Dátum publikácie 16. 02. 2024 Zdieľať článok

Formuláre živnostenského úradu na stiahnutie: kde ich nájsť

Author Seyfor Slovensko, a.s. 4 minúty čítania 0
Náhledový obrázek
Pokiaľ sa chcete na živnostenskom úrade registrovať ako začínajúci podnikateľ alebo potrebujete nahlásiť zmeny, nemusíte na úrad chodiť osobne. Formulár vyplníte doma a pošlete ho poštou, elektronickou schránkou alebo prídete osobne na živnostenský úrad.

Aby ste potrebné formuláre ľahko našli, prinášame ich prehľad aj s odkazmi na stiahnutie. Tie použijete v prípade osobného podania alebo podania poštou. V prípade elektronického podania sú formuláre priamo súčasťou príslušnej elektronickej služby.

Formulár na ohlásenie živnosti na stiahnutie

Tento formulár vypĺňajú začínajúce SZČO a právnické osoby, ktoré potrebujú získať živnostenské oprávnenie. Bez neho nemôžu podnikať.

Do registračného formulára živnostenského úradu uvádzate, aké živnosti si registrujete. Pokiaľ si registrujete voľnú živnosť, tu nájdete zoznam ich odporúčaných označení. Pokiaľ si nie ste istí, pod ktorú živnosť vaše zamýšľané podnikanie spadá, poraďte sa priamo na živnostenskom úrade.

Prílohy formulára na ohlásenie živnosti

Či už ste fyzická osoba alebo právnická osoba, tak k formuláru na ohlásenie živnosti možno budete musieť priložiť niekoľko dokladov v závislosti od konkrétnej situácie:

  • Ak budete ako fyzická osoba ohlasovať remeselnú alebo viazanú živnosť, budete musieť preukázať vašu odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vášho zodpovedného zástupcu (napríklad výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného odboru). V prípade právnickej osoby sa pri ohlasovaní remeselnej alebo viazanej živnosti vždy vyžaduje doklad o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu.
  • Ak ste fyzickou osobou a adresa miesta podnikania bude odlišná od miesta vášho bydliska, budete musieť preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť (napríklad nájomná zmluva alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti). Ak ste právnickou osobou, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra (napríklad občianske združenie), musíte preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uvádzate ako svoje sídlo. Ak ste právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do obchodného registra (napríklad s. r. o.), nemusíte v súvislosti so sídlom nič preukazovať, pretože túto informáciu si preveruje priamo registrový súd.
  • Vyhlásenie podnikateľa o niektorých skutočnostiach, súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie a jeho vyhlásenie sú už súčasťou formuláru na ohlásenie živnosti.
  • Ak ste právnickou osobou, tak k formuláru musíte priložiť aj doklad o svojom založení (napríklad zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva) alebo zriadení.
  • Ak za vás bude ohlásenie živnosti vybavovať iná osoba, tak k formuláru musíte priložiť aj splnomocnenie na zastupovanie pred živnostenským úradom.

Formuláre na oznámenie zmien v živnosti na stiahnutie

Pokiaľ v podnikaní niečo dôležité meníte, živnostenskému úradu to nahlásite prostredníctvom príslušného formuláru. Typicky napríklad:

Formuláre na oznámenie zmien v živnosti sú rovnaké pre fyzické i právnické osoby:

Rozdielny pre fyzické osoby a pre právnické osoby je jedine formulár na ohlásenie živnosti, ktorý použijete aj pri rozširovaní podnikania o ďalšie predmety.

Ako odoslať formuláre na živnostenský úrad

Máte niekoľko variantov:

1. Elektronicky

Elektronické formuláre vyplníte priamo na portáli www.slovensko.sk, podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom s elektronickým občianskym preukazom a odošlete do elektronickej schránky vášho miestne príslušného živnostenského úradu.

2. Poštou

Vyplnené formuláre môžete poslať na živnostenský úrad poštou. V tomto prípade je potrebné k formulárom priložiť aj potvrdenie o zaplatí správneho poplatku, teda eKolok.

3. Osobne na úrade

Posledným variantom je osobná návšteva živnostenského úradu. Formuláre si nemusíte tlačiť, na živnostenskom úrade by mali byť k dispozícii.

Poplatky za podanie formulárov na živnostenský úrad

Poplatky v oblasti živnostenského podnikania pri osobnom podaní alebo poštovom podaní sú vyššie ako v prípade elektronického podania:

  • ohlásenie každej voľnej živnosti 5 eur (elektronicky bezplatne),
  • ohlásenie každej remeselnej alebo viazanej živnosti 15 eur (elektronicky 7,50 eura),
  • vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení 3 eurá (elektronicky bezplatne),
  • oznámenie o pozastavení živnosti alebo o obnovení živnosti 4 eurá (elektronicky 2 eurá),
  • oznámenie o ukončení živnosti 0 eur (elektronicky bezplatne).

V prípade osobných a poštových podaní môžete správne poplatky zaplatiť prostredníctvom platobného terminálu (tzv. kiosku), zakúpením eKolku na vybraných poštách, prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, webovej aplikácie eKolok (tzv. virtuálny kiosk) alebo prostredníctvom platobného predpisu vystaveného zamestnancom živnostenského úradu.

Ak budete podanie uskutočňovať elektronicky cez portál www.slovensko.sk, tak vám platobný predpis príde priamo do elektronickej schránky a zaplatíte ho platobnou kartou alebo prevodom.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok