Dátum publikácie 05. 10. 2023 Zdieľať článok

Poznáte podmienky na prevádzkovanie živností?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 6 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Máte v pláne získať vlastnú živnosť? V takom prípade sa nevyhnete splneniu určitých podmienok uložených zákonom. Tie sa líšia v závislosti na zamýšľanom odbore činnosti a môžu zahŕňať aj doklady o odborných znalostiach.

Aké sú druhy živností?

Na začiatok si zopakujeme jednotlivé druhy živností, ktoré si môžete podľa slovenskej legislatívy založiť. V zásade sa živnosti delia na remeselné, viazané a voľné. Prvé dve menované vyžadujú určitú odbornosť (pozri nižšie), zatiaľ čo pri voľnej živnosti stačí splniť všeobecné podmienky.

Podmienky pre prevádzkovanie živností

Základom pre získanie vlastnej živnosti sú tzv. všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti podľa § 6 živnostenského zákona:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť v tom zmysle, že v minulosti ste nemohli byť právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.

Ďalšie kritériá sa následne riadia jej druhom a odborom, ktorému sa chcete venovať.

Podmienky pre založenie voľnej živnosti

Pri voľných živnostiach máte práce vôbec najmenej. Stačí iba splniť vyššie uvedené všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, vyplniť formulár na ohlásenie živnosti, špecifikovať svoju činnosť a môžete s ohlásením živnosti zamieriť na miestne príslušný živnostenský úrad alebo živnosť ohlásiť elektronicky cez portál www.slovensko.sk. Pri osobnom ohlásení uhradíte správny poplatok 5 eur za každú voľnú živnosť a pri elektronickom ohlásení je správny poplatok nulový. Podnikať môžete už odo dňa ohlásenia živnosti. Úradníci najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď im ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené, vykonajú zápis do živnostenského registra a vydajú vám osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Podmienky pre založenie remeselnej živnosti

Do remeselných živností patria odbory ako napríklad pivovarníctvo, stolárstvo, zámočníctvo, mäsiarstvo a ďalšie podobné činnosti. Ich presný zoznam nájdete v prílohe č. 1 živnostenského zákona, všetky však majú spoločnú nutnosť preukázať vašu odbornú spôsobilosť, ktorá sa pri remeselných živnostiach získava vyučením vo vybranom odbore. V praxi to znamená, že musíte predložiť jeden alebo viac z nasledujúcich dokladov:

 • výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru,
 • výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príbuzného odboru a doklad o vykonaní najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore,
 • vysvedčenie o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a doklad o vykonaní najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore,
 • doklad o ukončení najmenej strednej školy (ak nejde o prípady uvedené vyššie) a osvedčenie o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej inštitúcii ďalšieho vzdelávania a doklad o vykonaní najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore,
 • diplom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a doklad o vykonaní najmenej šesťmesačnej praxe v odbore alebo jednoročnej praxe v príbuznom odbore.

Okrem vyššie uvedeného existujú aj dve alternatívne možnosti, ako svoju spôsobilosť preukázať:

 • osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii získané na základe tzv. rekvalifikačných kurzov akreditovaných ministerstvom školstva,
 • doklad o predchádzajúcej najmenej šesťročnej praxi v danom odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri roky (nahrádza všetky vyššie uvedené doklady).

Poplatok za každú remeselnú živnosť ohlásenú osobne na živnostenskom úrade je 15 eur a v prípade elektronického ohlásenia cez www.slovensko.sk je to 7,50 eura.

Podmienky pre založenie viazanej živnosti

Do viazaných činností patria geodetické práce, optika, výroba tabakových výrobkov, realitná činnosť a ďalšie podobné odborné činnosti. Aj tu od vás živnostenský úrad bude chcieť preukázať vašu odbornú spôsobilosť, avšak získanú inak ako vyučením v odbore. Konkrétna forma potvrdenia sa ale líši v závislosti od vybraného odboru. Presný zoznam podmienok pre jednotlivé viazané živnosti nájdete v prílohe č. 2 živnostenského zákona.

Správny poplatok za každú viazanú živnosť je pri osobnom ohlásení na živnostenskom úrade 15 eur a v prípade elektronického ohlásenia cez www.slovensko.sk je to 7,50 eura.

Je možné podnikanie bez živnosti?

Živnostenské oprávnenie je potrebné pre drvivú väčšinu podnikateľských aktivít. Zároveň ale existuje pomerne dlhý zoznam odvetví, kde si vystačíte aj bez živnostenského oprávnenia. Ich zoznam nájdete v § 3 živnostenského zákona a ide napríklad o nasledujúce činnosti:

 • Autorská činnosť: vydávanie, rozmnožovanie a rozširovanie literárnych a iných diel, príjmy z autorských práv a príspevkov do médií (tlač, televízia, rozhlas, internetové médiá) a pod.
 • Poľnohospodárska výroba, lesné a vodné hospodárstvo: rastlinná a živočíšna výroba, predaj nespracovaných výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja a pod.
 • Činnosť advokátov, notárov a súdnych exekútorov, banková činnosť, poisťovacia činnosť a podobné odvetvia podliehajúce osobitným predpisom.
 • a ďalšie.

To, že k vyššie uvedeným činnostiam nie je potrebné živnostenské oprávnenie, však neznamená, že ich možno prevádzkovať bez splnenia ďalších podmienok. Uvedený paragraf živnostenského zákona zároveň takmer pri každom odbore nepovažovanom za živnosť uvádza legislatívu, ktorou je potrebné sa v danom prípade riadiť (napr. pri advokátskej činnosti ide o zákon o advokácii).

Rovnako majte na pamäti, že pokiaľ nejakú činnosť vykonávate sústavne, samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom zisku, stáva sa táto činnosť podnikaním (prípadne aj živnosťou) a už sa na ňu vzťahujú povinnosti podnikateľov (prípadne aj živnostníkov). Vysvetlené na príklade – keď jednorazovo predávate svoje handmade výrobky v stánku, o podnikanie nejde.

Pokiaľ by ste ale predávali pravidelne (napríklad na každoročných trhoch), už by sa vaša činnosť dala hodnotiť ako sústavná a teda by spadala do definície podnikania. V prípade pochybností sa preto určite oplatí konzultovať odborníka alebo živnostenský úrad.

Pomocná ruka do začiatkov

Pokiaľ máte svoju živnosť vybratú a spĺňate podmienky založenia živnosti, už nič vám nestojí v návšteve živnostenského úradu. Viac informácií o živnostiach sa dozviete v samostatnom článku, kde okrem podmienok na získanie živnosti nájdete aj informácie pre cudzincov, definíciu živnosti, živnosti pre študentov a ďalšie užitočné údaje.

Do začiatku vám tiež odporučíme využiť online fakturačný program iDoklad, ktorý SZČO ponúka množstvo užitočných funkcií na čele s jednoduchou fakturáciou, či prehľadnou databázou príjmov a výdavkov. Vždy navyše máte istotu, že konáte v súlade s aktuálnou legislatívou, ktorú pre vás pozorne sledujeme a prípadné zmeny implementujeme do iDokladu čo najskôr.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok