Dátum publikácie 02. 06. 2022 Zdieľať článok

Ako ísť na opravné a dodatočné daňové priznanie

Author Seyfor Slovensko, a.s. 7 minút čítania 0
Náhledový obrázek

Opravné a dodatočné daňové priznanie (tiež hlásenie) slúži na to, aby ste, ako daňovník, ktorému vznikla povinnosť podať daňové priznanie správcovi dane, ktorý miestne prislúcha vášmu trvalému pobytu, ak ste fyzická osoba, alebo vášmu sídlu, ak ste právnická osoba, opravili chyby, ktoré ste v daňovom priznaní zistili. Rozdiel medzi opravným a dodatočným daňovým priznaním je v lehote, ktorú ustanovuje Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní SR odlišne zvlášť pre každé nich. Na podávanie opravného daňového priznania alebo hlásenia alebo dodatočného daňového priznania alebo hlásenia sa použije iný právny predpis, ktorým je Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní v jeho aktuálnej časovej verzii (ďalej ako „Daňový poriadok“).Podľa Daňového poriadku môžete podať opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie.

Opravné daňové priznanie

Opravné daňové priznanie môžete podať podľa ust. § 16 ods. 1 pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, čiže na chybu v daňovo priznaní ste prišli skôr než uplynie termín pre podanie riadneho daňového priznania (pre daňové priznanie za rok 2021, je termín do 31. 3. 2022). Akonáhle podáte opravné daňové priznanie, riadne zaniká, daňový úrad berie do úvahy len opravné daňové priznanie. Aj na vyrubenie dane je rozhodujúce podané opravné daňové priznanie, na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa neprihliada. Opravným daňovým priznaním nenahradzuje pôvodne podané daňové priznanie. Nezáleží na tom, či ste opravných priznaní správcovi dane poslali dva, desať daňových priznaní, správca dane neprihliada na predchádzajúce priznania, do úvahy berie posledné. Avšak túto metód posielania niekoľkých opravných daňových priznaní si neosvojte. Snažte sa pri tomto pracovať v kľude, sústredenie a šetrite svoj čas na iné činnosti. Na vyrubenie dane je v zmysle § 16 ods. zákona o správe daní je rozhodujúce posledné podané opravné daňové priznanie, pričom na podané daňové priznanie a na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa neprihliada. Opravné daňové priznanie sa podáva na tlačive alebo v predpísanej forme podľa § 15 ods. 4 a musí byť označené ako opravné, no a samozrejme podpísané.

Dodatočné daňové priznanie

Dodatočné daňové priznanie ste povinný podať podľa ust. § 16 ods. 2 Daňového poriadku správcovi dane v prípade, že ste zistili, že

 • daň má byť vyššia alebo nadmerný odpočet nižší, alebo nárok na vrátenie dane nižší, ako ste pôvodne uviedli v podanom daňovom priznaní, v tom prípade ste povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná.

Uveďme si príklad, čo sa má diať. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2021 ste povinný podať správcovi dane v lehote do 31. 3. 2022 (v tejto lehote je splatná aj daň, povinný ju zaplatiť). Vy daňové priznanie aj v tejto lehote pošlete, daň aj zaplatíte. V mesiaci apríli zistíte, že daň má byť vyššia, ako je uvedené už v už podanom daňovom priznaní. Dodatočné daňové priznanie ste povinný podať do konca mesiaca mája 2022.

Správca dane už vyrubil daň, avšak vy zistíte, že

 • daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená, v tomto prípade dodatočné daňové priznanie ste povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste toto zistili.

Správca dane už priznal nadmerný odpočet, no vy zistíte, že

 • nadmerný odpočet má byť nižší, ako ho správa dane priznal, aj prípade dodatočné daňové priznanie ste povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste toto zistili,

Správca dane už priznal nárok na vrátenie dane, vy zistíte, že

 • nárok na vrátenie dane má byť nižší, ako ho správca dane priznal, aj v tomto prípade dodatočné daňové priznanie ste povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste toto zistili,

Dodatočné daňové priznané ste povinný podať, ak zistíte, že

 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty neobsahuje správne údaje, týkajúce sa uskutočnených a prijatých zdaniteľných obchodov za príslušné zdaňovacie obdobie, aj v tomto prípade dodatočné daňové priznanie ste povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste toto zistili, alebo zistíte, že
 • daňová strata je nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní, aj v tomto prípade dodatočné daňové priznanie ste povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste toto zistili.

Samozrejme, že ako daňový subjekt podľa ust. § 16 ods. 4 Daňového poriadku ste aj oprávnený podať dodatočné daňové priznanie, ak zistíte, že

 • daň uvedená v podanom daňovom priznaní má byť nižšia alebo
 • nadmerný odpočet vyšší, alebo nárok na vrátenie dane vyšší (čiže iný prípad zistenia ako pri povinnom podaní), alebo
 • daň má byť nižšia, ako bola správcom dane vyrubená, alebo
 • daňové priznanie neobsahuje správne údaje, alebo
 • daňová strata je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní.

V prípade, že daňové priznanie ste správcovi dane už podali, považujete svoju povinnosť za splnenú, správca dane vám jedného dňa pošle písomnú výzvu, v ktorej vám oznámi konkrétne nedostatky daňového priznania a určí vám primeranú lehotu na ich odstránenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a samozrejme vás aj poučí o následkoch.

Správca dane je v zmysle ust. § 155 Daňového poriadku oprávnený vám uložiť vypočítanú pokutu. Pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu. Daňový poriadok účinný od 1. 1. 2022 prináša index daňovej spoľahlivosti, nazývaný aj ako verejný index. Je to hodnotenie daňovej spoľahlivosti, ktoré sa týka podnikateľov, ktorí sú registrovaní na daň z príjmov na základe kritéria plnenia povinností voči finančnej správe. Tieto kritéria vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z. z., účinná od 1. 1. 2022.

Správca dane podľa Daňového poriadku je oprávnený vyrubiť úrok z omeškania podľa § 156 Daňového poriadku, ak ste nezaplatili alebo neodviedli v stanovenej lehote alebo v stanovenej výške určenej v rozhodnutí správcu dane:

 • daň alebo rozdiel dane,
 • preddavok na daň,
 • splátku dane,
 • vybraný preddavok na daň,
 • daň vybranú zrážkou, alebo
 • zrazenú sumu na zabezpečenie dane.

Správa dane v hore uvedených prípadoch vyrubí úrok z omeškania za každý deň omeškania z dlžnej sumy, začínajúc dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti až do dňa zaplatenia dlžnej sumy.

Pri podaní dodatočného daňového priznania správca dane vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy do dňa podania dodatočného daňového priznania. Výpočet úroku je ustanovený. § 156 ods. 2 Daňového poriadku. 

Práve pre nepríjemnosti a možné pokuty, úroky z omeškania, ktoré vyvolávajú stres a nepohodu, ktorá je veľmi negatívna pre vaše fungovanie v podnikaní, odporúčame vám, kontrolujte si daňové priznanie, aj po tom, čo ste ho už podali, ak zistíte chyby, konajte, podajte dodatočné daňové priznanie. Je to vždy lepšia cesta, ako keď vás správca dane ako prvý vyzve na odstránenie nedostatkov daňového priznania. Aj v tejto oblasti platí, ak sa ozvete vy, ako prvý a uznáte nedostatky podaného daňového priznania, pracovníci daňového úradu budú k vám zhovievavejší.

Súvisiace články

[Podnikanie na invalidnom dôchodku] Všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stále mohli realizovať

17. 07. 2024 20 minút čítania 0
Prečítať článok

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 1
Prečítať článok