Dátum publikácie 22. 09. 2023 Zdieľať článok

Jednoduché účtovníctvo

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 1
Náhledový obrázek
Jednoduché účtovníctvo je jedna zo sústav účtovníctva, ktorá je využívaná hlavne živnostníkmi, ale aj inými organizáciami. Pre fyzické osoby – podnikateľov je jednoduché účtovníctvo o niečo zložitejšou alternatívou k daňovej evidencii, keďže pri jeho vedení je potrebné poznať nielen daňové zákony, ale aj účtovné predpisy. Na druhej strane však podnikateľovi poskytuje omnoho podrobnejšie údaje, ktoré môže využiť pri riadení svojho podnikania.

Čo je to jednoduché účtovníctvo?

Jednoduché účtovníctvo je jeden zo štyroch spôsobov zaznamenávania a preukazovania príjmov a výdavkov na účely zistenia základu dane z príjmov. Ďalšími alternatívami sú podvojné účtovníctvo, daňová evidencia a paušálne výdavky. Nie pre každého podnikateľa je výhodné viesť daňovú evidenciu alebo si uplatňovať paušálne výdavky. Jednoduché účtovníctvo je tak menej zložitou alternatívou k podvojnému účtovníctvu, ktoré je administratívne omnoho náročnejšie.

Kto môže jednoduché účtovníctvo využívať?

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov majú túto možnosť nasledujúce právne subjekty:

  • fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť,
  • občianske združenie, jeho organizačné jednotky, ak konajú vo svojom mene, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (zároveň všetky tieto subjekty musia splniť podmienku, že nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur, ak nie sú subjektom verejnej správy),
  • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu (zároveň musí byť splnená podmienka, že nepodnikajú).

Ako jednoduché účtovníctvo viesť?

Základom je tzv. peňažný denník slúžiaci na zaznamenávanie a evidenciu príjmov a výdavkov na účte aj v pokladni. Neobídete sa ani bez knihy pohľadávok a záväzkov; tu evidujete, kto dlhuje peniaze vám a komu naopak dlhujete vy. Zvyšok sa odvíja od toho, či máte zamestnancov a/alebo nejaký iný majetok. V prvom prípade budete musieť viesť pomocnú knihu záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov, v druhom prípade potom využijete príslušné knihy (kniha zásob, kniha dlhodobého majetku, kniha cenín, pokladničná kniha, kniha účet v banke a iné).

Čo sa termínov týka, začiatok aj koniec účtovného obdobia sa pre fyzickú osobu – podnikateľa zhoduje s rokom kalendárnym. Najneskôr do šiestich mesiacov po jeho konci ale máte povinnosť zostaviť dvojicu výkazov – o príjmoch a výdavkoch, o majetku a záväzkoch. Ide o súčasti účtovnej závierky v sústave jednoduchého účtovníctva. Pozor však na to, že ak budete daňové priznanie podávať skôr, musíte účtovnú závierku zostaviť už v lehote na podanie daňového priznanie. V termíne na podanie daňového priznania ste povinný účtovnú závierku uložiť aj do registra účtovných závierok. Spravidla to urobíte všetko naraz, a to prostredníctvom portálu finančnej správy, kde najskôr podáte daňové priznanie a potom nahráte aj účtovnú závierku. Daňový úrad následne vašu účtovnú závierku pošle do registra účtovných závierok, kde bude uložená v neverejnej časti, keďže obsahuje osobné údaje o príjmoch fyzickej osoby – podnikateľa.

Poznámka: Zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni nič zasielať nemusíte. Informácie z vášho daňového priznania jej sprístupní samotný daňový úrad.

S iDokladom je jednoduché účtovníctvo ešte jednoduchšie

Hoci je jednoduché účtovníctvo o poznanie jednoduchšie ako účtovníctvo podvojné, stále sa v ňom nevyhnete poriadnej porcii ručnej práce a administratívy. Prečo si teda neuľahčiť prácu so šikovným programom v podobe online fakturačného softvéru iDoklad? Vďaka nemu môžete:

  • viesť všetky svoje príjmy a výdavky na jednom mieste s možnosťou exportu do MS Excel,
  • pristupovať k svojim dátam odkiaľkoľvek s pomocou tabletu či smartfónu,
  • mať možnosť údaje spravovať bez nutnosti sťahovania,
  • mať pod palcom celý obchodný proces od vystavenia faktúry až po kontrolu úhrady,
  • a mnoho ďalšieho.

Tento praktický pomocník tiež výrazne zrýchli vystavovanie faktúr aj iných dokumentov za pomoci automatického doplňovania údajov z databázy.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok