Dátum publikácie 03. 04. 2023 Zdieľať článok

Ako začať podnikať ako SZČO v poľnohospodárstve, autodoprave, gastronómii a ďalších odboroch

Author Seyfor Slovensko, a.s. 10 minút čítania 0
Náhledový obrázek
S iDokladom fakturujú podnikatelia, ktorí si zarábajú v dielni, vonku, pri počítači aj na cestách. Preto sme pripravili prehľad povinností v začiatkoch pre vybrané profesie. Zistite, čo a ako musíte zariadiť, aby ste sa mohli pustiť do podnikania ako SZČO. A ak vás zaujíma nejaký iný odbor, napíšte nám, článok doplníme.

Základné pravidlá pre podnikateľov ako založenie živnosti, prihláška k povinným poisteniam alebo voľba medzi účtovníctvom a daňovou evidenciou sme do detailu popísali v inom článku. Pokiaľ vás zaujímajú tieto aspekty, začnite práve tam.

Zvoľte odbor, ktorý vás zaujíma

Ako začať podnikať na Amazone

Podnikanie na internete láka čoraz viac ľudí. Každú minútu sa na Amazone zaregistrujú 2 noví predajcovia a dohromady ich najväčšie internetové trhovisko využíva približne 6,5 mil. Robia to kvôli osvedčenému technickému riešeniu, cez ktoré môžu svoj tovar predávať prakticky do celého sveta – pokojne už o pár hodín po registrácii.

Pokiaľ chcete tiež podnikať na Amazone, zvážte pár vecí:

1. Neexistuje jeden Amazon. Každé trhovisko (napr. amazon.com, amazon.de, amazon.fr atď.) funguje samostatne. Celkom je takýchto obchodných platforiem 20.

2. Na Amazone môžete predávať dvoma spôsobmi:

Variant FBM (Fulfillment by Merchant) znamená to, že vy ako predajcovia zabezpečujete všetku logistiku. Zákazník si síce tovar objedná cez platformu Amazon, ale vy ho sami zabalíte, odošlete z vlastného skladu, staráte sa o komunikáciu so zákazníkmi a riešite vratky alebo reklamácie.

S predajom môžete začať ihneď po tzv. zalistovaní vášho tovaru na web. Musíte však mať v krajine, kam tovar predávate, adresu na zasielanie vratiek a reklamácií.

Pri variante FBA (Fulfillment by Amazon) zabezpečuje všetko Amazon, vy len doručíte tovar do jeho logistického centra.

Týmto pôsobíte pre potenciálnych kupcov dôveryhodnejšie, preto získate prístup aj k tzv. Amazon Prime zákazníkom. Musíte však splniť prísne pravidlá pre balenie alebo dostupnosť tovaru a taktiež sa musíte registrovať k DPH v krajine, kde svoj tovar uskladňujete.

3.Pred Amazonom vystupujete buď ako Vendor, alebo ako Seller. Pre začínajúcich predajcov je výhodnejší status Seller.

4. Amazon od vás vyberá rôzne poplatky. V závislosti od viacerých okolností môžete platiť za zriadenie a vedenie účtu, platíte províziu z každého predaja (býva to do 15 % z ceny tovaru), v prípade FBA variantu spolupráce hradíte aj poplatok za skladovanie a dopravu.

Cestu k viac ako 300 miliónom potenciálnych zákazníkov začnite registráciou na webe Amazon.

Ako začať podnikať v autodoprave

Základnou podmienkou na prevádzkovanie autodopravy je povolenie. Konkrétny typ povolenia závisí od toho, aký typ autodopravy budete vykonávať.

Vo všeobecnosti môžete vykonávať 4 typy autodopravy:

 • nákladná preprava vecí vozidlami s hmotnosťou do 3,5 tony,
 • nákladná preprava vecí vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony (tzv. kamiónová doprava),
 • osobná preprava ľudí vozidlami s obsaditeľnosťou najviac 9 ľudí vrátane vodiča,
 • osobná preprava ľudí vozidlami s obsaditeľnosťou viac ako 9 ľudí vrátane vodiča.

V prípade prevádzkovania nákladnej prepravy zvierat a vecí vozidlami s hmotnosťou do 3,5 tony ide o voľnú živnosť. Spomedzi iných typov prepráv je v nej podnikanie najjednoduchšie. Postačuje splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti a ohlásiť ju na živnostenskom úrade.

Podnikanie v osobnej preprave ľudí vozidlami s obsaditeľnosťou najviac 9 ľudí vrátane vodiča sa považuje za taxislužbu. Na jej prevádzkovanie musíte získať koncesiu na výkon taxislužby na okresnom úrade v sídle kraja. Podmienkou na jej udelenie je mať pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte EÚ, byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, byť bezúhonný a mať najmenej jedno vlastné, prenajaté, lízingom obstarané alebo vypožičané vozidlo.

Prevádzkovanie nákladnej prepravy zvierat a vecí vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony už nie je živnosťou. Na vykonávanie takéhoto podnikania potrebujete získať povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (ak budete vykonávať len vnútroštátnu nákladnú prepravu) alebo aj licenciu Spoločenstva (ak budete vykonávať nákladnú dopravu v členských štátoch EÚ). Tieto povolenia vybavíte na okresnom úrade v sídle kraja. Podmienkou na ich vydanie je splnenie viacerých podmienok: musíte mať vek najmenej 21 rokov, skutočné a stabilné miesto usadenia v členskom štáte EÚ, byť bezúhonný, finančne spoľahlivý a odborne spôsobilý.

Osobná preprava ľudí vozidlami s obsaditeľnosťou viac ako 9 ľudí vrátane vodiča sa fakticky považuje za autobusovú dopravu. Tú je možné prevádzkovať ako pravidelnú, osobitnú pravidelnú alebo príležitostnú autobusovú dopravu. V závislosti od typu autobusovej dopravy a podľa toho, či ide o vnútroštátnu alebo medzinárodnú autobusovú dopravu, sa odlišujú aj požiadavky na jej prevádzkovanie. Spoločné však je to, že v každom prípade budete potrebovať povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a v prípade výkonu autobusovej dopravy do zahraničia aj licenciu Spoločenstva. Tieto povolenia získate na okresnom úrade v sídle kraja. Taktiež je potrebné splniť rovnaké podmienky ako sú spomenuté vyššie v prípade kamiónovej dopravy.

Podrobnosti o podmienkach prevádzkovania nákladnej prepravy vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony a osobnej prepravy (taxislužba alebo autobusová doprava) upravuje zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.

Ako začať podnikať v gastronómii (napr. cukrárstvo, pohostinstvo)

Podnikanie v gastronómii sa radí k remeselným živnostiam. Aby ste sa do neho mohli pustiť, musíte preukázať odbornú spôsobilosť – buď vy sami, alebo s pomocou zodpovedného zástupcu. Živnostenskému úradu postačí napríklad výučný list v príslušnom odbore alebo doložená prax v príslušnom odbore – bez vzdelania potrebujete aspoň 6 rokov.

Výnimkou je jedine voľná živnosť „poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu“. V rámci nej môžete napríklad piecť mrazené pekárenské polotovary, predávať cukrárenské výrobky na priamu konzumáciu alebo pripravovať a predávať na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravované jedlá (fast food).

Pokiaľ chcete predávať alkoholické nápoje iné ako pivo alebo víno (napríklad rôzne destiláty alebo likéry) s viac ako 1,2 % podielom alkoholu, potrebujete aj povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu – získate ho na colnom úrade.

Od prvého dňa budete potrebovať aj potravinársky preukaz (niekedy sa označuje aj ako zdravotný preukaz alebo zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve). Získate ho u obvodného lekára, ktorý preverí, že nemáte prenosné ochorenie. Uistite sa, že vám lekár vydal preukaz na dobu neurčitú, nebudete musieť opakovane predlžovať jeho platnosť.

Myslite aj na uvedenie priestorov do prevádzky regionálnym úradom verejného zdravotníctva a taktiež vypracovanie prevádzkového poriadku a jeho schválenie rovnakým úradom. Prevádzkareň musí spĺňať hygienické aj priestorové požiadavky – sú pomerne detailné a patria tam napríklad:

 • prívod teplej a studenej pitnej vody,
 • zásady manipulácie s potravinami,
 • umývanie kuchynského riadu a náradia,
 • osvetlenie pracovných miest,
 • hygienické zázemie pre personál a hostí,
 • skladovanie potravín,
 • nakladanie s odpadmi a iné.

Najjednoduchšie je preto začať v mieste, v ktorom už fungovala gastroprevádzka. Pokiaľ sa miesto používalo na iné účely, čaká vás pravdepodobne konanie so stavebným úradom a hygienou.

Ako začať podnikať ako kozmetička

Na kozmetičky sa vzťahujú veľmi podobné povinnosti ako na gastroprevádzku (píšeme o nich vyššie). Tiež ide o remeselnú živnosť „kozmetické služby“.

Aby ste získali živnosť, potrebujete preukázať odbornosť. Zariadite to najjednoduchšie:

 • buď ukončením príslušného odboru (typicky ukončením SOŠ),
 • ukončením príbuzného odboru a najmenej šesťmesačnou praxou v príslušnom odbore,
 • alebo dokončením rekvalifikačného kurzu akreditovaného ministerstvom školstva.

Na podnikanie potrebujete aj potravinársky preukaz (niekedy sa označuje ako zdravotný preukaz), ktorý získate od svojho obvodného lekára.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vám musí schváliť prevádzkový poriadok a musíte mu oznámiť začatie svojej činnosti. Prísna regulácia sa vzťahuje aj na vybavenie kozmetického salónu. Musíte splniť množstvo hygienických a technických noriem, kam patrí napríklad:

 • zásobovanie teplou a studenou pitnou vodou,
 • vetranie, vykurovanie a osvetlenie,
 • čistenie pracovných nástrojov,
 • zabezpečenie lekárničky v salóne,
 • hygienické zázemie pre personál a hostí,
 • nakladanie s odpadmi a iné.

Preto pre vás bude najlepšie, ak otvoríte salón v mieste, kde predtým pracovala iná kozmetička. Inak sa možno nevyhnete novému kolaudačnému konaniu z dôvodu zmeny účely užívania stavby, ku ktorému sa vyjadruje stavebný úrad.

Ako začať podnikať v upratovaní

Podnikanie v upratovaní je v zásade poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť – patrí sem aj pranie, žehlenie, varenie, starostlivosť o záhradu a podobné činnosti.

Dobrou správou je, že sa jedná o voľnú živnosť označovanú ako „poskytovanie služieb osobného charakteru“. To znamená, že pre podnikanie nepotrebujete odborné vzdelanie alebo prax.

Stačí vám teda splniť povinnosti spojené s ohlásením živnosti – detailne sme postup podnikania na živnostenský list popísali v samostatnom článku.

V praxi vám odporúčame, aby ste si ako predmet podnikania pri konaní na živnostenskom úrade zapísali nasledujúce 4 položky:

 • čistiace a upratovacie služby (môžete upratovať aj kancelárie a nebytové priestory),
 • oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť (môžete opravovať odevy a textil),
 • prevádzkovanie čistiarne a práčovne (môžete čistiť, prať a žehliť odevy, koberce),
 • poskytovanie služieb osobného charakteru.

Ako začať podnikať v poľnohospodárstve

Pod poľnohospodárstvo spadá široká škála zamerania od tzv. rastlinnej výroby, cez chov zvierat až po chmeliarstvo, ovocinárstvo, vinohradníctvo alebo lesníctvo. Podnikanie v poľnohospodárstve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja nie je živnosťou a teda nie je naň potrebné vlastniť živnostenské oprávnenie. Takéto podnikanie fyzických osôb sa riadi zákonom o súkromnom podnikaní občanov.

Kľúčom k podnikaniu v poľnohospodárstve je zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorú spravuje obec alebo mesto – vybavíte to na obecnom alebo mestskom úrade. Pre príslušnosť nerozhoduje adresa vášho trvalého bydliska, ale miestne príslušným je ten obecný alebo mestský úrad, v ktorého katastri sa nachádzajú pozemky, na ktorých chcete vykonávať poľnohospodársku výrobu alebo v ktorého katastri sa nachádzajú pozemky iného vlastníka, s ktorým ste uzatvorili nájomnú zmluvu za účelom vykonávania poľnohospodárskej výroby.

Výnimku z tejto registrácie majú poľnohospodári, ktorí sa zaoberajú pestovateľstvom alebo chovateľstvom len príležitostne (do sumy 500 eur ide tiež o príjmy oslobodené od dane z prímov).

Ako podnikajúca fyzická osoba máte na výber, či povediete daňovú evidenciu, niektoré účtovníctvo alebo využijete paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov, najviac do výšky 20 000 eur ročne (o paušálnych výydavkoch máme na blogu samostatný článok).

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok