Dátum publikácie 12. 04. 2024 Zdieľať článok

Registrácia na finančnej správe: ako postupovať

Author Seyfor Slovensko, a.s. 6 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Pokiaľ podnikáte, musíte sa registrovať na finančnej správe na platbu rôznych daní. Prvotnú registráciu neodkladajte, potrebujete ju stihnúť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po začatí podnikania. Vďaka zmene od roku 2023 sa to už netýka všetkých.

Podnikajúce fyzické osoby sa registrujú na miestne príslušnej finančnej správe (daňovom úrade) podľa svojho trvalého pobytu. Právnické osoby sa registrujú na miestne príslušnej finančnej správe podľa svojho sídla, ktoré majú zapísané v obchodnom registri alebo v inej evidencii.

Registrácia na finančnej správe v začiatkoch podnikania

Ako začínajúci živnostník alebo s. r. o. sa potrebujete prihlásiť na platenie dane z príjmov fyzických či právnických osôb. Dobrá správa je, že od roku 2023 kvôli tomu nemusíte nič robiť.

Týka sa to fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je zapísaná do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ak bol zdrojovým registrom pre tento zápis obchodný register, živnostenský register alebo iný register podľa oznámenia finančného riaditeľstva. Od 1. januára 2023 totižto tieto osoby zaregistruje daňový úrad z úradnej moci, teda automaticky.

Nie všetky fyzické osoby sa však zapisujú do registra, z ktorého finančná správa vykonáva automatickú registráciu. Môže ísť napr. o autorov, hercov, hudobníkov či prenajímateľov. Fyzická osoba, ktorá nepodlieha automatickej registrácii zo strany daňového úradu, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať o registráciu na daň z príjmov. Robí sa tak formulárom „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“.

Registrácia na finančnej správe pre zamestnávateľov

Pokiaľ sa rozhodnete nabrať zamestnanca, stávate sa platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti. To znamená, že kým svojim ľuďom vyplatíte mzdu, odvediete z nej 19 % alebo pri vyšších príjmoch až 25 % preddavok na daň z príjmov (aby ho zamestnanci nemuseli odvádzať sami).

Hneď, ako sa stanete zamestnávateľom, musíte sa na finančnej správe registrovať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vám vznikla povinnosť zrážať preddavky na daň z príjmov zo mzdy zamestnanca. Táto povinnosť sa však týka len tých zamestnávateľov, ktorí nie sú vôbec registrovaní na daň z príjmov (napr. z dôvodu podnikania). Registračný formulár zostáva rovnaký ako v predchádzajúcom prípade.

Ak ste sa stali zamestnávateľom, ale už ste registrovaný na daň z príjmov, tak podľa vyjadrenia finančnej správy nemáte povinnosť na účel vykonania zmien v registrácii oznámiť finančnej správe skutočnosť, že ste sa stali platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti.

Registrácia na finančnej správe pre daň vyberanú zrážkou

Ak budete niekomu vyplácať príjem, z ktorého sa daň z príjmov vyberá zrážkou, stanete sa platiteľom dane z príjmov vyberaných zrážkou. Môže ísť o situáciu, keď niekomu vyplatíte napr. podiely na zisku (dividendy), peňažnú výhru zo súťaže, odmenu za vytvorenie/použitie diela a za podanie/použitie umeleckého výkonu (s výnimkou prípadu, ak si tieto odmeny autor alebo umelec bude na základe dohody zdaňovať sám).

Ak vôbec nie ste registrovaný pre daň z príjmov (napr. z dôvodu podnikania), musíte požiadať o registráciu za platiteľa dane z príjmov vyberaných zrážkou. Lehota je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vám vznikla povinnosť daň z príjmov vyberať zrážkou. Registračný formulár zostáva rovnaký, čiže „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“.

Väčšia pravdepodobnosť však je, že na daň z príjmov registrovaný už ste. V tomto prípade podľa vyjadrenia finančnej správy nemáte povinnosť podávať oznámenie zmeny skutočnosti uvedenej pri registrácii – vznik platiteľa dane z príjmov vyberaných zrážkou.

Tipy pro komfortnější podnikání

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Registrácia na finančnej správe k DPH

Ďalšia registrácia vás čaká vo chvíli, keď za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahnete obrat 49 790 eur. Vtedy sa povinne stávate platiteľom DPH a musíte sa k tejto dani registrovať na finančnej správe. Alebo sa môžete prihlásiť aj dobrovoľne, pokiaľ je to pre vás výhodné.

Prihlášku za platiteľa DPH ako podnikateľ podávate výhradne elektronicky. Tu nájdete presný postup registrácie na finančnej správe za platiteľa DPH.

Registrácia čísla účtu na finančnej správe

Pri procese registrácie k DPH nezabudnite na povinnosť platiteľa DPH oznámiť finančnej správe každý bankový účet, ktorý budete používať na podnikanie, ktoré je predmetom DPH. Oznámenie musíte urobiť bezodkladne odo dňa, keď sa stanete platiteľom DPH alebo odo dňa, keď si takýto bankový účet zriadite. Musíte teda nahlásiť aj viac účtov, ktoré budete takýmto spôsobom používať. Tieto účty potom budú pri vašej firme zverejnené v Zozname platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie.

Keď budete platiť faktúry svojim dodávateľom, ktorí sú tiež platiteľmi DPH, postrážte si, že im peniaze posielate výhradne na oficiálny účet uvedený v registri.

Pokiaľ by ste zaplatili na iný účet, ručíte za odvod DPH vy. To znamená, že keby váš obchodný partner DPH neodviedol, zaplatíte ju za neho vy (takže by ste ju vo výsledku zaplatili dvakrát). Viac sa o problematike ručenia za obchodných partnerov dozviete v tomto článku.

Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu meníte, dopĺňate alebo rušíte číslo bankového účtu, tak túto zmenu povinne bezodkladne oznámte na finančnej správe, aby vaši klienti mohli bez obáv platiť.

Na oznámenie čísla bankového účtu či jeho prípadné zmeny použite formulár s názvom „Oznámenie o účtoch používaných na podnikanie platiteľa podľa § 6 a § 85kk zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov“. Aj v tomto prípade platí, že podnikatelia ho podávajú len elektronicky.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok