Dátum publikácie 28. 04. 2023 Zdieľať článok

Koho sa týka základná sadzba DPH a aká je vysoká

Author Seyfor Slovensko, a.s. 3 minúty čítania 0
Náhledový obrázek
Pri predaji tovaru navyšujete jeho cenu o daň z pridanej hodnoty (DPH). Zákazník vám ju zaplatí a vy ju následne odvádzate štátu. Teda ak ste platiteľ DPH. Čítajte, kedy váš tovar a služby spadajú pod základnú sadzbu DPH a aká je jej výška.

DPH platia všetci, štátu ju odvádzajú len platitelia

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je jedným z hlavných príjmov do štátneho rozpočtu. Platia ju všetci spotrebitelia v cene tovarov a služieb. Predávajúci (platitelia dane) potom DPH odvádzajú štátu.

Pokiaľ máte za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov obrat menší ako 49 790 eur, platiteľom byť nemusíte. Niektorým SZČO sa byť platiteľom DPH neoplatí a držia si príjmy pod touto hranicou. Naopak, pre iných je platenie DPH nevyhnutným krokom pri rozširovaní firmy. A pre niektorých je výhodné DPH platiť, aj keď by nemuseli. Napríklad keď nakupujú suroviny so základnou sadzbou DPH a nimi predávaný tovar spadá do kategórie so zníženou sadzbou DPH.

TIP: Zistite, či je pre vás výhodné stať sa dobrovoľným platiteľom DPH.

Základná sadzba DPH

Či už musíte alebo sa dobrovoľne chcete stať platiteľom DPH, potrebujete okrem potrebnej administratívy vedieť, s akou sadzbou DPH máte pre svoj predaj počítať a o akú sumu navyšovať cenu za svoj tovar alebo službu.

V súčasnosti máme na Slovensku tri sadzby DPH:

  • základná sadzba 20 %,
  • znížená sadzba 10 %,
  • druhá znížená sadzba 5 %.

Každá sa vzťahuje na iné druhy tovarov a služieb. Zatiaľ čo základná sadzba DPH platí pre väčšinu tovarov a služieb, znížené sadzby DPH sa týkajú nevyhnutného tovaru, ktorý chce štát urobiť pre spotrebiteľa dostupnejším, alebo tovarov a služieb používaných v tých odvetviach ekonomiky, ktoré chce štát nejakým spôsobom podporiť. Spadajú sem napríklad niektoré potraviny, lieky alebo ubytovacie služby, kompletný zoznam je v § 27 zákona o DPH a v prílohách č. 7 a 7a zákona o DPH.

Ako si vypočítať DPH

Vo väčšine prípadov sa teda na tovary a služby vzťahuje 20 % základná sadzba DPH. Výška DPH sa vypočíta ľahko: základ dane (cenu tovaru alebo služby) vynásobíte hodnotou 0,20. Výsledok v prípade potreby zaokrúhlite na eurocenty matematickým spôsobom a pripočítate k cene tovaru alebo služby a získate cenu vrátane DPH, ktorú vám za tovar alebo službu kupujúci zaplatí.

Od 1. júla 2022 sa cena platená v hotovosti zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Zaokrúhľuje sa až výsledná cena platená v hotovosti, nie cena jednotlivých tovarov a služieb. Rozdiel vzniknutý zo zaokrúhľovania medzi pôvodnou cenou a cenou zaokrúhlenou sa nezapočítava do základu dane, takže zaokrúhľovanie výslednej sumy pri platbe v hotovosti nemá vplyv na výpočet DPH.

Zmeny základnej sadzby DPH

Rovnako, ako sa v priebehu rokov menia pravidlá pre výpočet DPH a zaokrúhľovanie alebo zaradenie tovarov a služieb do skupín podľa sadzieb, mení sa aj samotná výška sadzieb. Pri zmenách vždy platí, že používate sadzbu dane platnú ku dňu vzniku daňovej povinnosti.

Obdobie

Základná sadzba DPH

Znížená sadzba DPH

01.01.1993 – 31.07.1993

23 %

5 %

01.08.1993 – 31.12.1995

25 %

6 %

01.01.1996 – 30.06.1999

23 %

6 %

01.07.1999 – 31.12.2002

23 %

10 %

01.01.2003 – 31.12.2003

20 %

14 %

01.01.2004 – 31.12.2006

19 %

01.01.2007 – 31.12.2014

19 %

10 %

01.01.2015 – súčasnosť

20 %

10 %

* V priebehu niektorých období existovali rôzne sadzby dane na rôzne druhy tovarov a služieb. V tabuľke uvádzame základnú sadzbu dane a zníženú sadzbu dane pre najbežnejšie tovary a služby.

Výška sadzieb DPH je obmedzená Európskou úniou, ktorá stanovuje minimálnu hodnotu základnej sadzby 15 % a zníženej sadzby 5 %. Odporúča tiež služby a tovary, pre ktoré platí znížená sadzba.

Fakturácia a základná sadzba DPH

S platiteľstvom DPH sa spája zložitejšia fakturácia. Platitelia DPH vystavujú faktúry, na ktorých uvádzajú okrem iného to, aké je ich identifikačné číslo DPH, ako aj sadzbu dane. Neplatitelia DPH naopak na faktúrach uvádzajú o dani najčastejšie jedinú zmienku – vetu „Nie som platiteľom DPH“ a cena ich tovarov alebo služieb zaťažená daňou nie je.

S fakturáciou aj podkladmi na priznanie k DPH alebo kontrolnému výkazu vám pomôže fakturačný program iDoklad. Stačí si zaškrtnúť možnosť „platiteľ DPH“.

Okrem odvedenia dane musí platiteľ DPH:

  • viesť podrobné záznamy na účely DPH a spolu s faktúrami ich archivovať po dobu 10 rokov,
  • pravidelne za každé zdaňovacie obdobie (mesiac alebo kvartál) podávať priznanie k DPH
  • a kontrolný výkaz.

TIP: Čítajte, na čo nezabudnúť, keď sa stanete platiteľom DPH.

Súvisiace články

Čo je predajka a kde ju môžete a nemôžete využiť?

24. 05. 2024 2 minúty čítania 0
Prečítať článok

Ako podať daňové priznanie elektronicky

22. 05. 2024 6 minút čítania 1
Prečítať článok