Dátum publikácie 17. 03. 2023 Zdieľať článok

Ako správne vybrať živnosť a za akých podmienok ju rozšíriť

Author Seyfor Slovensko, a.s. 5 minút čítania 1
Náhledový obrázek
Jednou z úloh začínajúceho podnikateľa je výber správnej živnosti. Pozrite sa na prehľad živností a zistite, ktorá je pre vás najvhodnejšia. A pokiaľ nezvolíte správne alebo sa vaša firma rozrastie, máme pre vás návod na rozšírenie živnosti.

Skôr, než sa vydáte na živnostenský úrad, zamyslite sa nad svojím podnikateľským zámerom. Určite si, kam chcete smerovať a či máte v pláne rozšírenia svojho odboru. Do svojho zoznamu živností (ak ste fyzická osoba), či zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy (ak ste právnická osoba) vyberte aj také živnosti, ktorým sa možno začnete venovať v budúcnosti. Vybrané živnosti totiž nemusíte vykonávať. Dodatočné zapísanie navyše zaberie čas a v mnohých prípadoch stojí peniaze naviac.

Druhy živností

Najčastejšie typy živností, s ktorými sa stretnete, sú dva:

 • živnosti voľné
 • a živnosti viazané.

Rozdelenie živností vyplýva z odlišných požiadaviek na odbornú spôsobilosť. Živnosti voľné môžete prevádzkovať bez toho, aby ste spĺňali akékoľvek špeciálne podmienky. Na získanie viazanej živnosti je oproti tomu nutné podľa živnostenského zákona doložiť odbornú spôsobilosť.

Okrem voľných a viazaných ešte existujú živnosti remeselné, na ktorých prevádzkovania sa tiež vyžaduje odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore.

Voľná živnosť

Pod túto kategóriu patrí väčšina prevádzkovaných živností. Môžete si vybrať z veľkého počtu typov živností, ktoré živnostenský zákon ponúka. Voľnou živnosťou môže byť akákoľvek živnosť, ktorá nie je viazanou alebo remeselnou živnosťou. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vypracovalo zoznam najčastejšie používaných voľných živností. Počet zvolených živností nie je obmedzený. K úspešnému založeniu stačí splniť iba všeobecné podmienky podnikania:

 • dosiahnutie 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť.

Na živnostenskom úrade vám stačí preukaz totožnosti. Na mieste vyplníte registračný formulár a zaplatíte správny poplatok 5 eur za každú voľnú živnosť. Ak sa počas svojho podnikania rozhodnete činnosť rozšíriť o ďalšie odbory, musíte znovu platiť poplatok 5 eur za každú voľnú živnosť. Ak by ste však voľnú živnosť ohlasovali elektronicky cez portál www.slovensko.sk, či už na začiatku alebo počas podnikania, tak žiadny správny poplatok neplatíte, je to zadarmo.

Medzi druhy živností voľných patrí napríklad:

 • marketing,
 • vydavateľstvo,
 • účtovníctvo,
 • fotografovanie,
 • obchod,
 • prevádzka svadobnej agentúry,
 • prevádzkovanie fitnescentra
 • a mimoškolská výchova.

Viazaná živnosť

Pokiaľ vaša činnosť spadá do kategórie viazaných živností, budete k občianskemu preukazu potrebovať aj doklad o odbornej spôsobilosti. Obvykle je to potvrdenie o dosiahnutom vzdelaní alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Rovnako ako v prípade voľnej živnosti, zaplatíte po vyplnení registrácie poplatok aj pri viazanej živnosti, avšak tentokrát vo výške 15 eur za každú viazanú živnosť. Ak sa však neskôr rozhodnete túto činnosť rozšíriť, je potrebné znovu doložiť nielen odbornú spôsobilosť pre ďalší vybraný odbor, ale tiež poplatok 15 eur. Výška poplatku sa v prípade elektronického ohlásenia viazanej živnosti cez www.slovensko.sk znižuje na polovicu, teda 7,50 eura za každú viazanú živnosť.

Tip: Nenašli ste v zoznamoch svoj odbor podnikania? V tom prípade zrejme spadá do niektorého z menej častých druhov živností, teda remeselných. Aj u tých štát vyžaduje doklad o odbornej spôsobilosti. V živnostenskom zákone sú vymenované aj činnosti, ktoré sa za živnosť nepovažujú.

Chcem začať s iným druhom živnosti

Ak ste doteraz fotografovali (voľná živnosť) a radi by ste si k tomu otvorili očnú optiku (viazaná živnosť), musíte zaplatiť poplatok 15 eur (elektronicky 7,50 eura) a doložiť odbornú spôsobilosť.

Môžem činnosť vykonávať, aj keď nemám požadované vzdelanie?

Na podnikanie v odbore viazaných živností sa vyžaduje odborná spôsobilosť (kvalifikácia). Tá sa môže preukázať niekoľkými spôsobmi, napríklad vzdelaním v odbore, oprávnením, osvedčením, praxou alebo kombináciou uvedeného. Pri každej viazanej živnosti v prílohe č. 2 živnostenský zákon presne ustanovuje, akým spôsobom je možné kvalifikáciu preukázať. Preto, ak napríklad nemôžete preukázať danú kvalifikáciu vzdelaním v odbore, môžu existovať ďalšie možnosti, ako spôsobilosť doložiť. Všetko závisí od konkrétnej živnosti.

Okrem toho je možné pre viazané a remeselné živnosti, ktoré sú zaradené do zoznamov I až III (nie teda pre všetky) podľa príloh živnostenského zákona, získať odbornú spôsobilosť aj alternatívnym spôsobom, a to rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo o uznaní odbornej kvalifikácie.

Pri podaní žiadosti o uznanie odbornej praxe sa platí poplatok 20 eur (pri elektronickej žiadosti 10 eur). Požadovaný počet rokov praxe sa odlišuje podľa toho, do ktorého zo zoznamov I až III živnosť patrí, či ste danú činnosť vykonávali ako manažér, SZČO alebo zamestnanec a či ste pre danú činnosť získali nejaké vzdelanie a podobne.

Žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie sa používa najčastejšie v prípade zahraničnej osoby, ak podmienky odbornej spôsobilosti vyžadované na vykonávanie príslušnej živnosti spĺňa v inom členskom štáte Európskej únie, ale tieto podmienky nezodpovedajú požiadavkám slovenského živnostenského zákona. Poplatok za podanie žiadosti je 100 eur (pri elektronickej žiadosti 50 eur).

Existuje však ešte ďalšia možnosť. Bez akejkoľvek potrebnej kvalifikácie môžete v príslušnom odbore podnikať cez zodpovedného zástupcu, ktorý požiadavky na odbornú spôsobilosť spĺňa.

Tip: Podrobný návod, ako založiť živnosť.

Čo keď novú živnosť nenahlásim?

V niektorých prípadoch je podnikanie „načierno“ trestným činom. Dochádza k nemu vtedy, ak neoprávneným podnikaním získate majetkový prospech prevyšujúci sumu 266 eur. Za trestný čin neoprávnené podnikanie možno uložiť trest odňatia slobody až do 8 rokov v závislosti od výšky získaného majetkového prospechu a okolností jeho dosiahnutia.

Keď podnikáte bez oprávnenia na podnikanie a získate tým majetkový prospech neprevyšujúci sumu 266 eur, tak ide o priestupok, za ktorý vám hrozí od živnostenského úradu zákaz činnosti až do jedného roka a pokuta. Tá sa líši podľa druhu živnosti:

 • neoprávnená prevádzka voľnej živnosti do 1 659 eur,
 • neoprávnená prevádzka viazanej alebo remeselnej živnosti do 3 319 eur.

Súvisiace články

Výdavky a náklady SZČO: nezamieňajte ich a ujasnite si ich význam

16. 04. 2024 5 minút čítania 0
Prečítať článok

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným a jeho povinnosti

15. 04. 2024 4 minúty čítania 0
Prečítať článok