Dátum publikácie 21. 06. 2022 Zdieľať článok

Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a späť

Author Seyfor Slovensko, a.s. 11 minút čítania 0
Náhledový obrázek

Je pre vaše podnikanie výhodnejšie jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo? Nech už na túto otázku odpoviete akokoľvek, nejde o nezvratnú voľbu. Medzi oboma možnosťami evidencie príjmov a výdavkov totiž môžete pri splnení zákonom daných podmienok prechádzať.

Čo je to jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo môžu viesť:

 • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť,
 • občianske združenie, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur, ak nie sú subjektom verejnej správy,
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

Pokiaľ ide o fyzické osoby, tak jednoduché účtovníctvo vedú tí, ktorí si nechcú uplatňovať výdavky percentom z príjmov (paušálne výdavky), ale preukázateľné výdavky (skutočne vynaložené) a namiesto vedenia daňovej evidencie a podvojného účtovníctva si vybrali jednoduché účtovníctvo. Pokiaľ medzi nich patríte aj vy, tak pri jednoduchom účtovníctve vás okrem evidovania príjmov a výdavkov čaká aj evidencia majetku a záväzkov. Jednoduché účtovníctvo je do značnej miery prispôsobené tomu, aby z neho bolo možné bezprostredne vypočítať základ dane z príjmov. Aj z tohto dôvodu sa príjmy a výdavky v jednoduchom účtovníctve členia na tie, ktoré základ dane z príjmov ovplyvňujú, a na tie, ktoré ho neovplyvňujú.

S jednoduchým účtovníctvom sa nevyhnete ani inventarizácii majetku a záväzkov na konci účtovného a zdaňovacieho obdobia, kedy je potrebné vytvoriť inventúrny súpis zisteného stavu. Jednoduché účtovníctvo za každé účtovné a zdaňovacie obdobie musíte archivovať počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka. Pre úplnosť tu spomenieme, že v jednoduchom účtovníctve sa vo všeobecnosti pracuje s dvoma druhmi odpisov: v knihách dlhodobého majetku sa účtujú účtovné odpisy a evidujú daňové odpisy. Zákon o účtovníctva však umožňuje v jednoduchom účtovníctve si určiť účtovné odpisy podľa zákona o dani z príjmov, v dôsledku čoho sa budú účtovať a evidovať len jedny druhy odpisov na účtovné a daňové účely zároveň.

Čo je to podvojné účtovníctvo

V rámci podvojného účtovníctva sledujeme predovšetkým:

 • stav a pohyb majetku a iných aktív,
 • stav a pohyb záväzkov a iných pasív,
 • rozdiel majetku a záväzkov,
 • výnosy a náklady,
 • výsledok hospodárenia.

Podvojné účtovníctvo na rozdiel od jednoduchého účtovníctva pracuje s princípom Má dať a Dal.

Podvojné účtovníctvo môžu viesť všetci a niektorí inú možnosť ani nemajú a musia ho viesť povinne. Z hľadiska legislatívy (konkrétne Obchodného zákonníka) majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo podnikatelia zapísaní v obchodnom registri. Medzi nich patria predovšetkým:

 • verejné obchodné spoločnosti,
 • komanditné spoločnosti,
 • spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • jednoduché spoločnosti na akcie,
 • akciové spoločnosti,
 • družstvá,
 • európske družstvá,
 • európske spoločnosti,
 • štátne podniky,
 • organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb,
 • podniky zahraničných právnických osôb a
 • organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb.

Okrem nich majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo aj všetci tí, ktorí nespĺňajú vyššie spomenuté podmienky pre vedenie jednoduchého účtovníctva. Môže ísť napríklad o nesplnenie podmienky týkajúcej sa právnej formy (napríklad obec), či podmienky týkajúcej sa podnikania (napríklad občianske združenie, ktoré podniká) alebo výšky dosiahnutých príjmov (napríklad nezisková organizácia, ktorej príjmy v predchádzajúcom účtovnom období dosiahli 200 000 eur). Tí, ktorí spĺňajú podmienky pre vedenie jednoduchého účtovníctva môžu podvojné účtovníctvo viesť na základe vlastného rozhodnutia.

Jednoduché účtovníctvo verzus podvojné účtovníctvo

Najvýznamnejší rozdiel medzi jednoduchým účtovníctvom a podvojným účtovníctvom vyplýva z previazanosti s legislatívou. Zatiaľ čo podvojné účtovníctvo je nezávislé od zákona o dani z príjmov a jeho cieľom je verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, tak jednoduché účtovníctvo je do značnej miery podriadené zákonu o dani z príjmov a jeho cieľom je správne vyčísliť základ dane z príjmov. Z toho plynú odlišné princípy, ktoré musíte mať na pamäti.

Navzájom sa potom obe sústavy účtovníctva od seba odlišujú aj spôsobom výpočtu výsledku hospodárenia. V jednoduchom účtovníctve zisťujete výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, resp. presnejšie povedané ako rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami, čo je v konečnom dôsledku základ dane z príjmov. Výnosy a náklady nie sú objektom pozornosti jednoduchého účtovníctva. Oproti tomu je podvojné účtovníctvo zložitejšie. Pri ňom totiž musíte účtovať nielen o príjmoch a výdavkoch, ale aj o výnosoch a nákladoch. Výsledok hospodárenia sa tu vypočíta ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Preto napríklad vystavená faktúra ovplyvňuje výsledok hospodárenia v podvojnom účtovníctve už v deň jej vystavenia, ale v jednoduchom účtovníctve až v deň jej zinkasovania.

Medzi uvedenými sústavami účtovníctva sa prirodzene používajú aj iné účtovné knihy. Pomerne veľkým rozdielom je to, že v podvojnom účtovníctve sa používajú účty, na ktorých sa účtuje na strane Má dať a Dal. Jednoduché účtovníctvo účty nepoužíva. Z uvedených rozdielov medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom vyplýva aj rozdielna štruktúra účtovnej závierky. Zatiaľ čo v jednoduchom účtovníctve ju tvorí výkaz o príjmoch a výdavkoch spolu s výkazom o majetku a záväzkoch, tak v podvojnom účtovníctve pozostáva z výkazu ziskov a strát, súvahy a poznámok.

Prechod z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo

K prechodu z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo vás môžu viesť rôzne dôvody. V prípade fyzických osôb môže byť motiváciou zjednodušenie si vedenia účtovníctva alebo zmena systému zdaňovania na zdaňovanie rozdielu príjmov a výdavkov namiesto rozdielu výnosov a nákladov. V prípade právnických osôb môže byť dôvodom prechodu do sústavy jednoduchého účtovníctva opätovné splnenie podmienok pre jeho vedenie napríklad z dôvodu ukončenia podnikania alebo poklesu príjmov. V každom prípade treba mať na pamäti, že prechod medzi sústavami účtovníctva sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia.

Pri príprave na prechod potom musíte vykonať niekoľko zásadných krokov:

 • vykonať inventarizáciu všetkého majetku, záväzkov, vlastného imania a zaúčtovať prípadne vzniknuté inventarizačné rozdiely,
 • vypracovať daňové priznanie a zaúčtovať splatnú daň z príjmov,
 • k poslednému dňu účtovného obdobia vykonať zrušenie účtov časového rozlíšenia, účtov opravných položiek a účtov rezerv,
 • uzatvoriť účtovné knihy a zostaviť účtovnú závierku,
 • vyčleniť položky, ktoré ovplyvnia základ dane z príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom bude jednoduché účtovníctvo po prvýkrát vedené.

Podrobnosti o tom, ako sa zostatky majetku a záväzkov vedené na jednotlivých syntetických účtoch podvojného účtovníctva prevedú do účtovných kníh jednoduchého účtovníctva upravuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 21378/2003-92.

Samotný základ dane je potrebné zvýšiť alebo znížiť v závislosti na type položky.

Základ dane sa v kalendárnom roku, kedy zahájite vedenie jednoduchého účtovníctva, zvyšuje o:

 • neuhradené záväzky účtované pri ich vzniku súvzťažne s účtami nákladov, ktoré boli v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach zahrnuté do základu dane,
 • prijaté preddavky vzťahujúce sa k plneniam zahrňovaným do základu dane,
 • kurzové rozdiely (výnosové) súvisiace s nezinkasovanými pohľadávkami a neuhradenými záväzkami, ktoré neboli zahrňované do základu dane z dôvodu rozhodnutia daňovníka o nezahrňovaní kurzových rozdielov do základu dane.

Základ dane sa v kalendárnom roku, kedy zahájite vedenie jednoduchého účtovníctva, znižuje o:

 • zostatok zásob a cenín z účtovného obdobia, za ktoré ste viedli podvojné účtovníctvo,
 • nezinkasované pohľadávky účtované pri ich vzniku súvzťažne s účtami výnosov, ktoré boli v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach zahrnuté do základu dane,
 • poskytnuté preddavky vzťahujúce sa k plneniam zahrňovaným do základu dane,
 • kurzové rozdiely (nákladové) súvisiace s nezinkasovanými pohľadávkami a neuhradenými záväzkami, ktoré neboli zahrňované do základu dane z dôvodu rozhodnutia daňovníka o nezahrňovaní kurzových rozdielov do základu dane,
 • sumu záväzkov zahrnutých v minulých zdaňovacích obdobiach do základu dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov (zdanené neuhradené záväzky po lehote splatnosti).

Vyššie uvedené zmeny potom premietnite do daňového priznania za rok, kedy ste na jednoduché účtovníctvo prešli.

Prechod z jednoduchého účtovníctva do podvojného účtovníctva

Opačný postup je nanešťastie o niečo zložitejší a zahŕňa proces s niekoľkými krokmi.

V záujme ukončenia jednoduchého účtovníctva ho ešte musíte uzatvoriť nasledujúcim spôsobom:

 • vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a zaúčtovať prípadné inventarizačné rozdiely,
 • vypočítať splatnú daň z príjmov a vypracovať daňové priznanie,
 • uzatvoriť účtovné knihy (peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov) a zostaviť účtovnú závierku.

Potom bude nasledovať vykonanie špecifických krokov súvisiacich s prechodom, ktoré vykonávate na začiatku účtovného obdobia, v ktorom ste sa rozhodli viesť podvojné účtovníctvo.

Krok 1: Vytvorenie účtového rozvrhu

V tomto roku zostavíte centrálny zoznam všetkých účtov, ktoré pri vedení podvojného účtovníctva budete využívať. Tu je potrebné sa riadiť platnou účtovou osnovou pre podnikateľov. V tomto kroku sa od vás očakáva aj vytvorenie vnútorných predpisov na vedenie účtovníctva.

Krok 2: Otvorenie účtovných kníh

Potom otvorte účtovné knihy, medzi ktoré patria:

 • denník,
 • hlavná kniha.

Krok 3: Zaúčtovanie začiatočných stavov príslušných súvahových účtov

V tejto fáze musíte konečné zostatky majetku a záväzkov uvedené v pomocných knihách zložiek majetku a záväzkov uviesť ako začiatočné stavy príslušných syntetických účtov. Podrobný postup upravuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 21378/2003-92.

Následne musíte zistiť rozdiel medzi súčtom syntetických účtov majetku a súčtom syntetických účtov záväzkov. Ak je tento rozdiel kladný, tak sa účtuje na strane Má dať (na ťarchu) účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a na strane Dal (v prospech) účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa. Záporný rozdiel medzi súčtom syntetických účtov majetku a súčtom syntetických účtov záväzkov sa účtuje opačným spôsobom.

Krok 4: Účtovné prípady súvisiace s úpravou základu dane z príjmov

Ďalej je potrebné v účtovných knihách po ich otvorení zaúčtovať účtovné prípady, ktoré súvisia s úpravou základu dane z príjmov v súvislosti s prechodom zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva.

Na strane Má dať (na ťarchu) účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa a na strane Dal (v prospech) účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sa účtuje suma:

 • ocenenia odplatne obstaraných zásob, ak obstaranie zásob bolo uhradené,
 • ocenenia zásob vlastnej výroby, ktoré sú v stave zásob vlastnej výroby,
 • ocenenia krátkodobého finančného majetku, ak obstaranie krátkodobého finančného majetku bolo uhradené a úhrada bola uznaná za daňový výdavok,
 • ocenenia pohľadávky, ktorá sa pri vzniku pohľadávky účtuje v sústave podvojného účtovníctva súvzťažne s účtom výnosu,
 • poskytnutého preddavku, ak jeho úhrada bola uznaná za daňový výdavok.

Na strane Má dať (na ťarchu) účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť a na strane Dal (v prospech) účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa sa účtuje suma: 

 • záväzku okrem dane z príjmov, ktorý sa v sústave podvojného účtovníctva účtuje pri vzniku záväzku súvzťažne s účtom nákladu a záväzku zo spotrebovaných zásob,
 • prijatého preddavku, ak prijatie preddavku bolo uznané na daňové účely ako príjem zahrňovaný do základu dane z príjmov.

A týmto posledným krokom ste prechod doviedli do úspešného konca.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok