Dátum publikácie 27. 05. 2024 Zdieľať článok

Rozumejte svojim účtovníkom: základy účtovníctva pre laikov

Author Seyfor Slovensko, a.s. 7 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Možno ste radi, že za vás poriadok v hospodárení udržujú účtovníci a vy sa číslami nemusíte dopodrobna zaoberať. Napriek tomu by ste mali mať aspoň základné povedomie o tom, čo znamenajú pojmy ako súvaha, výsledovka alebo aktíva a pasíva. Čítajte ďalej, osvojte si základy účtovníctva a pochopíte, čo vám účtovníci hovoria.

Účtovníctvo verzus daňová evidencia verzus paušálne výdavky

Fyzické osoby si môžu vybrať zo štyroch možností evidovania príjmov a výdavkov:

Fyzické osoby sa môžu dobrovoľne rozhodnúť pre ktorúkoľvek z týchto možností. Jedine paušálne výdavky a s nimi spojenú evidenciu si fyzická osoba môže uplatňovať len po splnení podmienky, že vôbec nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť roka.

Fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré si uplatňujú skutočné preukázateľné výdavky (nie „fiktívne“ paušálne výdavky percentom z príjmov) v mnohých prípadoch stačí namiesto účtovníctva viesť jednoduchšiu daňovú evidenciu. Kedykoľvek sa však môžu dobrovoľne rozhodnúť stať sa tzv. účtovnou jednotkou a začať účtovať. Zmena medzi jednotlivými spôsobmi evidovania príjmov a výdavkov sa musí uplatniť k 1. januáru.

TIP: Prečítajte si, ako prejsť z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a naopak.

V porovnaní s tým, právnické osoby musia viesť účtovníctvo bez výnimiek. Obchodné spoločnosti a družstvá musia účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Základy účtovníctva – dôležité pojmy

Účtovníctvo je oproti daňovej evidencii zložitejšie, ale ponúka presný a komplexný pohľad na to, ako sa vašej firme darí. Jednoduché účtovníctvo, podobne ako daňová evidencia, pracuje s príjmami a výdavkami, teda s pohybom peňažných prostriedkov. Na rozdiel od nej však ponúka detailnejšiu a štruktúrovanejšiu evidenciu nielen príjmov a výdavkov, ale aj pohľadávok, záväzkov a rôznych druhov majetku. Podvojné účtovníctvo je vo všetkom ešte podrobnejšie. Okrem príjmov a výdavkov v ňom zaznamenávate aj výnosy a náklady. Vďaka účtovníctvu hneď poznáte výsledok hospodárenia, teda či je vaše podnikanie ziskové alebo stratové. Veľmi podrobne sledujete aj stav a pohyb majetku či záväzkov.

Aj keď toto všetko za vás evidujú účtovníci a nemusíte sa hneď naučiť ako účtovať, je dobré sa v pojmoch orientovať. Tu je prehľad tých hlavných, ktoré od účtovníkov budete počuť najčastejšie:

Výnosy, náklady a výsledok hospodárenia

Základom účtovníctva sú položky, o ktorých sa účtuje:

 • aktíva – majetok a iné aktíva – patria sem dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok, krátkodobý finančný majetok, zásoby, pohľadávky a ďalšie,
 • pasíva – zdroje, ktorými majetok financujete – či už vlastné (základný kapitál, zisk), alebo cudzie zdroje (záväzky voči dodávateľom, úvery, rezervy),
 • výdavky – úbytok peňažných prostriedkov (v hotovosti, v banke) a ich ekvivalentov,
 • príjmy – prírastok peňažných prostriedkov (v hotovosti, v banke) a ich ekvivalentov,
 • náklady – zníženie ekonomických úžitkov (častokrát spojené so súčasným alebo budúcim výdavkom na zabezpečenie činnosti firmy),
 • výnosy – zvýšenie ekonomických úžitkov (častokrát spojené so súčasným alebo budúcim príjmom, ktorý firma získava vďaka svojej činnosti).

Výsledok hospodárenia sa odlišne stanovuje v závislosti od sústavy účtovníctva. Rozdiel príjmov a výdavkov v jednoduchom účtovníctve a rozdiel výnosov a nákladov v podvojnom účtovníctva je výsledok hospodárenia:

 • ak je kladný (v jednoduchom účtovníctve sú príjmy vyššie ako výdavky alebo v podvojnom účtovníctve sú výnosy vyššie ako náklady), tak vaša firma je v zisku,
 • ak je záporný (v jednoduchom účtovníctve máte vyššie výdavky ako príjmy alebo v podvojnom účtovníctve máte vyššie náklady ako výnosy), tak ste v strate.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Účtovné obdobie, účtovná jednotka a účtovné doklady

Vďaka účtovníctvu viete, ako sa vašej firme darí za určité obdobie. Tomuto obdobiu, za ktoré sa vyhodnocujú výsledky, sa hovorí účtovné obdobie a ide o 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Môže ním byť kalendárny rok alebo hospodársky rok podľa toho, čo si vyberiete. Hospodársky rok je obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom (napr. od 1. októbra do 30. septembra) a musí sa začínať prvým dňom kalendárneho mesiaca.

Účtovné obdobie hospodársky rok si však nemôžu vybrať fyzické osoby, subjekty verejnej správy a právnické osoby s majetkovou účasťou štátu, obce, vyššieho územného celku.

Akonáhle vediete účtovníctvo, stávate sa účtovnou jednotkou. Môže ňou byť fyzická alebo právnická osoba. Podľa výšky majetku, obratu a počtu zamestnancov účtovné jednotky, ktorými sú obchodné spoločnosti, družstvá, pozemkové spoločenstvá a fyzické osoby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, delíme do kategórií:

 • mikro,
 • malé,
 • veľké.

Podľa zaradenia do kategórie má účtovná jednotka rôzny rozsah povinností, pokiaľ ide o vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky. Zatiaľ čo mikro účtovné jednotky ich majú najmenej, od veľkých účtovných jednotiek sa vyžaduje zložitejšie vedenie účtovníctva a podrobnejšie informácie v účtovnej závierke.

Všetky položky v účtovníctve sa účtujú na základe účtovných dokladov. Ide o záznamy jednotlivých ekonomických operácií a skutočností. Patria sem všetky prijaté aj vydané faktúry, pokladničné doklady, interné doklady alebo napríklad bankové výpisy.

TIP: Čítajte, ako dlho musíte jednotlivé účtovné doklady archivovať.

Na základe účtovných dokladov sa účtovné zápisy v podvojnom účtovníctve evidujú v týchto účtovných knihách:

 • chronologicky usporiadané podľa času v denníku,
 • systematicky usporiadané v hlavnej knihe podľa toho, na akých účtoch z účtovej osnovy sa účtujú.

V jednoduchom účtovníctve sa účtovné zápisy evidujú v týchto účtovných knihách:

 • v peňažnom denníku, kde sa zaznamenávajú najmä údaje o príjmoch a výdavkoch a stave peňažných prostriedkov,
 • v knihe pohľadávok, kde sa zaznamenávajú údaje o pohľadávkach a dlžníkoch,
 • v knihe záväzkov, kde sa zaznamenávajú údaje o záväzkoch a veriteľoch,
 • v pomocných knihách, ktoré sú potrebné na vedenie účtovníctva (napríklad kniha dlhodobého majetku, kniha zásob, kniha záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov).

Účtovná závierka

Ku koncu účtovného obdobia budú účtovníci čoraz častejšie hovoriť o účtovnej závierke, ktorá je súhrnom uplynulého roka. Pre jej porozumeniu je rozhodne dobré získať aspoň aké-také základy účtovníctva. Účtovná závierka sa zostavuje k poslednému dňu účtovného obdobia a jej súčasti sú rôzne podľa sústavy účtovníctva.

V podvojnom účtovníctve účtovná závierka obsahuje:

 • súvahu – výkaz, ktorý zachytáva stav majetku a zdrojov majetku účtovnej jednotky,
 • výkaz ziskov a straty (výsledovku) – prehľad o výsledku hospodárenia za dané účtovné obdobie, teda výnosy, náklady a rozdiel výnosov a nákladov,
 • poznámky účtovnej závierky – obsahujú doplňujúce informácie, ktoré vysvetľujú a interpretujú čísla v súvahe a vo výkaze ziskov a strát.

V jednoduchom účtovníctve účtovná závierka obsahuje:

 • výkaz o príjmoch a výdavkoch – prehľad o výsledku hospodárenia za dané účtovné obdobie, teda príjmy, výdavky a rozdiel príjmov a výdavkov,
 • výkaz o majetku a záväzkoch – výkaz, ktorý zachytáva stav majetku a záväzkov účtovnej jednotky v príslušnom členení.
Vedenie účtovníctva vám uľahčí fakturačný program iDoklad. Prostredníctvom neho ľahko odovzdáte všetky podklady účtovníkovi online.

Vedenie účtovníctva

Ak sa chcete naučiť ako účtovať, tak pre vedenie účtovníctva vám znalosť vyššie uvedených pojmov nepostačí. Musíte dobre chápať ich význam, rozumieť účtovným procesom a zákonitostiam. A potom vás ešte čakajú mzdy, dane a ďalšie povinnosti.

Preto podnikatelia obvykle vedenie účtovníctva zverujú profesionálnym účtovníkom. Pokiaľ nemáte vo firme účtovné oddelenie, môžete využiť služby externých účtovníkov. Odporúčame hľadať napríklad v katalógu iDoklad pozitívnych účtovníkov.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok