Dátum publikácie 14. 06. 2023 Zdieľať článok

Kompletný prehľad daňových povinností pre SZČO

Author Seyfor Slovensko, a.s. 8 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Pokiaľ podnikáte ako SZČO, môže sa vás týkať hneď niekoľko daňových povinností naraz (podľa zákona ste zdaniteľná osoba). V článku sa dozviete, kedy sa vás tieto dane týkajú, koľko musíte na daniach odviesť aj dokedy.

Daň z príjmov fyzických osôb

K dani z príjmov sa musia zaregistrovať všetky SZČO. Od roku 2023 daňový úrad vykonáva registráciu niektorých fyzických osôb – podnikateľov automaticky z úradnej povinnosti. Týka sa to tých fyzických osôb, ktoré sú zapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci na základe údajov prevzatých do tohto registra zo živnostenského registra a z iných registrov podľa oznámenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky uverejneného na jeho webovom sídle. Ostatné SZČO, ktoré nie sú zapísané v týchto registroch, sa musia zaregistrovať k dani z príjmov sami. Lehota je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom začali vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť. Použiť na to je potrebné formulár „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“.

Existujú štyri spôsoby preukazovania výdavkov u SZČO a je na vás, ktorý si vyberiete:

 • preukazovanie výdavkov na základe paušálnych výdavkov (percentom z príjmov),
 • preukazovanie výdavkov na základe daňovej evidencie,
 • preukazovanie výdavkov na základe jednoduchého účtovníctva,
 • preukazovanie výdavkov na základe podvojného účtovníctva.

Preukazovanie výdavkov na základe paušálnych výdavkov je výhodné pre tie SZČO, ktoré majú nízke výdavky. Stačí, keď po celý rok evidujete iba svoje príjmy, pohľadávky a zásoby – daňové výdavky preukazovať nemusíte, ale vypočítate ich jednoducho ako 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Maximálna výška paušálnych výdavkov je 20 000 eur ročne. K vypočítaným paušálnym výdavkom však ešte môžete pripočítať reálne zaplatené poistné na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie počas roka. Paušálne výdavky si však môžu uplatniť len tí podnikatelia, ktorí nie sú platiteľom DPH alebo sú platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia (tzn. nie od 1. januára do 31. decembra).

Pokiaľ ale máte v podnikaní výdavky vyššie, oplatí sa vám preukazovať výdavky pomocou daňovej evidencie. Po celý rok si príjmy a výdavky evidujete v ľubovoľnej tabuľke, pomocou ktorej si daň vypočítate. Okrem toho musíte evidovať aj dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a záväzky.

Jednoduché účtovníctvo je založené, podobne ako daňová evidencia, tiež na účtovaní o príjmoch a výdavkoch, majetku a záväzkoch. V porovnaní s daňovou evidenciou je však jeho vedenie o niečo zložitejšie. Okrem zákona o dani z príjmov sa totiž musíte riadiť aj zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania, s čím vám pribudnú ďalšie povinnosti.

Poslednou možnosťou preukazovania daňových výdavkov je vedenie podvojného účtovníctva. Spomedzi všetkých možností je táto najnáročnejšia, ale podnikateľovi poskytuje aj najdetailnejšie informácie. Pokiaľ nemáte znalosti z oblasti účtovníctva, tak budete musieť vedenie podvojného účtovníctva zveriť odborníkovi. Na rozdiel od daňovej evidencie alebo jednoduchého účtovníctva do daňových príjmov zahŕňate aj odoslanú faktúru, ktorá ešte nebola zinkasovaná. Platí to ale aj naopak – prijatú faktúru zahrniete do daňových výdavkov aj vtedy, keď ste ju ešte neuhradili.

Daň z príjmov zo základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti je:

 • 15 %, ak za rok dosiahnete zdaniteľné príjmy neprevyšujúce sumu 49 790 eur,
 • 19 % z tej časti základu dane z príjmov, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru (pre rok 2023 je to suma 41 445,46 eura), ak za rok dosiahnete zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 49 790 eur,
 • 25 % z tej časti základu dane z príjmov, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru (pre rok 2023 je to suma 41 445,46 eura), ak za rok dosiahnete zdaniteľné príjmy prevyšujúce sumu 49 790 eur.

Reálne odvedenú sumu dane z príjmov je možné znížiť množstvom nezdaniteľných častí a daňových bonusov. Zaujíma vás, koľko zaplatíte na dani z príjmov SZČO a ako ju vypočítať? To sa dozviete v samostatnom článku.

Či už sa rozhodnete pre preukazovanie výdavkov na základe paušálnych výdavkov, daňovej evidencie, jednoduchého účtovníctva alebo pomocou podvojného účtovníctva, musíte zaplatiť daň a podať daňové priznanie do 31. marca nasledujúceho roka. Ak si dovtedy lehotu na podanie daňového priznania predĺžite, dátum povinnosti priznať daň je o tri mesiace neskôr. A ak máte zdaniteľné príjmy plynúce aj zo zdrojov v zahraničí, môžete si lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť až o šesť mesiacov v porovnaní s pôvodným termínom.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Platiteľom dane z pridanej hodnoty sa povinne stávate vo chvíli, keď váš obrat prekročí hranicu 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Od tej chvíle musíte viesť podrobné záznamy na účely DPH a máte povinnosť priznať daň z pridanej hodnoty formou daňového priznania a tiež podávať kontrolné výkazy.

DPH sa odvádza v troch sadzbách podľa typu tovaru alebo služby:

 • základná 20 %,
 • znížená 10 %, 
 • a znížená 5 %.

V praxi DPH funguje tak, že vždy, keď nakupujete tovar vrátane DPH (a teda platíte daň), máte nárok, aby vám štát zaplatenú daň vrátil. Keď naopak tovar vrátane DPH predávate (a teda inkasujete daň od svojho odberateľa), musíte túto daň odviesť štátu.

Ak ste platiteľmi DPH, potrebujete aj účtovný program či fakturačný softvér, ktorý vám DPH vypočíta a pripraví kontrolný výkaz. V dnešnej dobe je prakticky už nemožné pracovať s DPH ručne, pretože tým riskujete množstvo chýb.

Viac o tom, kedy a ako podávať daňové priznania k DPH a kontrolné výkazy, sa dozviete v samostatnom článku.

Daň z motorových vozidiel

Daň z motorových vozidiel platia všetci podnikatelia, ktorí na svoje podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť využívajú auto. A to aj v prípade, že auto nie je v obchodnom majetku vašej firmy. Podmienkou je, že je vozidlo evidované v Slovenskej republike a skutočne ho používate na podnikanie, účtujete o ňom v účtovníctve, evidujete ho v daňovej evidencii alebo si výdavky spojené s jeho používaním uplatňujete do daňových výdavkov.

Na platenie dane z motorových vozidiel sa nemusíte zaregistrovať. Musíte však podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom ste použili auto na účely podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ako podnikateľ ho môžete podať len elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy.

Výška dane sa pri osobných autách stanovuje podľa zdvihového objemu valcov motora, pri nákladných vozidlách podľa počtu náprav a najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti. Sumu ovplyvňuje aj vek vozidla a druh pohonu vozidla.

Daň z motorových vozidiel je splatná do 31. januára. Ak ale vaša predpokladaná ročná daň z motorových vozidiel podľa stavu k 1. januáru presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, ste povinný platiť štvrťročné preddavky. Tie sú vo výške štvrtiny predpokladanej ročnej dane a sú splatné do konca kalendárneho štvrťroka. Ak predpokladaná ročná daň z motorových vozidiel podľa stavu k 1. januáru presiahne 8 300 eur, ste povinný platiť mesačné preddavky. Platia sa vo výške dvanástiny predpokladanej ročnej dane a sú splatné do konca kalendárneho mesiaca. Ak teda vôbec poprvýkrát použijete auto na účely podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti v priebehu roka, tak preddavky na daň z motorových vozidiel neplatíte.

Spotrebná daň

Spotrebnú daň platia podnikatelia, ktorí sa v podnikaní zameriavajú na alkohol, tabakové výrobky alebo pohonné hmoty. (Okrem nich existuje aj spotrebná daň z elektriny, uhlia a zemného plynu, s ktorými sa však bežný podnikateľ nestretne.) Podľa príslušných predpisov je platiteľom spotrebnej dane fyzická alebo právnická osoba, ktorá spomínané komodity vyrába, dováža alebo inak uvádza do daňového voľného obehu. Povinnosť platiť daň máte aj v prípade, že sa komodita počas jej skladovania alebo prepravy stratí či odcudzí.

Ako platiteľ spotrebnej dane sa musíte zaregistrovať na colnom úrade (a získať povolenie na prevádzkovanie daňového skladu), ku ktorému prislúchate podľa miesta trvalého pobytu u fyzickej osoby alebo podľa sídla u právnickej osoby. Daňové priznanie podávate do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny mesiac.

V Slovenskej republike do spotrebných daní patrí:

 • daň z minerálneho oleja,
 • daň z tabakových výrobkov,
 • daň z liehu,
 • daň z vína,
 • daň z medziproduktu,
 • daň z piva,
 • daň z elektriny,
 • daň z uhlia a
 • daň zo zemného plynu.

Daňové sadzby sa u jednotlivých spotrebných daní líšia a často sa menia. Aktuálne sadzby nájdete priamo v jednotlivých zákonoch alebo na stránkach finančnej správy.

To boli najčastejšie dane, ktoré SZČO na Slovensku platí. Pokiaľ s nimi chcete mať počas podnikania menej starostí, vyskúšajte fakturačný program iDoklad, ktorý za vás postráži správnosť faktúr aj daňových sadzieb.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok