Dátum publikácie 07. 04. 2023 Zdieľať článok

Čo je to remeselná živnosť a aké činnosti do nej spadajú?

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 1
Náhledový obrázek
Remeselné živnosti patria spoločne so živnosťami voľnými a viazanými do tzv. živností ohlasovacích. To znamená, že pokiaľ takú živnosť hodláte prevádzkovať, musíte ju najskôr ohlásiť živnostenskému úradu (viď nižšie). Čo sa konkrétnych odborov týka, patrí sem napríklad pivovarníctvo, stolárstvo, zámočníctvo, mäsiarstvo a ďalšie obdobné činnosti. Presný zoznam remeselných živností nájdete v prílohe č. 1 živnostenského zákona.

Aké majú remeselné živnosti podmienky?

Živnosti remeselné vyžadujú doložiť živnostenskému úradu vašu odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, v ktorom chcete pôsobiť. To pre vás znamená zhromaždiť výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

Okrem toho existujú aj ďalšie možnosti, ako môžete preukázať odbornú spôsobilosť:

  • výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príbuzného odboru a doklad o následnej najmenej šesťmesačnej praxi v odbore alebo jednoročnej praxi v príbuznom odbore,
  • vysvedčenie o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a doklad o následnej najmenej šesťmesačnej praxi v odbore alebo jednoročnej praxi v príbuznom odbore,
  • doklad o ukončení najmenej strednej školy (ak nejde o prípady uvedené v predchádzajúcich dvoch bodoch) a osvedčenie o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a doklad o následnej najmenej jednoročnej praxi v odbore alebo dvojročnej praxi v príbuznom odbore,
  • diplom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a doklad o následnej najmenej šesťmesačnej praxi v odbore alebo jednoročnej praxi v príbuznom odbore,
  • osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii (rekvalifikačné kurzy akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky),
  • doklad o najmenej šesťročnej praxi v odbore, od ktorej neuplynuli viac ako štyri roky.

Ako získam remeselnú živnosť?

Prvým krokom k získaniu remeselnej živnosti je splnenie všeobecných a osobitných podmienok daných živnostenským zákonom. Tie sú nasledujúce:

  • dosiahnutie veku 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony,
  • trestná bezúhonnosť,
  • odborná spôsobilosť pre daný druh živnosti.

Nasleduje vyplnenie formulára na ohlásenie živnosti, s ktorého pomocou okrem samotnej živnosti naraz vyriešite aj registráciu k zdravotnému poisteniu (registráciu k dani z príjmov vykoná daňový úrad za vás automaticky). Vyplnený formulár následne odovzdáte živnostenskému úradu spoločne s potvrdením odbornej spôsobilosti (viď vyššie) a dokladom o zaplatení správneho poplatku 15 eur za každú remeselnú živnosť. Pokiaľ si potom plánujete ako miesto podnikania dať zapísať inú adresu ako je adresa vášho trvalého pobytu (alebo adresa inej vašej vlastnej nehnuteľnosti), budete musieť preukázať aj oprávnenie užívať túto nehnuteľnosť. Môžete to urobiť napríklad nájomnou zmluvou alebo písomným súhlasom vlastníka danej nehnuteľnosti so zápisom tejto nehnuteľnosti ako miesta podnikania do živnostenského registra s jeho osvedčeným podpisom.

Živnosť môžete živnostenskému úradu ohlásiť aj elektronicky cez portál www.slovensko.sk s elektronickým občianskym preukazom. Formulár na ohlásenie živnosti aj prílohy k ohláseniu pošlete elektronicky. V tom prípade je poplatok za ohlásenie každej remeselnej živnosti 7,50 eura.

Tým pre vás administratívne úkony končia a môžete začať podnikať. Oprávnenie prevádzkovať živnosť vám totiž vzniká už dňom ohlásenia živnosti (ak nie je v ohlásení uvedený neskorší deň). Pokiaľ je všetko v poriadku, úrad do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené, vykoná zápis do živnostenského registra a vydá vám osvedčenie o živnostenskom oprávnení. To slúži nielen ako potvrdenie založenia živnosti, ale do budúcna vám bude slúžiť aj ako oprávnenie prevádzkovať živnosť. Tu len pripomíname, že práve toto osvedčenie od 1. júna 2010 nahradilo ako živnostenský list, tak koncesnú listinu.

Pomôžeme vám do začiatku

So živnostenským oprávnením vo vrecku sa môžete smelo pustiť do remeselnej práce. Aby sme vám potom prvé kroky čo najviac uľahčili, pomôžeme vám. Jedným zo spôsobov pomoci je online fakturačný program iDoklad – praktický a užívateľsky prívetivý pomocník, ktorý vám výrazne uľahčí fakturáciu, účtovníctvo aj komunikáciu s inštitúciami. Všetky účtovné doklady v iDoklade nájdete prehľadne na jednom mieste. iDoklad vám tak ušetrí veľa času, ktorý môžete venovať svojmu podnikaniu.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok