Dátum publikácie 29. 01. 2024 Zdieľať článok

Hmotný a nehmotný majetok: kedy ho podnikatelia môžu dať do výdavkov a ako je to s odpismi

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 0
Náhledový obrázek
Pokiaľ podnikáte a kúpite si počítač, auto, kanceláriu alebo jej vybavenie, môžete si všetko dať do výdavkov a znížiť si tak základ dane. Čítajte, aké sú pravidlá pre evidenciu obchodného majetku, ako sa líši hmotný a nehmotný majetok a kedy sa z neho stáva majetok dlhodobý, ktorý musíte odpisovať.

Obchodný majetok

Za obchodný majetok sa považuje všetko (veci, pohľadávky, iné práva a peniazmi oceniteľné iné hodnoty), čo nadobudnete tzv. na firmu. Musí to však spĺňať určité podmienky:

 • majetok musíte mať vo vlastníctve,
 • využívať ho na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie svojich príjmov
 • a viesť ho v daňovej evidencii alebo v účtovníctve.

O výdavky za obchodný majetok si môžete znížiť základ dane z príjmov fyzických osôb.

Pre zahrnutie vybavenia do obchodného majetku neplatia žiadne limity, čo sa týka jeho hodnoty. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“ v príslušnom tvare) rozlišuje len to, či je tento majetok odpisovaný alebo nie.

TIP: Čítajte, ako si znížite základ dane pomocou daňovo uznateľných výdavkov.

Hmotný a nehmotný majetok

Do obchodného majetku okrem zásob, pohľadávok a finančného majetku patrí aj dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok. Ten sa na účely zákona o dani z príjmov rozdeľuje na dlhodobý majetok (odpisovaný) a drobný dlhodobý majetok (neodpisovaný).

Dlhodobým hmotným majetkom (odpisovaným) sú:

 • samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a použiteľnosť dlhšia ako jeden rok (napríklad autá, stroje, výrobné zariadenia),
 • budovy a iné stavby (okrem banských diel a drobných stavieb na lesnej pôde),
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
 • zvieratá uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov,
 • iný majetok podľa § 22 ods. 6 zákona o dani z príjmov.

Dlhodobým nehmotným majetkom (odpisovaným) je napríklad softvér, zakúpené výrobno-technické poznatky (know how), licencie, autorské práva, predmety priemyselných práv a ďalšie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť dlhšia ako jeden rok.

Opakom odpisovaného hmotného majetku je tzv. drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorým sú samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú hodnotu najviac 1 700 eur a dobu použiteľnosti dlhšiu ako jeden rok. Podobne existuje aj opak odpisovaného nehmotného majetku označovaný ako drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorým rozumieme nehmotný majetok, ktorý má hodnotu najviac 2 400 eur, ale dobu použiteľnosti dlhšiu ako jeden rok.

Zníženie základu dane pomocou majetku

Výdavky za dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný obchodný majetok podnikateľ uvádza v daňovom priznaní pre zníženie základu dane. Postup sa však líši podľa toho, či ide o odpisovaný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok alebo o neodpisovaný drobný dlhodobý hmotný majetok a drobný dlhodobý nehmotný majetok.

Pokiaľ vlastníte drobný dlhodobý hmotný majetok, ide o daňovo uznateľný výdavok v plnej výške už v roku jeho obstarania, takže ho uvediete v daňovom priznaní za príslušný rok, v ktorom ste si ho zaobstarali. Rovnako postupujete pri drobnom dlhodobom nehmotnom majetku. Výnimkou by bola jedine situácia, ak by ste viedli podvojné účtovníctvo a dobrovoľne sa rozhodli ho odpisovať.

Naopak, dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok nemožno uplatniť ako daňový výdavok a znížiť si ním základ dane jednorazovo. Namiesto toho obstarávaciu cenu rozložíte rovnomerne do viacerých rokov a po častiach ju pre zníženie základu dane uplatníte pomocou daňových odpisov. Počíta sa totiž s tým, že tento majetok nespotrebujete hneď, ale budete ho využívať niekoľko rokov a postupne ho opotrebovávať.

Príklady, ako majetok zahrnúť do výdavkov alebo odpisovať

Ak si zaobstaráte na firmu notebook, ktorý budete používať dlhšie ako rok, ale jeho cena nie je viac ako 1 700 eur, ide o drobný dlhodobý hmotný majetok a dáte si ho do výdavkov jednorazovo. Ak si ale zaobstaráte podobný notebook s celkovou hodnotou nad 1 700 eur, stáva sa dlhodobým hmotným majetkom a musíte ho postupne odpisovať.

Ďalšie príklady:

 • kávovar, tlačiareň, drobné náradie (brúska, píla, vŕtačka,…) – drobný dlhodobý hmotný majetok, neodpisuje sa, ale zahŕňa do výdavkov jednorazovo (ak je obchodným majetkom),
 • firemné auto, výrobný stroj nad 1 700 eur – dlhodobý hmotný majetok, odpisuje sa,
 • účtovný softvér v hodnote nepresahujúcej 2 400 eur – drobný dlhodobý nehmotný majetok, neodpisuje sa, ale zahŕňa do výdavkov jednorazovo (ak je obchodným majetkom).

TIP: Čítajte, ako na odpisy majetku v daňovej evidencii.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok