Dátum publikácie 10. 10. 2022 Zdieľať článok

Odpisy majetku v daňovej evidencii: ako ich vypočítať

Author Seyfor Slovensko, a.s. 13 minút čítania 2
Náhledový obrázek
Je výhodnejšie majetok odpisovať rovnomerne alebo zrýchlene? A koľko si môžete dať každý rok do nákladov? V článku sa zameriavame hlavne na odpisy v daňovej evidencii, ale dotkneme sa aj odpisov v účtovníctve.

Pripravili sme pre vás aj ukážkové príklady, aby ste názorne videli, ako sa odpisuje nábytok v daňovej evidencii.

Čo je to odpis majetku

Ak si kúpite hmotný majetok napríklad v podobe samostatných hnuteľných vecí za viac ako 1 700 eur s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok alebo budovy, nemôžete si ho dať celý ihneď do nákladov. Ide o dlhodobý majetok a predpokladá sa, že vám bude slúžiť niekoľko rokov. Preto môžete dať každý rok do nákladov (t. j. odpísať) iba časť jeho kúpnej ceny. Odpis teda vyjadruje opotrebenie majetku za určité obdobie v eurách. Majetok postupne odpisujete po celú dobu jeho predpokladanej životnosti a použiteľnosti.

Pozor – majetok, ktorý nestráca na hodnote a neopotrebováva sa (napr. pozemky či umelecké diela), sa neodpisuje.

Dôležité pojmy ohľadom odpisov majetku

Na úvod si vysvetlíme niekoľko dôležitých pojmov:

 • Odpis predstavuje opotrebenie majetku za určité obdobie v peniazoch. Inými slovami je to určitá časť vstupnej ceny majetku, ktorú si v danom období môžete uplatniť ako daňovo uznateľný náklad (resp. výdavok).
 • Oprávky tvoria všetky odpisy za celú dobu používania dlhodobého majetku. Inak povedané, vyjadrujú, aká veľká časť majetku už bola odpísaná.
 • Vstupná cena je suma, z ktorej sa dlhodobý majetok odpisuje (najčastejšie je zhodná s obstarávacou cenou). Pozor – ak ste platiteľom DPH, odpisujete vždy z ceny bez DPH.
 • Zostatková cena = vstupná cena − oprávky.
 • Podľa odpisových skupín zistíte, koľko rokov budete majetok odpisovať.

Odpisy účtovné a daňové

Rozlišujeme dva druhy odpisov:

 1. Daňové – riadia sa zákonom o dani z príjmov a práve im sa budeme v článku venovať.
 2. Účtovné – vyjadrujú reálne (alebo prinajmenšom presnejšie) opotrebenie majetku, pretože vy sami rozhodujete o tom, do koľkých rokov odpisy rozdelíte a v akej výške, ale musíte pritom dodržiavať zákon o účtovníctve. Následne si zostavíte tzv. odpisový plán s prehľadným rozložením odpisov.

Poznámka: v daňovej evidencii sa stretnete iba s daňovými odpismi.

Ďalší dôležitý rozdiel zhŕňa daňový poradca Jaroslav Veselka: „Kým účtovné odpisy ovplyvňujú účtovný výsledok hospodárenia, daňové odpisy ovplyvňujú základ dane a prípadne výšku dane z príjmov. Pokiaľ je teda firma účtovnou jednotkou s podvojným účtovníctvom, účtuje o účtovných odpisoch majetku. Na účely výpočtu dane z príjmov však pracuje s daňovými odpismi.”

Zákon o dani z príjmov upravuje iba odpisy hmotného majetku. Podľa neho sa nehmotný majetok odpíše v súlade s účtovnými predpismi. To znamená, že odpisy nehmotného majetku vykonané v súlade s účtovnými predpismi sú považované za daňové odpisy a daňový výdavok.

Odpisy zrýchlené a rovnomerné

Daňové odpisy majetku sa ďalej delia podľa rýchlosti ich odpisovania. Metódou zrýchleného odpisovania je možné odpisovať len majetok zaradený do odpisovej skupiny 2 a 3 (6 a 8 rokov odpisovania). O výbere zrýchlených či rovnomerných odpisov rozhodujete sami, ale v priebehu odpisovania svoje rozhodnutie už nemôžete zmeniť. Pri zrýchlených odpisoch sa na začiatku odpisujú vyššie sumy, ktoré sa postupne znižujú.

Spravidla sa použitie zrýchlených odpisov oplatí v prípade, keď ste si 100 % istí, že vaše podnikanie bude v nasledujúcich rokoch v zisku. Čím väčšie náklady budete mať, tým menší základ dane dosiahnete a tým nižšiu daň zaplatíte.

Prerušenie odpisovania

Daňové odpisy môžete prerušiť (napr. ich jeden rok vôbec neuplatniť). To spôsobí, že sa vám zvýši základ dane, z čoho by logicky malo plynúť, že zaplatíte o to vyššiu daň. Ale nie vždy je to pravda.

Ide o to, že vybrané položky, ktoré znižujú základ dane alebo daň z príjmov, môžu byť uplatnené iba v obmedzenom časovom limite. Pokiaľ ich v tejto dobe neuplatníte, prídete o ne navždy.

Preto je niekedy výhodnejšie prerušiť odpisovanie a dať prednosť uplatneniu položiek znižujúcich základ dane. Typicky sa jedná napríklad o uplatnenie straty z minulých rokov (je nutné ju v daňovom priznaní uviesť najneskôr do 5 rokov). Naproti tomu doba na uplatnenie odpisov nie je nijako časovo ohraničená.

K ďalším položkám, ktoré znižujú základ dane alebo daň z príjmov fyzických osôb, patria napríklad:

 • nezdaniteľné časti základu dane,
 • daňový bonus na vyživované dieťa,
 • daňový bonus na zaplatené úroky.

Odpisové skupiny majetku

Zaradenie majetku do odpisovej skupiny je dôležité z hľadiska stanovenia jeho doby odpisovania. Detailný zoznam, aký majetok kam patrí, nájdete v prílohe č. 1 k zákonu o dani z príjmov.

Odpisové skupiny a doba odpisovania majetku

Číslo odpisovej skupiny

Príklady majetku

Počet rokov odpisovania

0

osobné elektrické vozidlá, plug-in hybridné elektrické vozidlá

2

1

počítače, nástroje, osobné a nákladné motorové vozidlá, kancelárske zariadenia 

4

2

montované stavby z dreva a plastov, nábytok, stroje na obrábanie kovov, radiátory

6

3

elektrické motory, generátory a transformátory, turbíny, pece

8

4

montované budovy z betónu a kovov, lode, lietadlá, klimatizačné zariadenia, výťahy

12

5

priemyselné budovy, cesty, železnice, letiská, garáže

20

6

bytové budovy, hotely, budovy pre administratívu, kultúru

40

V praxi môže nastať aj situácia, keď si nebudete istý, do akej odpisovej skupiny majetok zaradiť. Zaradenie majetkovej zložky do jednej z odpisových skupín sa vykonáva podľa kódov štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanej Nariadením Európskeho parlamentu a Rady, kódov štatistickej klasifikácie stavieb vydanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky a nie je to úplne jednoduchá úloha. V praxi preto odporúčame využívať aj vysvetlivky k týmto klasifikáciám uvádzané priamo Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Okrem toho existujú aj špecializované spoločnosti, ktoré sa zaoberajú týmto zatrieďovaním.

Ako vypočítať daňové odpisy

Medzi najčastejšie odpisovaný majetok v podnikateľskom prostredí patrí nábytok (odpisová skupina 2). Teraz si ukážeme postup pri zrýchlených a rovnomerných odpisoch pri odpisovaní.

Poznámka: Všetky výpočty (aj výpočty jednotlivých čiastkových krokov) pri vypočítavaní odpisov sa zaokrúhľujú s presnosťou na dve desatinné miesta matematicky.

Na výpočet rovnomerných odpisov potrebujete poznať dobu odpisovania. Tá sa uvádza v rokoch a nájdete ju v zákone o dani z príjmov pre každú odpisovú skupinu zvlášť.

Pri rovnomernom odpisovaní sa odpisy hmotného majetku vypočítajú takto:

 • V prvom roku odpisovania: vstupná cena / počet rokov odpisovania; tento výsledok / 12; predchádzajúci výsledok x počet mesiacov používania majetku v tomto roku počnúc mesiacom zaradenia majetku do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia.
 • V ďalších rokoch odpisovania: (vstupná cena / počet rokov odpisovania).
 • Neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu v prvom roku odpisovania sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania majetku.

Nábytok sa radí do 2. odpisovej skupiny, čo znamená, že sa bude odpisovať 6 rokov. Pri odpisovaní nábytku obstaraného v septembri roku 2022 v hodnote 2 000 eur vyzerajú odpisy takto:

Rok

Výpočet

Daňový odpis

Zostatková cena daňová

2022

2 000 / 6 = 333,33; 333,33 / 12 = 27,78; 27,78 x 4

111,12

1 888,88

2023

2 000 / 6

333,33

1 555,55

2024

2 000 / 6

333,33

1 222,22

2025

2 000 / 6

333,33

888,89

2026

2 000 / 6

333,33

555,56

2027

2 000 / 6

333,33

222,23

2028

X

222,23

0

Výšku ročného odpisu vypočítate jednoducho tak, že vstupnú cenu vydelíte dobou odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu. V našom prípade je ročný odpis: 2 000 / 6 = 333,33 eura.

V prvom roku odpisovania pri výpočte výšky ročného odpisu zohľadníte aj počet mesiacov používania majetku v tomto roku počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania. V našom prípade bol nábytok zaradený do užívania v septembri, takže do konca roka bol používaný 4 mesiace. Preto v prvom roku vypočítame mesačný odpis a vynásobíme ho číslom 4: 333,33 / 12 = 27,78 eura x 4 mesiace = 111,12 eura.

Neuplatnená pomerná časť ročného odpisu z prvého roku odpisovania sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania upravená o prípadné rozdiely vzniknuté zo zaokrúhľovania ročných odpisov v predchádzajúcich rokoch tak, aby po tomto roku bol majetok úplne odpísaný. Jednoducho v tomto roku odpíšete daňovú zostatkovú cenu 222,23 eura.

Ak budete uplatňovať zrýchlené odpisy, musíte poznať koeficienty pre zrýchlené odpisovanie pre jednotlivé roky. Tie nájdete v zákone o dani z príjmov. Pre 2. odpisovú skupinu je koeficient pre zrýchlené odpisovanie 6 v prvom roku a 7 v ďalších rokoch odpisovania.

Pri zrýchlenom odpisovaní sa odpisy hmotného majetku vypočítajú takto:

 • V prvom roku odpisovania: vstupná cena / koeficient pre zrýchlené odpisovanie platný v prvom roku odpisovania; tento výsledok / 12; predchádzajúci výsledok x počet mesiacov používania majetku v tomto roku počnúc mesiacom zaradenia majetku do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia.
 • V ďalších rokoch odpisovania: (2 x zostatková cena) / (koeficient pre zrýchlené odpisovanie platný v ďalších rokoch odpisovania – počet rokov, počas ktorých sa už majetok odpisoval).
 • Pri určení zostatkovej ceny len na účely výpočtu ročných odpisov sa vychádza z toho, že výška ročného odpisu v prvom roku odpisovania nebola vypočítaná s prihliadnutím na počet mesiacov jeho používania v tomto roku. Pri výpočte tejto zostatkovej ceny sa teda vychádza z predpokladu, že sa majetok v prvom roku používania používal celý rok.
 • Neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu v prvom roku odpisovania sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania majetku.

Rok

Výpočet

Daňový odpis

Zostatková cena len na účely odpisovania

Zostatková cena daňová

2022

2 000 / 6 = 333,33; 333,33 / 12 = 27,78; 27,78 x 4

111,12

1 666,67

1 888,88

2023

(2 x 1 666,67) / (7 – 1)

555,56

1 111,11

1 333,32

2024

(2 x 1 111,11) / (7 – 2)

444,44

666,67

888,88

2025

(2 x 666,67) / (7 – 3)

333,34

333,33

555,54

2026

(2 x 333,33) / (7 – 4)

222,22

111,11

333,32

2027

(2 x 111,11) / (7 – 5)

111,11

0

222,21

2028

X

222,21

X

0

V prvom roku odpisovania sa odpis aj pri zrýchlenom odpisovaní v zásade vypočíta rovnako ako v prípade rovnomerných odpisov. Vstupnú cenu vydelíte koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v prvom roku odpisovania a zohľadníte aj počet mesiacov používania majetku v tomto roku počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania. V našom prípade bol nábytok zaradený do užívania v septembri, takže do konca roka bol používaný 4 mesiace. Preto v prvom roku vypočítame mesačný odpis a vynásobíme ho číslom 4: 333,33 / 12 = 27,78 eura x 4 mesiace = 111,12 eura.

Dôležité však je, že na účely výpočtu ročných odpisov v ďalších rokoch odpisovania nebudete prihliadať na to, že sa majetok používal iba časť zdaňovacieho obdobia, ale budete vychádzať z toho, že sa používal celé zdaňovacie obdobie. Vypočítaný ročný odpis by tak bol vo výške: 2 000 / 6 = 333,33 eura. Zostatková cena len na účely odpisovania tak po prvom roku odpisovania bude: 2 000 – 333,33 = 1 666,67 eura. Z nej potom vychádzate pri výpočte odpisov v ďalších rokoch odpisovania, aj keď skutočná daňová zostatková cena bude iná.

Napríklad daňový odpis v roku 2024 sa vypočíta takto:

 • Zostatková cena na účely odpisovania je: 2 000 – 333,33 – 555,56 = 1 111,11 eura.
 • Koeficient pre zrýchlené odpisovanie platný v ďalších rokoch odpisovania je: 7.
 • Počet rokov, počas ktorých sa už majetok odpisoval je: 2 (roky 2022 a 2023).
 • Vstupné údaje dosadíme do vzorca (2 x zostatková cena) / (koeficient pre zrýchlené odpisovanie platný v ďalších rokoch odpisovania – počet rokov, počas ktorých sa už majetok odpisoval): (2 x 1 111,11) / (7 – 2) = 444,44 eura.

Neuplatnená pomerná časť ročného odpisu z prvého roku odpisovania sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania tak, aby v tomto roku bol majetok úplne odpísaný. Výpočet je nasledovný: (2 000 / 6) = 333,33 eura – odpis v prvom roku odpisovania 111,12 eura. Resp. jednoducho v tomto roku odpíšete daňovú zostatkovú cenu 222,21 eura.

Aby ste mali istotu, že ste pri výpočte nevykonali chybu, môžete si svoje výsledky skontrolovať pomocou online kalkulačky. Tá príde vhod aj v prípade, keď sa rozhodujete o vhodnom spôsobe odpisovania novo zaradeného majetku do podnikania.

Odpisy SZČO v daňovej evidencii

O dlhodobom majetku sa v daňovej evidencii udržuje prehľad napríklad na kartách dlhodobého majetku, na inventárnych kartách alebo v knihe dlhodobého majetku.

Celkovú výšku daňových odpisov za uplynulé zdaňovacie obdobie uvediete priamo do stĺpca výdavky v tabuľke č. 1 daňového priznania typ B (riadok vyberte v závislosti od príslušného druhu príjmov). V tomto stĺpci a riadku sa však uvádzajú daňové odpisy spolu s ostatnými daňovými výdavkami, tzn. neexistuje pre ne samostatný stĺpec a riadok. Zároveň v tabuľke č. 1a uvediete zostatkovú cenu hmotného a nehmotného majetku.

Hmotný majetok v podobe samostatných hnuteľných vecí so vstupnou cenou nepresahujúcou 1 700 eur s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý ste uhradili a zaradili do obchodného majetku, je priamym daňovým výdavkom.

Odpisy SZČO pri vedení účtovníctva

V prípade, že vediete jednoduché účtovníctvo, tak celkovú výšku daňových odpisov tiež uvediete spolu s ostatnými daňovými výdavkami do stĺpca výdavky v tabuľke č. 1 daňového priznania typ B (riadok vyberte v závislosti od príslušného druhu príjmov).

U fyzických osôb, ktoré vedú podvojné účtovníctvo, sú daňové odpisy už súčasťou výsledku hospodárenia uvádzaného na riadku 41 alebo 42 (ak ide o príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), resp. 61 alebo 62 (ak ide o príjmy z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu). V prípade, že účtovné odpisy majetku nie sú zhodné s daňovými odpismi majetku, je potrebné o príslušný rozdiel v daňovom priznaní upraviť základ dane z príjmov, a to na riadku 43 alebo 44 (ak ide o príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), resp. 63 alebo 64 (ak ide o príjmy z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu). V XIII. oddiele daňového priznania sa uvedú položky, o ktoré sa konkrétne základ dane z príjmov zvýšil, resp. znížil.

Odpisy SZČO pri uplatnení výdavkov paušálom

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov (výdavkov percentom z príjmov) sú odpisy vo výdavkoch už zahrnuté. Nemôžete si ich preto uplatniť dodatočne, pretože by ste neprávom znížili základ dane.

Odpisy mikrodaňovníka od roku 2021

Od 1.1.2021 môže daňovník poprvýkrát získať postavenie tzv. „mikrodaňovníka“. Okrem iných výhod má mikrodaňovník výhodu aj pri odpisovaní majetku. Mikrodaňovník môže odpisovať hmotný majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 (okrem osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 eur a viac) najviac počas doby odpisovania v ním určenej výške najviac do výšky vstupnej ceny. To znamená, že mikrodaňovník si pre hmotný majetok môže počas štandardnej doby jeho odpisovania určiť odpis v ľubovoľnej výške, čiže môže napríklad takýto majetok celý odpísať aj v prvom roku jeho používania.

Fyzická osoba môže tento spôsob odpisovania použiť len na hmotný majetok zaradený do obchodného majetku v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v zdaňovacom období, v ktorom bola považovaná za mikrodaňovníka.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok