Dátum publikácie 26. 02. 2024 Zdieľať článok

Ako a kedy zverejniť účtovnú závierku

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 1
Náhledový obrázek
Súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky prípadne výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch musíte ako podnikateľ uložiť do registra účtovných závierok. Dokumenty tam vložíte cez elektronický formulár, niektoré vo formáte PDF. V praxi to za podnikateľa obvykle rieši účtovník. Zorientujte sa preto aspoň v základných princípoch.

Kto účtovnú závierku ukladá a zverejňuje

Najskôr je potrebné vysvetliť si rozdiel medzi uložením účtovnej závierky do registra účtovných závierok a zverejnením účtovnej závierky v registri účtovných závierok.

Povinnosť uloženia účtovnej závierky do registra účtovných závierok sa týka všetkých účtovných jednotiek, teda všetkých právnických osôb a tých fyzických osôb – podnikateľov, ktoré sa dobrovoľne rozhodli viesť jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo. Výnimku z povinnosti uloženia účtovnej závierky do registra účtovných závierok má len Slovenská informačná služba a účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania (okrem subjektu verejnej správy), ak nemá povinnosť podávať daňové priznanie alebo ak nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom alebo ak jej povinnosť uloženia účtovných dokumentov do registra účtovných závierok neustanovujú osobitné predpisy.

Existujú však aj subjekty, ktoré síce majú povinnosť uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok, ale ich účtovná závierka v registri účtovných závierok nie je zverejňovaná, a to:

  • fyzické osoby, ktoré vedú účtovníctvo,
  • pobočky zahraničnej banky, pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočky poisťovne z iného štátu EÚ, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zaisťovne z iného štátu EÚ, pobočky zahraničnej zaisťovne a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie.

Zjednodušene povedané: ak podnikáte a vediete účtovníctvo a nie ste fyzickou osobou, tak sa zverejneniu hospodárskych výsledkov nevyhnete.

Pre ujasnenie: Účtovná uzávierka je termín popisujúci práce, ktoré vedú k uzavretiu účtovníctva za určité obdobie (obvykle kalendárny alebo hospodársky rok). Výsledkom tejto činnosti je účtovná závierka – súbor finančných výkazov, ktoré dokazujú finančnú kondíciu organizácie.

Čo patrí do účtovnej závierky

Rozsah účtovnej závierky sa líši podľa sústavy účtovníctva. Okrem toho sa však (aj keď nejde o súčasti účtovnej závierky) do registra účtovných závierok ukladajú aj výkazy vybraných údajov z účtovných závierok, správy audítorov, výročné správy, ročné finančné správy, oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky a správy s informáciami o dani z príjmov. Pravidiel je veľa, preto pre podnikateľov obvykle účtovnú závierku zostavuje a do registra účtovných závierok ukladá účtovník.

Fyzické osoby – podnikatelia, ktoré sa rozhodli pre vedenie jednoduchého účtovníctva, musia v účtovnej závierke okrem všeobecných náležitostí mať aj:

  • výkaz o príjmoch a výdavkoch,
  • výkaz o majetku a záväzkoch.

Pokiaľ ide o právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré vedú podvojné účtovníctvo, tak ich účtovná závierka pozostáva okrem všeobecných náležitostí aj z týchto jej súčastí:

  • súvaha,
  • výkaz ziskov a strát,
  • poznámky.

Detailné (a napriek tomu zrozumiteľné) vysvetlenie toho, čo má byť obsahom účtovnej závierky vrátane rozdielov medzi riadnou, mimoriadnou, priebežnou a konsolidovanou účtovnou závierkou, nájdete v samostatnom článku.

Ako účtovnú závierku uložiť a zverejniť

Keď účtovnú závierku zostavíte (alebo to za vás urobí účtovník), uložíte dokumenty do registra účtovných závierok prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Tá je dostupná v osobnej internetovej zóne na portáli www.financnasprava.sk. Všetci podnikatelia už sú na tomto portáli registrovaní, pretože prostredníctvom neho podávajú aj daňové priznania a prípadne aj iné daňové formuláre daňovému úradu.

Všeobecné náležitosti a súvahu, výkaz ziskov a strát (v podvojnom účtovníctve) alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch (v jednoduchom účtovníctve) odošlete vyplnením formuláru napríklad prostredníctvom súboru exportovaného z účtovného softvéru. Pokiaľ ide o poznámky účtovnej závierky, tie priložíte ako PDF dokument.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky bez zbytočného odkladu dokumenty postúpi prevádzkovateľovi registra účtovných závierok. Ten ich do registra účtovných závierok uloží a dokumenty, ktoré sú obsahom zbierky listín, zašle prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky do zbierky listín obchodného registra. Nemusíte ich tam už posielať vy.

Lehota na uloženie a zverejnenie účtovnej závierky

Pre podnikateľov platí pravidlo uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok v termíne na podanie daňového priznania. Preto sa v praxi účtovná závierka ukladá do registra účtovných závierok v ten istý deň, kedy sa podáva daňové priznanie.

Ak právnická osoba v termíne na podanie daňového priznania nemá účtovnú závierku schválenú, ukladá do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do neho ukladá dodatočne, najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia. V prípade, že po uložení neschválenej účtovnej závierky do registra účtovných závierok právnická osoba otvorí účtovné knihy, uloží do neho novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia.

Ak účtovné dokumenty podliehajú auditu a máte povinnosť vyhotovovať výročnú správu, musíte správu audítora a výročnú správu uložiť do registra účtovných závierok najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje.

Ako podnikateľ ste zodpovedný len za uloženie účtovnej závierky (prípadne aj ďalších účtovných dokumentov) do registra účtovných závierok. Za ich zverejnenie je už zodpovedný jeho správca, čo je v podstate rozpočtová organizácia Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V prípade neuloženia účtovnej závierky do registra účtovných závierok sa vystavujete riziku pokuty. Spáchate totiž správny delikt podľa zákona o účtovníctve. Sankcia môže dosiahnuť do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v účtovnej závierke, najviac však 1 000 000 eur.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok