jeho nákupe.

Niekedy sa neplatiteľ musí registrovať a nestane sa platiteľom

Neplatiteľ DPH by mal o DPH určite vedieť aj to, že existujú aj situácie, kedy sa musí registrovať pre DPH a napriek tomu sa nestane platiteľom DPH:

 • Ak nadobúdate v tuzemsku tovar z iného členského štátu EÚ, ste povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého z iných členských štátov EÚ dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur.
 • Ak ste príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu EÚ, pri ktorej je miesto dodania určené podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty v tuzemsku a preto osobou povinnou platiť DPH ste vy, ste povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH pred prijatím tejto služby.
 • Ak dodávate službu, pri ktorej je miesto dodania určené podľa § 15 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty v inom členskom štáte EÚ a osobou povinnou platiť DPH je príjemca služby, ste povinný podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH pred dodaním tejto služby.

Na základe vyššie uvedenej registrácie sa nestávate platiteľom DPH, iba osobou registrovanou pre DPH. To znamená, že na predávané tovary a služby neuplatňujete DPH a nemáte ani nárok na odpočet DPH. Avšak ako osoba registrovaná DPH máte v niektorých prípadoch z vyššie uvedených obchodov so zahraničím povinnosť platiť DPH, podať daňové priznanie k DPH aj súhrnný výkaz. Všetko o povinnostiach osoby registrovanej pre DPH si prečítate v tomto článku.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok