Dátum publikácie 24. 04. 2023 Zdieľať článok

Priznanie k DPH: čo obnáša a aké sú jeho druhy?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 10 minút čítania 2
Náhledový obrázek
Patríte medzi platiteľov DPH? V takom prípade sa na vás vzťahuje povinnosť podávať aj príslušné daňové priznanie. Rovnako ako iné podobné dokumenty, aj tu je potrebné dodržať určité termíny a náležitosti, ktorými vás prevedie náš stručný sprievodca.

Pre koho je podanie priznania k DPH povinné?

Ako vyplýva z názvu, priznanie k dani z pridanej hodnoty podáva každý platiteľ DPH. Tým sa stanete v prípade, že máte sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a váš obrat za najviac dvanásť predchádzajúcich mesiacov idúcich po sebe dosiahol sumu 49 790 eur. Po dosiahnutí tohto limitu máte následne lehotu do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, aby ste podali žiadosť o registráciu pre DPH. Popri tejto povinnej registrácii sa môžete platiteľom DPH stať aj dobrovoľne, zatiaľ čo obchodníci so zahraničnými zákazníkmi môžu využiť inštitút tzv. osoby registrovanej pre DPH, resp. osoby identifikovanej pre DPH.

Okrem platiteľa DPH je v praxi povinná podať daňové priznanie k DPH najčastejšie aj:

 • zdaniteľná osoba pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH, ktoré tejto zdaniteľnej osobe dodala zahraničná osoba, ak miesto dodania služby je v tuzemsku,
 • zdaniteľná osoba pri tovare, ktorý tejto zdaniteľnej osobe dodala zahraničná osoba, ak miesto dodania tovaru je v tuzemsku (okrem predaja tovaru na diaľku),
 • zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre DPH podľa § 7 zákona o DPH, pri službe dodanej zahraničnou osobou, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku,
 • zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH a ktorá je registrovaná pre DPH podľa § 7 zákona o DPH, a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je registrovaná pre DPH podľa § 7 zákona o DPH, pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak dodávateľom tovaru je osoba identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte,
 • osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH, pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie.

Kedy a ako treba priznanie podať?

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty máte ako platiteľ DPH povinnosť podať priznanie najneskôr do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Majte pritom na pamäti, že táto lehota nemôže byť predĺžená a priznanie je potrebné podať aj vtedy, keď vám za dané obdobie nevznikla daňová povinnosť. V rovnakej lehote musíte zaplatiť aj samotnú daň.

Čo sa periodicity platby a podávania daňového priznania týka, tak všetci noví platitelia DPH po registrácii automaticky prechádzajú na mesačné zdaňovacie obdobie, t. j. DPH musia priznávať každý kalendárny mesiac. Za určitých predpokladov sa môžete stať aj štvrťročným platiteľom DPH, k tomu ale musíte spĺňať nasledujúce podmienky:

 • uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ste sa stali platiteľom DPH,
 • a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol váš obrat 100 000 eur.

Potom už stačí len zmenu oznámiť daňovému úradu, a to najneskôr do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom sa splnili vyššie uvedené podmienky pre štvrťročného platiteľa DPH. Zmena zdaňovacieho obdobia z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok však môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom ste splnili vyššie uvedené podmienky. Daňové priznania následne podávate do 25 dní po konci kalendárneho štvrťroka.

Ako však bolo uvedené v predchádzajúcej časti článku, daňové priznanie k DPH nepodávajú len platitelia DPH, ale v niektorých prípadoch aj iné osoby. Osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, je povinná podať daňové priznanie k DPH len vtedy, ak jej vznikne povinnosť platiť DPH. Potom je táto osoba povinná podať daňové priznanie k DPH do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote DPH aj zaplatiť. Výnimkou je osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH a ktorá nadobúda nový dopravný prostriedok z iného členského štátu Európskej únie. Podať daňové priznanie k DPH a zaplatiť DPH má v lehote do siedmich dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku.

Spôsoby podania priznania k DPH

Daňové priznanie k DPH musí podať iba v elektronickej podobe platiteľ DPH (platí od roku 2014), právnická osoba zapísaná v obchodnom registri a fyzická osoba – podnikateľ registrovaná pre daň z príjmov (platí od roku 2018). Podanie elektronického daňového priznania sa uskutočňuje cez portál finančnej správy po predchádzajúcej registrácii na ňom. Na podanie elektronického daňového priznania k DPH potrebujete buď občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta), alebo kvalifikovaný elektronický podpis. Pokiaľ ani jedno nemáte a ste fyzickou osobou, nie je všetko stratené – ako fyzická osoba máte možnosť elektronicky odosielať dokumenty daňovému úradu aj prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní uzatvorenej s daňovým úradom na základe prideleného ID a hesla. Tu len pripomíname, že od roku 2018 túto dohodu môžu uzatvoriť len fyzické osoby, avšak všetky dohody uzatvorené do roku 2017 sú platné naďalej.

Samotné vyplnenie môžete vykonať niekoľkými spôsobmi. Prvým je portál finančnej správy. Tu však počítajte s nutnosťou ručného vyplnenia zdaniteľných plnení a ďalších číselných položiek, čo z vašej strany vyžaduje poctivú evidenciu všetkých daňových dokladov aj zdaniteľných plnení.

Rýchlejším a výrazne jednoduchším spôsobom je vytvoriť si podklady na priznanie v účtovnom programe, vygenerovať ich vo forme XML súboru a ten následne elektronicky nahrať na portál finančnej správy a odoslať. Príkladom takého programu je online fakturačný softvér iDoklad, v ktorom máte všetky svoje daňové doklady prehľadne na jednom mieste. Materiály pre daňové priznanie k DPH si potom vygenerujete niekoľkými kliknutiami bez nutnosti ručného spočítavania zdaniteľných plnení.

Riadne, dodatočné a opravné priznanie k DPH

Každé daňové priznanie k DPH podané vo vyššie uvedenej lehote 25 dní po konci zdaňovacieho obdobia sa považuje za priznanie riadne. Pokiaľ ale po jeho odoslaní zistíte, že ste omylom zadali zlé údaje alebo ste niečo vyplniť zabudli, máte možnosť chybu napraviť opravným priznaním. To je možné odoslať najneskôr do konca lehoty na riadne priznanie a uvádzajú sa v ňom všetky údaje v správnej podobe (teda nie len tie, ktoré chcete opraviť).

Tu majte na pamäti, že pokiaľ je výsledná daň vinou chyby vyššia ako v skutočnosti alebo nadmerný odpočet nižší ako v skutočnosti, tak je opravné priznanie k DPH nepovinné. Naopak, pri nižšej než skutočnej dani alebo vyššom než skutočnom nadmernom odpočte, opravné priznanie k DPH (resp. nižšie spomínané dodatočné daňové priznanie) podať musíte. Rovnaká situácia nastáva aj vtedy, keď chyba spočíva v nesprávnych údajoch týkajúcich sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov za príslušné zdaňovacie obdobie. Opravné daňové priznanie k DPH treba tiež jasne označiť ako opravné. Ak následne nájdete chybu aj v podanom opravnom priznaní, nemusíte zúfať – môžete ho odoslať znova a daňový úrad bude prihliadať iba na posledné odoslané opravné daňové priznanie k DPH. Pravidlá zostávajú rovnaké ako vyššie.

Iná situácia nastáva pri chybách odhalených až po vypršaní termínu pre riadne priznanie. Pre tento prípad existuje inštitút tzv. dodatočného priznania k DPH. Aj to je povinné iba v prípade, že je daň vinou chyby nižšia než má byť alebo nadmerný odpočet vyšší než má byť alebo ste v daňovom priznaní uviedli nesprávne údaje týkajúce sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov za príslušné zdaňovacie obdobie. Aj dodatočné daňové priznanie k DPH treba označiť ako dodatočné a je potrebné v ňom uviesť všetky údaje správne. Na rozdiel od opravného priznania v ňom uvádzate aj rozdiel oproti poslednej dani alebo nadmernému odpočtu. Čo sa týka termínov, dodatočné priznanie je potrebné podať najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste nezrovnalosti odhalili.

Pripomíname však, že zvýšenie dane alebo zníženie nadmerného odpočtu v dodatočnom daňovom priznaní sa považuje za správny delikt, za ktorý vám daňový úrad uloží pokutu.

Nezabudnite na dodatočné dokumenty

Platitelia DPH majú za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré sú povinní podať daňové priznanie, povinnosť podať aj kontrolný výkaz. Kontrolný výkaz nepodávajú len vtedy, ak neuskutočnili žiadne plnenia a podávajú prázdne daňové priznanie alebo sú v tomto daňovom priznaní povinní uviesť len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od DPH pri jeho predaji z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu. Lehota na podanie kontrolného výkazu je rovnaká ako pri riadnom daňovom priznaní k DPH.

Osoby obchodujúce so zahraničím potom musia navyše vyplniť aj súhrnný výkaz. Konkrétne táto povinnosť platí pre všetkých platiteľov DPH, ktorí:

 • dodali tovar oslobodený od DPH z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte,
 • premiestnili tovar oslobodený od DPH z tuzemska do iného členského štátu na podnikanie,
 • zúčastnili sa na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ,
 • dodali službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre DPH, a táto osoba je povinná platiť DPH,
 • odoslali alebo prepravili tovar v režime call-off stock alebo sa im tento tovar vrátil naspäť.

Zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH súhrnný výkaz podáva len vtedy, ak u nej nastane situácia podľa tretieho alebo štvrtého vyššie uvedeného bodu.

Súhrnný výkaz platiteľ DPH podáva za kalendárny štvrťrok, ak v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnota tovarov vo vyššie uvedených prvých troch odrážkach nepresiahla hodnotu 50 000 eur. Ak táto podmienka nie je splnená, tak súhrnný výkaz platiteľ DPH podáva za každý kalendárny mesiac. Pre zdaniteľnú osobu registrovanú pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH platí to isté, ale do hraničnej hodnoty 50 000 eur sa započítava len hodnota tovarov, ktoré táto osoba v rámci trojstranného obchodu dodala druhému odberateľovi.

Lehota na podanie súhrnného výkazu je 25 dní po skončení obdobia, za ktoré sa podáva. Ak v príslušnom období nenastala žiadna zo situácií, pre ktorú musí platiteľ DPH alebo zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH podať súhrnný výkaz, tak ho nie je potrebné podať vôbec (nepodáva sa prázdny).

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok