Dátum publikácie 21. 04. 2023 Zdieľať článok

Zaplatili ste ako SZČO viac, než ste museli? Požiadajte o vrátenie daní

Author Seyfor Slovensko, a.s. 7 minút čítania 0
Náhledový obrázek
Pokiaľ pri vyplňovaní daňového priznania zistíte, že máte preplatok na dani z príjmov, môžete peniaze dostať späť. O vrátenie daní si však musíte požiadať, a to práve v daňovom priznaní. Prečítajte si, ako na to a kedy vám ako SZČO preplatok na dani vôbec vzniká.

Zistite, kedy máte na vrátenie daní nárok

U podnikateľov sú dve možnosti, kedy im preplatok na dani alebo nárok na vyplatenie sumy daňového bonusu vznikne. Buď platíte preddavky na daň z príjmov a počas roka ste zaplatili viac, než koľko ste museli. Alebo uplatníte daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (daňový bonus na dieťa) a daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie (daňový bonus na zaplatené úroky), ktoré budú vyššie ako vypočítaná daň.

Daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa je za obdobie od januára do júna 2022:

 • na dieťa do 6 rokov veku vo výške 47,14 eura mesačne,
 • na dieťa od 6 rokov veku do 15 rokov veku vo výške 43,60 eura mesačne, ale iba ak sa na toto dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacích návykom dieťaťa,
 • na dieťa od 15 rokov veku vo výške 23,57 eura mesačne.

Daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa je za obdobie od júla do decembra 2022:

 • na dieťa do 15 rokov veku vo výške 70 eur mesačne, ale iba ak sa na toto dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacích návykom dieťaťa,
 • na dieťa od 15 rokov veku vo výške 40 eur mesačne.

Za obdobie od júla do decembra 2022 je však možné daňový bonus na dieťa uplatniť maximálne do výšky ustanoveného percenta z polovice úhrnu základu dane z príjmov zo zamestnania, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti takto: jedno dieťa 20 %, dve deti 27 %, tri deti 34 %, štyri deti 41 %, päť detí 48 %, šesť a viac detí 55 %. Ak by vám však vzhľadom na uvedené za obdobie od júla do decembra 2022 vznikol vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný starším spôsobom platným od januára do júna 2022, môžete si ho aj za obdobie od júla do decembra 2022 uplatniť vo výške uvedenej pre obdobie od januára do júna 2022.

Daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky je vo výške 50 % zo zaplatených úrokov z úveru na bývanie vypočítaných z výšky poskytnutého úveru na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky je maximálne 400 eur ročne. Je možné si ho uplatňovať počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie hypotekárneho úveru.

TIP: Čítajte, ako si vypočítate výšku dane z príjmov, daňových zvýhodnení a nezdaniteľných častí.

Daňové zvýhodnenia a daňové preplatky

Daňové zvýhodnenia totiž na rozdiel od nezdaniteľných častí základu dane znižujú nie základ dane z príjmov, ale už samotnú vypočítanú daň z príjmov. Daň môžu znížiť nielen na nulu, ale vytvoriť aj daňový preplatok, resp. správne povedané vytvoriť nárok na vyplatenie sumy daňového bonusu daňovým úradom. Sumu, o ktorú daňové bonusy prevyšujú daň, teda môžete dostať späť.

Aby ste daňový bonus na dieťa za rok 2022 získali, musíte splniť nasledujúce podmienky:

 • Pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa za obdobie január až jún 2022 musíte mať ročné zdaniteľné príjmy zo zamestnania aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy (teda minimálne 3 876 eur) alebo ročné zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy (teda minimálne 3 876 eur) a vykázať z nich kladný základ dane z príjmov.
 • Pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa za obdobie júl až december 2022 postačuje dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo zamestnania alebo z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v akejkoľvek výške (nie je ustanovená minimálna výška).
 • Daňový bonus na všetky deti si môže uplatniť iba jeden z rodičov. Rodičia sa však môžu dohodnúť tak, že po časť roka si na všetky deti uplatní daňový bonus jeden z rodičov a po zostávajúcu časť roka si na všetky deti uplatní daňový bonus druhý z rodičov.

Aby ste daňový bonus na úroky za rok 2022 získali, musíte splniť nasledujúce podmienky:

 • Daňový bonus na zaplatené úroky je možné uplatniť len na jednu hypotekárnu zmluvu.
 • Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť len hlavný dlžník, spoludlžník nie.
 • Nesmiete figurovať ako spoludlžník v inej hypotekárnej zmluve, na ktorú si niekto iný ako hlavný dlžník uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky.
 • Ku dňu podania žiadosti o hypotéku musíte mať najmenej 18 a najviac 35 rokov (túto podmienku musí spĺňať aj váš prípadný spoludlžník, ak nie ste na zmluve sám).
 • Za rok predchádzajúci roku uzavretia hypotekárnej zmluvy musíte mať priemerný mesačný prijem najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy na Slovensku zistenej za rok predchádzajúci roku uzavretia hypotekárnej zmluvy (ak máte aj spoludlžníka, tak priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy).

O vrátenie daní požiadajte v daňovom priznaní

V daňovom priznaní sa rozlišuje medzi tým, či vám vzniká nárok na vrátenie daňového preplatku, a tým, či vám vzniká nárok na vyplatenie daňového bonusu. Prvá situácia nastáva vtedy, ak je vaša daň ešte po odpočítaní daňových bonusov kladná, ale ak odpočítate od nej zaplatené preddavky, tak sa s výslednou daňou dostávate do „mínusu“. Druhá situácia nastáva vtedy, ak je vaša daň už po odpočítaní daňových bonusov záporná. Prípadné odpočítanie zaplatených preddavkov by výslednú daň ešte viac „stiahlo do mínusu“. Môžu teda vzniknúť aj obe situácie súčasne.

Na všetky výpočty vás navedú pokyny uvedené v daňovom priznaní. Ak chcete dostať peniaze od štátu späť, musíte o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu požiadať vyplnením príslušnej kolónky v XIV. oddiele formulára daňového priznania typ B.

blank

Pokiaľ využívate fakturačný program iDoklad, môžete si vygenerovať podklady pre daňové priznanie, ktoré potom ľahko nahráte na portál finančnej správy.

Čo ak spätne zistíte, že ste v daňovom priznaní urobili chybu a po prepočítaní vám vznikol nárok na vrátenie daní, o ktorý ste nepožiadali? Podajte si opravné či dodatočné daňové priznanie.

TIP: Čítajte, ako sa od seba líši opravné a dodatočné daňové priznanie a kedy ich podávať.

Kedy dostanete peniaze späť?

Po obdržaní žiadosti o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu má daňový úrad lehotu 40 dní. Avšak pozor – pokiaľ v snahe získať peniaze čo najskôr podáte priznanie k dani z príjmov napríklad už vo februári, preplatok alebo daňový bonus vám daňový úrad vráti rovnako až v máji. Lehota sa totiž začína počítať až od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Termín pre podanie daňového priznania za rok 2022

Termín pre vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu za rok 2022

Štandardný termín

31. marca 2023

10. mája 2023

Prvá predĺžená lehota

30. júna 2023

9. augusta 2023

Druhá predĺžená lehota (len ak máte príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí)

2. októbra 2023 (30. september 2023 totiž pripadá na sobotu)

13. novembra 2023 (11. november 2023 totiž pripadá na sobotu)

Nižší preplatok vám štát zatiaľ nevráti

Žiadosť o vrátenie preplatku na dani môžete podať, pokiaľ vám vznikol preplatok dane vyšší ako 5 eur. O svoje peniaze ale neprídete – aj nižšie preplatky sa kumulujú a požiadať o ich vyplatenie môžete až do uplynutia piatich rokov od konca roka, v ktorom vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie. Pokiaľ by ste do tej doby o vrátenie daní nepožiadali, nárok vám prepadá a peniaze pôjdu do štátneho rozpočtu. Pri nároku na vyplatenie daňového bonusu na dieťa alebo daňového bonusu na zaplatené úroky už nie je ustanovený žiaden finančný limit, od ktorého o ne môžete požiadať. Budú vám vyplatené aj v nižšej sume.

Preplatok sa vám tiež nemusí vrátiť v prípade, že na dani máte daňový nedoplatok alebo splatný preddavok a podobne. Daňový úrad potom na jeho úhradu použije práve tieto peniaze navyše.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok