Dátum publikácie 09. 02. 2024 Zdieľať článok

Daňové bonusy a nezdaniteľné časti: čo možno odpočítať z daní

Author Seyfor Slovensko, a.s. 11 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Neplaťte vyššie dane, než musíte. Uplatnite si v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb nezdaniteľné časti základu dane (napríklad na daňovníka či manželku alebo manžela) a daňové bonusy, na ktoré máte nárok. Tu je ich aktuálny prehľad.

Všetky SZČO si daňové priznanie zostavujú sami, prípadne na to využívajú služby účtovníkov alebo daňových poradcov. V ňom vyčíslia svoje príjmy a výdavky za uplynulý rok a uplatnia príslušné nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy.

Za zamestnancov väčšinou dane rieši ich zamestnávateľ. Pokiaľ zamestnanec nemá povinnosť podávať daňové priznanie, doloží mzdovej učtárni všetky potrebné dokumenty (napr. potvrdenie o zaplatených úrokoch z hypotéky) a poprosí ju o vykonanie tzv. ročného zúčtovania dane.

Čo je daňový odpočet

Daňovým odpočtom môžeme rozumieť štátom uznanú odpočítateľnú položku (či už od základu dane alebo od daňovej povinnosti), po ktorej uplatnení zaplatíte menej na dani z príjmov. Čo si môžem odpočítať z daní:

 • nezdaniteľné časti základu dane,
 • daňové zvýhodnenia (daňové bonusy).

Keď od príjmov za uplynulý rok odpočítate súvisiace výdavky, dostanete základ dane. Ten si znížite o tzv. nezdaniteľné časti základu dane.

Ako to funguje: Napríklad ak si od základu dane odpočítate 1 000 eur, zaplatíte na daniach o 190 eur menej (1 000 × 19 % sadzba dane z príjmov, ale na niekoho, prípadne na niektoré príjmy, sa môže vzťahovať aj 15 alebo 25 % sadzba dane z príjmov).

Samotnú daň potom znížte o daňové zvýhodnenia na vyživované deti (daňový bonus na dieťa) alebo zaplatené úroky z úveru na bývanie (daňový bonus na zaplatené úroky).

Platí pritom, že každá skupina daňových odpočtov má špecifické pravidlá, ktoré si teraz rozoberieme podrobnejšie. Daňové odpočty uvediete v daňovom priznaní za rok 2023, ktoré budete podávať na jar 2024.

Postup výpočtu dane a okamih uplatnenia daňových odpočtov

 1. Do daňového priznania uveďte všetky svoje príjmy aj výdavky a určite základ dane.
 2. Vypočítaný základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti znížte o daňové straty minulých rokov.
 3. Ďalej svoj základ dane z príjmov znížte o nezdaniteľné časti základu dane (najskôr sa o nezdaniteľné časti základu dane znižuje základ dane z príjmov zo zamestnania a potom základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti). Sem patria:
  • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
  • nezdaniteľná časť základu dane na manželku alebo manžela,
  • nezdaniteľná časť základu dane v podobe príspevkov na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.
 4. Vypočítajte daň s použitím príslušnej sadzby dane z príjmov. Tá je:
  • zo súčtu základov dane z príjmov zo zamestnania, z prenájmu, z použitia umeleckého diela a použitia umeleckého výkonu a z ostatných príjmov 19 % z tej časti súčtu základov dane, ktorá za rok 2023 nepresiahla 41 445,46 eura a 25 % z tej časti súčtu základov dane, ktorá za rok 2023 presiahla 41 445,46 eura,
  • pre daňovníka, ktorý za rok 2023 dosiahol príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neprevyšujúce 49 790 eur, 15 % zo základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • pre daňovníka, ktorý za rok 2023 dosiahol príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti prevyšujúce 49 790 eur, 19 % z tej časti základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá za rok 2023 nepresiahla 41 445,46 eura a 25 % z tej časti základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá za rok 2023 presiahla 41 445,46 eura,
  • 19 % zo základu dane z príjmov z kapitálového majetku.
 5. Zaokrúhlite ju na eurocenty matematickým spôsobom.
 6. Na záver uplatnite (odpočítajte od vypočítanej dane) daňové zvýhodnenie na vyživované deti a daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky z úveru na bývanie.

Nezdaniteľné časti základu dane

Zoznam položiek nezdaniteľných častí základu dane na rok 2023 nájdete v nasledujúcej tabuľke. Ako názov napovedá, znižujú základ dane, avšak iba základ dane z príjmov zo zamestnania (znižuje sa ako prvý v poradí) a základ dane z príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (znižuje sa ako druhý v poradí v zostávajúcej neuplatnenej sume).

Nezdaniteľná časť Suma Podmienky
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • 4 922,82 eura, ak daňovník dosiahol základ dane za rok 2023 rovný alebo nižší ako 21 754,18 eura,
 • rozdiel medzi sumou 10 361,36 eura a 1/4 základu dane daňovníka, ak daňovník dosiahol základ dane za rok 2023 vyšší ako 21 754,18 eura
Nemôže si ju uplatniť daňovník, ktorý je na začiatku roka poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia alebo výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku príslušného roka alebo k začiatku predchádzajúcich rokov a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, tak nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka bude vo výške rozdielu medzi sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a sumou vyplateného dôchodku.
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
 • rozdiel medzi sumou 4 500,86 eura a prípadným vlastným príjmom manželky (manžela), ak daňovník dosiahol základ dane za rok 2023 rovný alebo nižší ako 41 445,46 eura,
 • rozdiel medzi sumou 14 862,23 eura a 1/4 základu dane daňovníka zníženej o prípadný vlastný príjem manželky (manžela), ak daňovník dosiahol základ dane za rok 2023 vyšší ako 41 445,46 eura
Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) si môže daňovník uplatniť, ak manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti sa starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, poberala peňažný príspevok na opatrovanie, bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, považovala sa za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považovala za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Nezdaniteľná časť základu dane v podobe príspevkov na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie v sume, v akej sú v roku 2023 príspevky preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do 180 eur Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

 • príspevky zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013, na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, alebo na základe zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte,
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode.

Daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa

Ako rodičia si daňovú povinnosť znížite o daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa. Pre rok 2023 činí:

 • 140 eur mesačne, ak dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku (za mesiace január až apríl 2023 máte nárok na daňový bonus len vtedy, ak sa na dieťa neposkytovala dotácia na stravovanie),
 • 50 eur mesačne, ak dieťa dovŕšilo 18 rokov veku.

Nárok na daňový bonus na dieťa si môžete uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta úhrnu základov dane z príjmov zo zamestnania, podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti takto:

 • 1 dieťa: daňový bonus maximálne do výšky 20 % úhrnu základov dane,
 • 2 deti: daňový bonus maximálne do výšky 27 % úhrnu základov dane,
 • 3 deti: daňový bonus maximálne do výšky 34 % úhrnu základov dane,
 • 4 deti: daňový bonus maximálne do výšky 41 % úhrnu základov dane,
 • 5 detí: daňový bonus maximálne do výšky 48 % úhrnu základov dane,
 • 6 a viac detí: daňový bonus maximálne do výšky 55 % úhrnu základov dane.

Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňajú obaja rodičia a rodič uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá dostatočne vysoký úhrn základov dane z príjmov na uplatnenie celého nároku na daňový bonus, môže si ho na účely výpočtu výšky nároku na daňový bonus pri podaní daňového priznania navýšiť o úhrn základov dane z príjmov zo zamestnania, podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti druhého rodiča a z takto navýšeného základu dane z príjmov si uplatniť nárok na daňový bonus vo vyššej sume.

V prípade, že je po odpočítaní daňového bonusu na dieťa výsledná časť dane záporná, vznikne vám nárok na vyplatenie rozdielu medzi sumou daňového bonusu na dieťa a sumou dane. Tento rozdiel vám vyplatí daňový úrad.

Príklad: Ak by vám vyšla daň z príjmov 500 eur a nárok na daňový bonus na dieťa vo výške 600 eur, vznikne vám nárok na vyplatenie rozdielu medzi sumou daňového bonusu a dane vo výške 100 eur.

TIP: Nezabudnite k uplatňovanému daňovému bonusu na dieťa priložiť k daňovému priznaniu príslušné dokumenty. Najčastejšie ide o kópiu rodného listu dieťaťa. Tú však nemusíte k daňovému priznaniu znovu predkladať, ak ste ju daňovému úradu predložili v predchádzajúcich rokoch. Ďalej ide o potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie úradu práce o poberaní prídavku na dieťa. Tie tiež nemusíte k daňovému priznaniu prikladať, ak dieťa navštevuje školu na Slovensku.

Daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky z úveru na bývanie

Daňovú povinnosť si môžete znížiť aj o daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie. Daňovým bonusom je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov z poskytnutého úveru na bývanie, najviac však do výšky 400 eur za rok, na základe jednej zmluvy o hypotekárnom úvere na jeden byt alebo rodinný dom vypočítaných najviac zo sumy 50 000 eur. Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie si môžete uplatňovať počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie hypotekárneho úveru.

Podmienkami pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru na bývanie sú:

 • máte najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver,
 • máte priemerný mesačný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o hypotekárnom úvere, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v Slovenskej republike zistenej za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o hypotekárnom úvere.

Ak suma dane (prípadne znížená o daňový bonus na dieťa maximálne na nulu) je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, máte od daňového úradu nárok na vyplatenie rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane (prípadne zníženou o daňový bonus na dieťa maximálne na nulu).

Príklad: Pokiaľ by ste si v predchádzajúcom prípade k dani z príjmov vo výške 500 eur uplatnili okrem daňového bonusu na dieťa vo výške 600 eur aj daňový bonus na zaplatené úroky vo výške 400 eur, vznikne vám nárok nielen na vyplatenie rozdielu medzi sumou daňového bonusu a dane vo výške 100 eur, ale aj nárok na vyplatenie rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane zníženou o daňový bonus na dieťa na nulu vo výške 400 eur.

TIP: Nezabudnite k uplatňovanému daňovému bonusu na zaplatené úroky priložiť k daňovému priznaniu kópiu potvrdenia vystaveného bankou.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok