Dátum publikácie 27. 05. 2022 Zdieľať článok

Daňový doklad a jeho náležitosti

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 1
Náhledový obrázek

Či už staviate domy alebo podnikáte v marketingu, vystavujete doklady typu pokladničné doklady, paragóny alebo faktúry. Pokiaľ ste platiteľmi DPH, vystavujete daňové doklady a musíte u nich dodržiavať náležitosti stanovené zákonom. Prečítajte si, aké informácie obsahuje daňový doklad, zjednodušený daňový doklad a ako vystaviť daňový doklad k platbe.

Daňový doklad slúži aj ako účtovný doklad

Daňové doklady obsahujú informácie o dani a ich náležitosti určuje zákon o dani z pridanej hodnoty. Vystavujú ich platitelia DPH. Neplatitelia DPH ich vystavujú len v dvoch prípadoch: ak dodajú službu zdaniteľnej osobe s miestom dodania v inom členskom štáte EÚ alebo treťom štáte a ak dodajú nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu EÚ.

Ak ste napríklad drobný remeselník s jedným zamestnancom a dosiahnete obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, platíte zo zákona DPH – každá vami vydaná faktúra je daňovým dokladom. Zároveň je faktúra aj dokladom účtovným, ktorý slúži ako podklad pre jednoduché alebo podvojné účtovníctvo.

Zatiaľ čo účtovné doklady môžu vystaviť aj neplatitelia DPH, daňové doklady nie (okrem dvoch vyššie uvedených prípadov, kedy ich vystavujú aj neplatitelia DPH).

Náležitosti daňového dokladu

Daňový doklad zo zákona obsahuje základné informácie:

 • označenie dokladu (názov a číslo dokladu),
 • účastníci plnenia (údaje o dodávateľovi a odberateľovi),
 • predmet plnenia (názov tovaru alebo služby),
 • množstvo a cenu (obvykle vrátane ceny za jednotku),
 • dátum vyhotovenia daňového dokladu.

Navyše nesmú chýbať informácie súvisiace s DPH:

 • cena za jednotku bez DPH,
 • základ dane pre každú sadzbu DPH,
 • uplatnenú sadzbu dane,
 • celkovú výšku dane spolu,
 • dátum dodania, ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia.

Ako dodávateľ máte povinnosť vystaviť daňový doklad najneskôr do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby.

Zjednodušený daňový doklad

Ak ako platiteľ DPH predávate tovar alebo službu a cena vrátane DPH nie je viac ako 100 eur, tak stačí, keď vystavíte iba zjednodušenú faktúru, teda tzv. zjednodušený daňový doklad. Zjednodušený daňový doklad vystavujete aj pomocou pokladnice e-kasa klient vtedy, ak prijímate tržbu uhradenú v hotovosti vo výške najviac 1 000 eur vrátane DPH alebo tržbu uhradenú platobnou kartou vo výške najviac 1 600 eur vrátane DPH. Okrem toho ho vystavuje aj tankovací automat pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena vrátane DPH uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur.

Zjednodušený daňový doklad má tieto náležitosti:

 • meno a priezvisko alebo názov predávajúceho,
 • adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne alebo bydliska,
 • identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) predávajúceho,
 • poradové číslo dokladu,
 • predmet plnenia (názov tovaru alebo služby),
 • množstvo dodaného tovaru alebo rozsah dodanej služby,
 • dátum vyhotovenia zjednodušeného daňového dokladu,
 • dátum dodania, ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia,
 • základ dane pre každú sadzbu DPH,
 • uplatnenú sadzbu dane,
 • celkovú výšku dane spolu.

Tip: Ak nechcete mať vo vystavovaní dokladov chaos, využite iDoklad. Fakturačná služba pozná všetky náležitosti daňových dokladov a vypočíta správne sadzby DPH. Elektronické vyplnenie trvá iba pár minút.

Kedy vystaviť daňový doklad k platbe

Jedným z daňových dokladov je doklad k prijatej platbe. Ten využijete, pokiaľ vystavujete zálohové faktúry. Funkciu dokladu k prijatej platbe si ukážeme na príklade.

Máte stavebnú firmu a získali ste zákazku na stavbu nového domu. Kým prácu zahájite, vystavíte zákazníkovi zálohovú faktúru. Zálohová faktúra nemá daňové dôsledky – až do okamihu, keď vám záloha dorazí na účet. Potom príjem musíte zdaniť a do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá, musíte vystaviť daňový doklad k prijatej platbe.

Ak vám dorazila záloha na začatie stavby vo výške 18 000 eur, vystavujete doklad k prijatej platbe. V ňom je potrebné celkovú prijatú sumu rozdeliť na základ a DPH. Preto z celkovej prijatej platby 18 000 eur základ DPH bude vo výške 15 000 eur a DPH pri sadzbe 20 % bude vo výške 3 000 eur.

V našom videonávode nájdete, ako daňový doklad k platbe vystavíte krok po kroku v iDoklade.

Súvisiace články

[Vysvetlenie pre začínajúce SZČO + príklady] Čo je to ohlasovacia živnosť

03. 06. 2024 3 minúty čítania 0
Prečítať článok

Všetko, čo musíte vedieť o ručení za DPH a ako sa mu vyhnúť

31. 05. 2024 6 minút čítania 0
Prečítať článok